Antal felparkeringsavgifter per dag

2016-07-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, om ja får en böter och låter bilen stå kvar hur länge dröjer det tills man får en till böter dvs kan man få en till böter efter en halvtimme eller liknande
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En ny bot får meddelas för varje påbörjat dygn som överträdelsen pågår. Med andra ord kan man få en bot varje dag. Dock måste minst sex timmar förflyta från det att en bot meddelats till dess att en ny får meddelas. Om du exempelvis får en bot på måndagen klockan 23:59 så kan du inte få en ny bot 2 minuter efter, alltså tisdagen klockan 00:01. Utan det måste ha gått minst sex timmar från och med klockan 23:59. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Carelessnes in traffic, the Road Traffic Offences Act.

2016-07-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!While driving my I hit a stone in front of our house and it resulted in a damage around the wheel. We took the car to the garage and it was fixed and we also informed our insurance company. I got her license six month ago. I am wondering if my license will be revoked due to such mishap?Will such mishap be considered as "grov vårdslöshet i trafik"?Thanks
Bartu Bugdayli |HiCarlessness in traffic (vårdslöshet i trafik) is regulated in the Road Traffic Offences Act (lagen (1851:649) om straff för vissa trafikbrott).A driver of a motor vehcile is found guilty of gross carlessness in traffic (grov vårdslöshet i trafik) according to the first section second paragraph of the Road Traffic Offences Act if the driver is guilty of gross negligence or shows apparent indifference to other people's lives or proprety. The penalty of gross carlessness in traffic is imprisonment for up to two years. A driver that is found guilty of gross carlessness in traffic will also have his driver's license withdrawn according to the fifth chapter third section of the Driving Licence Act (körkortslag (19998:488)).You are asking if you will be found guilty of gross carlessness in traffic and have your driver's license withdrawn for hitting a stone while driving. I can not based on just the information in your question easily give you an answer of whether or not you will be found guilty of gross carlessness in traffic. There are many examples of verdicts where drivers have been found guilty of gross carelessness in traffic. Cases of where drivers have been found guilty of gross carlessness in traffic includes drivers overtaking on a curve while not having a clear view and with high speed, dazzling the driver infront with high beam, ramming other drivers, driving significantly faster than permitted and therefore losing the controll over the vehicle and forcing other drivers to dodge and drivers racing in traffic and therefore causing a collision. As you can tell these are very serious incidents where drivers have caused very grave risks for others and have shown gross negligence. It is difficult to say but based off of the information you have given and the established practice I would not say that you have made yourself guilty of gross carlessness in traffic and therefore should not have driver's license withdrawn. I hope the answer was of any help. If you have any further questions, please feel free to contact Lawline again. Regards,

Handläggningstid migrationsärende

2016-07-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min man säker att få komma och bo med mig i Sverige. Det ska finnas en klausul i lagen som säger nåt om att man ska få veta nåt konkret efter 9 månader. Har du den paragraf eller klausul eller stycket i migrationslagen?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglering om migration finns främst i utlänningslagen (UtL) medan utlänningsförordningen (UtF) förtydligar och preciserar den först nämnda lagen. I UtF 4 kap. 21a § finns den regeln som du var inne på, nämligen att handläggningstiden för ärende om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning skall vara längst nio månader om det inte finns särskilda skäl. Regeln hänvisar till anknytningsgrunderna i UtL 5 kap. 3-3a §§. De särskilda skälen som kan leda till att handläggningstiden förlängs är t.ex. att ärendet är komplicerat eller att sökanden inte har lämnat in tillräckligt beslutsunderlag. Eftersom migrationsärende är myndighetsutövning blir även förvaltningslagen (FL) tillämplig. Enligt FL 7 § skall varje ärende handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Detta är ett allmänt krav på handläggning av ärende på svenska myndigheter.Tyvärr är verkligheten så just nu att handläggningstiderna hos Migrationsverket är särskilt långa. Se här på Migrationsverkets hemsida en estimerad tid till beslut för din typ av ärende.Med vänlig hälsning,

Dubbelbeskattning vad är det?

2016-07-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det finns någon lagtext kring dubbel beskattning? Jag har vid egna sökningar främst hittat begreppet i fråga om pensioner vid utlandsboende. Min fråga rör dock mer generellt - om en vara t.ex. skattas först med avseende på en skattesats utifrån en lag och sedan med en annan skattesats utifrån en annan lag? Detta är väl egentligen fallet för alkohol med först mervärdesskatt och sedan en skatt enligt Lagen om alkoholskatt? Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Er fråga är väldigt omfattande och oklar vilket medför att mitt svar kommer bli generellt och långt ifrån uttömmande. Svaret ska ses som en övergripande introduktion långt ifrån fullständig och där många relevanta delar utelämnas p.g.a. tids- och omfattningsaspekten.Allmän redogörelseDubbelbeskattningsavtalVanligtvis när man pratar om dubbelbeskattning handlar det om att en inkomst eller tillgång beskattas i två eller flera jurisdiktioner. Ett exempel kan vara att ett företag i Sverige säljer varor till ett annat land och beskattas för försäljningen både i det landet och i Sverige. Försäljningen (inkomsten) har då blivit dubbelbeskattad. Liknande kan då uppstå vid beskattning av pension som är en inkomst. Den vanligaste lösningen för att undvika dubbelbeskattning, i den mån risken finns kvar efter införandet av EU och dess regler, är att staterna mellan sig tecknar dubbelbeskattningsavtal. Dessa reglerar då vilket land som har rätt att beskatta företagets inkomst. Dessa kan se ut på olika sätt och får därför undersökas specifikt.PunktskatterPunktskatter är skatter som endast gäller för vissa inkomster från vissa källor exv. alkoholskatt, reklamskatt, skatt på energi o.s.v. Dessa är unika på det sätt att skattesatserna varier och är anpassade för just en viss inkomstkälla. Mycket av den rättsliga regleringen kommer idag från EU.Alkoholskatt som exempelOm vi utgår ifrån alkoholskatt som exempel så är det mycket riktigt så att det finns punktskatt för vissa alkoholhaltiga varor. Skattepliktig är antingen den näringsverksamhet som säljer alkoholhaltiga drycker eller den som importerar alkoholhaltiga drycker till Sverige m.m.MervärdesskattMervärdesskatten är mer generell än t.ex. punktskatterna och föreligger för de flesta försäljningar av varor och tjänster. Den är utformad på så vis att den belastar alla transaktioner i varje led från producent till slutkund. Tanken är att varje skattesubjekt på vägen ska "övervältra" kostnaden på nästa subjekt fram till dess att konsumenten köper varan eller tjänsten. Konsumenter kan till skillnad från tidigare led inte göra avdrag för ingående moms och får således bära slutkostnaden.SammanfattningDet är inte helt klart vad Ni avsåg att fråga om när Ni använde begreppet "dubbelbeskattning" men jag har tolkat det som att Ni egentligen efterfrågade varför eller kanske hur man kan ha flera skatter som drabbar en och samma transaktion, exv. försäljning av alkohol. Såvitt jag vet finns ingen regel idag som säger att staten inte får beskatta en transaktion flera gånger med flera olika skatter och de har därför möjligheten att göra så. Den mer konkreta anledningen är antingen samhällsekonomisk eller samhällsorienterad på så vis att man t.ex. vill minska alkoholkonsumtion och fordonskörning genom att göra extra skattepålägg för sådana transaktioner.Jag förstår att detta inte riktigt är det svar Ni hade hoppats på men det finns inget riktigt klart svar att ge på Er fråga.Hoppas Ni i vart fall fått mer förståelse för regelsystemet.Med vänliga hälsningar

återkalla svenskt medborgarskap

2016-07-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Kan migrationsveket återkalla ett svensk medborgare efter upptäckte felaktiga uppgifter ? Tack
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om det går att återkalla ett svenskt medborgarskap. Enligt 2 kap 7 § Regeringsformen får ingen som innehar svensk medborgarskap och är eller har varit bosatt i Sverige förlora sitt medborgarskap. Denna rätt är i dagsläget absolut, det vill säga det finns inga undantag. Migrationsverket kan alltså inte återkalla ett svenskt medborgarskap även om de kan bevisa att det grundats på felaktiga uppgifter. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ansökan om uppehållstillstånd

2016-07-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag planerar att gifta mig nästa nästa sommar med en tjej som befinner sig i Palestina? Hur går jag tillväga och vilka papper behöver jag för att tjejen ska få uppehållstillstånd här i Sverige?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utlänningslagen (UtL) reglerar migrationsfrågor och enligt 5 kap. 3a § UtL skall ett uppehållstillstånd beviljas en person som har för avsikt att gifta sig med en person bosatt i Sverige. Som huvudregel skall uppehållstillståndet vara beviljat innan sökanden reser in till Sverige, 5 kap. 18 § UtL. Det bästa sättet att ansöka är att din framtida fru gör det på nätet på Migrationsverkets hemsida, se här.Dokument som skall skickas är bl.a.:- Kopia på hennes pass.- Folkbokföringsbevis eller liknande som visar att hon är ogift.- Kompletteringsdokument ifall hon har barn under 18 år.Det står tydligt på hemsidan vilka dokument som behövs och detaljer kring detta.När ansökan har kommit in till Migrationsverket kommer de att kontakta dig så att du kan fylla in din del av ansökan. Sedan får ni boka en tid hos svenska ambassaden eller generalkonsulatet för en intervju och efter intervjun fattar Migrationsverket ett beslut om uppehållstillstånd.Med vänlig hälsning,

Bevisbörda och beviskrav vid felparkering

2016-07-18 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejJag fick en bot när jag var parkerad på MAX:s restaurang parkering för besökande. Jag befann mig inne i lokalerna när jag fick boten men märkte inte då. Boten delades ut 10:33-10:34 och alltså kontrollera de inte om jag befann mig i lokalerna. Jag har inte kvittion kvar från besöken som tyder på att jag befann mig i max. Vems uppgift är det att bevisa om jag befann mig i lokalerna, mitt eller i det här fallet Q-park. Jag har överklagat boten men fick tillbaka att jag måste skicka in något som bevisar att jag befann mig där inne. Nu undrar jag om det är mitt jobb att bevisa att jag var där inne eller deras. Finns det någon som kan hjälpa mig i detta fall några lagar och regler etc. Skulle vara väldigt tacksam för hjälp.Mvh Tarik
Jens Ödman |Hej! Bevisbördan för att du parkerat i strid med gällande villkor på parkeringsplatsen ligger på den kommun eller markägare för vars räkning parkeringsanmärkningen har utfärdats (se härom NJA 2013 s 711 punkt 7), i detta fall är det alltså Q-park som initialt har bevisbördan. Vid utdelning av felparkeringsavgift utgör emellertid en anteckning om felparkering ett starkt bevis. För att undgå betalning har Högsta domstolen konstaterat att man som invändande behöver lämna en trovärdig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (se härom NJA 2001 s. 889). Bevisbördan går alltså över på dig att motbevisa anteckningen.Fortsättningsvis, om du inte kan lämna bevisning så stark att invändningen inte kan lämnas utan avseende är utgångspunkten alltså att du har parkerat fel. Givetvis kan du motbevisa denna utgångspunkt, men då krävs alltså bevisning enligt ovan. Enbart ett påstående om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas (se härom NJA 2013 s 711 punkt 7 som hänvisar vidare till NJA 2001 s. 889).Eftersom att du, enligt din fråga, inte har något som kan bevisa att du befann dig inne på MAX vid den tidpunkt då P-boten utfärdades är det sammanfattningsvis så att parkeringsvaktens anteckning "slår ut" ditt påstående om att du befann dig inne på MAX vid tidpunkten för utfärdandet, varför betalningsansvar således inte kan undanröjas. Anledningen till att bevisläget ser ut på det här sättet är för att det annars hade varit enkelt att undgå böter genom att enbart invända att anteckningen är felaktig. NJA 2013 s 711 hittar du här. NJA 2001 s 889 hittar du här. Vänligen,

Rätt till flerbarnstillägg beroende av barns folkbokföring

2016-07-11 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,Min son har fyllt 16 år i Maj och då upphör flerbarnstillägget för honom ( jag har 2 barn)Jag har ansökt om fortsatt flerbarnstillägg men fått avslag pga att min son inte är skriven hos mig. Jag är separerad men har fått barnbidraget för 2 barn på mitt konto. Försäkringskassan säger att flerbarnstillägg betalas endast ut till den förälder som barnet är skriven hos (när man fyllt 16 år).De hänvisar till Kap 15. paragraf 8,9,12 i socialförsäkringsbalken. Jag kan inte hitta någonstans att det står något om detta att barnet måste vara folkbokförd hos den förälder som får flerbarnstilllägget efter det att barnet fyllt 16 år?/mvh Karin
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av Socialförsäkringsbalkens 15 kapitel 11 § så framgår att barn som bedriver studier som ger rätt till studiehjälp och, bortsett från åldern, uppfyller kraven för allmänt barnbidrag inte ger rätt till flerbarnstillägg om barnet: - deltar endast i undervisning som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsutbildning, - är gift, eller - inte stadigvarande sammanbor med den som ska få flerbarnstillägg.Det är alltså sista meningen som blir tillämplig i det här fallet. Det stämmer att det inte framgår ordagrant av lagen att barnet måste vara folkbokfört hos föräldern för att denne ska få flerbarnstillägg, däremot är det något som framgår ur förarbeten till lagen (prop. 1982/83:88 s. 10) och som Försäkringskassan arbetar utefter. I förarbetena till lagen står det nämligen att Försäkringskassan inte behöver undersöka de faktiska boendeförhållandena gällande barnet utan att det räcker med att undersöka var barnet står skrivet (folkbokfört). Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny!Vänligen,