Försörjningskrav vid anknytningsansökan

2018-03-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har fått avslag på min ansökning för uppehållstillstånd för min man. Detta på grund av att jag inte uppfyllde försörjningskravet. Jag har läst att förmögenhet kan visa att man kan försörja den man hämtar, hur många månader eller år ska förmögenheten räcka för att få bifall? Jag har även gjort en överklagan och det står att beslutet kan ta 10-14 månader. Nu har jag fått anställning som gör att jag uppfyller försörjningskravet men måste man visa de senaste lönespecifikationer på nytt innan migrationsdomstolen tar beslut eller räcker det med anställningsbevis som har skickats med överklagan?
Caroline Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer dela upp dina frågor i två olika frågeställningar. 1. Hur mycket förmögenhet måste man ha för att uppnå försörjningskravet? Vad som är tillräcklig förmögenhet är något som bedöms i det enskilda fallet. Det finns dock ett rättsfall i MIG 2017:8 där ett äldre par inte uppfyllde försörjningskravet trots att de drygt hade 2 miljoner kronor i förmögenhet, hyresintäkter och en liten pension. Dock bör det observeras att detta handlar om just deras förhållande. I deras fall hade de ej visat exempelvis hur mycket skulder de hade eller hur deras övriga ekonomiska förhållanden såg ut. Det är helt enkelt en individuell bedömning om hur mycket förmögenhet man måste ha för att uppnå kravet och jag kan därför inte svara på den frågan. 2. Vilka dokument ska skickas in för att bevisa att försörjningskravet är uppfyllt? För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad. Det som är det viktiga i denna situationen är alltså att du kan bevisa att detta beloppet uppnås. Det beror därför på hur ditt anställningsavtal ser ut, för att veta om det räcker eller ej. Har du exempelvis en timanställning kanske det kan ses som oklart hur mycket du egentligen får i inkomst per månad och det kan därför även vara bra att bevisa med en lönespecifikation. Är du däremot heltidsanställd med samma lön varje månad, borde det framgå tydligt av ditt anställningsavtal och det är kanske inte nödvändigt att även skicka med lönespecifikation. Men det kan dock vara till din fördel att skicka in lönespecifikationer oavsett då det kan förhindra att missuppfattningar uppstår och det är alltid bäst att skicka in så mycket information som möjligt så en rättvis bedömning kan göras av din ansökan. Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Kan en skuldsanering påverka ens möjlighet till svenskt medborgarskap?

2018-03-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har bott i Sverige i totalt 10 år snart och snart 7 år med permanent uppehållstillstånd. Kan jag få svenskt medborgarskap medan jag har skuldsanering?
Matilda Hetlesaether |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du kan få svenskt medborgarskap eller inte regleras i lag [2001:82] om svenskt medborgarskap.Förutsättningarna för att få svenskt medborgarskapFör att kunna få ett svenskt medborgarskap måste du ha uppfyllt vissa kriterier:* Du måste ha styrkt din identitet * Du måste ha fyllt 18 år * Du måste ha permanent uppehållstillstånd i Sverige* Du måste bott här i Sverige i antingen fyra år [om du bedöms vara en flykting, eller statslös] eller 5 år för övriga utlänningar. * Du måste ha haft och förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.Alla de kriterier som jag skrivit här ovan måste du uppfylla för att få svenskt medborgarskap [11 § lag om svenskt medborgarskap]. Förutsatt att du är 18 år gammal eller äldre, kan jag säga att du uppfyller de fyra första kriterierna. Det sista kriteriet som berör om du har och kan förväntas leva ett hederligt liv är ibland svårt att förstå innebörden av. Därför ska jag försöka klargöra det för dig nu så att du bättre kan förstå vad som krävs av dig för att du ska kunna få ett svenskt medborgarskap.Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för att göra bedömningen om du uppfyller kriterierna eller inte. I bedömningen av om du har levt och kan förväntas leva ett hederligt liv tar Migrationsverket hänsyn till om du har begått några brott och om du är skuldsatt. De tar också hänsyn till om det finns någon risk att du i framtiden kommer begå brott eller vara skuldsatt. Eftersom du för tillfället genomgår en skuldsanering finns alltså en risk att Migrationsverket inte beviljar din ansökan om svenskt medborgarskap förrän din skuldsanering är över. Vidare är det även så att du får vänta ytterligare två år efter att din skuldsanering är klar innan du kan ansöka om svenskt medborgarskap. Detta är för att Migrationsverket verkligen vill se att du kommer klara dig i framtiden och inte skuldsätta dig igen.I vissa fall kan Migrationsverket frångå det sista kriteriet om det finns särskilda skäl [12 § lag om svenskt medborgarskap]. Ett sådant skäl kan vara att man bott i Sverige väldigt länge och att det därmed är rimligt att man kan ansöka om svenskt medborgarskap trots att man exempelvis är skuldsatt. Dock är Migrationsverket väldigt restriktiva med att frångå kriteriet om att man ska ha levt ett hederligt liv. I ett rättsfall från år 2000 beviljades en utländsk kvinna svenskt medborgarskap trots att hon var skuldsatt men då tog man hänsyn till att hon levt i Sverige i 30 år samt att hon inte hade så pass stora skulder att hon behövde genomgå en skuldsanering. Migrationsverket använder med andra ord inte denna bestämmelse särskilt ofta om det inte föreligger särskilda skäl.Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den information du givit mig i din fråga och utefter den information jag presenterat för dig gör jag en bedömning att din skuldsanering kan påverka din möjlighet att få svenskt medborgarskap. Migrationsverket kan ibland bevilja någon ett svenskt medborgarskap ändå, men då krävs det oftast att man varit i Sverige väldigt länge och kanske att det inte är så stora skulder. Om du vill söka svenskt medborgarskap efter att din skuldsanering är genomförd kan du behöva vänta i ca 2 år innan du kan ansöka på grund av att Migrationsverket vill ha det bevisat att du kan hålla dig skuldfri.Hoppas det var svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Kan man söka till Polishögskolan trots belastningsregister?

2018-03-17 i Polis
FRÅGA |Hej! Min bror är 17 år och körde bil men min andra brors körkort som är 19. Polisen stoppade honom o jämförde deras bilder sedan tog de honom till stationen och märkte att det var min lillebror och nu vet de att det inte var körkortets ägare utan brodern. Vad händer nu ? Min lille bror vill söka till polishögskolan efter gymnasiet kommer detta påverka? Kommer han få något straff? Böter? Spärr? Tack på förhand!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BrottAtt köra bil utan körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning, vilket du hittar i 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (här). I lagtexten anges, att om någon uppsåtligen för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes denne för olovlig körning till böter. Om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det annars att anse som grovt, kan personen dömas till fängelse i högst sex månader.Intagning till PolishögskolanPolishögskolan har ett antal antagningskrav, bland annat att man ska klara en säkerhetsprövning och vara pålitlig enligt säkerhetsskyddslagen. Prövningen görs genom en registerkontroll (12 § säkerhetsskyddslagen) och en intervju. Om personen döms för olovlig körning kommer det stå med i dennes belastningsregister. Oavsett om personen skulle dömas till fängelse eller villkorlig dom kommer anmärkningen finnas i registret i tio år (lag om belastningsregister 17 § p 1-4). Om personen döms för till böter gallras anmärkningen efter fem år (17 § p 9). Jag vet inte exakt hur polisens säkerhetsprövning går till, men eftersom det utöver registerkontrollen ingår en intervju antar jag att man kan söka till Polishögskolan trots att man har en prick i registret.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Omhändertagande enligt LVU

2018-03-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej Jag har en fråga jag och min man är på utredningshem. De har hotat oss i 7 veckor att de ska ta barnen Jag behöver hjälp
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar när socialtjänsten har möjlighet att omhänderta barn och går därför igenom vad som krävs för att barn ska kunna omhänderta mot barnets och föräldrarnas vilja samt hur processen går. Eftersom jag inte har några specifika uppgifter om hur ert fall ser ut, kan jag inte svara på om ett omhändertagande är aktuellt eller inte. Socialtjänsten måste följa både Socialtjänstlag (2001:453) och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. I 2 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga står vad som krävs för att socialtjänsten ska kunna omhänderta ett barn trots att både vårdnadshavare och barnet inte vill. Utgångspunkten är att insatser från socialtjänsten ska ske i samförstånd med de berörda, men Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är ett undantag från detta. Eftersom det är mycket allvarliga och integritetskränkande åtgärder som kan vidtas med stöd av lagen ställs höga krav på hur omständigheterna ska vara och likaså på socialtjänstens utredning. I 2 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga framgår som sagt när socialtjänsten kan besluta om vård. Med vård menas exempelvis att placera ett barn på familjehem eller liknande. Det som socialtjänsten ska utreda är om barnet på något sätt far illa i sin hemmiljö. Om ett barn utsätts för olika former av misshandel, brister i omsorgen eller lever under andra förhållanden som gör att barnet far illa har socialtjänsten rätt att ingripa. Det räcker dock inte med att barnet far illa, utöver det krävs också att det finns en risk att barnets hälsa eller utveckling skadas av det som sker. Ett exempel på brister i omsorgen kan vara att föräldrarna har ett pågående missbruk, psykisk ohälsa eller djupgående konflikter med varandra som går ut över barnet. Det kan också vara att barnet utsätts för sexuella övergrepp eller liknande.Lagen ställer höga krav på socialtjänstens utredning, det måste finnas konkreta fakta som visar på att barnet far illa och att missförhållandet inte är av övergående karaktär. Det räcker alltså inte med att socialtjänsten "tror" att barnet far illa på grund av antaganden eller lösa rykten! Socialtjänsten kan också välja att ta hjälp av ett utredningshem för att på bästa möjliga sätt genomföra en utredning och vilka eventuella insatser som behövs. Däremot är det varken socialtjänsten eller utredningshemmet, utan förvaltningsrätten, som slutligen bestämmer om ett barn ska beredas vård (inklusive omhändertas) eller inte.Om utredningen visar att barnet bör omhändertas måste socialnämnden vända sig till förvaltningsrätten och få ett beslut om att vård ska ske, detta enligt 4 § Lag (199052:) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är dock viktigt att säga att förvaltningsrätten inte bestämmer om vilken vårdform, utan det är upp till socialtjänsten om det akutaliseras! I samband med ansökan till förvaltningsrätten är det vanligt att socialtjänsten redovisar en specificerad vårdplan där det bland annat står vilken vård socialtjänsten anser nödvändig. Vårdplanen ska så långt det går skrivas tillsammans med vårdnadshavaren och barnet (beroende på dess ålder). Med vänliga hälsningar,

Vilken anställning krävs vid försörjningskravet

2018-03-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Vill göra anknytning till min man, har varit gifta och är registrerade som gifta här i Sverige sedan 2016. Har inte kunnat göra en anknytning då jag inte uppfyllt bostadskravet (hade ingen bostad), men har nu mera en bostad som jag hyr (första handskontrakt), har också en visstidsanställning på 6 månader. Men frågan är om jag kan göra en anknytning med den anställning som jag har, kan bli förlängning med 6 månader i taget efter dess men troligen ingen tillsvidare/fast anställning direkt. Kan jag göra en anknytning nu utan att få avslag?
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar din fråga rätt så är ni gifta och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig om ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din min, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls. Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön, arbetslöshetsersättning osv. Hur mycket inkomst man måste få för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad. Det finns alltså inget krav på att anställningens måste vara en fast anställning eller gälla under viss tid. Det enda kravet som finns gällande din försörjning är alltså att inkomsten ska vara regelbunden. Vad regelbunden egentligen betyder är olikt i det enskilda fallet och jag kan därför tyvärr inte säga om du uppfyller det eller ej. Det viktiga är att du visar en regelbunden arbetsrelaterad inkomst. Enligt SOU 2008:114 definieras regelbunden som att det ska vara viss varaktighet och inte enbart tillfälliga korttidsanställningar. Det står även där att om en anställning är tidsbegränsad kan det då beaktas om det finns säkra garantier för att anställningsförhållandet kommer förnyas eller leda till annan anställning. Detta innebär alltså att det kommer bli en individuell bedömning och det går därför inte att svara på om din anställning kan räknas som att du uppfyller försörjningskravet, detta är en bedömning som migrationsverket gör i det enskilda fallet. Men om det exempelvis finns en garanti på att anställningen kommer förlängas är det en faktor som beaktas i bedömningen och kan alltså vara till din fördel. Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. SammanfattningTyvärr kan jag inte svara på om din anställning uppfyller kravet på försörjning. Det är en individuell bedömning som migrationsverket gör. Det viktiga är att inkomsten är regelbunden och då har viss varaktighet. Det finns inga exakta riktlinjer över hur lång anställning man måste ha och jag kan därför inte svara på frågan mer tydligt än såhär. Finns det någon garanti för att din anställning kommer förlängas så beaktas det i bedömningen och kan vara till din fördel. Jag hoppas att detta någorlunda gav svar på din fråga! Det är som sagt väldigt svårt att ge ett exakt svar eftersom detta är en individuell bedömning som migrationsverket gör.

Tvångsåtgärder på ett HVB

2018-03-17 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag jobbar på ett HVB och undrar om jag har rätt att använda tvångsåtgärder om en klient vägra flytta på sig, lämna matbordet, plocka upp efter sig eller på annat sätt sätter sig på tvären. Detta händer ytterst sällan och kan oftast lösas med dialog.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur personalen ska bete sig på HVB kan delvis utläsas ur de olika principer som socialtjänstlagen bygger på. På ett HVB kan en person hamna antingen frivilligt eller genom tvång. Utgångspunkten inom socialtjänsten är frivillighet och självbestämmande vilket innebär att det endast i ytterst få fall är tillåtet att vidta tvångsåtgärder eftersom det annars skulle strida mot syftet med frivillighet. Fall som tillåter tvångsåtgärder är när tvångsomhändertagande har behövts göras för vård av unga, vård av psykiskt sjuka och vård av unga missbrukare. Det är dock bara s.k SiS- institutioner som får vidta tvångsåtgärder i vissa fall som exempelvis bältläggning, isolering, kontaktförbud och ska enbart användas om det är absolut nödvändigt och i den proportion som krävs för att uppnå syftet med åtgärden. Personal på HVB får alltså inte vidta tvångsåtgärder som inskränker grundläggande fri- och rättigheter utan att det finns särskilt stöd i lag. De situationer du skriver om här föranleder inte tvångsåtgärder. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd berörande hem för vård och boende omnämns det ständigt att verksamheten ska drivas med respekt för den enskildas personliga integritet. När det gäller personalen ges riktlinjer om att de ska vara utbildade inom området, vara personligt lämpliga för arbetet och ha den erfarenhet som krävs för att utföra arbetet [5 kap. 2 § HSLF-FS 2016:55]. Man bryr sig alltså väldigt mycket om individen och dennes trygghet och självbestämmande framför annans bestämmanderätt. Det finns en möjlighet för föreståndaren på boendet att utfärda ordningsföreskrifter. Dessa ordningsföreskrifter får dock bara röra de dagliga rutinerna på hemmet som exempelvis att det ska vara tyst vid en viss tid. Ordningsreglerna får alltså inte användas som hot eller tvång utan är bara till för att skapa trygghet och säkerhet för de som vistas på boendet [3 kap. 5 § socialtjänstförordning]. Givetvis kan det få konsekvenser om en klient inte lyder ordningsreglerna men det får aldrig innebära en typ av bestraffning som innebär någon begränsning av dennes rättigheter, kränkning av denne som person eller liknande. Min slutgiltiga bedömningUtefter den informationen jag fått här av dig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag en bedömning att du inte kan vidta tvångsåtgärder på ett HVB om du inte arbetar på en SiS-institution. Om så är fallet kan ändå inte de handlingarna som du nämnt om att inte vilja flytta sig eller lämna matbordet ge upphov till tvångsåtgärder eftersom tvångsåtgärder bara ska vidtas om det är absolut nödvändigt.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Med vänlig hälsning

Jäv och förtroendevald i kommunal nämnd

2018-03-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Som förtroendevald politiker har jag suttit i nämnden för XPrivat arbetar jag som IT konsult. När i september 2017 mitt projekt mot A avslutades kom en förfrågan om uppdraget "Verksamhetsutvecklare B" från en av Göteborg Stads ramavtals-leverantörer. En leverantör som konsultbolaget är godkänd underleverantör till. Vi valde att svara på anbudet med offert på mig och med vetskap om att jag måste avsäga mitt förtroende uppdrag i nämnden om jag kommer att få arbetet. Offerten följde ramavtalets regelverk och även dess ramavtalspriser.Den 20 september var jag på nämndsammanträdet. Det fanns ingen punkt eller ärende på nämndens agendan som hade med varken upphandlingen eller uppdraget att göra. Jag hade inte heller varit på intervju ännu mindre tilldelats uppdraget.Fredagen den 29 september fick jag veta att jag kommer att få uppdraget, tisdagen den 3 oktober avsäger jag min plats i nämnden. Avtalet signeras den 13 oktober dvs 10 dagar efter jag har sagt upp förtroendeuppdraget i nämnden. Har jag varit jävig - det är min stora fråga? Hur skulle jag ha agerat istället? Uppstår jäv även när frågan/ärenden aldrig kommer upp på sammanträde? Tack på förhand,Vänliga hälsningar,
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan är förvaltningsrättslig och handlar om jävsbestämmelser. Eftersom din fråga publiceras har jag ändrat information i din fråga som skulle kunna härledas till dig. Jag tolkar din fråga som att nämnden för X är en kommunalnämnd och att jävsreglerna i kommunallagen (KomL) tillämpas.Jäv uppstår i regel när ärenden handläggs eller när beslut fattas av fullmäktige/ledamöter som på olika sätt personligen berörs av ärendet eller att ärendet berör tex ledamotens sambo, make, barn, syskon eller någon annan närstående. Jäv kan även uppkomma om en ledamot i en nämnd handlägger ett ärende vilket det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans/hennes opartiskhet i ärendet s.k. delikatessjäv. Bestämmelser om jäv för nämndledamöter är strängare än jävsregler som gäller för fullmäktige och de jävsgrundande omständigheterna anges i KomL 6 kap 28 §,En förtroendevald är jävig, om 1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, 2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, 4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv enligt 6 kap 29 § KomL. Detta är främst aktuellt vid rena rutinärenden, t.ex. ärende avseende registrering eller utbetalning av löner då utgången av handläggningen är på förhand given.En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det. Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov enligt KomL 6 kap 30 §.KomL 6 kap 31 § stadgar vidare att om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen eller landstinget äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller landstinget utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska den som handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 5 enbart på grund av att han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda. Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller anses jävig enligt KomL 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.Om jäv förekommer innebär det att beslutet som nämnden har fattat inte har kommit till i laga ordning då kan det beslutet överklagas enligt KomL 6 kap 32 §. SvarOm du på något sätt har handlagt ärendet eller deltagit vid sammanträde där beslutet fattatdes om uppdrag för "verksamhetsutveckling B", för ditt privata företag vid ditt arbete hos nämnden X där du själv får kontraktet eller har medverkat i beslutet på sammanträdet är du troligen jävig enligt KomL 6 kap 28 § punkt 1 alternativt punkt 5. Om du inte har handlagt ärendet eller inte har deltagit på sammanträdet där beslut fattats om detta ärende är du inte jävig. Baserat på den information du har skrivit i frågan verkar det inte som att du har varit jävig men jag är osäker på om du har tagit upp all relevant information. Det framstår som korrekt att du självmant sagt upp ditt uppdrag hos nämnden kort tid efter att du fick vetskap om att ditt privata bolag skulle få uppdraget. Jag tolkar det som att du menar att du signerade avtalet som "verksamhetsutvecklare B" tio dagar efter att du frånträtt din förtroendeposition vid nämnden vilket också talar emot jäv. Om du har någon följdfråga på mitts svar eller vill anlita en av våra jurister är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Kan man ansöka om svenskt medborgarskap innan man uppfyllt alla krav som ställs för medborgarskap?

2018-03-16 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om svenskt medborgarskap. Jag är 33 år och har permanent uppehållstillstånd (PUT) sedan september 2015. Jag har anlänt i december 2014, sökt asyl och fått tillstånd som ett alternativt skyddsstatusförklaring från första gången. Jag vet redan att jag måste uppfylla hemvisttidskravet innan jag ansöker om medborgarskap, och det är fem år i mitt fall. Jag insåg också att kötiden vid Migrationsverket idag (14 mars 2018) är mellan 21 och 23 månader om de måste undersöka ansökan. Min fråga är; kan jag ansöka om medborgarskap i 2019 (efter fyra år), med tanke på att jag måste vänta minst ett år innan jag får ett beslut? Tack så mycket!
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna som behandlar svenskt medborgarskap hittar man i lagen om svenskt medborgarskap.Allmänna kriterier Du är 33 år gammal och därför gäller reglerna i 11 § i lagen om svenskt medborgarskap. I paragrafen tas de kriterier upp som krävs för att man ska kunna söka om svenskt medborgarskap. Dessa är:1.Styrkt identitet2.Fyllt 18 år3.Permanent uppehållstillstånd i Sverige4.Hemvist här i Sverigea.Sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,b.Sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen,c.Sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och5.Haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt5.Haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt Kontrollera att du uppfyller kraven innan du ansökerNär du skickar in en ansökan om svenskt medborgarskap granskar Migrationsverket ifall du uppfyller alla krav. Om du inte uppfyller kraven när ansökan kommer in till Migrationsverket riskerar du att få ett avslag. Du får då lämna in en ny ansökan när kraven är uppfyllda och betala en ny ansökningsavgift.Om du vill veta mer rekommenderar jag dig att läsa på Migrationsverkets hemsida (följ denna länk). Vänligen,