Bestridande av parkeringsanmärkning

2016-05-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Fick p-bot trots nästan obefintlig märkning av p-ruta i p-garage dessutom var p-rutan delvis fylld med vatten?
Jens Ödman |Hej!Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, kan du överklaga. Det är emellertid viktigt att du ändå betalar i tid, om du sedan får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen genom en blankett på Polisens hemsida, se här för vidare information. Bestridandet måste göras inom sex månader från den dag du betalt felparkeringsavgiften. I bestridandet ska enligt 9 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, anges de omständigheter som bestridandet grundar sig på och den bevisning som åberopats.Sammanfattningsvis, om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning har du rätt att överklaga, slutligen är det emellertid upp till myndigheten att fatta ett beslut i saken. Vänligen,

Undantag från att sjukanmäla sig till Försäkringskassan i tid

2016-05-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej, tack för en mycket intressant och lärorik sida! Medan jag sökte runt för att se om min fråga redan fanns besvarad så har jag hunnit lära mig en hel del. Så tummen upp!Hittade inte något kring denna fråga dock. Jag undrar vad begrepp som "hinder" och "annars särskilda skäl" i praktiken betyder - när det kommer till 3 kap. 14 § lagen (1962:381) om allmän försäkring - där det står att sjukpenning inte får "utges för tid innan anmälan om sjukdomsfallet har gjorts hos Försäkringskassan, där inte hinder mött för sådan anmälan eller annars särskilda skäl föranleder att sjukpenning bör utges."Alltså, sjukanmälan ska in 7 dagar efter insjuknande har jag fått veta. Jag som studerar fick ett abrupt avbrott i mina studier denna termin p.g.a. plötsligt insjuknande och akut operation samma dag, något som gjorde det helt omöjligt för mig att orka någonting alls följande veckor. Min sjukanmälan blev därför sen, och godkänns inte från operationens datum trots ovanstående förklaring och läkarintyg. Är sjukskriven ett halvår framåt så det var en omfattande operation med påverkan fysiskt både på kropp och hjärna. Skulle vara intressant att veta vad dessa ord egentligen innebär - och i vilka situationer en kan åberopa "hinder" eller "annars särskilda skäl". Handläggaren sa att "hinder" i princip innebär avsaknad av internet på sjukhus. Stämmer det? Tack på förhand!
Caroline Orava |Hej, tack för att du uppskattar vår sida och tack för din fråga!Lag (1962:381) om allmän försäkring upphävdes när socialförsäkringsbalken trädde i kraft, den 1 januari 2011. Bestämmelsen som ersatt 3 kap. 14 § lagen om allmän försäkring finns i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken. Det är fortfarande samma undantag från att sjukanmäla sig i tid som gäller, dvs. undantaget gäller om det "funnits hinder mot att göra en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör lämnas".Enligt rättspraxis kan man åberopa hinder eller särskilda skäl om man kan ge en rimlig förklaring till varför man inte kunnat sjukanmäla sig till Försäkringskassan i tid och Försäkringskassan i efterhand kan kontrollera att förutsättningarna för rätt till sjukpenning är uppfyllda (genom att till exempel inhämta upplysningar från den försäkrade, läkare eller arbetsgivare).Hinder att utge sjukpenning är när man inte kan sjukanmäla sig, till exempel om man är så sjuk att man omöjligt kan göra det. Särskilda skäl kan åberopas till exempel om man trott att anmälan inte behövde göras när läkare intygat nersättning av arbetsförmågan, om man inte kunnat kontakta Försäkringskassan för att man inte har telefon/internet (men man ska då ha gjort allt man kunnat för att försöka underrätta försäkringskassan om sjukdomen) eller om man varit inlagd på sjukhus och trott att sjukhuset skulle ta hand om sjukanmälan. En bedömning måste göras av omständigheterna från fall till fall för att kunna avgöra om det finns särskilda skäl till en sen sjukanmälan. Praxis är generös till förmån för den försäkrade och många försenade sjukanmälningar accepteras.Om du vill kan du överklaga Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten. Du kan läsa mer om hur man överklagar myndighetsbeslut här: domstol.se/Myndighetsbeslut/Hoppas du är nöjd med svaret och lycka till!Med vänlig hälsning,

Fråga om belastningsregister och svenskt personnummer

2016-05-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej:) I am a girl who lives in Sweden. Studying and work deltid Jobb. Today I did the biggest mistake of my life ! I stole 2 clothes with value of 1400kr. From a butik. Polisen kom we spoke he made the report now I have to wait for them to call me for an Interogatorium. I'm studying because I want to have a normal life with a nice job here in Sweden! My question is: 1.hur länge det ska vara min kriminalregister ? Det kommer att vissa för alltid eller det finns en period?2.kommer påverka i framtiden när ska jag få svensk personnummer ? Jag har nu samordninsnumer.Tack gärna !!Med vänliga hälsningar!!
Philip Söderberg |Hello, and thank you for turning to Lawline with you inquiry!Since I assume swedish is not your first language, I will answer your inquiry in english. Question 1:A fine (which would be the penalty for a theft of the value you describe) determined through sentence by a court, approval of a prosecutors suggestion for summary punishment, or order by public official, is erazed from the penal register five years from it being enforceable, 17 § 9 p. Belastningsregisterlagen. Question 2:This will not in and by itself have any effects on whether or not you have the right to recieve a swedish personnummer. Your right to a personnummer is determined by being in the civil register. Contact Skatteverket (the swedish tax agency) for more information on this.Should you need further assistance in this, you're more than welcome to contact us at tfn 08-533 300 04 (monday to wednesday 10:00-16:00) or e-mail us at info@lawline.se

Parkeringsanmärkning

2016-05-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej.jag råkade parkera bilen på rutan brevid min förhyrda p-plats och har fått böter på detta. Det var ett miss och jag helt ärligt inte gjorde detta med flit.kan detta överklagas?
Jens Ödman |Hej! Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, kan du överklaga. Det är emellertid viktigt att du ändå betalar i tid, om du sedan får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen genom en blankett på Polisens hemsida, se här för vidare information. Bestridandet måste göras inom sex månader från den dag du betalt felparkeringsavgiften. I bestridandet ska enligt 9 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, anges de omständigheter som bestridandet grundar sig på och den bevisning som åberopats. Sammanfattningsvis, det finns inga hinder för dig att överklaga om du anser att parkeringsboten är fel, men det är slutligen upp till myndigheten att fatta beslut i frågan. Vänligen,

Allmänna handlingar och partsinsyn i ärende om särskilt stöd hos en skola

2016-05-19 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Min son går i kommunal grundskola och har ett funktionshinder. Skolan håller på att göra en utredning på om han har behov av särskilt stöd, och jag och hans far vill ta del av det material som skolan har hittills. Rektorn nekar oss detta och hänvisar tillsatt utredningen är "arbetsmaterial" och därför kan vi inte heller begära ut det som allmän handling.Har rektorn rätt att neka oss att ta del av en pågående utredning om vår son?Tack på förhand!
Lars Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns två alternativ för dig att försöka få ut handlingarna om din son.Begära ut allmänna handlingarDet första alternativet är att begära ut de handlingar i ärendet som är allmänna, i enlighet med 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (förkortad TF).För att något ska vara en allmän handling ska den vara förvarad hos myndigheten. Den ska också vara upprättad eller inkommen till myndigheten. Det står i 2 kap. 3 § TF.Rektorn nekade sannolikt sett er begäran om att få ut handlingarna därför att han eller hon inte ansåg att de hade upprättats. Att en handling är ”upprättad” är här ett specifikt juridiskt begrepp som definieras genom 2 kap. 7 § TF. Handlingar som hänför sig till ett specifikt ärende, som det verkar vara i ert fall, blir allmänna antingen om de har expedierats eller om ärendet som de hänför sig till har slutbehandlats. Observera dock att handlingar som ska expedierats bara är upprättade när de har expedierats, trots vad som står i bestämmelsen (vill du läsa mer kan du söka efter beslutet JO 1990/91 s. 425).Jag kan dock inte mot bakgrund av det du har anfört i din fråga ge dig ett exakt svar på om rektorns beslut var korrekt. Vad jag kan säga är att det är rektorn som beslutar om att en elev ska få särskilt stöd, varför det enda som nog kommer att expedieras är beslutet i sig. Handlingarna kommer alltså att bli allmänna när ärendet har behandlats färdigt. Svaret kan dock variera beroende på vad det är för några handlingar du vill ha ut.Vill du gå vidare och få en domstol att pröva beslutet att vägra ge ut handlingarna till dig och din sons far måste du ha ett skriftlig beslut från myndigheten. Om du inte redan har fått ett sådant kan du begära ett beslut från myndigheten, se 6 kap. 3 § andra stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ett sådant beslut ska också säga hur du överklagar det, enligt 21 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL). Observera att ”myndigheten” egentligen är den kommunala nämnden som har hand om kommunens skolor.Begära ut handlingar som part i ärendetDet andra alternativet är mer tveksamt. Parter i ett ärende kan enligt 16 § FL kräva att få ta del av handlingarna i ärendet, trots att de inte är allmänna. Alternativet är mer tveksamt på grund av att det är delvis oklart vem som är ”part” i ett ärende. Det är inte självklart att din son vore part i ärendet, även om den möjligheten inte heller är helt utesluten.Om din son är part i ärendet kan du och hans far som vårdnadshavare för honom begära ut handlingarna för din sons räkning. Om så inte är fallet finns dock inte denna möjlighet. Vill du läsa mer kan du jämföra ditt fall med rättsfallet RÅ 1997 ref. 26.SammanfattningRektorn hade sannolikt sett rätt att neka er begäran om att ta del av handlingarna i ärendet om din son. Handlingarna är nog inte allmänna än eftersom ärendet hos skolan inte har slutbehandlats. Det finns en möjlighet att du kan begära ut handlingarna i egenskap av företrädare för din son, men det är tveksamt om du kan nå framgång med den.Om du behöver rådgivning för att överklaga skolans beslut, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid HÄR.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med att få ut handlingarna från skolan är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Polisens rätt att begära legitimation

2016-05-15 i Polis
FRÅGA |Är man tvungen att visa upp id om man är minderårig och är ute på en öppen plats och en polis kommer och frågar?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I 14 § Polislagen, se här, framkommer att om en okänd person anträffas av en polisman och det exempelvis finns särskild anledning att anta att personen är misstänkt för ett brott får polisen begära legitimation. Förutom denna bestämmelse finns inget skyldighet att legitimera sig på allmän plats. Polisen får alltså inte kräva legitimation om det inte föreligger en anledning för dem att anta att du är efterlyst eller har begått ett brott. Här vet inte jag tillräckligt om omständigheterna för att bedöma om vad som gäller i ditt fall. Jag kan dock poängtera att förtära alkohol på allmän plats är förbjudet oavsett vilken ålder man har. Det är upp till varje kommun att genom egna föreskrifter bestämma var detta förbud gäller inom kommunen. Det brukar dock oftast vara väldigt begränsat var det är lagligt att dricka alkohol på allmän plats. Polisen får alltså begära legitimation om de misstänker att du druckit på allmän plats. Men om det inte finns något skäl för polisen att anta att du har begått ett brott exempelvis förtärt alkohol på allmän plats saknar polisen rätt att begära att få se din legitimation.Hoppas mitt svar hjälpte dig, Med vänliga hälsningar,

Påföjd - vårdslöshet i trafiken

2016-05-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Åkte in i en hage med bilen o förstörde stängslet,polisen sa att jag kommer att åka på vårdslöshet i trafiken jag svarade i mobilen o en sekund hade jag inte blicken på vägen.vad kommer att hända,kommer jag bli av med mitt körkort
Jens Ödman |Hej! Om du döms för vårdslöshet i trafiken är straffet dagsböter, detta framgår av 1 § 1 st lag om straff för vissa trafikbrott. Dagsböternas bedöms av hur allvarligt brottet är, samt på din inkomst. Grov vårdslöshet skulle också kunna aktualiseras, se 1§ 2st ovan nämnda lag, detta kan ge upp till två års fängelse beroende på hur allvarlig vårdslösheten bedöms vara. Om du döms till grov vårdslöshet i trafiken ska ditt körkort återkallas enligt 5 kap 3 § 1 p körkortslagen. I 5 kap 6 § körkortslagen föreskrivs att körkortet ska vara indraget under minst ett år vid grova brott, denna tid kallas för spärrtid. Sammanfattningsvis, beroende på hur grov din vårdslöshet bedöms vara, så kan ditt körkort återkallas. Körkortslagen hittar du här. Och lag om straff för vissa trafikbrott hittar du här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Efterforskningsförbudet vid allmänna handlingar

2016-05-15 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |HejJag ringde personalkontoret i kommun, en onsdag, och förklarade att jag vill ha löneuppgifter på en tjej på en förskola. Hon svarar då att jag ska prata med lönerapportören på den förskolan varpå jag ringer dit.Utan att uppge mitt namn förklarar jag att jag vill ta del av en offentlig handling, en löneuppgift om en anställd på förskolan.Hon svarar då: "Jaha, och vem är du då? Jag måste få veta vem det är som frågar och vad du har för syfte."Jag hänvisar då till lagen om offentliga handlingar.Hon ber då om att få återkomma nästkommande dag när hon var tillbaka på kontoret.Okej svarade jag.Dagen därpå ringer hon upp mig. När jag svarade i telefon visste jag inte vem som ringde och sa mitt namn. Hon presenterar sig med namn och som assistent på förskolan och säger att hon är tillbaka på kontoret och frågar vem det var jag ville ha löneuppgifter på.I tron om att det är hon som ska lämna ut uppgifterna berättar jag namnet på den person jag vill ha uppgifter om.Då får jag till svar att kommunens policy är att man ska mejla sin förfrågan till kommunens personalkontor.På fredagen kommer det till min kännedom att assistenten på förskolan har konfronterat personen jag efterfrågat uppgifter om och berättat att jag (nämnt mig vid namn) har efterfrågat uppgifter om henne.Har den här assistenten begått ett tjänstefel/brott mot tryckfrihetsförordningen? Hur tycker ni att jag ska gå vidare?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Det är helt riktigt att vem som helst har rätt att ta del av offentliga handlingar (såvida de inte är sekretessbelagda) och att man har rätt att vara anonym, vilket framgår av offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen (TF) (se2 kap. 1 §). Av TF 2 kap. 14 § 3 st framgår att då någon begär ut en offentlig handling så får myndigheten inte efterforska vem han är i större utsträckning än vad som krävs för att pröva om det föreligger hinder mot att handlingen lämnas ut (här avses till exempel uppgifter rörande en person som varit utsatt för förföljelse, det är då motiverat att inte lämna ut handlingar till personen som stått för förföljelserna).Det är alltså ett otillåtet agerande av tjänstemannen som frågat vem du är när du ville få ut en handling, och då hon meddelat personen som uppgifterna rörde att du hört av dig i ärendet. Det är ofta Justitieombudsmannen, JO, som tar upp ärenden av detta slag, och även om JO har en möjlighet att väcka åtal för tjänstefel och liknande slutar det de allra flesta gånger med att JO riktar kritik mot en myndighet och uppmanar den att ändra sina rutiner. Rent objektivt kan däremot sägas att bestämmelsen i Brottsbalken om tjänstefel kan vara uppfylld då hon åsidosatt vad som gäller för uppgiften, men det är ofta väldigt svårt att komma åt den som gjort fel med sanktioner.Hoppas du fått svar på din fråga!