Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning

2016-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min son har träffat en kvinna med 2 barn fr Vietnam. Hon vill flytta till honom i Sverige med barnen. Ansökan har skickats till Migratonsverket i nov 2015. I ansökan frågar Migrationsverket när hon vill flytta. Angivet datum är 2016 i juni. Detta angivet för att pojken som är 7 år ska få börja skolan i Sverige. De gifte sig i april i år och de anser det mycket viktigt att pojken får komma innan skolstart. Kvinnan har med barnen varit på intervju i Vietnam. Min son har ringt och även skickat mail till Migrationsverket men får inget svar på sina frågor. De svarar bara att hon inte kan komma till Sverige på besök under ans-tiden och de kan inte ge något besked om hur lång tid ärendet kan ta. Min son o hans fru anser det mycket viktigt att pojken får en bra skolstart o han frågar ofta om var han skall gå i skola. Går det inte att påskynda ärendet när det är en så viktig fråga som framtiden för barnen förutom att de naturligtvis vill leva tillsammans. Sonen har hus där de skall bo och de kommer inte att ligga samhället till last. Finns möjlighet att hänvisa till ngn paragraf juridiskt som kan göra att ärendet kan snabbas upp.
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 4 kap 21a § Utlänningsförordningen framgår det att ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska avgöras inom 9 månader från det att ansökan lämnades in om det inte finns särskilda skäl. Migrationsverket har dock haft längre handläggningstider än vanligt på grund av arbetsbelastningen de senaste månaderna. Utlänningslagen är den lag som reglerar vem som har rätt till uppehållstillstånd och på vilka grunder. Det finns tyvärr ingen paragraf som gör att ärendet får ett snabbare beslut på den grunden. Det jag skulle rekommendera er att göra är att ni ringer Migrationsverket och frågar om din son fått en handläggare till ärendet. När ni får en handläggare kan ni kontakta handläggaren personligen för att informera om de omständigheter som gör att ni behöver få ett snabbt beslut. Din son ansökte för 8 månader sedan. Beslutstiden kan enligt Migrationsverket uppgå till 18 månader, i vissa fall kan det ta längre tid. Om din son har lämnat in alla handlingar som behövs och ärendet inte är i behov av komplettering går handläggningen smidigare. Det finns tyvärr ingen formell möjlighet att påskynda ett ärende hos Migrationsverket. Däremot är Migrationsverket en förvaltningsmyndighet och har en allmän skyldighet enligt 4 § Förvaltningslagen (1986:223) att besvara era frågor så snart som möjligt. Förvaltningslagen hittar ni härUtlänningslagen hittar ni härUtlänningsförordningen hittar ni här

Kommer mina skulder påverka någon annans möjlighet till asyl?

2016-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Om jag exempelvis vill gifta mig med en asylsökande men har skulder hos kronofogden, kommer detta påverka beslutet för att han ska få stanna i Sverige eller inte? Från migrationsverkets sida?Tacksam för svar! Mvh
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förutsätter att det är du som har skulderna och inte den asylsökande och isåfall kommer beslutet om han får stanna i Sverige inte påverkas av dina skulder. Däremot om skulderna skulle stå på honom kan de göra det svårare för honom att bli svensk medborgare. Enligt 1 kap 3 § utlänningslagen (2005:716) beviljas asyl den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Eventuella skulder saknar alltså betydelse för denna prövning även om de skulle stå på den asylsökande. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Rekvisit och straff för langning av alkohol

2016-06-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |jag och min kompis som är 17 åkte till annan ort för att kolla på en bilträff. hade då med mig en box med vin för mitt eget bruk. hennes föräldrar har nu anmält mig för langning till mig 17åriga kompis. hon drack inte av mig alls under hela kvällen och jag anmäldes bara för att hennes föräldrar påstår att det skedde, vilket ej var fallet. finns heller ingen som vittne på anmälan. kan jag bli fälld för något då jag inte ens bjudit henne på alkohol?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa in fråga till Lawline! I Alkohollag (2010:1622), se här: https://lagen.nu/2010:1622, 3 kap 7 § står det att alkohol inte får säljas till en person som är under 20 år gammal samt att alkohol inte får lämnas ut till någon person under 18 år. Det står vidare i 3 kap 8 § att den som lämnar ut alkoholhaltiga drycker ska förvissa sig om att personen som den alkoholhaltiga drycken lämnas ut till är 18 år, eller 20 år om det handlar om försäljning. Om det skulle vara så att en minderårig blir bjuden på alkohol kan detta vara tillåtet om det sker under ordnade former och sett till mängden alkohol samt vilken påverkan alkoholmängden har på den minderåriges utveckling.Om de är så att du har anskaffat, bjudit eller överlämnat alkohol till din kompis som är under 18 så kan du enligt 11 kap 7 § Alkohollag ha begått brottet olovligt anskaffande av alkoholhaltiga drycker vilket kan leda till böter eller fängelse i 2 år, är brottet grovt så an det till och med leda till fängelse i 4 år. Det faktum att du själv inte är myndig, se 9 kap 1 § Föräldrabalk (1949:381), se här: https://lagen.nu/1949:381, gör att du inte kan få lika hårt straff som en myndig person hade fått. Om det är så att det faktiskt blir ett åtal av att din kompis föräldrar har anmält dig så är det upp till åklagaren att bevisa att du de facto har bjudit din kompis på vin och att du har anskaffat, bjudit eller överlämnat alkohol till en minderårig. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Mvh,

Förlängning av uppehållstillstånd

2016-06-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min man är EU medborgare(dansk medborgarskap).Jag är bosnisk medborgare.Vii har bott i sverige i 5år och jag har haft mitt uppehållskort under den tiden, Nu är det så att mitt uppehållskort går ut den 29/6 o jag ska ansöka om förlängning.Väntetid blir ca 15 månader.Jag måste resa nu i juli så min fråga är kan jag resa ut och in med det nuvarande kortet medan jag väntar på förlängning av mitt uppehållskort med tanke på att väntetid för handläggning är så lång. Eller kan man få intyg som visar att man kan komma in i landet tillsammans med pass.Mvh
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om uppehållstillstånd m.m. finner du i utlänningslagen (UtL). Jag utgår från att du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för tillfället. Eftersom du har bott i Sverige i 5 år och du är familjemedlem till en EES-medborgare skall du nu ha rätt till permanent uppehållstillstånd, 3a:7 UtL. Ett permanent uppehållstillstånd är dock inte någonting som du ansöker särskilt om utan Migrationsverket gör en bedömning om detta när de tar emot din ansökan om förläggning av uppehållstillstånd. Om du åker utomlands under handläggningstiden kan det bli svårt för dig att resa in igen till Sverige innan det nya tillståndet har beviljats, enligt informationen på Migrationsverkets hemsida. Det finns då möjlighet att ansöka om ett visum istället för att komma in till Sverige under väntan på att uppehållstillståndet blir klart. Enligt Regeringskansliets hemsida är medborgare av Bosnien-Hercegovina som har biometriska pass viseringsfri men för att vara säkert rekommenderas det att du kontaktar Migrationsverket för mer information om vad som gäller i ditt fall. Med vänlig hälsning,

Handlingsoffentlighet: Bouppteckning och arvskifte

2016-06-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan man få ut kopia av ett arvskifte från 1991 från Skatteverket?
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om bouppteckning och arvskifte finns i ärvdabalken (ÄB). Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Bestämmelser om avgifter när en myndighet lämnar ut kopia av allmän handling finns i avgiftsförordningen.Bouppteckningen efter den döde ska ges in till Skatteverket för registrering (se 20 kap. 8 § ÄB). Bouppteckningen innehåller uppgifter om vilka som är dödsbodelägare (se 20 kap. 2-3 §§ ÄB) och den dödes tillgångar och skulder (se 20 kap. 4 § ÄB), liksom eventuella bilagor i form av t.ex. testamente eller äktenskapsförord (se 20 kap. 5 § ÄB). Arvsskifteshandlingen ska emellertid inte ges in till Skatteverket eller någon annan myndighet. Arvsskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna i dödsboet ska fördelas (se 23 kap. ÄB). En handling som förvaras hos myndighet och är inkommen eller upprättad hos myndigheten är en allmän handling (se 2 kap. 3 § TF). Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift (se närmare 15-16 §§ avgiftsförordningen) få kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (se 2 kap. 13 § TF). En handling får inte lämnas ut till den del handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter (se 3 kap. 1 § OSL).En registrerad bouppteckning som förvaras hos Skatteverket är en allmän handling och skyddas som regel inte av sekretess. Det betyder att det går bra att begära ut en kopia av en sådan bouppteckning. Bouppteckningar som är upprättade före den 1 juli 2001 förvaras emellertid av Riksarkivet och får beställas därifrån.Om du vet att en myndighet av någon anledning förvarar en arvsskifteshandling (trots att sådana handlingar alltså inte ska ges in till Skatteverket), är utgångspunkten att den också utgör en allmän handling som kan begäras ut.Med vänliga hälsningar

Utdrag från belastningsregistret vid anställning på skola/fritidshem

2016-06-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |För ca 1 1/2 år sedan blev jag tagen för snatteri, vilket egentligen var ett misstag då jag glömde varor i vagnen, men väktaren sa lika bra att erkänna då d endast blir böter o inget annat...efter hand fick jag reda på att det står med i belastningsregistret vilket gör ju att jag blev väldigt arg över detta. Fick då betala dagsböter. Tänkte inte mer på det förrän nu när jag söker jobb. Har sökt jobb inom (privat) skola/ fritidshem och blir ju dödsorolig om snatteriet står med då jag nu inte vågar gå på intervjun för att detta var ju så himla onödigt det hela. Har aldrig varit straffad, är mamma till 2 barn samt har pluggat högskola inom två linjer. Är det nu kört för min del?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga.När jag svarar på din fråga utgår jag från att du fortfarande finns med i belastningsregistret. Enligt 17 § 1 st. 9 punkten i lagen om belastningsregister gallras böter efter 5 år (se https://lagen.nu/1998:620#P17S1). Vidare förutsätter jag att du ska visa upp ett utdrag från belastningsregistret till arbetsgivaren, vilket krävs för jobb inom grundskola/fritidshem enligt 2 kap. 31 § skollagen (se https://lagen.nu/2010:800#K2P31S1).En vanlig missuppfattning är att arbetsgivaren ser alla brott som står i ett belastningsregister. Det är inte korrekt utan när du gör ett utdrag för att jobba inom grundskola/fritidshem kommer det endast synas grova brott som mord, grov misshandel, människorov etc. Alltså kommer det inte stå att du har en snatteridom. Detta framgår av 22 § 3 st. förordningen om belastningsregister (se https://lagen.nu/1999:1134#P22S3). Sammanfattning:När du via polisen ansöker om utdrag ur belastningsregistret specifikt för grundskola/fritidshem kommer din snatteridom inte synas. Detta gäller även om denna dom inte har gallrats bort eftersom det inte rör sig om något grovt brott.Hoppas detta svar gav dig klarhet!Med vänlig hälsning

Vem ska betala?

2016-06-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |hejJag kommer att anmäla en skola där mina barn ( 12 år och 11 år) läser, på grund av diskriminering och dåligt behandling från skola. Men vet inte om jag ska betala juridiska kostnader själv eller inte. Jag blir tacksam om ni svarar på min fråga.Med vänlig hälsning
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inledningsvis var det mycket tråkigt att höra om skolans personal har betett sig illa gentemot dina barn. När det handlar om stämningar och tvistemål som i detta fall är det oftast så att man yrkar på att motparten ska stå för samtliga kostnader som rättegången har medfört (om det nu går så långt) ifall du skulle vinna framgång i rätten. Om ni stannar vid en förlikning skulle du också kunna lägga in dina önskemål om vem som ska stå för kostnaderna. I det fall att du inte yrkar på det ovan föreslagna kommer du behöva stå för samtliga kostnader själv, eftersom det är du som t ex beställer juridiska tjänster osv.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Utbetalning av sjukpenning vid försenad anmälan från arbetsgivare

2016-06-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag blev sjukskriven fr.o.m. 19 april, och anmälde mig sjuk till arbetsgivaren och har fått sjuklön från arbetsgivaren 14 dagar. Därefter förlängdes min sjukskrivning t.o.m. 29 maj. Som jag förstått det är det arbetsgivarens skyldighet att anmäla till försäkringskassan inom 7 kalenderdagar fr.o.m. den 15:e dagen d.v.s 10 maj. Nu har jag upptäckt att arbetsgivaren har försummat att göra anmälan och det har gått över en månad från det datum hen skulle gjort anmälan till försäkringskassan. Riskerar jag att inte få ut min sjukpenning som jag har rätt till, nu när arbetsgivaren försummat att göra den anmälan som hen är skyldig att göra enligt lagen?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 12 §1 st. lagen (1991:1047) om sjuklön (https://lagen.nu/1991:1047#P12S1) ska arbetsgivaren till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt. Huvudregeln är enligt 24 kap. 17 § socialförsäkringsbalken (SFB) (https://lagen.nu/2010:110#K27P17S1) att sjukpenning inte lämnas för längre tid tillbaka än sju dagar före den dag då anmälan om sjukdomsfallet gjordes till Försäkringskassan. Av 24 kap. 18 § SFB (https://lagen.nu/2010:110#K27P18S1) framgår det dock att om det är den försäkrades arbetsgivare som ska anmäla sjukdomsfallet enligt 12 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska sjukpenning som grundas på inkomst av anställning lämnas utan hinder av bestämmelsen i 17 § SFB.Detta innebär således att du inte går miste om någon ersättning från Försäkringskassan för att din arbetsgivare inte anmält ditt sjukdomsfall i tid. Handläggningen, och därigenom din utbetalning av sjukpenning, försenas däremot, vilket innebär att det ligger i ditt intresse att din arbetsgivare anmäler ditt sjukdomsfall så snabbt som möjligt!Med vänlig hälsning,