Offentliga uppgifter

2016-08-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej jag är gift och min man vill inte berätta vad han tjänar jag vet ingenting ska det verkligen vara så?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget i lagen som säger att partners måste uppge för varandra vad de har för inkomst. Däremot är det offentliga uppgifter vem som helst kan begära ut. Ring till skatteverket och be om taxerad inkomst. De skickar antingen uppgifterna till dig, eller så kan du få de muntligen. Mer information om skatteverket, samt deras kontaktuppgifter hittar du här.Ha en bra dag!Vänligen,

Alkohollagen innehåller ingen centilitergräns per glas

2016-08-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur många cl starlsprit får serveras av en bartender i ett glas enligt alkohollagen?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Det finns ingen sådan centilitergräns i alkohollagen (som du hittar här). Därmed ställs krav på att en bartender inte ska "överservera", det vill säga servera en person så mycket alkohol att denne blir påtagligt berusad. En bartender får heller inte servera alkohol till en märkbart berusad person. Kommunerna kan ha egna lokala bestämmelser kopplade till serveringstillståndet, t ex hur starka drinkar som får serveras eller hur många cl starksprit per glas som ska serveras. Även stället med serveringstillstånd kan ha egna rutiner och regler för att minska risken för överservering. Men alkohollagen anger ingen maxgräns för hur många cl starksprit varje glas får innehålla. Vänligen,

Förbud mot fordonstrafik på enskild väg

2016-08-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Är det tillåtet att förbjuda fordonstrafik på väg i vägsamfällighet ?
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då en väg som förvaltas av en vägsamfällighet är en enskild väg och inte en allmän väg som sköts av stat eller kommun, har denna samfällighet vissa befogenheter att reglera användningen av vägen. Enligt 10 kap 10 § trafikförordningen är det vägens ägare som bestämmer om trafik med motordrivna fordon eller vissa slag av fordon får äga rum på enskild väg. Om samfälligheten mottar bidrag för förvaltandet av vägen kan detta bidrag påverkas av att motortrafik förbjuds på vägen, men i övrigt har vägens ägare som redovisat rätt att förbjuda trafik på vägen.

Skillnad mellan socialförsäkring och försörjningsstöd enligt SoL

2016-08-24 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag undrar, ifall man är försäkrad och tar emot förmåner enligt socialförsäkringsbalken har man då rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen? Och är alla svenska medborgare försäkrade i socialförsäkringen? Isåfall vilket lagrum är det som gäller?Tacksam för svar!
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (SoL) regleras i 4 kap. SoL. För att man ska ha rätt till bistånd behöver man alltså uppfylla de krav som socialtjänstlagen uppställer vilket innebär att man inte kan få försörjningsstöd "per automatik" för att man är försäkrad i socialförsäkringsbalkens (SFB) mening. Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som "inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt" rätt till försörjningsstöd. Få dem tillgodosedda på annat sätt kan till exempel vara att man får förmåner enligt socialförsäkringsbalken. Det handlar om att varje människa har rätt till en så kallad "skälig levnadsstandard" och det är upp till varje kommun att bedöma vad som utgör skälig levnadsstandard, därför kan detta variera beroende på vart i Sverige man bor. Tanken är i alla fall att man i första hand uttömmer den hjälp man har rätt till enligt socialförsäkringsbalken och först om denna hjälp inte räcker för att nå upp till den skäliga levnadsstandarden så kan man få försörjningsstöd enligt SoL. Gällande din fråga vilka som är försäkrade enligt socialförsäkringsbalken så delar man (något förenklat) in förmåner i bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner (se exempelvis 4 kap. 2 § SFB). 4 kap. 3 § 1 stycket SFB besvarar vem som är försäkrad, nämligen den som uppfyller de krav som ställs på bosättning respektive arbetsinsats. Bosättningsbaserade förmåner regleras i 5 kap SFB. De bosättningsbaserade förmånerna innebär att man får förmånen per automatik om man är att anse bosatt i Sverige. Vilka förmåner som är bosättningsbaserade framgår av 5 kap. 9 § SFB. I 5 kap. 2-8 §§ SFB anges när en person anses bosatt här, vissa specialbestämmelser finns i 5 kap. 11-18 §§ SFB. Det finns alltså inget krav på att man ska vara svensk medborgare för att få förmånen och inte heller något som gör att man får förmåner enligt SFB automatiskt för att man är svensk medborgare. De arbetsbaserade förmånerna regleras i 6 kap SFB och innebär att man måste ha arbetat för att kunna få en förmån. Vilka förmåner som är arbetsbaserade står i 6 kap. 6 § SFB. Vem som anses arbeta i Sverige anges i 6 kap. 2-5 §§ SFB. Inte heller denna "försäkringsgren" är beroende av att man är svensk medborgare och ger inte heller svenska medborgare automatisk försäkring.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Inledande av ny vårdtid efter nyss avslutad - LVM

2016-08-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej. Jag har vårdats enligt lvm, paragraf 27 i hemmet. Mitt lvm gick ut 20/8 men tyvärr klarade jag inte alkotester sista tiden. Nu vill sis-institutionen ta tillbaka mig till hemmet. Jag vet att man har rätt att återta patienter om p27 inte fungerar ordentligt - men lvmet har som sagt ju redan gått ut. Är det verkligen lagligt för dem att vidta tvångsåtgärder efter att lvm-tiden gått ut?
Erica Leufstedt |Hej, tack för din fråga!Vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ska upphöra senast 6 månader efter den påbörjats, 20§ LVM, men det finns inget uttryckligt hinder mot att på nytt omhänderta en person i nära anslutning till en nyss avslutad vårdperiod. Vad som däremot alltid ska beaktas vid ett beslut om tvångsvård är de i lagen angivna förutsättningarna för att ett omhändertagande ska få göras. Först och främst ska, enligt 2§, vård alltid ges på frivillig väg enligt Socialtjänstlagen om du som patient samtycker till vården. Gör du inte det måste vissa i LVM angivna förutsättningar uppfyllas enligt 4§. Kort sammanfattat innebär kraven i 4§ bland annat att det måste vara klart att du fortfarande har ett missbruk och på grund av detta är i behov av vård för att komma ifrån missbruket, att du inte samtycker till vård på frivillig väg samt att du till följd av ditt missbruk antingen; a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Så även om det saknas förbud mot att direkt omhänderta dig igen, krävs att man kan bevisa att din situation uppfyller kraven för omhändertagande genom tvångsvård. Det finns exempel i praxis där ett sådant omhändertagande inte har ansetts kunna komma till stånd just på grund av att den enskilde precis avslutat en 6-månaders vårdtid. I det fallet kunde man inte klarlägga att den enskilde kunnat övervinna sitt missbruk på frivillig väg. Utan att veta mer om ditt specifika fall kan jag inte ge närmare svar på förutsättningarna för ett omhändertagande i ditt fall. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Återkallelse av körkort efter framförande av tung lastbil

2016-08-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Blir man av med sitt B-kort om man framför en en tung lastbil utan behörighet C
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Grunderna för återkallelse av körkort radas upp i 5 kap. 3 § körkortslagen. Där nämns bland annat rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Att köra en tung lastbil utan att inneha behörighet att köra sådant fordon kan enligt den paragrafen inte leda till att körkortet återkallas. Om det däremot är så att brottet har upprepats flera gånger och föraren visar bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter lagen kan körkortet återkallas.Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fri rörlighet

2016-08-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag har en fråga kring uppehållstillstånd i Sverige. Jag är svensk medborge men min kille är grekisk medborgare. Vi har tänkt oss att bosätta oss i sverige permanent. måste vi förlova oss för att han skall ha rätt till ett uppehållstillstånd eller räcker det med att han gått SFI och börjar arbeta?Tack på förhand, Maria.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att Grekland är ett medlemsland i EU, och fri rörlighet ska råda mellan EU-länder, har din kille rätt att åka till och bo i Sverige på obestämd tid så länge han kan försörja sig här. Om han skaffar ett arbete i Sverige tillerkänns han dessutom alla de rättigheter som svenska medborgare åtnjuter, dvs. rätt till bidrag som svenskar kan få osv. Fri rörlighet för arbetstagare stadgas i artikel 45 i EUF-fördraget. För att lätt kunna få en snabb överblick över de specifika rättigheter som EU-medborgare har genom den fria rörligheten så rekommenderar jag att du klickar dig in på Europeiska kommissionens hemsida i följande länk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=svUppehållstillstånd och SFI är inget krav för EU-medborgare som vill bo här. Vill han ha ett vitt spektrum av rättigheter rekommenderar jag att han skaffar arbete. Under tiden han söker arbete har han rätt att bo i Sverige.Om han har arbetat och bott här i 5 år så får han sk. permanent uppehållsrätt, vilket ger honom rätt att bo i Sverige så länge han vill.Vänligen

Måste hundar vara fastspända i bilen?

2016-08-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad säger lagen om hund i bil får den vara lös eller är det lag på att den ska sitta fast?Tacksam för svarMed vänlig hälsning
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Aktuell lagstiftning på området är jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. Här är en länk till regelsamlingen i PDF om Ni önskar läsa igenom den: http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80004382/2010-002.pdfFöreskrifter och allmänna rådEftersom den "lagstiftning" som reglerar frågan om hundar vid transport är jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd är det viktigt att skilja på föreskrifter som är bindande för enskilda och allmänna råd som är just råd och inte behöver följas.ReglernaI 6 kap. 34 § anges att om en hund ska transporteras i en personbil eller lätt lastbil vid regelbundet återkommande yrkesverksamhet ska det finnas ett särskilt utrymme avsett för hundar och detta ska vara avskärmat från resten av fordonet. Det finns även vissa regler om hur detta utrymme ska vara anpassat. I 35 § anges hur en bur ska se ut och vara placerad.Det anges vidare i 34 § att om hunden transporteras i personutrymme d.v.s. fram i bilen vid/på ett av sätena gäller 6 kap. 3 §. I 3 § anges att hundar får transporteras i en personbils bagageutrymme endast om tillsyn kan ske från personutrymmet under transporten. Om man önskar ha hunden "fram" i bilen måste åtgärder vidtas för att "säkra djuren vid inbromsning". I det påföljande allmänna rådet till 6:3 anges att "Djuren bör säkras genom att förvaras i säkrad transportbur eller, då det gäller hundar, i särskilt anpassat säkerhetsbälte." Slutsatsen av reglerna blir att hundar i en personbil antingen måste förvaras i bagageutrymmet i en bur eller personutrymmet i en säkrad bur eller med bilbälte på. Dock bör finnas utrymme för att även andra "säkringslösningar" kan duga då bilbälte och säkrad bur endast anges uttryckligen i det allmänna rådet. Kravet på att djuren ska vara säkrade är dock reglerat i föreskrift och utgör därmed svensk lag. Praktisk tillämpningVad gäller efterlevnaden av dessa regler är det väldigt få som dömts för brott mot denna föreskrift sedan den trädde ikraft och jordbruksverket har ännu inte prioriterat frågan. Det är dessutom så att jordbruksverket inte kan kontrollera bilar utan polisens hjälp. Det blir alltså i slutänden en fråga för polisen.Hoppas Ni har fått svar på Era funderingar.Med vänliga hälsningar