Upphovsrätt till skolarbete

2016-02-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag går på ett mediagymnasium med inriktning film. Vår lärare säger åt oss att alltid skriva "Copyright *skolan*" i slutet på varje film vi producerar, och enligt denna läraren har skolan copyright på allt vi producerar i samband med vår utbildning. Detta kan väl ändå inte stämma? Det måste ju vara jag och de personerna jag gjorde filmen med som är upphovsmän?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 1 kap. 1 § upphovsrättslagen följer att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk, i detta fallet en film, är den som har upphovsrätt till verket. För att ett verk ska vara skyddat av upphovsrätt krävs att det har så kallad "verkshöjd". Det innebär att verket uppnår en viss nivå av personligt skapande, att det har sådan särprägel att två personer oberoende av varandra troligen inte hade nått samma resultat. Skyddet uppstår direkt genom skapandet och det krävs ingen registrering eller liknande. Att man har upphovsrätt till ett verk innebär att man har ensamrätt att förfoga över verket och att framställa exemplar av det (1 kap. 2 § upphovsrättslagen). Upphovsrätt kan enbart övergå till någon annan om det finns ett uttryckligt avtal om överlåtelse, det spelar ingen roll vart verket skapas. Även vid en sådan överlåtelse består upphovsmannens ideella rättigheter, det vill säga att bli namngiven då verket tillgängliggörs samt att motsätta sig kränkande ändringar (3 kap. 27 § upphovsrättslagen). Det är alltså fullt riktigt som du säger, när du producerar film i skolan är det du och dina eventuella medproducenter som har upphovsrätt till filmerna ni skapar, inte skolan. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hinder vid registrering av varumärke

2016-01-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Har en fråga ang varumärke.Har ett varumärke som blivit godkänd av PRV men tydligen har jag även fått ett par veckor senare ett brev från ett större bolag som påstår att deras och vår logotyp har liknelse och kräver att vi tar bort registreringen. Det vad vi undrar över finns det risk att ärendet går till rätten eller behöver de göra en invändning till PRV då det är de som godkände logotypen samt har logotypen inte tagit till användning ännu.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande varumärken finner du i varumärkeslagen (2010:1877) (VML). I varumärkeslagens 2 kapitel finns bestämmelser om registrering av varumärken. I 2 kapitlet 8 § VML uppställs registreringshinder som innebär att ett varumärke inte får registreras. Bland dessa finns det ett hinder gällande varumärkets förväxlingsbarhet med ett redan existerande varumärke. Logotypen, i ert fall, ska då likna/vara identiskt med den redan existerande logotypen och gälla samma/liknande typer varor eller tjänster för att hinder ska finnas. PRV tillkännager registrering av varumärken, detta bl.a. för att allmänheten ska kunna invända mot denna. Vill någon invända mot registrering ska invändningen meddelas PRV enligt 2 kapitlet 24 § VML. Invändningen ska, enligt samma bestämmelse, ske inom tre månader från dess att tillkännagivandet skedde. PRV ska sedan pröva ärendet. Innehavaren av det varumärke gentemot vilken invändningen har skett ska enligt 2 kapitlet 26 § VML få en möjlighet att yttra sig. PRV kan enligt 2 kapitlet 28 § VML häva registreringen helt eller till viss del. Invändningen kan även avslås. Om invändningen däremot inkommer efter tre månader avvisas denna. Registreringen kan dock hävas genom talan i domstol eller administrativ hävning hos PRV enligt 3 kapitlet 5 § VML. Grunderna för hävning finns i 3 kapitlet 1 § VML. Sammanfattningsvis kan det konstateras att om det finns ett registreringshinder av logotypen kan det andra bolaget invända mot registreringen inom tre månader från dess att registreringen tillkännagavs. PRV får då pröva ärendet och ta ett beslut. Om invändningen inkommer tre månader efter tillkännagivandet avisas denna, men då kan det andra bolaget påbörja ett förfarande om hävning av registreringen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Domän med liknande namn

2016-01-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har registrerat en domän där jag tänker sälja produkter. Nu upptäckte jag när jag googlade på min hemsidas namn att det fanns ett Instagramkonto med nästan samma namn, det skiljer bara ett bindestreck. Kan jag använda mitt domännam eller kan innehavaren av Instagramkontot stoppa mig?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller domäner är det "först till kvarn" som gäller, är du först med att registrera ett ledigt domän är det du som har rätt till det. Dock så kan det bli problem om det är så att domänet är identiskt med eller liknar ett varumärke för samma typer av varor eller tjänster, i så fall kan det röra sig om varumärkesintrång. Eller om det är ett väldigt känt varumärke kan det röra sig om varumärkesintrång trots att det rör sig om olika varor eller tjänster, varumärket har i så fall ett så kallat anseendeskydd. Varumärkesintrång regleras i varumärkeslagen (se här) (VML).Ett varumärke uppnår skydd genom registrering enligt 1 kap 6 § VML, eller genom inarbetning enligt 1 kap 7 § VML. Ett varumärke ska anses som inarbetat om det är känt inom en betydande del av landet i den krets till vilken det riktar sig till. I detta fall går det inte att utläsa om instagramkontots namn är ett varumärke eller om det är känt, och är det inte ett varumärke så är varumärkesintrång inte aktuellt och du har rätt att ha kvar ditt domän. Skulle det istället vara så att namnet på instagramkontot är ett varumärke, registrerat eller inarbetat, kan det röra sig om varumärkesintrång enligt 1 kap 10 § VML eftersom att ditt domän är så pass likt. För att det ska röra sig om varumärkesintrång ska namnet vara identiskt eller liknande och det ska vara ett kännetecken för samma typer av varor/tjänster eller så ska det föreligga risk för förväxling. Är det så att du har ett liknande namn men tänker sälja produkter som skiljer sig från vad som visas på instagramkontot är det inget varumärkesintrång, det föreligger så att säga ingen varuslagslikhet. Skulle det vara så att varumärket är väldigt känt gäller det så kallade anseendeskyddet som nämns ovan. Rör det sig om varumärkesintrång får du inte använda domänet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Mönsterskydd av svensk folkdräkt

2016-01-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en lokal svensk folkdräkt i regel är mönsterskyddad? Kan den mönsterskyddas av t ex hembygdsförening? MvhPernilla
Mathilda Andersson |Hej Pernilla och tack för din fråga,Mönsterskydd kan beviljas av patent- och registreringsverket om mönstret uppfyller kraven i mönsterskyddslagen. Förutsättningar för skydd är att mönstret ska vara en nyhet samt ha en viss särprägel, vilket framkommer av 2 § mönsterskyddslagen. Kravet på nyhet innebär att inget identiskt mönster ska ha funnits allmänt tillgängligt och kravet på särprägel innebär att mönstret ska ge ett nytt helhetsintryck i jämförelse med andra mönster som finns. Ett registrerat mönsterskydd innebär en ensamrätt till mönstret under fem års tid, efter fem år kan skyddet förnyas i femårsperioder i upp till 25 år. Den som har rätt att ansöka om mönsterskydd är enligt 1a § den som skapat mönstret eller till den som övertagit rätten till mönstret. Sammanfattningsvis innebär detta att mönster inte automatiskt är mönsterskyddande utan att det är en aktiv process att ansöka om mönsterskydd och det måste göras av den som äger rätten till mönstret. Utöver detta måste mönstret uppfylla kraven på nyhet och särprägel, det kan därför förekomma vissa svårigheter med att registrera ett äldre mönster som redan blivit känt, såsom en folkdräkt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Inkorporering av standardavtal

2016-01-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Gäller AB 04 vid Tvist, då den är inskriven, samt påskriven av båda parter i upprättat och accepterat kontrakt? Byggherre / VVS Entreprenör Entreprenadform Utförande entreprenad.
Max Axell |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! AB04 utgör ett s.k. standardavtal inom byggbranschen och blir vanligtvis giltiga genom en enkel hänvisning till dem i huvudavtalet. Undantag kan dock göras ifall där standardavtalet t.ex. innehåller ett betungande avtalsvillkor såsom en skiljedomsklausul. I sådant fall kan det, beroende på vilka parterna, krävas att hela standardavtalet bifogas med i huvudavtalet. När två kommersiella parter med erfarenhet inom byggbranschen sluter ett entreprenadavtal räcker det enligt NJA 1980 s 46 att man enbart gör en hänvisning till AB04 i huvudavtalet, även fast standardavtalet innehåller en skiljedomsklausul. Om en part dock är konsument eller oerfaren ställs vanligtvis strängare krav på hänvisningen. SlutsatsDet är alltså mycket möjligt att AB04 gäller för eran tvist. Om det t.ex. bara gjorts en hänvisning till AB04 i huvudavtalet är standardavtalet gällande, men undantag kan föreligga om AB04 innehåller en betungande klausul såsom en skiljedomsklausul samt att er medkontrahent är oerfaren eller privatperson. Har AB04 skrivits in i avtalet föreligger emellertid inga hinder för dess giltighet. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Lycka till!

Resebolags användning av bild i reklam

2016-01-22 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Jag har efter en semesterresa upptäckt att ett resebolag använt en bild av mitt barn i en reklambild på deras hemsida. Bilden är tagen snett bakifrån, i bikini och hon är i fokus i bilden. Bilden är ett collage dvs. hon är inklippt i ett annat sammanhang än då bilden togs. Är det tillåtet för företaget att använda en sådan bild eller behöver de ha tillåtelse från oss? Jag har ett flertal gånger kontaktat resebolaget för att få en förklaring till hur detta kunnat ske, men de ringer inte tillbaka. Jag undrar därför vad vi har för möjligheter att ev. gå vidare med detta?Tack på förhand
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att resebolaget finns i Sverige. I egenskap av näringsidkare så får inte bolaget vid marknadsföringen av sina resor använda en bild av din dotter utan samtycke, om din dotter är identifierbar på bilden. Detta framgår av Lag (1978:800) om namn och bild i reklam 1 § första stycket. Eftersom din dotter är i fokus så talar det för att hon kan identifieras via bilden. Vad som dock kan försvåra identifieringen är att bilden är tagen snett bakifrån. Eftersom identifierbarhet främst avser ansiktsigenkänning så är det vanligen godtagbart att använda bilder som är tagna på människor bakifrån, exempelvis när fotografer skapar bilder av stadsmiljöer (jämför exempelvis domen från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 27 juni 2006 i mål T 6426-05). Om din dotters ansikte syns på bilden så är det med andra ord stor sannolikhet att hon kan identifieras, varvid resebolaget kan dömas till böter med hänseende till att det har använt bilden utan samtycke (Lag om namn och bild i reklam 2 § första stycket). Brott mot lagen medför också att bolaget att utge skäligt vederlag till din dotter, det vill säga normalt modellarvode, även om det inte skulle kunna anses ha använt bilden med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Om bolaget däremot kan anses ha varit åtminstone grovt oaktsamt så utgår även ersättning för andra skador. Sådana skador kan avse exempelvis ekonomiska faktorer och personligt lidande (Lag om namn och bild i reklam 3 § första stycket).Eftersom resebolaget inte svarar på dina telefonsamtal så rekommenderar jag att du gör en polisanmälan, även utifall att det är något tveksamt om din dotter är identifierbar på bilden. Mot bakgrund av att resebolaget uppenbarligen ignorerar dig så är en polisanmälan förmodligen den enda möjligheten att reda ut saken. Med vänlig hälsning

Upphovsrätt och samlingsverk

2016-01-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är på väg att ge ut en bok om medaljer. Varje medalj är fotograferad och förekommer som ill. i boken. Fråga 1: Bör jag kontakta konstnärerna bakom medaljerna för rätten att publicera bilder på dem samma (70-årsregeln o.s.v. är jag medveten om). Fråga 2: Om det är så, vilket jag tror, att varje konstnär bör kontaktas, hur är det då om man, som det finns exempel på, ger ut ett numistmatiskt verk om, låt oss säga, svenska mynt mellan 1950 - framåt? Det skulle ju nästan bli orimligt många kontakter! MVH
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lag (1969:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) finns det regleringar som rör just vad som gäller i en sådan här situation. Enligt 1 § URL har den som skapat ett litterärt eller konsnärligt verk upphovsrätt till verket. En medalj är att anses som ett sådant konstnärligt verk och därmed har skaparen till dessa en ensamrätt till verket. Ensamrätten innebär att upphovsmannen har en uteslutande rätt att förfoga över verket vilket innefattar exemplarframställning samt att göra det tillgängligt för allmänheten enligt 2 § URL. Detta betyder i sin tur, precis som du skriver, att du antagligen måste ta kontakt med alla upphovsmän till medaljerna för att få rätt att publicera dem i din bok. Detta förutsatt att medaljerna uppfyller kravet på så kallad verkshöjd, alltså att de är originella och självständiga verk framställda av upphovsmännen själva. Det framgår även av 5 § URL att den som genom att sammanställa verk eller delar av verk och åstadkommit ett litterärt samlingsverk har upphovsrätt till detta men inte till de särskilda verken som då framkommer i samlingsverket. Du måste även namnge upphovsmännen på det sätt som föreskrivs i 3 § URL.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Konsekvenser av indragen F-skattesedel

2016-01-05 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hur lång tid efter indragen f-skattsedel,får verksamhet pågå?
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som ansvarar för att betala skatter och socialavgifter (eller egenavgifter) på ersättning för utfört arbete. En återkallelse av F-skattesedel måste i allmänhet ses som en mycket ingripande åtgärd. Återkallelse av F-skattsedel kan ske på egen begäran eller om krav för F-skattesedel inte är uppfyllda (9 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Mer info om detta går att finna här, på Skatteverkets hemsida.Konsekvensen av att F-skattesedel återkallas är inte att verksamheten upphör. Det som styr om någon ska dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter är om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt eller inte. Om betalningsmottagaren är en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, som inte är godkänd för F-skatt, ska man man av 30 procent skatt från ersättningen för arbetet (exklusive moms). Man ska inte betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för juridiska personer. Om betalningsmottagaren har enskild näringsverksamhet och inte är godkänd för F-skatt, ska man dra av 30 procent skatt från ersättningen för arbete (exklusive moms) samt betala arbetsgivaravgifter.Jag hoppas att detta svar är till nytta. Med vänlig hälsning,