Föreligger upphovsrätt på enstaka meningar?

2015-10-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vi har låtit ett företag översätta enkla ord och meningar för ett språkprogram. De kan även ha lagt till egna ord/meningar. Programmet är till för att lära sig grundläggande språkkunskaper. Ett exempel kan vara: Det står en lampa på bordet.Vi undrar nu om de har någon upphovsrätt kring denna text? Når den verkligen verkshöjd?Tack i förhand!
Alina Borgsén |Hej och tack för din fråga!Enligt Upphovsrättslagen (URL) 1§ har den som skapat ett litterärt verk upphovsrätt till verket. Det kan enligt punkt 1 exempelvis vara en framställning i skrift.Som du säger är verkshöjd en förutsättning för att upphovsrätt ska uppstå. Med verkshöjd menas att verket ska ha en individuell särprägel, dvs "måste uppvisa en viss självständighet och originalitet". Verket ska vara ett uttryck för "upphovsmannens intellektuella skapelse". Det ska vara i princip uteslutet att någon annan kan ha skapat något nära överensstämmande. Se Bernitz m fl, immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 uppl s 54-55. Som du förstår är det svårt för mig att avgöra om verkshöjd föreligger i ditt fall eller inte, då jag inte vet hur många meningar de rör sig om, huruvida de satts ihop efter varandra etc. Vanliga meningar såsom "det står en lampa på bordet" kan erhålla verkshöjd om de sätts ihop efter varandra så att resultatet kan anses utgöra ett verk som ger uttryck för en originell skapelse. Jag skulle spontant säga att verkshöjd inte föreligger. Men fråga dig om det ni skapat kan anses utgöra ett verk, eller endast utgör enstaka meningar. Du skrev att det är fråga om en text. Om du anser det vara ett verk- är det ni gjort unikt, eller skulle någon annan kunnat skapa samma meningskombination? Om inte kanske upphovsrätt föreligger. Som sagt tror jag dock att det är högst tveksamt. Men om texten betyder någon ting kanske den är tillräckligt originell för att erhålla verkshöjd. Om verkshöjd kan anses föreligga (högst tveksamt), och ni alltså därmed har upphovsrätt enligt URL 1§, så kan även företaget ha upphovsrätt till sin översatta version av ert verk, men de har ingen rätt att förfoga över det i strid med er rätt till ert originalverk, URL 4§. Om det ni och företaget gjort sammanslaget kan anses utgöra ett verk, har ni gemensam upphovsrätt till verket, URL 6§. Om ni däremot skulle ha skapat självständiga verk var för sig, skulle ni ha upphovsrätt till era enskilda verk var för sig.Vänligen,

Transaktionstestet inom otillbörlig marknadsföring

2015-09-29 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |vad innebär det transaktionstest som skall uppfyllas för att en marknadsföringsåtgärd ska kunna förbjudasMed vänlig hälsning
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det så kallade transaktionstestet i Marknadsföringslag (2008:486) bygger på bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005, varav den senare också har ställning som svensk lag (Marknadsföringslag 4 § första stycket). Testet kan kort beskrivas som en tröskel för när reglerna i lagen blir tillämpliga. Om en affärsmetod, som kan konstateras strida mot god marknadssed, utgöra aggressiv marknadsföring eller vilseleda, är ägnad att medföra att den genomsnittlige konsumenten i den tänkta målgruppen fattar ett annat affärsbeslut än vad denne annars hade gjort så anses metoden uppfylla transaktionstestet och därmed vara otillbörlig (se bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005, kapitel 2, artikel 5.2-3). Direktivet innehåller också en lista med ett antal affärsmetoder som alltid anses otillbörliga, men eftersom de redan är otillbörliga i sitt utgångsläge så ska inte transaktionstestet användas på dessa för att avgöra otillbörlighet. En sådan metod är exempelvis att uppvisa en kvalitetsmärkning på produkten när säljaren saknar tillstånd för sådan (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 Bilaga I punkt 2).Den tröskel som transaktionstestet uppvisar konkretiseras i Marknadsföringslagen genom de sannolikhetskriterier som uppställs i fråga om påverkan från olika typer av otillbörlig marknadsföring. I fråga om marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed eller är att anse som aggressiv med exempelvis inslag av tvång eller trakasserier så anses sådan som otillbörlig om den i märkbar mån sannolikt påverkar konsumenten att fatta ett välgrundat affärsbeslut (Marknadsföringslag 6-7 §§). I fråga om marknadsföring som är vilseledande så är kravet för otillbörlighet lägre ställt. Härvid krävs endast att metoden sannolikt påverkar konsumenten, varvid ”märkbart” inte omfattas av bedömningen (Marknadsföringslag 8 § första stycket). I fråga om bedömningen av hur konsumenten är som person så uppställs en idealtyp, varav denne förväntas vara en normalt informerad och skäligen upplyst och uppmärksam person. Även sociala, kulturella, språkliga och nationella faktorer spelar roll för hur informerad, upplyst och uppmärksam konsumenten kan förväntas vara i det enskilda fallet.Frågan är dock hur sannolikheten gestaltas. Det har konstaterats i rättspraxis att stridande mot god marknadsföringssed i form av renommésnyltningar, det vill säga användande av kända varumärken utan rättighetsinnehavarnas tillåtelse, i regel anses medföra märkbart sannolik påverkan på konsumentens beslutsförmåga. Även misskreditering av kända varumärken anses falla inom denna kategori (jämför domarna i MD 2010:23, MD 2012:11 och MD 2013:11). Kravet på endast sannolik påverkan är som ovan sagt lägre ställt, och här har man i rättspraxis konstaterat sannolikhet närmast redan i samband med att en marknadsföringsmetod har klargjorts som vilseledande (jämför domen i MD 2008:20). Med vänlig hälsning

Juridisk hjälp vid tvist mellan företag.

2015-09-26 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |om ett företag har tvist med företag kan man få hjälp här ?
Philip Ideström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Svaret är ja. Lawline kan ge dig tidseffektiv och prisvärd hjälp genom vår juristbyrå Lawline Consulting. Skicka ett mejl eller ring till Erik Lindgren som är ansvarig på Consulting och beskriv vad du vill ha hjälp med. erik.lindgren@lawline.seMobil. +46 735 107 136Jag råder dig att söka vår hjälp så snart du kan. Juridisk hjälp i ett tidigt skede gör det lättare att undvika en lång och dyr process.Vänliga hälsningar,

Hur skyddar man sina idéer

2015-09-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag heter Aleksandra Elfström och har en son som snart fyller 19 år och tillsammans med en vän har skapat en idé kring en tjänst/app som Spotify skulle kunna vara intresserade av. De är kallade på möte hos dem den 6 okt. De håller nu snabbt på med en marknadsundersökning kring sin idé. De har också varit i kontakt med Patent och registreringsverket som säger att det inte går att söka patent på en idé.Vi har försökt att läsa på lite om Immaterialrätt men det är krångligt att förstå när man inte är insatt.Har nu av naturliga skäl några frågor kring allt detta: Hur skyddar de sin idé?Är det smart att starta ett företag och ha idén i det? Blir det mer tyngd i mötet med Spotify?Vad är viktigt att tänka på inför mötet med Spotify?Jag tänker så här- Om 1:a mötet blir lyckat och det skulle visa sig att de är intresserade av denna idé är det läge att ta in en jurist för hjälp med förhandling, ersättningsninvå, avtalsskrivande osvSer tacksamt emot svar på mina frågor!Med vänlig hälsningAleksandra Elfström UtvecklingskonsultJakobsdalsvägen 23, 7 tr131 52 Nacka Strand08-601 94 01070-325 57 87aleksandra.elfstrom@comhem.se
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Det stämmer att man inte kan söka patent på sina idéer. De immaterialrättsliga skydden som finns är patent, designskydd, mönsterskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. På just idéer är det svårt att hitta ett bra skydd. Det är också svårt att råda i detta då jag inte riktigt vet vad idén handlar om .(Du ska självklart inte skriva om idén här då det publiceras på Lawlines hemsida). Är det en idé som din son verkligen tror på så skulle jag satsa på den och starta ett företag så att idén kan förknippas med hans varumärke/design eller vad det nu handlar om. Jag rekommenderar dig/er att kontakta en juristbyrå som är specialiserad inom immaterialrätt. Hur det än blir med mötet så rekommenderar jag även där en jurist om avtal ska skrivas så att avtalet blir så mycket till er fördel som möjligt. Tips är att sluta ett sekretessavtal med företaget angående idéen. Lycka till!

Får jag sälja produkter som liknar disneys?

2015-10-01 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag importerar och säljer barnklänningar på nätet men även till återförsäljare. Jag har nu även börjat sälja "prinsessklänningar" med mitt varumärke i plagget. Min fråga är dock då om jag gör något brottsligt då vissa klänningar påminner om tex Disneys frost klänningar och Askungen men är inte på något sätt en Disney produkt. Jag marknadsför dem inte heller alls som Disneys produkter utan helt under mitt märke som "rosa prinsessklänning". Gör jag något fel?Med vänlig hälsning, Louise
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att säga om just dina produkter gör intrång på någon av Disneys rättigheter men generellt sett kan man peka på två områden där man kan potentiellt kan stöta på problem:1) Varumärkesskydd/Designskydd: Disney kan ha registrerade rättigheter för mönster eller varumärken som ger dem en ensamrätt att använda dem kommersiellt. Om designen på dina klänningar är förväxlingsbara med ett av Disneys varumärken eller i princip identiskt med ett mönsterskydd får du inte tillverka/sälja klänningar i kommersiellt syfte. Skyddet här är ganska snävt. De registrerade rättigheterna kan man kolla upp i databaser på internet, t.ex. hos PRV, OHIM och liknande. Inarbetade rättigheter kan däremot inte kollas upp.2) Marknadsföringslagen, Rennomésnyltning: Det andra området man ska se upp med är ifall din marknadsföring av produkterna inte stämmer överens med god marknadsföringssed, s.k. otillbörlig marknadsföring. Det finns ett begrepp som kallas renommésnyltning som syftar till att förhindra att ett företag utnyttjar ett annat företags goda rykte för sin vinning. Ett exempel är om jag säljer möbler under namnet Ikae och med blå och gula färgteman. Även om det kan vara svårt att komma åt ett sådant förfarande genom att åberopa varumärkesskydd kan man hävda att jag snyltar på IKEAs goda rykte.För att kunna bedöma risken i ditt fall behöver man göra en jämförelse mellan dina produkter/din marknadsföring och Disneys produkter/marknadsföring. Knäckefrågan är alltså hur mycket dina produkter påminner om Disneys. Om det finns risk att en konsument förväxlar varumärkena, dvs tror att det rör sig om produkter från Disney, eller om du på annat sätt snyltar på Disneys goda rykte finns det risk att du strider mot god marknadsföringssed och då kan marknadsföringen förbjudas vid vite.Oavsett är det naturligtvis bra att du inte använder dig av Disneys namn eller logotyp i din marknadsföring.Hoppas att du fick lite mer klarhet i situationen. Kommentera gärna nedan om du har fler frågor.Vänliga hälsningar,

Frågor att beakta vid bolagsbildning samt avtal mellan bolag avseende inköp av varor

2015-09-27 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har tillsammans med två vänner startat en webbshop. Då vi inte hade pengarna att starta ett nytt AB så valde vi att använda ett befintligt som då vår ena vän äger. Vi är tre personer som då alltså ska "äga" 33% var i bolaget (då menar jag själva webshopen). Eftersom bolaget står på vår ena vän, så äger vi ju på papper absolut ingenting. Vi vill därför skriva ett avtal som gör att vi äger 33% var i allt som har med den här webshopen att göra. Kan vi göra det på ett bra sätt? Vi litar på varandra och allt, men har man det avtalat är det aldrig krångel. Hans bolag heter någonting annat: Exempel "Gladisen AB" och vår webshop heter exempel: "Finaklader.se" . Dvs, han har ju fortf sitt AB och det är på det vi beställer in te.x kläder. Men ja, hur formulerar vi det här avtalet enklast och tydligast? Vad bör finnas med för att alltid kunna falla tillbaka på det? Tack :)
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Att generellt ange vad som bör beaktas då ett avtal angående varuförsäljning ingås mellan två bolag låter sig inte göras då avtalets innehåll beror av dess syfte och en rad andra omständigheter. Det svar som ges kommer därför inskränkas till att ange vilka bolagstyper som kan användas samt vilka olika typer av avtal som typiskt sett ingås då ett bolag används endast i syfte att köpa in varor för vidareförsäljning till ett annat. Vad först gäller formen för verksamhetens bedrivande måste antingen ett nytt bolag bildas eller aktierna i det existerande aktiebolaget fördelas mellan alla tre tänkta ägare. Då det ej synes aktuellt att bedriva verksamheten i det aktuella bolaget återstår endast att bilda ett nytt bolag, vilket lämpligen bör göras i Sverige. Vilken bolagsform som bör väljas beror främst på vilken kompentens- och ansvarsfördelning som efterfrågas samt hur stort kapital delägarna är villiga att investera i bolaget. I aktiebolag kan om verksamheten inte missköts alltför påtagligt aldrig mer än det insatta kapitalet gå förlorat medan ansvaret i handelsbolag, kommanditbolag (endast för den som är komplementär) och enkla bolag är personligt (ägarna är fullt ansvariga för bolagets skulder, eller ifråga om enkla bolag de avtal i vilka de är parter). I övriga hänseenden får dock aktiebolagsformen ofta anses mindre fördelaktig då ett minsta aktiekapital på 50 000 SEK krävs och aktiebolagslagen vid en jämförelse med lagen om handelsbolag och enkla bolag lämnar litet utrymme för anpassning. Oavsett vilken form som aktivt väljs bör noteras att ett enkelt bolag uppkommer så snart ett flertal personer avtalat om att driva verksamhet för ett gemensamt ändamål. Vad slutligen angår frågan om lämpliga avtal kan kommissions- och återförsäljaravtal nämnas (utelämnar avtal om handelsagentur då det ej synes vara vad som efterfrågas). Ett kommissionsförhållande kännetecknas av att en person (fysisk eller juridisk) får i uppdrag att för annans räkning i eget namn sälja eller köpa lös egendom. I förevarande fall vore det möjligt att låta aktiebolaget agera kommissionär åt det andra bolaget, vilket skulle stå den ekonomiska risken för de transaktioner som utförs och ha sakrättsligt skydd till den egendom som förvärvats i förhållande till aktiebolagets övriga borgenärer. Önskas istället en ordning innebärande att aktiebolaget för egen räkning köper in varor i eget namn för att sälja dem vidare till det andra bolaget kan ett återförsäljaravtal ingås. Eftersom sistnämnda avtalstyp ej blivit föremål för någon särreglering i lag behöver det avtal som upprättas vara mer omfattande och lämpligen behandla frågor om bland annat borgenärsskydd. För att sammanfatta kan återigen påpekas att det inte går att ge generella svar på frågor som måste vara specifika, varför det inte är möjligt att i ett svar av denna längd ange vad som bör beaktas då en viss ej närmare beskriven typ av avtal ingås i ett visst okänt syfte. Av denna anledning kan ni ej heller rekommenderas att själva (utan juridisk sakkunskap) försöka utforma något avtal. Att driva verksamhet i bolagsform tillsammans med andra kan vara mycket riskabelt och tenderar ofta (om ej lösningar på tänkbara problem framgår av de konstituerande avtal som ingås) föranleda omfattande kostnader för juridisk rådgivning när konflikter uppstår. Det kan därför anses klokt att redan vid bolagsbildandet ta hjälp av en jurist, om inte annat just i syfte att undvika påtagligt högre framtida utgifter. Önskas vidare hjälp i ärendet rekommenderas ni kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se. Vänligen,

Användning köpta fotografier

2015-09-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående bilder jag köpt av en fotograf. Vi tog porträttfotografering med familjen och har betalat flera tusen för 12 bilder. Vi fick dem i digital form, ej i originalstorlek.Men min fråga är nu, när vi har köpt bilden har vi ändå inte rätt att redigera bilden om fotografen säger att vi inte får det? Eller publicera bilden offentligt utan att hennes namn uppges, även om hon säger det? Är det fortfarande hon som äger bilden?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Fotografen som tagit bilderna har alltid upphovsrätt till dem och bilden är fortfarande fotografen trots ert köp (se lagen (1060:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, 1 kap. 1 §, här). Detta innebär att fotografierna inte får ändras så att fotografens litterära konstnärliga anseende eller egenart kränks (de ideella rättigheterna). Att redigera eller beskära bilden är att ändra denna, vilket innebär att tillstånd krävs från fotografen. Detta regleras i URL 1 kap. 3 § stycke 2, se här.I URL 1 kap. 3 § stycke 1 finns även en bestämmelse som i detta fall innebär att när fotografierna görs tillgängliga för allmänheten så ska fotografens namn anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. När det gäller branschen för fotografer är sedvänjan att fotografens namn alltid ska anges om bilden görs tillgänglig för allmänheten (tex läggs ut på en sida på internet eller liknande). Bilderna får bara användas på det sätt som ni och fotografen (upphovsmannen) kommit överens om, tex när det gäller framkallning av fler exemplar mm. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tobaksreklam

2015-09-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag var inne i en butik som säljer lite allt möjligt, däribland tobak. De hade lappar lite överallt i butiken där de indirekt uppmanade till tobaksinköp så som "Nu har vi sänkt priserna på råtobak! Passa på och köp!". Blev bara lite nyfiken på om det är lagligt att marknadsföra skadliga medel på ett sådant sätt där man uppmanar till bruk?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Marknadsföring av tobak regleras i 14 § Tobakslagen. I paragrafens andra stycke, tredje punkt, framgår att kommersiella meddelande inte får vara påträngande eller uppsökande, inte heller får reklamen uppmana till bruk av tobak. Det finns således väldigt litet utrymme för att göra reklam för tobak i Sverige och av det du har beskrivet är min bedömning att marknadsföringen är otillåten. För att illustrera vad som i praxis har ansetts vara i strid mot lagen kan nämnas ett rättsfall från 2007 (MD 2007:22) där marknadsdomstolen ansåg det utgöra otillåten marknadsföring att ha en skylt med en bild på ett öppet cigarettpaket med framskjutna cigaretter och texten "A New Way to Flavor.".