Ta betalt för samt polisens rätt att besöka fest

2015-09-30 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Vad gäller på fester för tonåringar ex 15-19 åringar, om man är ett gäng som hyr en lokal för att ha fest i. Kan man ta betalt tex 20 kr och då får gästerna drika, chips etc. Så första frågan är alltså, är det lagligt att ta betalt på detta sätt?Och andra frågan är, har polisen rätt att komma in i lokalen om man nekar dem tillträde?Tack på förhand!
Astrid Baltzer |Hej och ta för din fråga!Jag börjar med att reda ut frågan angående betalningen. Att ta betalt för självkostnadspris, alltså motsvarande vad festen faktiskt kostat, är inte olagligt utan kan ses som ett sätt att dela upp en större kostnad mellan flera personer.Gällande drycken bör dock påpekas att det inte får ske någon form av barverksamhet under festen, då kan man nämligen göra sig skyldig till olovlig utskänkning, se bl.a. 3 kap 1 § alkohollagen. Det bör också påpekas att det inte är tillåtet att förse ungdomar under 18 år med alkohol, oavsett om det sker på en privat fest eller ute på krogen, 3 kap 7 § alkohollagen.Vad gäller polisen har de rätt att komma till en fest och exempelvis beslagta alkohol. Detta regleras i 12 kap 1 § alkohollagen. Alkohol får beslagtas om den langats olovligen, och som langad alkohol räknas all alkohol som överlämnats till en person under 20 år. Vidare har en polis rätt att, enligt 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m., omhänderta en berusad person om denne inte kan ta hand om sig själv eller innebär en fara för sig själv eller andra.Skulle ni alltså förtära alkohol på festen kan polisen alltså ha rätt att komma och beslagta denna. Eftersom ni alla är under 20 år är det alltså enbart alkohol med en procent upp till 3,5 % som inte kan beslagtas. Som jag nämnde ovan är det inte över huvud taget tillåtet att förse en person under 18 år med alkohol, och den alkohol som en minderårig innehar får alltså beslagtas oavsett alkoholhalt.Även om ni inte dricker någon olovlig alkohol kan polisen ändå komma att få besöka festen om den är mycket störande för grannar eller liknande.Hoppas att du fått svar på dina frågor och lycka till med festen!Vänligen,

Parkeringsbot - formulering av överklagande

2015-09-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hur formulerar jag ett överklagande av parkeringsbotMVH Inga-Lill Bonander
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Det finns inget formkrav vad gäller själva formuleringen, utan allt handlar om vad du vill förmedla och hur du vill bygga upp din talan. Det är inte möjligt för mig att formulera ett överklagande åt dig, eftersom det av din fråga inte framgår under vilka omständigheter parkeringsboten utfärdades. Återkom gärna med närmare beskrivning så hjälper jag dig gärna.Bästa hälsningar,

Undermålig skyltning av parkeringsplats

2015-09-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Parkerade i förrgår i ett parkeringsgarage där det inte i hela garaget finns någon skyltning om att p-skiva måste användas. Fick bot. När jag åker ur garaget finns en liten skylt mitt i infartstunneln. Är detta att anse som tillbörlig skyltning?När jag sedan åkte ut från området ser jag att det vimlar av skyltar på parkeringen OVAN jord. Hade jag parkerat där hade jag lätt sett att p-skiva gäller.Vad har jag för möjligheter att driva att skyltning är undermålig under jord där jag parkerade?
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!På privatägd mark gäller, enligt Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (här), att markägaren har rätt att utfärda kontrollavgifter för felparkerade fordon. Av 3 § samma lag framgår att kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltning ska utföras med vägmärken och det är markägaren som ansvarar för att uppföra dessa. Du skriver att det fanns en liten skylt vid infartstunneln som signalerade att du åkte in i en zon där det krävdes p-skiva. Markägaren får därmed, enligt min bedömning, anses ha tillkännagett parkeringsvillkoren. Möjligheterna att nå framgång med en sådan talan som du avser att driva är således små.Bästa hälsningar,Viktor Friberg

Polisens befogenheter gällande kroppsvisitation och kroppsbesiktning

2015-09-29 i Polis
FRÅGA |Hejsan min fråga är för polisen söka igenom mina fickor och ta med mej på polis statione för att lämna urinprov för att dom tycker att jag ser ut som att jag har rökt marijuana
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med stöd i 28:11-12 rättegångsbalken (RB) har polisen rätt att söka igenom dina fickor (kroppsvisitation) och be dig att lämna urinprov (kroppsbesiktning) om du skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. För narkotikabrott är fängelse stadgat enligt narkotikastrafflagen. Innebörden av skäligen misstänkt är att det ska framgå som antagligt att en person har begått ett brott som han eller hon misstänks för. Misstanken måste kunna grunda sig på något konkret, det måste alltså föreligga objektiva omständigheter som talar för att en person brukat narkotika. Exempel på sådana objektiva omständigheter kan vara ögonrörelser eller att en person har tipsat polisen om att en viss specifik person brukar narkotika. Avslutningsvis har alltså polisen rätt att både kroppsvisitera och kroppsbesiktiga dig om du skäligen är misstänkt för att ha brukat narkotika. Misstanken måste dock ha grundats på någonting konkret, annars är det ett olovligt agerande. Om du känner att du har blivit felbehandlad av polisen kan du alltid vända till justitieombudsmannen (JO) som granskar att myndigheterna arbetar efter de lagar och regler som styr deras arbete.Vänliga Hälsningar,

Utgör beslut fattade av Anticimex offentliga handlingar?

2015-09-30 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Är ett beslut som fattas av anticimex doldafel försäkringsbolag offentlig handling. Eller beslutsgrunden.
Viktor Friberg |Hej och tack för din fråga!Nej, ett beslut fattat av Anticimex utgör inte en offentlig handling. Detta beror på att Anticimex inte är någon myndighet, se 2 kap. 3 § TF (här).Bästa hälsningar,

PUT genom anknytning

2015-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Om man är en svensk medborgare och gifter sig med en tjej som inte är eu-medborgare men har permanent uppehållstillstånd i ett europeiskt land och paret ska bo tillsammans i Sverige. Tjejen har bott i det landet i 10 år och nu kommer hon att ansöka om medborgarskapet samtidigt ansöker hon PUT i Sverige. Frågan är; Påverkar hennes möjlighet att ansöka om PUT i Sverige om hon samtidigt ansöker medborgarskap i det andra landet, eller vice versa? Tack!
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Om din fru vill ha ett uppehållstillstånd ska hon ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig som hennes make. Ansökan ska ha beviljats innan inresa till Sverige. Migrationsverket kommer vid sin prövning också fråga ut er för att bedöma hur seriöst ert förhållande är - hon kommer också behöva styrka sin identitet vid prövningen. Har ni sammanbott länge med varandra i utlandet och förhållandet framstår som seriöst så kan ett permanent uppehållstillstånd beviljas. Annars kommer endast tillfälligt uppehållstillstånd beviljas.

Omprövning av gynnande beslut

2015-09-29 i Myndigheter
FRÅGA |Jag undrar om ett gynnande beslut kan "beläggas" med omprövning var sjätte månad? Alltså kan en kommun ha det som förbehåll om ni förstår vad jag menar ;) (kan man bevilja boendestöd och samtidigt säga att detta beslut ska omprövas en gång i halvåret?)Tack på förhand
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline tillhandahåller!Av lagkommentarerna till förvaltningslagen framgår det att gynnande förvaltningsbeslut i regel icke kan återkallas. Ett typexempel på gynnande beslut är beviljande av insatser som kommunen eller närmare bestämt socialnämnden ställer till förfogande. I enlighet med praxis föreligger det emellertid tre specifika omständigheter vars upphävande av förevarande beslut är möjligt. Dessa omständigheter är återkallelse till följd av förbehåll, tvingande säkerhetsskäl och beslut som fattats till följd av vilseledande uppgifter som den enskilde har lämnat. Det föreligger således möjlighet för kommunen att ta in förbehåll i ett gynnande beslut samt periodvis genomföra prövningar om huruvida fastställandet ska fortskrida. Kommunen har sålunda agerat juridiskt korrekt i det enskilda fallet. Vänligen,

Skadestånd från JK

2015-09-28 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Om man har en dom från JO måste man ha ett juridiskt ombud om man vill begära ersättning/skadestånd från JK?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.För att ansöka om skadestånd från JK måste man inte ha ett ombud. Du kan som privatperson ansöka om detta själv. Ansökan ska vara skriftlig men det finns annars inga särskilda krav på hur ansökan ska se ut. För att JK ska kunna bedöma om Du har rätt till skadestånd måste Du lämna en utförlig beskrivning av vad som har hänt och varför Du har rätt till skadestånd. Du måste också ange det belopp Du vill ha och hur Du har kommit fram till beloppet. Du ska också ge in den utredning som krävs för att JK ska kunna avgöra om Du har rätt till skadestånd eller ej. Du kan läsa mer om hur Du ansöker om skadestånd på JK's hemsida.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,