Aktieteckning till överkurs, avtal om ansvarsfördelning samt betydelsen av övriga aktieägares ekonomiska förhållanden

2015-11-26 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag ska starta ett företag och funderar på att ha med tre kollegor som får 10% i aktier/ägarandelar vardera, för 25 000kr. Vi kommer alla att investera lika mycket men jag vill äga 70% av företaget p.g.a det arbete jag har gjort och kommer att göra. Dessa kollegor kommer alltså att vara investerare men vi vill skriva in dem som delägare och dem är okej med det.Jag undrar om det enligt lag är möjligt att ha olika ägarandelar fast vi har investerat lika mycket i företaget från början? Jag fick höra att alla aktier måste vara värda lika mycket och om det är på detta vis undrar jag om man kan göra på något annat sätt tex genom aktieägartillskott eller överkursfond? Jag tänkte att man kan jag värdera bolaget till ett lägre pris i början och själv köpa billigare aktier och sedan direkt efter sälja för högre pris till resten eller att dem ger mig investeringen privat i en affär utanför det som kommer att redovisas i företaget. Går det? Jag undrar också om man kan skriva in i avtal att ägare inte får sälja sina aktier innan specifik vinst är nådd eller under en tidsperiod och om det går att skriva i avtal att aktiebolagsavgift som betalas av en person måste ersättas och fördelas mellan ägare vid eventuell likvidation?Till sist vill jag bara fråga om det kan uppstå problem om någon av delägarna äger andra företag och har skulder men inte har hamnat hos kronofogden eller har inkassokrav och hur det kan påverka mitt företag om detta sker i delägarnas andra egna företag.
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Att låta vissa delägare investera mer i bolaget än deras andel av aktiekapitalet är fullt möjligt då det inte finns något överkursförbud. De regler avseende aktiers kvotvärde som står att finna i aktiebolagslagen förbjuder endast aktieteckning till underkurs, med ett i sammanhanget mindre betydande undantag för bolag vars aktier upptagits till handel på en reglerad marknad (jfr. 2 kap. 5 § 4 st. samt 15 § och 13 kap. 4 § 3 st. aktiebolagslagen). Konsekvensen av att aktier tecknas till överkurs blir således, som du synes ha insett, att bolagets aktiekapital ökar med ett belopp motsvarande summan av aktiernas kvotvärde, medan överskjutande belopp tillräknas det fria egna kapitalet. Vad därefter angår frågan om särreglering i avtal föreligger inga konkreta hinder mot föreslagen föryttringsbegränsning. I vad mån det är möjligt att avtala om fördelningen av avgifter vid bolagets likvidation beror på vilka avgifter som avses, vad som avses åstadkommas med avtalet och vem som är part i detta. Något universellt svar i frågan kan därför inte ges. Oavsett vilket bör emellertid noteras att aktieägaravtal saknar bolagsrättslig verkan och därför endast kan åberopas i förhållande till annan avtalspart samt att avtalet i sig utgör ett enkelt bolag. Önskar ni åstadkomma viss ansvarsfördelning är det följaktligen av vikt att varje person som avses åläggas plikter samtycker till dessa. Slutligen kan kort konstateras att övriga delägares personliga förhållanden som huvudregel är utan betydelse för bolagets bestånd då ett aktiebolags förmögenhetsmassa är skild från ägarnas. Aktier är i egenskap av värdepapper emellertid utmätningsbara och kan därför komma att överlåtas till annan om ej föryttringsbegränsning intagits i bolagsordningen (jfr. 4 kap. 8, 18 samt 27 §§ aktiebolagslagen). Vänligen,

Upphovsrätt till bild

2015-11-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har publicerat en bild på min Twittersida som Kvällsposten var snabba med att fråga om de fick använda. Jag tackade ja med ett villkor - att de skrev att det var jag som fotat bilden.Idag har Kvällsposten publicerat bilden i sin pappersupplaga och skrivit att det är deras reporter som fotat bilden, vilket är felaktigt.Hur kan jag agera i detta fall? Har jag rätt till någon ersättning för min bild?Värt att tillägga är att de på Twitter i efterhand raderat frågan de ställde till mig om de fick använda den, endast mitt svar där jag säger att de måste använda mitt namn finns kvar.
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga!Du har upphovsrätt till din bild enligt Upphovrättslagens 1§ 5e punkten.Kvällsposten har brutit mot 3§ samma lag genom att inte ange dig som upphovsman till bilden. "Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver."Du har rätt till ersättning från tidningen i enlighet med Upphovsrättslagens 54§ som säger: "Den som i strid mot denna lag [...] utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare.Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdaselsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till [...]4. ideell skada [...]"Du kan alltså kräva skadestånd för ideell skada, vilket är det som är aktuellt i ditt fall eftersom du gett tillåtelse att använda bilden utan att få betalt. Intrånget i din upphovsrätt har med största sannolikhet skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. På vilken nivå ersättningen kan ligga är svårt att säga eftersom bedömningen av ideell skada sker skönsmässigt och i varje enskilt fall. Jag råder dig att ta kontakt med Kvällsposten och hänvisa till din rätt enligt Upphovsrättslagen. Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt med påhittad marknadsföring?

2015-11-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Låt oss säga jag driver ett byggföretag och på min hemsida har exempelvis IKEA som referens/tidigare kund.Gör det skillnad ifall jag har deras logotyp, citat, påhittade arbeten som gjorts eller liknande?Bryter jag lagen genom urkundsförfalskning eller något annat?Jag förstår att det inte är rätt och IKEA kanske blir arga, men bryter man lagen på något sätt eller vad kan det bli för konsekvenser?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga!Det korta svaret är att det inte är tillåtet att på sin hemsida utge påhittade citat, referenser, kunder och arbeten eller utan tillstånd använda sig av andra näringsidkares varumärken. Jag kommer härnäst mer genomgående gå igenom reglerna kring detta. MarknadsföringEnligt 5 § marknadsföringslagen ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. I 3 § 6 st. marknadsföringslagen definieras marknadsföring som reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare. Att på sin hemsida utge citat, tidigare kunder och arbeten utgör marknadsföring. Att otillåtet knyta sig an till en annan näringsidkares verksamhet och kännetecken utgör renommésnyltning vilket strider mot god marknadsföringssed. Enligt 6 § marknadsföringslagen är marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. I 10 § marknadsföringslagen finns ett förbud mot vilseledande marknadsföring. En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 8 § marknadsföringslagen är vilseledande marknadsföring enligt 10 § marknadsföringslagen att anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det finns en rad påföljder som kan drabba den som använder sig av otillbörlig marknadsföring. Enligt 23 § marknadsföringslagen kan en näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig förbjudas att fortsätta med denna. Enligt 26 § marknadsföringsslagen kan detta förbud förenas med ett vite. Enligt 29 § marknadsföringslagen kan en näringsidkare åläggas att betala marknadsstörningsavgift till staten som uppgår till högst fem miljoner kronor. Enligt 37 § marknadsföringslagen kan en näringsidkare, efter talan, dömas till att ersätta den skada som uppkommer för en annan näringsidkare.VarumärkenIKEA är en registrerad firma och IKEA-logotypen ett registrerat varumärke. Enligt 1 kap. 8 § varumärkeslagen har den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Ensamrätten innebär enligt 1 kap. 10 § varumärkeslagen att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda identiska tecken i affärshandlingar och reklam. Det innebär att du inte utan tillstånd från IKEA får använda dig av deras logotyp på din hemsida. I 8 kap. varumärkeslagen finns en rad påföljder som kan bli aktuella vid varumärkesintrång. Man kan bl.a. dömas, efter yrkande av rättighetshavaren, till böter eller fängelse i högst två år, vitesförbud och skadestånd.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Möjligheter att skydda affärsidé

2015-11-06 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Hur kan man skydda en affärsplan man har? Finns det någon möjlighet att sälja den eller kan vem som helst som kommer över den använda den för eget bruk?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! En affärsidé utgör i sig inget annat än en idé om hur en verksamhet skall drivas och kan därför som huvudregel inte skyddas av någon immaterialrätt. De enda möjligheter som finns att hindra andra från att använda en idé som inte manifesterats i någon form av verk eller dylikt är därför att hemlighålla den eller teckna sekretessavtal med de personer med vilka den delas. Viktigt att notera är dock att något som avses användas i en verksamhet mycket väl kan skyddas av immaterialrätt per automatik eller efter registrering, varför det måste göras en distinktion mellan den övergripande idén om hur verksamheten skall drivas och de skapelser som skall brukas i denna. Vänligen,

Rekvisitet saluföra

2015-11-24 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hur bedöms begreppet "saluföra"? Vad krävs för att det ska anses att en producent saluför en produkt?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Inom juridiken kan begrepps betydelse ibland avvika från den allmängiltiga betydelsen. Det kan också vara så att samma begrepp har olika betydelse i exempelvis två olika lagar. För att besvara din fråga skulle jag således behöva veta mer om i vilken kontext begreppet "saluföra" förekommer. Har du hittat det i en lag eller en specifik paragraf?Du kan kommentera nedan så återkommer jag!

Uteslutande av delägare i AB.

2015-11-17 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hejsan !Har en fråga:Jag är delägare i ett AB (vi är 3 st delägare )Jag har ett heltidsarbete som jag tänkt ta tjänstledighet från, för att börja lägga tid i bolaget.Nu säger dom 2 kollegorna, att det inte räcker med att jag tar tjänstledighet..Dom kräver att jag säger upp mig från nuvarande arbetet , för att "satsa helhjärtat" i bolaget.Annars hotar dom med att utesluta mig från bolaget.Är det verkligen så det kan gå till ? Vill gärna ha något att gå på av någon sakkunnig, då vi ska diskutera frågan inom en snar framtid.
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Utifrån omständigheterna och din fråga är det lite svårt att ge ett helt klart svar men jag ska försöka täcka in vad jag tror du frågar efter.FörutsättningarI mina svar utgår jag ifrån att ni är tre delägare som alla äger 1/3 var av aktierna i bolaget och att inget särskilt avtalats i aktieägaravtalet eller i bolagsordningen. Jag utgår vidare ifrån att det rör sig om ett privat AB.Majoritetskrav för beslut inom privata ABFör att kunna genomdriva ett beslut på bolagsstämman krävs, vid andra beslut än val, som utgångspunkt enkel majoritet. Vad gäller möjligheten för delägarna att ändra bolagsordningen, vilket kanske är det viktigaste ur din synpunkt, krävs 2/3 majoritet av både antalet röster och aktier representerade vid bolagsstämman. Slutsatsen blir att om de båda andra delägarna är överens kan de genomdriva de flesta beslut på egen hand, ABL 7:40-42.Det finns viktiga undantag till vilka beslut de två andra delägarna kan fatta på egen hand. Några av undantagen är; antalet aktier aktieägarna får rösta för vid stämman, aktieägarnas rätt till bolagets vinst eller övriga tillgångar samt att rättsförhållandet mellan aktier minskas. Dessa undantag kan vara viktiga för dig att ha koll på. För att genomdriva denna typ av beslut krävs, i princip utifrån förhållandena inom bolaget, att ni alla är överens. Undantagen finns i ABL 7:43-45.När det kommer till att välja styrelse och VD krävs det endast enkel majoritet vilket innebär att om de två andra delägarna röstar tillsammans kommer de att kunna utse både styrelse och VD, under förutsättning att inget annat föreskrivits i bolagsordningen men denna kan de som nämnt ändra om den skulle vara ett problem då de har majoritet, ABL 7:41.Deltagande vid bolagsstämmaDu har som registrerad aktieägare alltid rätt att delta vid bolagsstämman. Detta medför att de två andra delägarna inte kan hålla en bolagsstämma och inte skicka korrekt kallelse till dig eller skicka en sådan kallelse försent. Generellt ska kallelse till ordinarie bolagsstämma ske senast fyra veckor i förväg men kan i bolagsordningen föreskrivas att det ska ske två veckor i förväg. Du kommer alltid kunna delta och få en kallelse till bolagsstämma i tid för att kunna delta, ABL 7:17-24.Skulle det bli fel i kallelsen, med eller utan vilja, kan inte bolagsstämman besluta utan ditt samtycke med undantag för ärende som enligt lag eller bolagsordning ska tas upp vid bolagsstämman eller som omedelbart föranleds av ett annat ärende som ska avgöras, ABL 7:26.Talan mot bolagsstämmobeslutOm ett beslut skulle tas utan att ha kommit till med rätt majoritet eller utan att du har kallats kan du föra talan mot bolaget vid allmän domstol om att beslutet ska upphävas eller ändras. Sådan talan måste väckas inom tre månader, med vissa undantag, från dagen för beslutet, ABL 7:50-51.SlutsatsVad man kan säga generellt är att du som aktieägare egentligen inte har någon rätt att aktivt delta i bolagets förvaltning, som styrelsen och VD gör, utan endast på bolagsstämman. På bolagsstämman kan de andra två delägarna rösta ner dig konsekvent om de röstar tillsammans, med vissa undantag, vilket medför att du praktiskt taget blir utesluten ur bolagets verksamhet.Du har rätt till dina aktier i bolaget och att bli kallad till en bolagsstämma. Du har också rätt till ev. utdelning av bolagets vinst motsvarande ditt aktieinnehav i bolaget.Jag har försökt att besvara, vad jag tror du har undrat över i, din frågeställning. Förhoppningsvis har de viktigaste frågorna besvarats men om du fortfarande känner att du har många frågor eller om du vill ha råd eller ombud kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp i ditt ärende.Med vänlig hälsning

Upphovsrätt till bilder på Instagram

2015-11-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående bildrättigheter/upphovsrätt. Om jag lägger upp en bild på mig själv på mitt egna öppna instagramkonto. Har någon annan då rätten att använda denna bild och sprida den vidare genom att till exempel lägga upp den på sitt egna instagramkonto? Med vänliga hälsningar
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Upphovsrätt till bilder regleras i upphovsrättslagen. Din bild utgör ett fotografiskt verk enligt lagens definition. Enligt 1 kap. 1 § 5 p. omfattas fotografiska verk av upphovsrätt. Enligt 2 § innebär upphovsrätten att den som har skapat verket har ensamrätt till att förfoga över det. Med andra ord är det endast du som får lov att förfoga över och lägga upp bilder du har tagit. Vill någon annan använda sig av din bild måste denne inhämta samtycke från dig först. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i upphovsrätten kan dömas till böter eller fängelse i högst två år, se 7 kap. 53 §. Svaret är alltså nej, ingen annan får ta en bild (som du tagit) och lägga upp på sitt Instagram-konto, såvida du inte samtyckt till detta.Välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Aktiebokens offentlighet

2015-11-06 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Kan jag som privatperson utanför ett privat aktiebolag, alltså utan aktieinnehav få reda på vem/vilka som har aktieinnehav i ett privat aktiebolag.
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Uppgifter om ett vem som innehar aktier i ett bolag återfinns i dess aktiebok (se 5 kap. 1 § 2 p. aktiebolagslagen). I kupongbolag (bolag som inte är avstämningsbolag) skall aktieboken, alternativt en aktuell utskrift eller framställning därav, hållas tillgänglig för varje person som ber att få ta del av den (se 5 kap. 10 § aktiebolagslagen). Motsvarande gäller i avstämningsbolag med vissa i sammanhanget mindre betydande undantag (se 5 kap. 19 § aktiebolagslagen). I det stora flertalet fall är det således fullt möjligt att ta reda på vem som äger ett aktiebolag (endast i avstämningsbolag med högst 500 aktier och mer än en ägare kan ägarförhållandena döljas, jfr. 5 kap. 19 § 3 st. aktiebolagslagen é contrario). Värt att notera, men inte använda i påtryckningssyfte, är vidare att den som vid uppfordran därtill vägrar hålla aktieboken tillgänglig gör sig skyldig till brott (se 30 kap. 1 § 1 st. 2 p.). Vänligen,