Möjlighet att citera utan att begå upphovsrättsintrång

2017-02-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vilken rätt har jag att på min hemsida visa utdrag ur böcker och artiklar utan att kränka upphovsrätten? Jag antar att kortare citat är ok, men hur är det med en längre text, som en halv boksida. Eller anta att jag vill återge recept typ "Paolo Robertos Carbonara".
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Korta citatAv upphovsrättslagen 22 § (här) framkommer att det är tillåtet att citera ur offentliggjorda verk så länge det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det är således okej att göra kortare citat, så länge du hänvisar till ursprungskällan.Citering av längre texterAv 22 § följer att man endast får citera i den omfattning som motiveras av ändamålet. Ett exempel på typfall är då någon citerar som hjälpmedel för framställningen i ett självständigt arbete, som t.ex. för att kritisera eller för att understryka ett ställningstagande. Om citatet går utöver vad ändamålet kräver uppfylls således inte kravet på god sed. Det kan därmed inte generellt sägas hur omfattande ett citat får vara för att inte strida mot upphovsmannens upphovsrätt.Då det inte framkommer hur du planerar att utforma din sida kan jag inte ge en närmare bedömning än så. Ämnar du att endast publicera delar av andras verk på din hemsida utan ett vidare syfte torde dock din citaträtt vara begränsad.Återgivning av hela receptEn förutsättning för att du ska göra upphovsrättsintrång genom att publicera hela recept på din hemsida är att receptet har upphovsrättsligt skydd. Skyddet uppstår i och med skapandet av receptet. Det krävs även att receptet har uppnått en viss grad av självständighet och originalitet, s.k. "verkshöjd".Det är själva uttryckssättet i ett verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd och inte det materiella innehållet. Därmed är min bedömning att recept troligen har verkshöjd om det formulerats på ett mer beskrivande och "kreativt" sätt, istället för endast en ren uppräkning av ingredienser. Tillvägagångssättet bör inte heller beskrivas på ett "rakt" sätt. Det är således relativt ovanligt att recept åtnjuter upphovsrättsligt skydd.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Rätten att avlägsna bild från internet

2017-02-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! En fotograf äger rättigheterna till en bild som finns publicerad online. Om jag skulle vilja köpa rättigheterna av honom, har jag då möjlighet att ta bort bilden från nätet?Hälsningar,B
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den lag som berörs är upphovsrättslagen (här). Fotografier skyddas av lagen enligt 1 § (här), om det anses ha verkshöjd, eller annars genom 49a § (här). Enligt 27 § (här) får den ekonomiska rätten till verk upplåtas eller överlåtas. Den rättigheten styr över hur bilden får kopieras och huruvida den görs tillgänglig för allmänheten. För att du ska kunna avlägsna bilden och dessutom undvika att den publiceras igen eller används annanstans krävs att ensamrätten att publicera verket överlåts till dig. En upplåtelse av rätten att publicera verket räcker således inte. Hoppas svaret är till hjälp, om något skulle vara oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen med eventuella nya frågor.Med vänlig hälsning,

Bearbetningar av upphovsrättsliga verk

2017-01-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Det är så att jag gått vilse i upphovsrättsdjungeln och söker svar på följande fråga:Får man teckna av en scen/stillbild ur en film från 1920-talet, med vissa förändringar, och använda i tryck, det vill säga en bok med såväl illustrationer och text, utan att det kränker upphovsrätten?Mvh Stewe
Karolina Larsson |Hej tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 43 § Upphovsrättslagen (URL) gäller upphovsrätten till ett filmverk till utgången av det sjuttionde året efter dödsåret för den sist avlidne av huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren och kompositören av musik som skapats till verket. Det innebär att om det inte har gått mer än 70 år från det att den siste av de fyra i ovan nämnda kategori har avlidit, har filmverket en upphovsrätt enligt URL. Lagen finner du här. Att filmverket åtnjuter upphovsrättsligt skydd innebär att upphovsmannen till filmverket har en ensamrätt att förfoga över verket enligt 2 § URL. Det innebär att endast upphovsmannen har rätt att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten, även om verket är i bearbetat skick. Med andra ord innebär detta att en bearbetning av ett verk som sker utan tillåtelse utgör ett intrång av upphovsmannens ensamrätt om den som utfört bearbetningen gör verket tillgängligt för allmänheten genom att bland annat bjuda ut verket till försäljning.Enligt 4 § URL åtnjuter den som bearbetar ett upphovsrättsligt skyddat verk en egen upphovsrätt som är beroende av rätten upphovsmannen har till originalverket (filmverket). Att ett verk anses som bearbetat innebär främst att originalverkets inre form fortfarande kommer till uttryck i det nya bearbetade verket. Den inre formen karakteriseras av det sätt på vilket originalupphovsmannen uttryckt sin ide. Det är således originalverkets inre kärna som ska vara närvarande för att det verket du åstadkommer genom din teckning ska betraktas som en bearbetning.Om du däremot gjort sådana förändringar från stillbilden i din teckning att ditt nya verk har ett helt främmande syfte från filmverket, har du åstadkommit ett verk i fri anslutning enligt 4 § 2 st. URL. Det medför att du får en upphovsrätt som inte är beroende av upphovsrätten till filmverket och att du således inte behöver tillåtelse för att teckna och trycka din teckning. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att filmverket kan fortfarande ha upphovsrättsligt skydd och skyddas då enligt URL förutsatt att det inte gått mer än 70 år från det att den sista personen i ovan nämnda kategori avlidit. Om den teckning du gjort har samma syfte och inre form som filmverket kan din teckning innebära ett intrång i den upphovsrätt filmverket har. Däremot åtnjuter du ett oberoende upphovsrättsligt skydd till ditt verk om din teckning har ett helt annorlunda syfte än filmverket.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tryckfrihetsbrott i självbiografi?

2017-01-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hur mycket kan jag ta upp i en självbiografi ? Tex om ens ex? kan ja ta upp ex otrohet och elaka saker man sagt åt varandra ? har skrivit en med namn på båda mina ex men om jag ändrar namnen å sätter påhittade namn är de då olagligt ? har mest skrivit om min mörka uppväxt och erfarenheter men sen om mina två ex som hjälpte mig hitta tillbaka till livet så finns ju en del om otrohet och lögner men inge jätte allvarligt skrivet
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom det saknas en del väsentlig information om bland annat vad som sagts mellan er kan jag inte ge exakta svar på dina frågor. Men det som möjligtvis kan aktualiseras i ditt fall är tryckfrihetsbrotten "förtal" eller "förolämpning" enligt 7 kapitlet 4 § punkterna 14-15 i Tryckfrihetsförordningen.TryckfrihetsbrottenFörtal innebär att "någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, och, om den förtalade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande eller annars kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne, dock inte om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han eller hon visar att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig grund för den".Förolämpning innebär att "någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom eller henne". Min rekommendation Om det i din självbiografi finns en tydlig koppling till dina ex, så att man verkligen förstår vilka det rör sig om, och det faller under någon av dessa tryckfrihetsbrotten, rekommenderar jag dig att vara försiktig med att skriva ut känslig information utan de berördas samtycken. Vänlig hälsning,

Upphovsrätt för verk inom ramen för anställning

2017-02-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |jag är anställd som projektledare på ett företag som utför automationjobb till industriföretagjag har på min fritid skapat dokument, instruktioner och checklistor, för att underlätta arbetet för mig och mina kolegor. Vem har Immaterialrätt till dessa dokument ?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst ska det påpekas att detta är ett dispositivt rättsområde vilket innebär att om du och din arbetsgivare avtalat om detta på förhand så åsidosätts en eventuell lagstiftning på området. Det första du bör undersöka är således om det i antingen ditt individuella anställningsavtal eller ditt kollektivavtal finns klausuler som reglerar den här situationen.Om det inte finns något avtal gäller följande:Rör det sig om patenterbara uppfinningar gäller Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Av din fråga verkar det dock snarare som att det rör sig om litterära verk vilket faller utanför lagens tillämpningsområde.Av 40 a § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL) framgår det att frågan är reglerad i lag vad gäller upphovsrätt till datorprogram som skapats inom ramen för anställningen. I lagen finns inte någon motsvarande presumtionsregel för andra verk men frågan har behandlats i juridisk doktrin. Om inget är särskilt avtalat, beror en eventuell upphovsrättsövergång till arbetsgivaren på bland annat anställningsförhållandets art och på branschens allmänna villkor och sedvänjor. Man tittar alltså på hur frågan generellt brukar lösas inom just din bransch. Det finns även en allmän tumregel som säger att om följande rekvisit (kriterier) är uppfyllda har arbetsgivaren rätt att i varje fall utnyttja verket i sin verksamhet:1. Om man gör verket inom arbetsgivarens verksamhetsområde (dina dokument måste ha med arbetsgivarens verksamhetsområde att göra). 2. Om arbetstagaren gör verket på grund av anställningen (även om man gör det på sin fritid) eller på instruktion från arbetsgivaren.Är ovan uppfyllt får arbetsgivaren utnyttja det som skapats men bara på ett sådant sätt som kunnat förväntats vid tillfället för skapandet. Arbetsgivaren kan med andra ord utnyttja dina instruktionsdokument för att lära upp nya arbetstagare men rimligtvis kan han inte utan din tillåtelse börja sälja böcker innehållande dina instruktioner.Helt enkelt: Rent allmänt torde gälla att verk som har tillkommit i tjänsten får utnyttjas av arbetsgivaren i dennes normala verksamhet och i den omfattning som någorlunda säkert kunde förutses när verket tillkom.Hälsningar

Är det lagligt att hjälpa människor med att söka jobb på ett affärsmässigt plan?

2017-01-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Är det lagligt att hjälpa folk med att söka jobb som affärsidé? Ta betalt för redigering av CV etc
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Vad jag kan hitta finns det inga restriktioner för en sådan affärsidé. Det finns flertal företag som redan levererar liknande tjänster där de utvecklar deras klienters CV.

Omfattas recept av upphovsrätten?

2017-01-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag tänket skapa ett UF-företag nästa läsår och tänkte göra en egen bak-/kokbok. Får jag enligt lag kopiera ingredienserna i ett annat redan befintliga recept och göra egna introduktioner eller måste jag komma pp recept själv, alltså ha andra måste på ingredienserna? Kan man ha upphovsrätt till mängd av ingredienser?Tacksam för svar!
Frida Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätten är tänkt att skydda självständiga och originella verk. Skyddet uppstår direkt vid skapandet, till skillnad från exempelvis patent där skyddet kräver ansökan och beviljan. I praxis och doktrin har emellertid gränser för hur långt skyddet sträcker sig utformats. Upphovsrätten omfattar till exempel inte ren information. Därav saknas upphovsrätt för bland annat matematiska formler, enklare nyhetsmeddelanden i TV och radio samt matrecept, som ju endast är information för hur en maträtt tillagas.Du kan därför använda vilka recept du vill: egna och/ eller andras.Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra när någon gör intrång i upphovsrätten?

2017-01-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag är författare till en bok inom kategorin Psykiatri/Psykologi/Genus.Av en tillfällighet ser jag nu att den ligger tillgänglig gratis för nerladdning på en sida på internet.Webbplatsen påstår sig ge tillgång till "mer än en miljon titlar", lite längre ner på sidan "tio miljoner titlar".Är man som författare verkligen rättslös när det gäller vad andra mindre nogräknade gör med upphovsrättsligt material.
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Man är inte rättslös som författare! Jag hoppas att mitt svar ska kunna bringa lite klarhet i dina rättigheter.Enligt upphovsrättslagen (URL) har den som skapat ett litterärt verk upphovsrätt till verket (se 1 §). Upphovsrätten innebär bland annat att ingen får publicera materialet utan tillstånd från den som innehar rättigheterna till verket (se 2 §). Att publicera en upphovsrättsskyddad bok på internet är ett intrång i skaparens rättigheter. Man kan överlåta sin upphovsrätt till någon annan (se 27 §). Det är ofta fallet när man publicerar sin bok genom ett förlag, så om din bok publicerats av ett förlag skulle jag råda dig att läsa igenom avtalet eftersom det i såna fall finns en möjlighet att förlaget har publicerat din bok på internet helt lagligt.Att bryta mot upphovsrätt är ett brott som kan straffas med böter eller fängelse (se 53 §). Om upphovsrätten har kränkts har skaparen rätt att få skälig ersättning från den som har använt verket (se 54 §), i paragrafen räknas upp vad man kan få ersättning för.Jag skulle råda dig att i första hand kontakta hemsidan och be dem ta ner din bok från sin hemsida och be dem ersätta dig för dina skador. Men om de vägrar så har du möjlighet att gå genom en domstol.Med vänlig hälsning,