Sekretess mellan myndigheter

2017-05-26 i Sekretess
FRÅGA |Om jag anser jag har sekretesskyddade uppgifter, t.ex. journal, får kommun och skola använda det som dom vill. Skicka till andra vårdinrättningar och myndigheter?
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om offentlighet och sekretessBestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I första hand innehåller lagen undantagen från den i tryckfrihetsförordningen stadgade offentlighetsprincipen vilken innebär att den offentliga sektorns verksamhet ska vara öppen för insyn och kontroll genom allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Lagen innefattar alltså bland annat förbud för att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt (1 kap. 1 § 2 st. OSL). Sekretess ska inte vara mer långtgående än vad som är absolut nödvändigtSekretessen är utformad så att den inte ska bli mer långtgående än vad som är absolut nödvändigt för att skydda ett visst intresse det vill säga intresset som föranlett bestämmelsen. Av den anledningen begränsas sekretessen av ett så kallat skaderekvisit. En skadeprövning från myndigheten är därmed nödvändig i varje fall då man ska ta reda på om huruvida sekretess föreligger eller ej. Det finns två typer av rekvisit som avgör när sekretess föreligger det ena (så kallade raka rekvisitet) innebär att sekretess föreligger om det kan antas att en viss skada eller ett visst men uppkommer om uppgiften röjs - här är offentlighet huvudregel. Det andra rekvisitet (omvända skaderekvisitet) innebär att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada eller men - här är sekretess huvudregel. Olika sekretessbestämmelser gäller på olika områdenNär det gäller en enskilds intresse gäller sekretessen ofta den enskildes personliga förhållande som exempelvis en persons adress eller sjukdomstillstånd. Olika sekretessbestämmelser gäller inom olika myndigheter varför jag nedan redogör för de jag tror i ditt fall är aktuella. Sekretess inom skolanOm vi börjar med sekretessen inom skolan förutsätter jag att du går gymnasiet där uppgift som gäller en enskilds personliga förhållande i elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Här är alltså huvudregeln att sekretess råder (23 kap. 2 § 1 st. OSL). Sekretess gäller vidare för uppgift om en enskilds personliga förhållanden och uppgifter som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier men här bara om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. Här är alltså huvudregeln offentlighet och offentlighet gäller alltid avseende olika beslut som har fattats i ett ärende (23 kap. 2 § 2 st. OSL). Sekretess inom hälso- och sjukvårdVad gäller den medicinska grenen av skolväsendets elevhälsa det vill sägs skolsköterska gäller istället bestämmelserna i 25 kap. OSL som också gäller för all verksamhet som avser hälso- och sjukvård. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården (och alltså även hos skolsköterska) för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Sekretess mellan myndigheterSekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan också i förhållande till andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Anledningen till detta är att hemliga uppgifter inte ska nå en större krets än vad som är absolut nödvändigt. Det finns dock några undantag ifrån detta. Ett undantag är att sekretess inom den medicinska grenen av skolväsendet inte hindrar att uppgift lämnas till en annan myndighet som också bedriver hälso- och sjukvård (25 kap. 11 § 1 st. 1 p. OSL). Det framgår dock av doktrin att även om ingen sekretess gäller mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter i samma kommun eller landsting, ska normalt en patient uttryckliga önskemål om att hans eller hennes journal inte ska lämnas till en annan hälso- och sjukvårdsmyndighet i kommunen eller landstinget respekteras. Vidare gäller att sekretess inom hälso- och sjukvården inte hindrar att en uppgift om en enskild lämnas till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller till socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte har fyllt 18 år, fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård (25 kap. 12 § OSL). Sekretessen kan också brytas om det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas (25 kap. 14 § OSL). Hur du går vidare med din frågaSom du förstår finns det ganska mycket reglering på området och det är svårt att ge dig ett konkret råd om hur du ska gå vidare med din fråga med det lilla jag vet. Huvudregeln är normalt sett vad gäller journaler ingenting som får lämnas vidare utan samtycke från den enskilde. Undantag kan dock göras inom hälso- och sjukvård bland annat när det gäller en myndighet inom samma kommun. Önskar du tydligare vägledning råder jag dig till att höra av dig igen med mer information och exakt mellan vilka myndigheter ärendet berör. Tveka inte att höra av dig igen ifall du har fler frågor! Offentlighets- och sekretesslagen hittar du här.Vänliga hälsningar,

Är mail till en föreläsare offentlig handling?

2017-05-24 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, Jag undrar om mail mellan mig och min föreläsare på universitetet är offentlig handling?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Handlingar som finns hos en myndighet kan vara allmän handling men trots det inte lämnas ut på grund av sekretess. Jag kommer därför först gå igenom när en handling blir allmän och sedan gå in på om den ska lämnas ut då jag tror det är bägge stegen du efterfrågar när du vill veta om det är en offentlig handling. Allmän handling:Handlingar som inkommer eller skickas iväg från en myndighet anses som allmänna handlingar om de också förvaras hos myndigheten. De flesta universiteten i Sverige är förvaltningsmyndigheter och reglerna gäller därför dessa. Alltså blir de meddelanden du skickar till din föreläsare allmänna handlingar när de inkommer till dennes mailkorg och när föreläsaren skickar ett mail till dig blir det också en allmän handling. Det som är viktigt att tänka på här är innehållet i mailen. Är det mail som handlar om ett ärende som berör myndigheten, kanske om betygssättning eller liknande ska det trots att mailet är skrivet direkt till föreläsaren ses som en allmän handling. Är det däremot så mailen är skrivna rent privat och det inte rör någonting som berör universitetet ska de inte ses som allmänna. (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) Här beror det alltså på vad som står i mailen om man ska se det som en allmän handling eller inte. Sekretess:En allmän handling får en svensk medborgare som huvudregel begära ut hos en myndighet. Om vi utgår från att mailen som du skickat till din föreläsare är allmänna enligt det jag beskrivit ovan måste man kolla om det kan finnas undantag från att ge ut handlingen i form av sekretessbestämmelser. Här måste man kolla på om det kan finnas uppgifter i mailen som kan skyddas av några sekretessregler som finns, det finns olika regler för olika områden. Här är det svårt för mig att säga om någon bestämmelse passar in utan att veta vad som står i mailen, men en generell bestämmelse som finns är om det är en uppgift om en enskilds hälsa eller sexualliv, exempelvis sjukdomar eller sexuell läggning. (21 kap. 1 § offentlighets – och sekretesslagen). Då kan uppgifterna sekretessbeläggas om det kan antas att det innebär en olägenhet för personen om det lämnades ut. Här utgår man ifrån att en handling inte har sekretess men att den kan hindras att lämnas ut om personen som uppgiften handlar om skulle fara illa av att den lämnades ut.Ska mailen lämnas ut?Om vi utgår ifrån att det finns vissa mail som innehåller liknande uppgifter somjag tog upp under sekretessen kan just dessa mail förhindras att lämnas ut. Om det bara är vissa delar i mailen som innehåller såna uppgifter kan dessa delar strykas över så det inte går att läsa och resten av mailet lämnas ut. Men som huvudregel skulle jag säga att mailen kan begäras ut av en annan person om det inte är helt privata mail som inte räknas som allmän handling och om det inte är speciella uppgifter i mailen som ska skyddas.Hoppas du fick svar på din fråga!

Identifiering av bilförare

2017-05-23 i Polis
FRÅGA |Måste jag skicka in en begäran om förare? Skicka de en begäran pga att de inte kan identifiera ägaren som förare?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fråga verkar tyda på att du nu har fått en begäran av polisen om att identifiera en bilförare?Den grundläggande principen vid brott och straff är att om någon ska straffas för brott så måste det kunna bevisas att den personen utfört brottet. Du är enligt huvudregeln inte skyldig att svara på polisens frågor eller på något sätt bidra till utredningen. Polisen kan inte på något sätt straffa dig för att du inte svarar på deras frågor.Bilföraren kan endast bötfällas om polisen kan identifiera honom eller henne utifrån den bild som fartkameran tagit. Ifall någon har lånat din bil och kört för fort så kan det hända att du som bilägare blir tillfrågad och ombedd att identifiera personen på bilden åt polisen. Om du svarar på polisens förfrågan och identifierar personen så kommer polisen att skicka ut ett bötesföreläggande åt denna person. Ifall du inte svarar och polisen inte kan identifiera personen på egen hand så läggs utredningen ner.En person kan visserligen dömas för brottet "skyddande av brottsling" ifall denne- Döljer den som förövat brott,- Hjälper honom eller henne att undkomma,- Undanröjer bevis om brottet eller- På ett annat sätt motverkar att det uppdagas eller beivras.Detta står i brottsbalken 17 kapitlet 11 § första stycket.I brottsbalken 17 kapitlet 11 § femte stycket står det dock att en person inte kan dömas för skyddande av brottsling ifall gärningen är att anse som ringa. Du kan alltså inte dömas för skyddande av brottsling ifall du exempelvis känner personen som körde bilen. Det kan ha varit en vän, partner eller närstående till dig. I det fallet så har du inga skyldigheter att svara på polisens frågor och du kan heller inte straffas för det.Hoppa du fick svar på din fråga!Mvh

Klaga på sjukvården

2017-05-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag skulle vilja stämma Mälarsjukhuset. Hur gör man. Vill ha ersättning för sveda och lidande.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad. I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vem kan begära utdrag ur ett belastningsregistret?

2017-05-25 i Sekretess
FRÅGA |Har jag som verksamhetsansvarig i ett företag rätt att begära utdrag ur belastningsregistret för enskild person som ska utföra uppdrag åt barn och äldre?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Belastningsregister är ett register där begångna brott och påföljder finns registrerade. Som utgångspunkt är det endast den enskilde själv och några nämnda myndigheter, som kan begära utdrag ur ett belastningsregister. Även vissa arbetsgivare inom vården har rätt att ta del av uppgifterna (6, 9 och 10 §§ lagen om belastningsregister). En arbetsgivare har sålunda generellt ingen rätt att själv begära ut ett utdrag från Polisen. Om arbetsgivaren vill ha ett utdrag, går det i normalfall till så att denne tillfrågar den enskilde att begära ett utdrag ur belastningsregistret och sedan överlämnar hon eller han brevet till arbetsgivaren. Svaret på din fråga blir alltså att de flesta arbetsgivaren inte kan se en enskilds belastningsregister, men som sagt beror det på vem arbetsgivaren är.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Handlingar att ta med sig när man reser med annans barn

2017-05-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om jag vill resa med syskonbarn (med annat efternamn än mitt) inom Europa, vilka pappershandlingar bör jag ta med för att få resa över gränserna utan barnens biologiska föräldrar?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt ska det inte vara några problem att resa tillsammans med barn som inte är ens egna så länge ni båda har med er erforderliga identifikationshandlingar och de handlingar som i övrigt krävs för att få resa in i det aktuella landet. Om ni ska flyga så kan olika flygbolag ha lite olika regler gällande detta, exempelvis att man ska ha med sig intyg från målsman eller liknande. Därför bör du i sådana fall kontakta det flygbolag ni flyger med för att se ifall de har några särskilda regler för detta.Min rekommendation är i vart fall att ni tar med er följande handlingar för att vara på den säkra sidan;Barnets pass och ev. visumKopia på föräldrarnas passIfyllt intyg som är undertecknat av minst en av föräldrarna. Intyget bör innehålla formuleringar som bekräftar att barnet har tillåtelse att resa, samt att de vuxna i barnets sällskap har fullt ansvar för barnet under resan. Ibland kan det även krävas att ett sådant intyg ska bevittnas. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Klaga på myndighet

2017-05-23 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur gå tillväga då Kronofogden begår brott mot personliga integriteten??Mycket Tacksam för snabbt svar.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Personlig integritet är något som den svenska lagstiftningen värderar högt. Myndigheter är skyldiga att värna om den enskildes personliga integritet. Om du vill anmäla en myndighet, exempelvis Kronofogden, för att du anser att de har handlat felaktigt så kan du vända dig till JO (Justitieombudsmannen) och göra en s.k. "JO-anmälan".JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän fullgör sina skyldigheter. En JO-anmälan kan göras av vem som helst och den kan riktas mot såväl statliga och kommunala myndigheter som enskilda tjänstemän. På JO:s hemsida finns en blankett som omfattar allt det som en JO-anmälan bör innehålla.Din anmälan bör innehålla information om vem klagomålet riktar sig mot, en beskrivning av ärendet, på vilket sätt myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt, när händelsen inträffade samt en motivering till att du anser att myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Shoplifting and its effect on a Swedish residence permit

2017-05-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |If someone having Swedish Residence Permit is involved in shoplifting for 305 SEK, and leaves Sweden for a month. Can the person be stopped for entering back to Sweden by the immigration because he has been involved in crime of shoplifting even his permit is valid? Will it be problem for him to get his visa extended?
Ahmet Ercin |HiThank you for your question!He can lose his residence permit if he has moved from Sweden or lied when applying for a residence permit. He can also lose the permit if he has been convicted of acrime in Sweden. In the same conviction the judge can also decide to revoke his residence permit. Revoking residence permit can only happen if the crime can lead to prison for one year or if the person have committed several small crimes. This is the common guideline according to the public prosecutors office. Shoplifting usually only leads to a fine, and not a prison sentence. He probably won't have his residence permit revoked due to the fact that shoplifting is a minor offence. However, regarding your second question, this might play a part in a future application. Hope you received the help you needed!With regards