Försäkringskassans serviceskyldighet

2016-05-04 i Myndigheter
FRÅGA |Vilken skyldighet har en personlig handläggare på försäkringskassan att svara på mina mail? Jag vågar inte prata med honom på telefon då jag fick en kraftig panikattack och därför bett honom svara via mail. Skickat två mail men inget svar.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassan är en svensk förvaltningsmyndighet och hela myndigheten och dess anställda måste följa de bestämmelser som finns i förvaltningslagen (FL). Enligt 4 § FL ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Enligt bestämmelsen har alltså Försäkringskassan en serviceskyldighet gentemot dig som privatperson. När du ställer en fråga ska myndigheten besvara den så snart som möjligt. (4 § 2 st. FL). I ditt fall har du önskat ha kontakt med handläggaren via mail. Enligt 5 § 2 st. FL ska myndigheterna också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post (mail) och att svar kan lämnas på samma sätt. Handläggaren har alltså en lagstadgad skyldighet att svara på frågor även via mail.I ert fall skulle jag skicka ytterligare ett mail där du påminner handläggaren om dennes serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Anser du att du har blivit felaktigt behandlad av Försäkringskassan eller handläggaren vid handläggningen av ditt ärende kan du klaga hos Justitieombudsmannen, JO. (här)

Polisens bärande av uniform, pistol, batong och OC-spray

2016-05-04 i Polis
FRÅGA |När får, får inte och måste polismän bära uniform, pistol, batong och OC-sprej?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2013:8) återfinns Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för polisen (FAP 798-1) som ger svar på dina funderingar kring polisens uniform. I 3 kap. 1 § FAP 798-1 stadgas att en polis som tilldelats uniform även ska bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens och uppdragets art eller andra omständigheter.Vad gäller skjutvapen hittar man i 11 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m. (FAP 104-2) som återfinns i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2012:14) att en polis under tjänstgöring ska bära det eller de skjutvapen som har tilldelats honom eller henne då han eller hon tjänstgör i yttre tjänst eller i sådan inre tjänst där det av säkerhetsskäl är motiverat att bära skjutvapen. Polismyndigheten får dock besluta om undantag från kravet på att bära skjutvapen i yttre tjänst om det finns särskilda skäl.I Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2012:3) återfinns Rikspolisstyrelsens föreskrifter om expanderbar batong (FAP 200-7) där det i 1 § stadgas att en polismyndighet får tillåta en polis att bära batong i tjänsten om det finns behov och om han eller hon har godkänt resultat i utbildning i handhavande av batongen som sägs i 3 – 5 §§ i FAP 200-7.I 8 § i Rikpolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray) (FAP 104-4) som återfinns i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2011:17) står det skrivet att bara en polis som med godkänt resultat har genomgått utbildning enligt 17 § FAP 104-4 får bära OC-spray. Enligt 9 § FAP 104-4 ska en polis i yttre tjänst under tjänstgöring bära den OC-spray som han eller hon har tilldelats.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Anknytning till Sverige på grund av kommande barn

2016-04-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare och väntar barn med en man från marocco. Han befinner sig i sverige och bor med mig. Vi väntar barn i augusti. Migrationsverket avslår hans ansökan om uppehållstillstånd. Varför? Han har varit i Sverige nu i tre år. Är det rimligt att han inte ska få stanna med mig under graviditeten, förlossningen eller barnets uppväxt. Jag trodde barnet hade rätt till båda föräldrarna. Att åka till sitt hemland och söka därifrån sägs kunna vara upp till 2 års väntetid. är detta rimligt för vårat barn och oss att vara ifrån varandra under denna tid? Gör det någon skillnad om vi gifter oss? detta tär både på vårat förhållande och vår ekonomi, då det är jag som försörjer oss. Jag har dessutom två barn sedan tidigare som jag har på heltid. Han får ju inte jobba och inget bidrag från migrationsverket.
Theresa Ermstål | Hej!Utlänningslagen (här) reglerar frågor om uppehållstillstånd. Enligt 5 kap. 18 § 1 st. UtlL ska uppehållstillstånd på grund av anknytning som huvudregel ha beviljats före inresa i Sverige. I samma bestämmelse uppställs dock ett antal undantag från denna huvudregel. Det krävs bland annat inte att utlänningen ansöker och beviljas uppehållstillstånd före inresa i Sverige om utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där, 5 kap. 18 § 2 st. p. 5 UtlL.Det finns ett rättsfall från 2006, MIG 2006:8 (här) som gällde en liknande fråga som den du ställer. I det fallet åberopade en gravid kvinna anknytning till sin make som var bosatt i Sverige och menade att det förelåg skäl för att göra undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd ska sökas och beviljas före inresa i Sverige. Migrationsöverdomstolen gjorde en tvåstegsprövning. Det första steget i prövningen var en seriositetsprövning där det bedömdes om det förelåg ett seriöst förhållande, prop. 1999/2000:43 s. 57 (här). Om man är gift med en person som är bosatt i Sverige så finns nämligen stark anknytning förutsatt att förhållandet kan bedömas vara seriöst. Ett förhållande kan dock även anses seriöst om paret är sambor. Faktorer som ökar sannolikheten för att förhållandet är seriöst kan vara om förhållandet varat en tid, att parterna har träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. Hänsyn ska även tas till om parterna har eller väntar barn tillsammans, prop. 1999/2000:43 s. 38.Det andra steget är en skälighetsbedömning där det ställs upp krav på att det inte ska vara skäligt att begära att den sökande ger in en ansökan om uppehållstillstånd i sitt hemland eller något annat land än Sverige. I MIG 2006:8 kom migrationsöverdomstolen fram till att det skulle innebära beaktansvärda olägenheter för parterna om kvinnan skulle behöva lämna Sverige för att ge in en ansökan om det uppehållstillstånd hon var berättigad till; det förelåg alltså omständigheter för att göra undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 § UtlL. I det här fallet blev alltså kvinnan beviljad uppehållstillstånd vilket även det är något som enligt mig visar på att Migrationsverket kan ha gjort en felaktig bedömning i ert fall om de har fått uppgift om att ni väntar ett gemensamt barn som kommer bli svensk medborgare. Om ni inte lämnat sådan uppgift till dem bör ni göra det i överklagandet. Det finns dock även skäl som kan tala mot att Migrationsverket ska bevilja uppehållstillstånd, de särskilda skälen ställs upp i 5 kap. 17-17a §§ UtlL. Med andra ord kan det avslag ni fått på din partners ansökan om uppehållstillstånd grunda sig på något av de skälen, men det saknar jag information om att uttala mig mer om här.Som du nämner är det långa handläggningstider på Migrationsverket just nu vilket ni kan åberopa i ert överklagande då det skulle väga in som större skälighet till varför din partner ska få ansöka från Sverige och inte behöva åka till Marocko eftersom anknytningen till barnet är väldigt stark under de första åren. Enligt svensk rätt anses det dessutom precis som du nämner vara barnets bästa att växa upp med båda föräldrarna, något som kan utläsas ur 6 kap. 2a § 2 st. 2 strecksatsen föräldrabalken (här) och därför borde myndigheterna verka för att det ska vara möjligt. Överklagande ska ske inom tre veckor från den dag då ni fick beslutet. Om din partner inte har möjlighet att överklaga beslutet själv kan du överklaga beslutet för hans räkning men då krävs en fullmakt där det framgår att du får företräda honom i ärendet. På Migrationsverkets hemsida finns information om vad som krävs för att en fullmakt ska anses giltig:www.migrationsverket.seNär ni överklagar beslutet om avslag görs en ny prövning av din partners fall. Om Migrationsverket inte ändrar sitt beslut skickas det vidare för prövning av Migrationsdomstolen, 14 kap. 3 § UtlL. Om inte heller de ändrar beslutet om avslag kan ni överklaga till Migrationsöverdomstolen, men här krävs prövningstillstånd vilket innebär att inte alla fall tas upp.Hoppas på det bästa för er i framtiden!Vänliga hälsningar,

UT för barn och modern

2016-04-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag har permanent uppehållstillstånd sedan 2005 och bor med min sambo och hennes nio årige son. För ungefär två år sedan så hade jag haft ett kortvarigt förhållande vid sidan om som resultat fick vi en pojke som är 11 månader nu och saknar svenskt personnummer eftersom hans mamma vistas i Sverige illegalt vid födelsen. Hennes visum hade gått ut men vi bestämde oss att hon skulle föda här. Sedan pojkens födelse har jag betalat för deras mat, hyra och diverse kostnader och besöker dem dagligen. Mamman och bebisen är idag asylsökande sedan några månader tillbaka. Vad ska jag göra för att legalisera min son? Om mamman åker hem till Vitryssland och lämnar bebisen hos mig, vad gör jag då? P.s jag älskar min son av hela mitt hjärta
Bassima Demir |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand kan jag säga att du kan ansöka om svensk medborgarskap, då du levt i Sverige med permanent uppehållstillstånd under mer än 10 år. Se kraven för svensk medborgarskap här och här. Eftersom du som är fadern till barnet har permanent uppehållstillstånd får barnet oftast samma tillstånd som dig vid födseln, se här. Detta innebär att barnet skulle ha permanent uppehållstillstånd. Däremot vet jag inte om du står som fader till barnet eller om Migrationsverket vet att du är fader till barnet. Skulle du stå som fader till barnet har barnet då möjlighet till permanent uppehållstillstånd. *Intressant information för dig är att om du skulle vara svensk medborgare skulle barnet automatiskt vara svensk medborgare, se här. Är det så att du står som fader till barnet och att barnet därmed har permanent uppehållstillstånd kan modern ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till sitt barn. Eftersom hon är inom en asylprocess kan hon lägga till detta i sin ansökan genom att anföra det till Migrationsverket. I annat fall kan du, som fader till barnet ansöka om att barnet ska få stanna kvar hos dig, se 5 kap. 3 § andra punkten utlänningslagen.Jag rekommenderar er däremot att boka tid med en jurist då det finns en del alternativa utfall i ärendet, samt att inte alla faktorer som du skrivit är klara. Jag hade behövt en mer ordentligt redogörelse för hela situationen, men eftersom jag enbart ger rådgivning så rekommenderar jag dig att boka tid med jurist, sätta er ner och få en djupare utredning i fallet. För att boka tid med jurist, klicka här.Hör gärna av dig om du har fler frågor, lycka till!Vänligen,

Betydelsen av en patients ålder vid vård enligt LPT

2016-05-04 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Är det någon skillnad mellan en 17åring och 30 åring ifall hen kommer ifråga för Lpt.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person får omhändertas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård)(3 § LPT).Vidare gäller enligt 2 a § LPT att tvångsåtgärder vid vård enligt LPT endast får användas om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas. Det finns således vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det ska bli aktuellt med ett tvångsomhändertagande enligt lagen. Lagen har däremot ingen nedre åldersgräns för omhändertagande. Detta innebär att även ungdomar som uppfyller kraven för omhändertagande i LPT kan omhändertas enligt lagen. När det kommer till barn finns det emellertid en mängd hänsynstaganden som måste beaktas innan man beslutar om vård enligt LPT. Enligt svensk lag och FN:s barnkonvention gäller att barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Detta innebär att myndigheterna bör använda sig av alla tillgängliga medel för att undvika att barnet kommer till mer skada än som är nödvändigt. För att besvara din fråga: Enligt LPT görs ingen skillnad på ålder. Däremot aktualiseras en mängd viktiga hänsynstagande när det handlar om omhändertagande av en person som är under 18 år.

Serveringstillstånd för whiskysällskap

2016-05-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Jag sitter i styrelsen för ett whiskysällskap med ca 75 medlemmar. Vi ordnar provningar ca 6 ggr om året i en folkets-hus lokal som inte har serveringstillstånd. Det är bara medlemmar i sällskapet som är välkomna på provningen och alla föranmäler sig så att vi vid varje provning har en deltagarlista.Behöver vi ha serveringstillstånd för detta?
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna för serveringstillstånd återfinns i alkohollagen, främst i kapitel 8. I 8 kap. 1 § finner man vid vilka tillfällen som serveringstillstånd krävs, enligt huvudregeln. Där återfinns servering av spritdrycker.I 8 kap. 2 § finns det undantag från när man behöver ansöka hos sin kommun om serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 §. För att man ska vara undantagen krävs att tre kriterier är uppfyllda: För det första måste serveringen ske vid ett enstaka tillfälle för en i förväg bestämd skara personer, för det andra ska serveringen ske utan vinstintresse och utan några andra kostnader för deltagarna än de för inköp av drycken och, för det tredje så måste serveringen äga rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- och lättdrycker.Det låter som att undantaget kanske skulle kunna träffa ert whiskysällskap, men det beror på hur ”ett enskilt tillfälle” i det första kriteriet ska ses. Jag hittar ingen närmare definition i lagkommentarer eller förarbeten och jag kan tänka mig att frågan inte är prövad av någon domstol än. Det beror även på om folkets serverar alkohol- eller lättdrycker vid andra tillfällen. Vid osäkerhet rekommenderar jag er att höra av er till er kommun, då det är hos kommunen man ansöker om serveringstillstånd, och hör där vad kommunen säger om ert enskilda fall. Ett mer klart svar kan jag inte ge er, då jag inte har alla förutsättningarna för att tolka ert upplägg enligt lagtexten och jag Hoppas ni fick vägledning i frågan!Vänliga hälsningar,

Fortkörningsbot hinder mot att erhålla ESTA? (Hinder mot att resa till USA?)

2016-04-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hejsan,Som svensk medborgare kan man använda Visa Waiver Program (VWP) för turistresor till USA. Men jag har tidigare fått en vanlig fortkörningsbot på 2800SEK (dock ej rattfylleri eller vårdslöshet i trafik eller återkallat körkort) och jag undrar om jag kan använda VWP? Jag är i övrigt helt ostraffad och har inte varit anhållen för fortkörningen. Hittade följande i VWP's text: "...Some travelers may not be eligible to enter the U.S. visa free under the VWP. These include people who have been arrested, even if the arrest did not result in a criminal conviction, those with criminal records (even if subject of a pardon, amnesty, or other act of clemency)...""....Travelers with minor traffic offenses which did not result in an arrest and/or conviction for the offense may travel visa free, provided they are otherwise qualified...."Om man ska vara juridiskt petig så räknas ju alla böter (oavsett belopp) utfärdade av polisen som "dömt till brott", eller med andra ord "convicted", om man väljer att betala beloppet istället för att bestrida i tingsrätt. Men det känns fånigt att en bot på 500SEK för att man inte använt bilblinkers ska räknas som "convicted". Jag skulle uppskatta om någon kunde förklara om jag kan resa med VWP.
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver så ingår Sverige tillsammans med 37 andra länder i Visum Waiver programmet. Detta innebär att svenska medborgare inte behöver ansöka om turistvisum vid resa till USA. Det räcker med att man fyller i ett formulär på internet (gör en så kallad ESTA ansökan).När man ansöker om ESTA ska man bland annat besvara frågor huruvida man tidigare har blivit dömd för något brott. Jag inte fullt insatt i hur de amerikanska myndigheterna bedömer huruvida en person ska bli godkänd eller ej, men med all säkerhet så utgör en fortkörningsbot enligt min bedömning inget hinder att erhålla ESTA. Detta torde nämligen falla under "minor traffic offences" enligt den beskrivning som du citerat ovan. Jag är därför helt övertygad om att det inte är några problem för dig att ansöka och beviljas ESTA. Känner du dig fortfarande osäker är emellertid min rekommendation att du kontaktar USA:s ambassad i Sverige (se länk: http://sweden.usembassy.gov) för att få 100%ig information.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ansöka om asyl

2016-04-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Hur ansökar man om uppehållstillsånd för barn över 18? Tacksam för svar!
Bassima Demir |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barn över 18 år är inte "barn" i juridisk mening. De är vuxna och ansöker om asyl på sedvanligt sätt såsom vuxna gör, vilket är att vända sig till Migrationsverket och ansöka om asyl, (oftast) förordnas ett offentligt biträde och anföra sina asylskäl osv. Vad du kanske menar är en familjemedlem som är över 18 år, men ändå är "barn" i familjens ögon? Du kan läsa om det här. I så fall kanske en förälder beviljats uppehållstillstånd och vill hämta hit hela familjen, men ett av barnen är över 18 år och därför inte räknas som barn. I det fallet ansöker man om uppehållstillstånd på grund av anknytning för hela familjen och får anföra att familjemedlemmen över 18 år är nära anhörig och har ett särskilt beroendeförhållande. Detta är tyvärr svårt att få igenom. Däremot går det att ansöka om och i ovan länk kan du läsa om kraven för uppfyllandet samt hur ansökan kan gå till.Ifall du har övriga frågor, eller om jag missförstått dig, får du gärna höra av dig! Lycka till! Vänligen,