Krav för återkallelse av körkortstillstånd

2016-09-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,För ca en månad sen fick jag mitt körkorttillstånd godkänt. Jag hade socialen kopplad pga min bakgrund när jag var ung, men det gick fint fint efter att mina föräldrar sa att jag förändrats och att det gått bra för mig.För några dagar sedan fann min morsa en "knarkpåse" på min balkong, och alla mina grannar röker på. Hon har nu skyllt det på mig och vill ringa in Trafikverket för att återkalla mitt tillstånd. Får hon göra det? Utan några bevis? Jag är helt ren från narkotika, inget i blodet eller piss.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om körkortstillstånd hittar du i körkortslagen (1998:488), se här. Enligt körkortslagen 7 kap. 2 § är det Transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd.Regler om vad som krävs för att få/behålla körkortstillstånd hittar du i körkortslagen 3 kap. 2 §. Där anges det att körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon.Vad som menas med lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena kräver att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.Det anges också i körkortslagen 3 kap. 3 § att den som har körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna pröva om en person är lämplig att inneha körkortstillstånd.Alltså, om din mamma anger till Transportstyrelsen att hon misstänker att du brukar narkotika, så kan Transportstyrelsen kräva att du ska genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning (t.ex. urinprov) för att Transportstyrelsen ska kunna veta (i detta fall) om du är pålitlig ur nykterhetshänseende eller inte och alltså om du är lämplig att ha kvar ditt körkortstillstånd eller inte. Proverna tas alltså i sådana fall för att kunna påvisa om narkotika brukats eller inte. Det kan även hända att du också får behålla ditt körkortstillstånd även om din mamma kontaktar Transportstyrelsen om myndigheten fortfarande anser att du är lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon, men det är svårt att säga och beror såklart på vilka uppgifter din mamma i så fall förmedlar till Transportstyrelsen. Men det finns sammanfattningsvis inget hinder för din mamma att kontakta Transportstyrelsen, men sedan är det alltså upp till dem om de vill ompröva din lämplighet att inneha körkortstillstånd eller inte baserat på de uppgifter hon lämnar.Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänligen

Polisens spaningsarbete

2016-09-26 i Polis
FRÅGA |När jag var 14 utsattes jag för ett sexuellt övergrepp (som räknas som våldtäkt) av en pedofil. Som 20-åring anmälde jag det till polisen, mycket för att mina föräldrar ville sopa det under mattan, men anmälan lades ner då de uppskattade att vi skulle nå preskriptionstiden innan det blev rättegång. Det handlade alltså om år av förundersökningar och bevis innan bevisen skulle vara tillräckligt starka. Nu har jag förstått att den här mannen visar flera tecken på att närma sig barn igen och jag undrar om det finns något som jag rent juridiskt kan göra för att se till att inte fler råkar illa ut? Han brukar sitta vid lekplatser runtom i staden och är just nu på en lång resa där han träffar släktingar, inklusive barn. Två andra underåriga som jag känner till utsattes också och har också vittnat. Jag vill ju inte att han ska ge sig på någon annan.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga.Till polisens uppgifter hör inte bara att utreda brott när det finns en konkret brottsmisstanke. Polisen har också till uppgift att tillförsäkra allmänheten säkert och skydd genom att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra brottslig verksamhet, se 1 § 1 st. och 2 § 1 p. polislagen (1984:387). Det bästa du kan göra är att ta kontakt med polisen och förklara din oro. Någon förundersökning kan polisen inte inleda men de kan alltid hålla span efter mannen vilket innebär att han kommer vara under polisens uppsikt. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Bisyssla vid sjukskrivning

2016-09-25 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej.Om jag är sjukskriven 75% och jobbar 25% kan jag vara kontaktperson då?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Jag ska börja med att säga att det inte går att svara säkert på din fråga, men jag ska förklara vad den relevanta regeln säger. Jag tolkar det som att du inte vill riskera din sjukpenning och utgår från det i mitt svar.Man har rätt till sjukpenning om man har minst 25% nedsatt arbetsförmåga (Socialförsäkringsbalken (SFB) 27 kap. 2 §). Som man kan utläsa ur texten ska arbetsförmågan vara nedsatt, och det är det som kan bli problem i ditt fall. Man kan dock utföra vissa bisysslor även fast man uppbär sjukpenning utan att anses ha högre arbetsförmåga, men det är en bedömningsfråga. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett uppdrag som kontaktperson om 2 timmar per vecka för en person som är 75% sjukskriven inte har varit av så stor omfattning att det visat att personen haft ytterligare arbetsförmåga (RÅ 2006 ref. 56). Dock är ju uppdrag som kontaktperson olika och kräver olika mycket, så jag vågar inte säga att det generellt är tillåtet att vara kontaktperson. Som du förstår är det en bedömning som man får göra från fall till fall, även om fallet kan vara vägledande så kan man inte säkert säga om utfallet blir detsamma igen.Hoppas du har fått någon klarhet i frågan.Vänligen,

Gallring ur belastningsregistret

2016-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har nyligen fått böter för fortkörning (13 km för fort på 70 väg). Hur längre kvarstår en sådan förseelse i transportstyrelsens register?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Det register som transportstyrelsen och andra myndigheter använder sig av, där alla förseelser som blivit lagförda på ett eller annat sätt återfinns, är belastningsregistret. Regler om belastningsregister återfinns i lag om belastningsregister. I 16 - 18 §§ finns regler om hur länge belastningsregistret innehåller viss uppgift innan den gallras. I ditt fall kommer, enligt 17 §, bötesstraffet att finnas i registret i fem år, såvida inte du begår nya brott. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Etnicitet och de negativa opinionsfriheterna i regeringsformen

2016-09-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag läste nyss följande formulering i en kursbok om sociolingvistik:"Etnicitet får enligt svensk grundlag inte efterfrågas bland medborgarna, vilket är en effekt av andra världskrigets förföljelser av främst judar och romer"Stämmer detta? Var kan jag i så fall läsa mer?Mvh
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svensk grundlag består av fyra grundlagar, Regeringsformen, Successionsordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Citatet som du läst refererar till regeringsformen där bl.a. de grundläggande fri- och rättigheterna finns stadgade. Dessa hittar du i regeringsformens andra kapitel, https://lagen.nu/1974:152#K2P1S1. Första paragrafen, 2 kap 1 §, innehåller de s.k. positiva opinionsfriheterna, dvs. rätten att utöva sin tro, rätten att ge uttryck för sina åsikter osv. medan den andra paragrafen, 2 kap 2 §, reglerar de negativa opinionsfriheterna, https://lagen.nu/1974:152#K2P2S1. Denna paragraf innebär att de svenska medborgarna också har rätt att t.ex. inte behöva tillkännage sin religiösa tro eller politiska åsikt. Det är främst paragrafens första mening som är av betydelse, ” ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende…”. Som du kan se finns inte begreppet etnicitet med i denna lagtext och det aktualiserar ett annat problem in i din fråga, nämligen vad innebär begreppet etnicitet? Det är ett begrepp som det går att tolka in mycket i och en persons etnicitet har ofta ett nära samband hens religiösa eller kulturella tillhörighet och vice versa. I citatet som du har hänvisat till så nämns andra världskrigets förföljelse av judar och romer som en av orsakerna till denna grundlagsreglering, båda dessa grupper består av människor som ofta har en gemensam religiös och kulturell åskådning och således skulle omfattas av grundlagsskyddet av den anledningen. Detta gör att jag upplever citatet som lite missvisande, min åsikt är att etnicitet är nog att tolka som ett mer omfattande begrepp än att enbart innefatta religiös och kulturell åskådning. Det finns däremot mängder av andra regleringar i grundlagen som är till för att skydda och främja etniska grupper, om du vill så kan du läsa exempel på detta https://lagen.nu/1974:152#K1P2S5 och https://lagen.nu/1974:152#K2P12S1. Det finns också andra lagar som reglerar hanteringen av sådana uppgifter, t.ex. PUL(personuppgiftslag) https://lagen.nu/1998:204#P13S1. Mitt svar till dig är att begreppet etnicitet inte finns med som en av de grundlagsskyddade opinionsfriheterna i 2 kap 2 § RF. Det gör däremot friheten att inte behöva dela med sig av sin religion eller kultur och dessa två begrepp kan i sig utgöra en del av en persons upplevda etniska tillhörighet, citatet kan därför sägas stämma till viss del. Om du vill läsa mer om dessa rättigheter rekommenderar jag att gå till ett universitetsbibliotek och låna en bok i ämnet statsrätt. Exempelvis Svensk statsrätt av Joakim Nergelius eller Statsrättens grunder av Hedvig Bernitz m.fl. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Myndighets serviceskyldighet vid inlämnade av handling till fel myndighet

2016-09-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Kan man skicka ett ärende vidare till behörig myndighet eller återsända till sökande om det uppenbart hamnat fel eller måste man alltid fatta beslut om att avvisa ärendet. Gäller samma sak om den som undertecknat ansökan saknar behörighet att företräda den det gäller?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är Förvaltningslagen som är tillämplig i det här fallet enligt 1 § Förvaltningslagen. Lagen gäller förvaltningsmyndighets handläggning av ärenden och domstols handläggning av förvaltningsärenden. I 4 § Förvaltningslagen stadgas en serviceskyldighet som även omfattar en bestämmelse om att myndigheten bör hjälpa en enskild till rätta, som av misstag vänt sig till fel myndighet. Att myndigheten ”bör” hjälpa den enskilde betyder enligt förarbetena att myndigheten måste hjälpa till, om inte några särskilda skäl talar emot detHar en framställning i ett ärende gjorts av en person som är berättigad till det (saklegitimerad), är myndigheten i princip skyldig att pröva den i sak. Det föreligger med andra ord materiell anhängighet. Myndighetens beslut i ärendet måste dock inte alltid innebära antingen bifall eller avslag. Under vissa förutsättningar ska myndigheten avvisa en framställning utan att pröva den i sak. Har framställningen gjorts hos fel myndighet bör däremot det normala vara att myndigheten vidarebefordrar handlingen till rätt myndighet, och inte avvisar ärendet som sådant. Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare till rätt myndighet. Ofta är det lämpligt att myndigheten samtidigt underrättar den enskilde om vart den har vidarebefordrat handlingen. Är det oklart vilken myndighet den enskilde önskar vända sig till, bör den myndighet som tagit emot ett meddelande söka ta reda på vad avsändaren vill uppnå med detta.Om det dock är så att den som undertecknat handlingen saknar behörighet att företräda den det gäller, så föreligger inte saklegitimation, vilket kan medföra att myndigheten avvisar talan på den grunden. Då kan ärendet lämnas in vid ett senare tillfälle av den som är saklegitimerad. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade juristerna som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger. Med vänliga hälsningar,

Behålla svenskt medborgarskap om man är född och bor utomlands

2016-09-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Vad är kraven för att få behålla sitt svenska medborgarskap?Läser att man måste söka om detta mellan 18 och 22 år och om man är född och bor utomlands. Min dotter är född på Filippinerna och har dubbelt medborgarskap. Hon har svenskt pass och samordnings nummer.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 14 § lagen om svenskt medborgarskap förlorar en svensk medborgare sitt svenska medborgarskap när han/hon fyller 22 år, om han/hon är född utomlands, aldrig bott i Sverige och inte heller varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet. Sådan vistelse i Sverige som kan tyda på samhörighet med landet är till exempel att personen besökt Sverige regelbundet under sin uppväxt.Om alla tre förutsättningar för att förlora sitt svenska medborgarskap är uppfyllda förlorar din dotter medborgarskapet automatiskt när hon fyller 22 år. För att få behålla sitt svenska medborgarskap ska din dotter ansöka om detta hos Migrationsverket. Precis som du skriver ska ansökan göras efter att din dotter fyllt 18 år, men innan hon fyller 22 år. Ansökan ska lämnas in till närmaste svenska ambassad eller konsulat. Tillsammans med ansökan ska din dotter lämna in en bestyrkt kopia av sitt svenska pass eller annat dokument som visar vem hon är. Mer information och en länk till ansökningsblanketten hittar ni på Migrationsverkets webbsida: HÄRHoppas ni är nöjda med svaret, annars är ni välkomna att höra av er till oss igen!Vänlig hälsning,

Begrepp i lag

2016-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om ett begrepp inte går att utläsa i lagtexten, vilka andra källor skulle man då kunna vända sig till för utläsning?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Om ett begrepp inte definieras i lagtexten vänder man sig till lagens förarbeten. Finns inte heller där någon definiton vänder man sig till praxis, vilket är avgöranden från i första hand de högsta instanserna Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Slutligen kan man söka ledning i doktrin. Doktrin är avhandlingar och annan litteratur som är skriven av till exempel professorer som är specialister inom området. Hoppas att detta gav svar på din fråga!MVH