Uppehållstillstånds giltighet efter barnet fyllt 18

2016-02-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Ett barn, 17 år, som bor i annat land har fått uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till in förälder två år sen. Han kunde inte komma p.g.a att han kunde inte få hemlandspass. Nu har han fått ett hemlandspass och är nu 19 år gammal. Är uppehållstillståndet giltig fortfarande?
Erica Leufstedt |Hej Daniel och tack för din fråga!Problemet bör egentligen inte uppstå – saknar personen hemlandspass och inte kan få ett sådant utfärdat så ska han istället ansöka om och erhålla ett främlingspass för resa till Sverige. Här ska man dock skilja på situationen att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd såsom flykting/skyddsbehövande eller på annan grund, i det senare fallet krävs särskilda skäl för att främlingspass ska utfärdas. Särskilda skäl kan enligt förarbetena exempelvis vara om främlingspass behövs för att möjliggöra resan till Sverige. Regleringen återfinns i 2 kap 1a § Utlänningslagen. Men om situationen nu ser ut som den gör gäller följande: Om ett barn ansökt om uppehållstillstånd tillsammans med en förälder, eller för att flytta till en förälder som redan bor i Sverige, får barnet samma tillstånd som föräldern, dvs. permanent eller i vissa fall kortare tid.Ett utfärdat tillstånds giltighet påverkas inte av det faktum att personen i fråga i lagens mening blivit vuxen, alltså fyllt 18 år. En återkallelse av tillståndet på enbart denna grund saknar stöd för sig i Utlänningslagen. Fick den sökande ett permanent uppehållstillstånd ska det således inte vara några problem för honom att nu åka till Sverige. Fick han däremot ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan detta ha löpt ut vilket han måste han undersöka innan resan hit, men åldern i sig påverkar inte. Hoppas det var svaret på sin fråga!Vänligen,

Svenskt medborgarskap och brottslighet

2016-02-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Kan man få svenskt medborgarskap om man bott i Sverige i 8 år och begick ett brott för 7 år sen, vilket gav 30 dagars böter? Jag har inte pass från mitt land.Tack för svar!!!
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om när du kan få ett svenskt medborgarskap genom ansökan, så kallad naturalisation, finns i 11 § lagen om svenskt medborgarskap. De krav som ställs för att få svenskt medborgarskap i dessa fall är:- Du ska kunna styrka din identitet. - Du ska ha fyllt 18 år.- Du ska ha permantent uppbehållstillstånd i Sverige.- Du ska ha haft din hemvist i Sverige de senaste 2 åren om du är dansk, finsk, norsk eller isländsk medborgare, 4 år om du har bedömts vara en flykting eller statslös, eller 5 år om du ursprungligen kommer från ett annat land än de som räknats upp nu. - Haft och kan förväntas komma ha ett hederligt levnadssätt.Kravet på att styrka sin identitet innebär att du bevisar din identitet. Att identifiera sig sker lättast genom att du visar upp godkänd id-handling, som till exempel pass, men flera, var för sig otillräckliga, handlingar kan sammanlagt räknas som en handling som kan styrka din identitet. Även uppgifter från nära anhöriga kan här förbättra dina chanser att få icke godkända id-handlingar att styrka din identitet. Detta avgörs av Migrationsverket i varje enskilt fall. Om du haft din hemvist i Sverige i 8 år sänks beviskravet något, till att du endast ska göra din identitet sannolik, enligt 12 § 2 st lagen om svenskt medborgarskap. Det är alltså svårare att identifiera sig utan pass, men det går. Den sista punkten innebär att man förväntas att inte begå brott eller dylikt. Om man som i ditt fall begått ett brott så behöver man vänta ut en viss karenstid innan det går att ansöka om svenskt medborgarskap. Denna karenstids längd varierar beroende på vilken typ av brottslighet det rör sig om. I ditt fall är karenstiden 1 år. Du säger i din fråga att det gått 7 år sedan brottet, vilket innebär att du nu kan ansöka om svenskt medborgarskap, förutsatt att de andra kraven är uppfyllda.Du kan testa om du kan få ett svenskt medborgarskap härJag hoppas att detta har besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,

Problematik med lösspringande hund

2016-02-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej.Jag undrar om ni kan hjälpa mig, och resten av byn, med ett problem.Det är en kvinna i byn som flera ggr per dag bara släpper ut sin hund, året om, helt utan tillsyn. Som en bondkatt.Den har förutom att rivit runt i källsorteringen på våran kallfarstu, pissat och skitit ner våran gård, drivit vilt och slagits med andra hundar i byn. Enligt hennes närmaste granne har den tagit höns av dom. En gång under pågående älgjakt, i anslutning till en rådjursutfodring, stod den och skällde på en passskytt i tornet!Vi har pratat med henne flera gånger, senast för någon dag sedan. Utan resultat. Hon lovar dock att hålla koll på sin hund varje gång...Vad har vi för möjligheter att få ett slut på detta? Bör vi fota bevis att den är lös långt från hennes gård etc? Detta har pågått i flera år!Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom din fråga innehåller flera aspekter så behandlar jag dem i tur och ordning.Föreläggande och förbudEftersom hunden springer löst och orsakar skador och andra problem så kan ni framställa en begäran hos polisen om föreläggande eller förbud för att förebygga skador och avsevärda olägenheter i form av ytterligare döda höns, bitskador på andra hundar och störningar för vilt och jakt. Detta framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 8 § första stycket. Eftersom hunden har sprungit löst och orsakat problem i flera år, och kvinnan efter upprepade tillsägelser inte har förbättrat sin tillsyn, så lär polisen med största sannolikhet i sin bedömning komma fram till nödvändigheten av ett eller flera förelägganden eller förbud. Sådana kan innebära exempelvis att hunden ska bära munkorg vid vistelse utomhus eller att den inte får lämnas ensam mer än en viss tid varje dag. Om dessa åtgärder inte visar sig vara tillräckliga för att kvinnan ska förbättra sin tillsyn så får polisen besluta att omhänderta hunden (Lag om tillsyn över hundar och katter 11 §). En begäran om föreläggande eller förbud kan med fördel förenas med bevismaterial i form av foton eller liknande. I fråga om de sakskador som hunden har orsakat genom att bland annat förstöra källsorteringen, bita andra hundar och döda höns så är kvinnan i egenskap av hundens ägare ersättningsskyldig, oavsett om hon anses ha vållat skadorna eller inte (Lag om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket).Dödande av hund på område med lantbruksdjurOm hunden påträffas ännu en gång på område där höns finns så får hönsägaren döda hunden, under förutsättning att hunden inte låter sig fångas in och att det är nödvändigt för att skydda hönsen. Med andra ord så har hönsägaren en bedömningsskyldighet att infria innan han kan döda hunden, först i fråga om möjligheter att få hunden under kontroll och därefter i fråga om dödandet av hunden är det enda sättet att skydda hönsen (Lag om tillsyn över hundar och katter 14 § första stycket). Om hunden dödas under dessa omständigheter så är dock hönsägaren skyldig att snarast möjligt anmäla detta till polisen (Lag om tillsyn över hundar och katter 14 § andra stycket). Om han inte gör en sådan anmälan i tid så kan han dömas till böter (Lag om tillsyn över hundar och katter 23 § första stycket, punkt 2).Omhändertagande i viltområdeOm hunden påträffas i ett område där det finns vilt så har jakträttshavaren eller dennes företrädare rätt att omhänderta hunden. Om omhändertagande görs så ska dock kvinnan i egenskap av hundens ägare snarast underrättas om detta. Görs inte en sådan underrättelse i tid så kan jakträttshavaren eller dennes företrädare dömas till penningböter. Om jakträttshavaren eller hans företrädare inte önskar omhänderta hunden så kan polisen istället sköta omhändertagandet (Lag om tillsyn över hundar och katter 17 § första stycket, och 23 § andra stycket). Om hunden i ett sådant fall exempelvis inte låter sig infångas eller är i så dåligt skick att djurskyddet motiverar avlivning, men samtidigt fortsätter driva vilt, så får polisen avliva hunden (Lag om tillsyn över hundar och katter 17 § andra stycket). De kostnader som uppkommer genom omhändertagandet är kvinnan i egenskap av hundens ägare skyldig att betala (Lag om tillsyn över hundar och katter 20 § första stycket). Om hon inte hämtar hunden inom fem dagar från det att hon underrättas om omhändertagandet så får jakträttshavaren, om denne har skött omhändertagandet, behålla hunden. Om det istället är polisen som har omhändertagit hunden så får de efter utredning sälja, byta bort eller, under vissa omständigheter, avliva hunden (Lag om tillsyn över hundar och katter 18 §).SammanfattningSammanfattningsvis så har du och dina grannar ett flertal medel för att komma tillrätta med problematiken. Primärt kan ni begära förelägganden eller förbud och kräva kvinnan på ersättning för de skador som hennes hund har orsakat. För det andra så har ni befogenhet att under vissa omständigheter döda hunden om den befinner sig på ett område med höns, eller omhänderta den om den springer löst i ett viltområde. Med vänlig hälsning

Skenäktenskap - fortsatt UT

2016-02-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är gift med en man som jag hämta och gjorde papper till honom han har fått sitt uppehållstillstånd för två år men det känns som att han har tagit mig bara för att åka hit till Sverige vi har ett barn tillsammans och undrar ifall det visar sig att han har tagit mig för papper kan man dra av hans uppehållstillstånd så att han får inte prement eller inte snälla svara mig
Bassima Demir |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först starkt poängtera att jag endast ger råd om din situation och inte under några omständigheter säger till dig vad du ska göra.Din man har fått tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning till dig, som är hans maka, i enlighet med huvudregeln 5 kap. 8 § utlänningslagen. Efter att det tillfälliga har löpt ut kan man ansöka om fortsatt uppehållstillstånd ifall äktenskapet fortsätter. Har man haft tillfälligt uppehållstillstånd i 2 år beviljas man oftast permanent uppehållstillstånd, se 5 kap. 16 § st 2 utlänningslagen. I ert fall hävdar du att äktenskapet kan vara skenäktenskap, då du tror att han endast gifte sig med dig för att få detta uppehållstillstånd. I så fall skulle ni behöva skilja er (ditt egna val) och Migrationsverket bör få denna information avseende att det var ett skenäktenskap. Om ni är skilda och ert äktenskap varit skenäktenskap kommer han nog ändå ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige enligt 5 kap. 16 § p. 1 utlänningslagen. Denna särskilda anknytning är ert gemensamma barn. För att beviljas fortsatt uppehållstillstånd får Migrationsverket göra den bedömningen om särskild anknytning till Sverige trots äktenskapets upphörande.Din man kommer dock troligtvis inte bli beviljad fortsatt uppehållstillstånd (permanent) på grund av särskild anknytning, eftersom det varit ett skenäktenskap i grunden som beviljade honom sin ursprungliga uppehållstillstånd."Bestämmelsen om fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap. 16 § tredje stycket utlänningslagen ska därför inte tillämpas när det äktenskap som medfört att uppehållstillstånd har beviljats vid en senare prövning bedöms vara ett skenäktenskap."Citatet ovan framgår av ett rättsfall som heter MIG 2014:12 och förklarar situationen väldigt bra. Svaret sammanfattningsvis:Alltså kommer Migrationsverket troligtvis inte bevilja honom fortsatt uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige (ert gemensamma barn), om ert äktenskap upphört och det varit skenäktenskap. Han kommer alltså inte ha något uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom han har barn i Sverige kan han ansöka på anknytning till barnet, men då är det en helt ny ansökan och inte samma som "fortsatt uppehållstillstånd". Hade ni inte haft barn tillsammans skulle han troligtvis tvingas åka tillbaka till hemlandet, men nu har han chans att ansöka på anknytning till barnet från Sverige.Boka gärna tid med en jurist om du vill fortsätta med detta ärende, då det kan vara komplicerat att ta allt skriftligt. För att boka, klicka här.Lycka till!

Tågpersonals befogenhet att kräva id-handlingar och frihetsberöva passagerare

2016-02-10 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej ! Har en Ombord Ansvarig / Särskild Ombord Ansvarig i Tågtrafik rätt att kräva id - handlingar , har personal med denna titel rätt att frihetsberöva och avvisa en passagerare?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En Ombordansvarig eller liknande kontrollant har rätt att begära biljetter av passagerare på tåget. Om ingen biljett kan uppvisas har de rätt att be passageraren att stiga av tåget, eller be passageraren att uppvisa legitimation. Det finns dock inget krav på att gå med på detta, då rätten att kräva legitimation mer eller mindre endast åligger polisen. Om passageraren i fråga vägrar uppvisa legitimation på uppmaning från en Ombordansvarig så anses det dock kunna föreligga misstankar om brottet bedrägligt beteende. Om fängelse finns med i straffskalan för ett brott, och brottet påträffats på bar gärning, vilket det beroende på omständigheterna kan anses ha gjort i dessa fall, så kan envar gripa gärningsmannen, enligt 24 kap. 7 § 2 st. Rättegångsbalken. Ombordansvarig har alltså, som yttersta åtgärd, rätt att gripa personen i fråga, men måste då skyndsamt överlämna denna till polisen.I realiteten innebär detta att Ombord Ansvarig har rätt att hålla kvar en person i väntan på polisen, vilka då kan kräva id-handlingar från personen i fråga. Detta förutsätter som ovan nämnt att ett brott av något slag föreligger, och att gärningsmannen ertappats på bar gärning.Jag hoppas att detta besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,

Flera parkeringsböter för samma överträdelse

2016-02-07 i Parkeringsböter
FRÅGA |Är det lagligt att utfärda fler parkeringsböter än ett vid samma tillfälle vid felparkering?
Malin Andreasson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Lawline. Vid felparkering får parkeringsböter utfärdas. Eftersom ingen precisering i frågan har angivits kan din felparkering komma att regleras antingen av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering https://lagen.nu/1984:318 eller lagen om felparkeringsavgift https://lagen.nu/1976:206. Specifika omständigheter krävs för att avgöra vilken av dessa lagar som är aktuella i ditt fall. För att besvara din fråga är det dock irrelevant att fastställa vilken av dessa lagar som är tillämpliga eftersom de innehåller samma bestämmelser när det gäller flera parkeringsböter för samma fordon. I enlighet med 5§ lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering och i enlighet med 5§ st.3 lagen om felparkeringsavgift får en ny parkeringsanmärkning/kontrollavgift tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att ny får meddelas. Viktigt att anmärka är också att högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma fordon och för samma överträdelse. Hoppas att du fick svar på din fråga, Med vänliga hälsningar,

JO-anmälan sen handläggning

2016-02-03 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hejsan! Det är så att jag är en tjej på 20 år och gift med min man 28 juli 2015. Han hade intervju 21 oktober 2015 om uppehållstillståndet. Men vi har fortfarande inte fått något beslut eller information om att någon handläggare ens har tagit hand om hans ärende. Tycker det är jätte orättvist att vara ifrån sin man/fru i flera månader bara för att migrationsverket ej har tid med "vårat fall" p.g.a. asylsökanden! Hur och till vem kan jag vända mig om jag vill klaga på handläggningstiderna? jag har börjat studera och det går inte alls lätt med tanke på att man inte har den man älskar nära sig i och med att man är gift! Väldigt orättvist..
Bassima Demir |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan rekommendera dig att titta på ett annat Lawline svar, här. Det avser JO - anmälan som kan göras när man anser att statliga myndigheter behandlat ens ärende felaktigt. Den information du söker gällande "hur och till vem" står angivet i det svaret och även en länk till blanketten för JO-anmälan. Eftersom ert ärende är pågående har ni rätt att göra denna JO-anmälan. Däremot måste jag tyvärr säga att många gör JO anmälan mot Migrationsverket på grund av sena handläggningstider då det framgår av utlänningsförordningen att handläggningen får max ta 9 månader, se här. Som svaret var i den tidigare frågan ovan så finns det inte mycket Migrationsverket kan göra, då de redan har satt in och fortsätter att sätta in fler resurser och försöker klara av situationen med alla sökanden. Det som kan göras är att fortsätta att ringa Migrationsverket och även ta kontakt med en jurist som kan hjälpa till med ärendet. Om ni skulle vilja boka tid med en jurist, klicka här.Ni får gärna höra av er om ni har fler frågor. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Anknytning, besöka Sverige under tiden

2016-02-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare och har gift mig med min serbiska flickvän i Sverige, vi gifte oss den 2:e Januari detta år. Hon återvände till Serbien den 18:e jan för att hon ej har uppehållstillstånd el. dagar kvar på sin 90-dagars period.Jag kontaktade migrationsverket via telefon och fick uppfattningen att man inte kan söka både uppehållstillstånd och D-visa (turist) samtidigt eller ens besöka Sverige under tiden man "utreds", vilket försvårar vår situation enormt, för det hade vi räknat med - hennes syster gifte sig med en österrikare och gjorde på det sättet nämligen, först uppehållstillstånd, sedan D-visa.Är giftermål inte anledning nog till att få vara tillsammans? Jag vill verkligen inte vara borta från min fru månader i sträck.Hur kan vi gå till väga för att få vara tillsammans i Sverige så snart som möjligt?Vi är båda unga, jag är 22 och hon är 20.
Bassima Demir |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fru ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till dig som är svensk medborgare, hennes make. Detta regleras i 5 kap. 3 § utlänningslagen. Huvudregeln är att man ska ansöka om och bli beviljad tillståndet innan inresa till Sverige, detta framgår av 5 kap. 18 § utlänningslagen. Alltså får man inte befinna sig i Sverige under tiden ens ärende pågår. Det finns undantag till huvudregeln som gör att man i vissa fall kan ansöka om uppehållstillstånd till sin, i ert fall, make från Sverige. Ett undantag är exempelvis om man väntar eller redan har barn tillsammans och det därför vore orimligt att behöva åka ifrån enbart för att lämna in sin ansökan. Detta undantag framgår i 5 kap. 18 § punkten 5 utlänningslagen. Eftersom något undantag inte verkar vara uppfyllt i ert ärende så är det tyvärr sant det Migrationsverket angav till dig via telefon; hon behöver ansöka om uppehållstillstånd från Serbien och får inte befinna sig i Sverige under ansökan.Tyvärr är handläggningstiderna väldigt långa för tillfället, detta framgår av Migrationsverkets hemsida. Det jag kan rekommendera är att fortsätta att ringa Migrationsverket angående ert ärende och helst er handläggare om ni blivit tilldelade en sådan. Har ni resurserna för det kan det vara bra att anlita en jurist som hjälper till med med ärendet och vet vilka handlingar som behöver skickas in till Migrationsverket. För att boka tid med en jurist, klicka här. Hoppas detta gav dig svar. Kommentera gärna nedan om du har fler frågor! Lycka till!Vänliga hälsningar,