Upphovsrätt - Ekonomisk rättighet

2016-10-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man kopiera instruktionböcker, manualer och broschyrer (mopeder bilar etc) från originalutgåvor för att sedan SÄLJA på nätet ? Är detta lagligt ?MvhRoger
Marcus Anstrin |Hej Roger, och tack för att du vänder dig till Lawline!En broschyr och instruktionsbok går under upphovsrättsskyddet, vilket följer av upphovsrättslagen (URL). I denna lag föreskrivs det att den som skapat ett litterärt verk har upphovsrätt till verket, vilket uppkommer formlöst då verket skapas. En manual eller broschyr torde falla under litterärt verk. Den som har upphovsrätt till ett verk har en uteslutande ekonomisk rättighet 2§ URL, som innebär att denne förfogar över verket genom att framställa och sälja exemplar av verket i ursprungligt eller ändrat skick. Upphovsmannen har även en namngivelserätt, 3§ URL, vilket innebär att denne ska namngivas i den omfattning god sed kräver. Ett verk får heller ej ändras så att upphovsmannens litterära anseende eller egenart kränks. Att kopiera upp manualer/broschyrer är direkt att strida mot upphovsmannens ekonomiska rättighet i 2§. Har du däremot en licens eller upphovsmannens godkännande är det okej för dig att trycka upp och sälja verket vidare, dock måste du ha 3§ och namngivelserätten i åtanke som vidare ej får inskränkas. Framställning genom att kopiera verket får du däremot göra om det uteslutande används för privat bruk, 12§ URL.Hoppas svaret hjälpte dig, och ha en fortsatt trevlig dag!

Fråga om tillstånd krävs av en person för en offentlig avbildning av samma person, och om omfattningen av upphovsrätt (eller liknande) till ett fotografiskt verk eller bild

2016-10-13 i Immaterialrätt
FRÅGA |Har en juridisk fråga kring offentlig konst, på uppdrag för en konstnär, som jag hoppas att ni kan hjälpa mig svara på. - Om en konstnär vill avbilda en offentlig person på en plats i det offentliga rummet, behöver konstnären då ha tillstånd från den porträtterade personen?- Om konstnären har hittat ett foto som hen vill använda som referens för porträttet, räcker det att konstnären köper bilden från fotografen samt angett syftet eller behöver hen skriva ett avtal med fotografen?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I det följande kommer jag att besvara dina två frågor, en efter en. Jag avslutar med en kort sammanfattning.Behövs tillstånd?Något generellt skydd för en persons egna utseende finns i princip inte i Sverige som sådant. Ett svagt skydd finns i 5 kap. 1–3 §§ brottsbalken, vilka handlar om förtal och förolämpning. För vidare läsning finns bl.a. rättsfallen NJA 1994 s. 637. Som jag förstår det rör det sig inte om någon straffbar avbildning i ditt fall.En annan reglering som skyddar en persons utseende är lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. Som jag förstår det rör det sig dock inte på något sätt om marknadsföring i ditt fall, varför nämnda lag inte heller är relevant.Vad man möjligen skulle kunna diskutera är om den porträtterade personen kan få ett ersättningskrav på konstnären för en otillåten avbildning. Skadestånd för ekonomisk skada eller kränkning är två sätt för personen att få ett sådant krav, men som jag förstår det från din fråga rör det sig inte om någon avbildning som är kränkande eller ekonomisk skadlig för personen.Ett annat sätt för personen att få ett ersättningskrav är den s.k. principen om obehörig vinst, vilken innebär att om en person gör en vinst på en annans bekostnad som är ”obehörig” så ska denna vinst gå åter. Principen om obehörig vinst har utvecklats i rättspraxis, och dess innebörd är inte helt klar i ditt fall – det finns inget fall som preciserar principens innebörd för just otillåtna avbildningar.De rättsfall om obehörig vinst som finns kan dock möjligen tyda på att en otillåten avbildning inte skulle innebära att konstnären gör en vinst på den porträtterade personens bekostnad. De rättsfall som kan sägas behandla obehörig vinst har t.ex. rört obehörigt nyttjande av annans lokal (t.ex. NJA 2007 s. 519), eller överföring av pengar (t.ex. NJA 1999 s. 575. Fallet är dock omdiskuterat). I HD:s domar har det alltså inte varit fråga om en immateriell ”förlust”.Vill du läsa mer om obehörig vinst, finns följande tidigare svar på Lawline: ”Äger olika mycket av bostaden. Skall maken ersättas för renoveringskostnad?”Sammanfattningsvis krävs sannolikt sett inte tillstånd från den porträtterade personen.Krävs det tillstånd från fotografen för att använda ett fotografi som referens?Ett fotografi kan omfattas av upphovsrätt enligt 1 § första stycket femte punkten lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (den s.k. upphovsrättslagen). Då måste det dock röra sig om ett fotografi med verkshöjd, vilket får bedömas från fall till fall.Ett fotografi utan verkshöjd skyddas genom 49 a § upphovsrättslagen. Omfattningen av ett sådant skydd liknar huvudsakligen det för upphovsrätt.Upphovsrätt – och därmed också rätt enligt 49 a § upphovsrättslagen – omfattar dock bl.a. inte ett verks motiv eller idé. Själva motivet som fotografiet avbildar skyddas inte, utan enbart just den särskilda utformning av motivet som fotografiet utgör. Det viktiga är alltså hur något avbildas, inte vad som avbildas.När det dock gäller en bild som skyddas enligt 49 a § upphovsrättslagen är skyddet än snävare. Skyddet mot att en sådan bild kopieras genom ritning eller liknande omfattar som huvudregel bara ett direkt kopierande av själva fotografiet eller ett direkt kopierande med ändringar som bara är till för att dölja kopierandet (se vidare prop. 1960:17 s. 330).Om det konstnären vill avbilda dock snarare tar sikte på just den utformning av motivet som finns i fotografiet finns risken att det kan röra sig om ett intrång i fotografens rätt enligt 2 § upphovsrättslagen. Nämnda paragraf fastställer omfattningen av en upphovsrättsinnehavares ekonomiska rättigheter. Om fotografiet skyddas enligt 49 a § upphovsrättslagen finns skyddets omfattning i den paragrafen istället.Det beror i ditt fall alltså på hur konstnären vill använda fotografiet.SammanfattningDet krävs sannolikt sett inte tillstånd från den porträtterade personen för att avbilda honom eller henne. Om konstnären inte tänker kopiera just den utformning av personen som finns i fotografiet är det inga problem att använda fotografiet. Om konstnären däremot vill använda sig av utformningen av motivet som finns i fotografiet finns dock en risk att han eller hon kan behöva tillstånd från den som äger rätten till fotografiet.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med att avbilda personer eller immaterialrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får man använda orden "Iphone" eller "Android" då man marknadsför sina egna mobilbatterier?

2016-10-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag vill importera batterier, under mitt eget märke, som ska användas för specifika mobiltelefonmodeller. Får jag på min förpackning av mitt batteri skriva orden "iPhone" eller "Android" så att man vet till vilken telefon batteriet passar? Utan dessa ord (varumärken) kan jag inte särskilja mina batterier och mina kunder vet inte vilken de ska köpa.Tack på förhand för svar.Med vänliga hälsningar,Sofiane
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 10 § varumärkeslagen innebär en ensamrätt till ett varumärke att ingen annan än innehavaren av denna utan tillstånd får använda varumärket på det sätt du beskriver. Det finns dock ett undantag i 11 § 2 st 3 p som säger att annan i sin näringsverksamhet kan använda varukännetecknet om det är nödvändigt för att ange varans och tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar. Detta måste ske i enlighet med god affärssed. Detta har närmare förklarats i EU-domstolens mål C-228/03, "Gillette". Där hade ett företag (som inte hade med Gillette att göra) skrivit "passar även med Gillettes rakhyvlar" på sina rakblad som de sålde i butik. Detta ansågs vara okej i enlighet med 11 § varumärkeslagen som jag nämnde tidigare. I fallet förklarades att användningen av varumärket är okej ifall det är nödvändigt för att ange varans ändamål. Det måste vara det enda sättet för tredje man (konsumenten) att få en fullständig upplysning om hur varan ska användas. Förutom detta ska användningen även ske i enlighet med god affärssed. Det förklarades i målet vad som INTE är god affärssed och man får därav dra slutsatser om hur god affärssed ska tolkas. 1. Varukännetecknet får inte användas på sådant sätt att det ger intryck av ett affärsmässigt samband,2. Användningen får påverka varumärkets värde genom att man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ("goda rykte"),3. Man får inte misskreditera eller uttrycka sig nedsättande om varumärket, 4. Man får inte framställa sin vara som en imitation eller ersättning av produkten/varumärket. Ifall man inte använder varumärket på de fyra sätt som beskrivits ovan har användningen skett med "god affärssed". Då ditt fall är väldigt likt omständigheterna i "Gillette" skulle jag säga att du kan sälja dina batterier och ange orden "Iphone" eller "Android" på. Det är för dig helt nödvändigt att ange dessa varumärkesnamn för att konsumenten ska förstå hur de bör användas. Så länge allt sker i enlighet med god affärssed ska det inte vara några problem!Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Har någon annan rätt att tvinga mig att ta bort ett foto på facebook?

2016-09-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående fotografier.Det finns bilder ute på facebook som jag lagt upp på mig och ett barn när vi är i parken och leker med barnets mamma. Bilderna visar endast mig och sonen.Sonen är 2 år gammal.Mamman och pappan har gått ifrån varandra och är varken sambos eller gifta.Nu är fadern till barnet svartsjuk och vill förstöra för mamman genom att tvinga mig att ta ner bilderna.Min fråga är enkel: har han rätt till detta?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Vem har rätt till bilden?Vem som har rätt att bestämma över en bild framgår av URL. (Förkortningen för Lag om Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Antingen är din bild såpass konstnärlig att den faktiskt omfattas av ett konstnärsskydd. Det är dock inte särskilt viktigt i det här fallet eftersom alla bilder faktiskt skyddas upphovsrättsligt enligt 46a § URL. Skillnaden är egentligen att detta medför ett kortare skydd på bara 50 år jämfört med konstnärsskyddets 70 år från skaparens död, speciellt viktigt i ditt fall är det alltså inte...I bestämmelsen framgår att endast den som tagit fotografiet har rätt att visa upp bilden för allmänheten, eller den personen som fotografen ger tillåtelse. Ett motsatsslut av samma bestämmelse innebär alltså att det samtidigt är fotografen som bestämmer om man inte ska visa upp bilden för allmänheten.Förmodligen är det inte du som egentligen har upphovsrätt till bilden, kanske är det barnets mamma som fotograferat bilden? Då är det faktiskt hon som bestämmer egentligen även om hon såklart kan ge dig tillåtelse att offentliggöra bilden så som du gör när du väljer att ha den på facebook. Svaret på din fråga blir alltså:Nej, fadern har inte alls rätt att tvinga dig att ta ner bilden, däremot har fotografen av bilden rätt att tvinga dig.Om fotot på något vis är kränkande kan såklart andra regler gälla, men jag utgår ifrån att det här fotot inte är av den typen utan bara är ett helt vanligt familjefoto. Behöver du vidare hjälp med upphovsrättfrågor (eller vårdnadsfrågor för den delen) så är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Upphovsrätt för fotografi

2016-10-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Det är så att jag går sista året på gymnasiet med inriktning Media. Och nu så jobbar jag med ett gymnasiearbete där jag ska jobba med min familjs bildarkiv. Och min farfar har tagit den tagit den största delen av bilderna och han var därför upphovsman till bilderna. Men han lever inte längre, men hans fru (min farmor) lever. Då undrar jag vem som har upphovsrätten, och vad krävs för att jag ska få jobba med bilderna och kanske även publicera delar av det?
Alexandra Teorell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du säger har din farfar upphovsrätt till fotografierna enligt 1:1 Upphovsrättslagen (URL) om bilderna är av konstnärlig karaktär. Om de är tagna utan skapandeanda är i stället 49 a § tillämplig som stadgar att upphovsrätt gäller till dess 50 år har förflutit efter det då första bilden framställdes. Med antagande att bilderna är av konstnärlig karaktär kan den ekonomiska upphovsrätten överlåtas till din farmor, som då kan kontrollera vad som händer med bilderna, men din farfar har fortfarande en ideell ensamrätt. Därav bör du nämna honom vid namn vid användning av fotografierna. Om du vill vara på den säkra sidan bör du även fråga din farmor om tillåtelse att använda bilderna vid publikation. Lycka till med ditt arbete!

Immaterialrättsligt skydd för personnamn

2016-10-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vad gäller för användning av kända personers namn i t.ex tryck av t-shirtar. Kan jag skriva August Strindberg på en t-shirt som sedan säljs och det är helt lagligt?Jag förstår att det är annorlunda om personen lever, då måste man väl ha deras samtycke? Men döda, käönda profiler, hur är dt med dem?Tack!
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga beror på vilket namn du använder på tröjorna. Det bör dock inte bero på huruvida personen är död eller levande. Det som kan göra användandet av ett namn på en t-shirt olagligt är att namnet kanske har ett immaterialrättsligt varumärkesskydd. Ett sådant skydd behöver inte uppkomma genom registrering utan kan uppkomma genom så kallad inarbetning. Det innebär att ord som börjat som ett varumärke, till exempel termos, till slut blivit ett allmängiltigt ord som tillerkänts varumärkesskydd. Möjligtvis kan samma hända med ett namn - om namnet ofta uppkommer på tröjor eller i andra sammanhang kan det till slut få ett varumärkesskydd genom inarbetning. Svaret på om ett varumärke har skydd genom inarbetning får man först vid prövning hos en domstol. Om du lanserar dina t-shirts med texten "August Strindberg" på, kan någon anse sig ha använt namnet och därmed ha ett varumärkesskydd. Personen kan i så fall stämma dig och om domstolen anser att den personen har ett varumärkesskydd lär du få betala skadestånd. Det finns alltså en risk i lanserandet. En risk som troligtvis är väldigt liten då du lär känna på dig om namnet du använder har ett varumärkesskydd, för att du känner igen namnet från andra kommersiella sammanhang.Hoppas mitt svar varit till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Patent eller designskydd?

2016-10-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande patent / designskydd för en produkt jag jobbat för att ta fram. Jag försöker ta reda på om det är värt att söka patent för en produkt vars unikhet enbart ligger i designen.Produkten fungerar med andra ord rent, rent funktionellt, som en annan existerande produkt—men ser väldigt annorlunda ut.
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 1kap. 1§ Patentlagen kan patent beviljas till en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt. Att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt innebär att den måste ha en yrkesmässig användning. Vidare finns i 1kap. 2§ Patentlagen dels ett nyhetskrav på uppfinningen och dels ett krav på att uppfinningen har en uppfinningshöjd. Nyhetskravet innebär att att uppfinningen måste vara ny i förhållande till vad som är känt före dagen för patentansökan. Kravet på uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen måste skilja sig från vad som tidigare varit känt. Alltså är det inte värt för dig att söka patent med tanke på att produkten som du nämner redan finns. Istället rekommenderar jag dig att ansöka om ett så kallat mönsterskydd, som är ett skydd för designen på din produkt. Enligt 1kap. 2§ Mönsterskyddslagen kan du få mönsterrätt på din design om den är ny och särpräglad. En design anses som ny om ingen identiskt design har gjorts allmänt tillgänglig före dagen för din ansökan. Att designen måste ha särprägel innebär att helhetsintrycket av designen från en kunnig användares sida skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som gjorts allmänt tillgängligt. Min rekommendation är alltså att du istället för att söka patent söker mönsterskydd. Här bifogar jag en länk om hur du ska gå tillväga för att ansöka om mönsterskydd: https://www.prv.se/sv/design/ansoka-om-designregistrering/ Hoppas att du fick svar på din fråga! MVH

Avbildning av upphovsrättsligt skyddade verk

2016-09-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har en fråga gällande lag och regler kring upphovsrätt och referensbilder! Jag har startat ett projekt där jag skapar målningar/verk utifrån grunden samt med inspiration från andra bilder! Är det olagligt att måla av en bild i akrylformat eller använda den som inspiration? Kan skicka bild för att förklara bättre! Målar bilder i ett digitalt dataprogram dom gör att målningarna ser målade ut på riktigt
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skaparen av ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket enligt 1 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). I begreppet ”konstnärligt verk” ingår b.la. målningar, teckningar och fotografier vilket jag utgår ifrån är de sorts bilder du främst avser att måla av och ta inspiration ifrån. Det är endast de verk som uppnår vad som brukar kallas för verkshöjd som åtnjuter upphovsrättsligt skydd. För att uppnå verkshöjd krävs att verket har en sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte ska kunna skapa exakt samma sak. Huruvida ett verk uppnår verkshöjd kan ofta vara svårt att avgöra, men eftersom kraven är relativt lågt ställda råder jag dig att utgå ifrån att bilderna du handskas med är upphovsrättsligt skyddade. Det upphovsrättsliga skyddet innebär att man inte utan upphovsmannens tillstånd får framställa exemplar av verket, oavsett vilken metod som används eller om det sker helt eller delvis, se här. Att måla av en bild rakt av, även om det sker genom det digitala dataprogram du beskriver, är jämställt med att framställa ett exemplar av bilden och är således inte tillåtet. Har du gjort en omarbetning av verket kan du i vissa fall få upphovsrätt till enbart den bearbetade gestalten, men för att du ska vara obunden av upphovsrätten till originalverket krävs att ditt verk skiljer sig så pass mycket från originalverket så att du kan anses ha åstadkommit ett nytt och självständigt verk. Då är det du som blir upphovsman till verket och får göra precis som du vill med det, se här. Detta kan mycket väl vara fallet om du tagit inspiration från ett annat verk men satt din egen prägel på avbildningen. I upphovsrätten finns en viktig inskränkning. Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk, se här. Du kan alltså få avbilda ett fåtal verk rakt av om det sker för ditt privata bruk. Endast utifrån din beskrivning av idén som ett projekt är det svårt för mig att avgöra om inskränkningen gäller just din situation. För att ge dig ledning kan nämnas att man med privat bruk främst avser bruk för egen eller den närmaste familje- och vänkretsens räkning. Att framställa kopior åt kollegorna på ens arbete eller åt elever i en undervisningssituation anses inte vara privat bruk och kommersiell användning av exemplaret omfattas definitivt inte av inskränkningen.Sammantaget gäller alltså (förutsatt att det inte sker för privat bruk) att det utgör ett upphovsrättsintrång att direkt måla av ett verk, eftersom det är att betrakta som ett framställande av exemplar av verket. Det är däremot inte något upphovsrättsbrott att hämta inspiration från ett befintligt verk och sedan framställa ett nytt, självständigt verk. I de allra flesta fall är gränsdragningen en bedömningsfråga och således svår att få ett slutligt svar på innan saken prövats i domstol. Ett fall som demonstrerar problematiken väl och som kan vara intressant för dig vad gäller hur man ofta resonerar i sådana här situationer kan du läsa om här. Målet rör en avbildning av ett upphovsrättsskyddat fotografi och tingsrätten, som först dömde i målet, kom fram till att det rörde sig om ett intrång. Hovrätten däremot fann att avbildningen utgjorde ett nytt, självständigt verk och att det således inte var frågan om ett intrång. Just detta mål ska slutligt avgöras av HD, då de tidigare i år meddelade prövningstillstånd.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,