Lilla riksvapnet i näringsverksamhet

2015-11-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller om jag i mitt företags logotyp vill använda en bild av tre kronor, ordnade två över en. Har sett att flertalet företag använder denna typ av logga i sin verksamhet. Är detta förbjudet då Sveriges riksvapen (det lilla riksvapnet) är ordnat på samma sätt, eller vad gäller?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det lilla riksvapnet har två alternativa utseenden. I den ena varianten kan den utgöras av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, och i den andra tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona. Detta framgår av Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen 3 § första och tredje styckena. Liksom stora riksvapnet så används det lilla som symbol för den svenska staten (Lag om Sveriges riksvapen 1 § första stycket). Som sådan får den inte användas som varumärke i näringsverksamhet utan vederbörligt tillstånd, vilket framgår av Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 1 § första stycket. Detta gäller även beteckning som är modifierad, men ändå lätt kan förväxlas med det lilla riksvapnet (Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar 1 § tredje stycket).Om du vill använda det lilla riksvapnet eller en liknande beteckning i ditt företags logotyp så måste du med andra ord göra en ansökan om tillstånd. Ansökan ska skickas till Patent- och registreringsverket. Denna ska innehålla ditt företags namn och adress, tydlig uppgift om det lilla riksvapnet, uppgift om de tjänster eller varor som logotypen ska användas till, skälen till användningen och en tydlig avbildning av din tänkta logotyp i minst tre exemplar. Det är också värt att notera att ansökan är belagd med en särskild avgift, som i nuläget uppgår till 1350 kronor. Avgiften ska betalas i samband med ansökan. Ytterligare avgift kan tillkomma om Patent – och registreringsverket behöver inhämta utlåtande från Riksarkivet. Med vänlig hälsning

Bilförares läsande och skickande av sms under färd

2015-11-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |I lagen står det : ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”4 kap. 10 e § Trafikförordningen (1998:1276)Hamnade i en diskussion med en vän där han säger att: "Man får smsa när man kör bil samtidigt så länge du inte påverkar din körning negativt". Enligt honom baserar han detta genom sin erfarenhet samt tolkning av lagen, han refererar även sin arbetsgivare som har sagt åt honom att han får tydligen sms och köra samtidigt så länge det inte påverkar hans körning negativt.Jag håller inte med hans tolkning av lagen utan jag tolkar den som att man inte får smsa när man kör samtidigt för den påverkar din körning oavsett hur skicklig förare må vara så påverkas du negativt. Detta baserar jag på transportstyrelsen tolkning av lagen då de skriver: Saker du gör när du kör som tar blick och tanke från trafiken och har en negativ inverkan (alltså menlig) på körningen. Det gäller även om det bara rör sig om någon enstaka sekunder.Hur bör lagen tolkas enligt er och vem anser ni har rätt tolkning för att slippa få en bot av polisen för lagen är ganska luddigt att förstå. Får man smsa eller inte när man kör?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Som huvudregel så får du som förare använda dig av mobiltelefon under färd, under förutsättning att du gör det på ett trafiksäkert sätt. Bestämmelsen i Trafikförordning (1998:1276) 4:10 e innebär ett krav på allmän aktsamhet, varav användning av mobiltelefon endast är ett exempel på aktivitet som föraren rekommenderas undvika för att inte distraheras under framförandet av fordonet.Att som förare ägna sig åt aktiviteter under färd som kräver mycket uppmärksamhet tankemässigt och med både ögon och öron, medför dock en ökad olycksrisk och är därför inte trafiksäkra. Sådana aktiviteter innefattar exempelvis användning av Facebook, Twitter, Instagram eller Youtube, spelande av mobilspel, informationssökning och läsande och skickande av sms. Med andra ord så ställer bestämmelsen krav på att förare under färd ska undvika sådana aktiviteter. Att enbart prata i mobiltelefon kan också anses som trafikfarligt och därmed otillåtligt, om föraren ändå distraheras till den grad att han exempelvis brister i uppmärksamhet i fråga om trafiksignaler och poliskontroller eller framför fordonet vingligt.Sammantaget så är läsande och skickande av sms så uppenbart trafikfarligt att en förare inte kan ägna sig åt sådana aktiviteter utan att överträda bestämmelsen. Att tala i telefon är dock godtagbart, så länge föraren klarar av att hela tiden hålla kvar uppmärksamheten på trafiken. Med vänlig hälsning

Sekretess för uppgifter inom socialtjänsten

2015-11-17 i Sekretess
FRÅGA |Får socialen informera förälder som inte är vårdnadshavare om pågående utredning?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. I lagens 26 kap. 1 § stadgas att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. I 12 kap. 3 § anges att sekretess till skydd för enskild, om denne är underårig, även gäller i förhållande till dennes vårdnadshavare. Man kan dock göra vissa undantag från denna sekretessbestämmelse. En vårdnadshavare måste t.ex. kunna få ta del av information om sitt barn i den utsträckning att han/hon kan fullgöra sina skyldigheter som vårdnadshavare. I detta fall berör frågan en förälder som inte är vårdnadshavare, därmed blir inte bestämmelsen om vårdnadshavare tillämplig. Istället kommer den förstnämnda regeln att tillämpas. Sekretess råder således för uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Man måste alltså vara säker på att varken barnet, eller någon närstående till barnet, lider men av att uppgiften röjs för att få ge ut informationen till den andra föräldern. Det finns dessutom en möjlighet för den enskilde att bestämma att sekretess gentemot en viss person inte ska gälla (12:2). Barnet kan alltså själv häva sekretessen gentemot sin andra förälder.Välkommen att höra av dig om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Myndighets långa handläggningtid

2015-11-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, Min make har sökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det har gått 14 månader och vi har inte fått besked än. Trots att vi har varit på intervju och har lämnat in alla dokument som verket begärt in i god tid. Nu vill vi ta och göra en JO-anmäla eftersom enligt lagen Migrationsverket som en myndighet är skyldig och utreda ett ärende inom max 9 månader. Vi vill veta att vilken lagparagraf ska vi hänvisa till och hur ska den anmälan se ut? Hur ska man skriva och argumentera en JO-anmälan mot verket för att få den bästa effekten? Vilka punkter ska man ta upp?
Mattias Vilhelmsson |Hej Linda!Generellt finns det ingen exakt tidsgräns för hur lång handläggningstid Migrationsverket får ta på sig innan de avgör ett ärende. I Förvaltningslag 7 § sägs att: "Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts". Långa handläggningstider kan strida mot EKMR, främst då 6 och 13 artikeln, men i varje fall måste en bedömning göras. Finns det skäl för migrationsverket att ha långa handläggningstider? Europadomstolen har tagit hänsyn till ärendets svårighetsgrad, om myndigheten eller sökanden har orsakat ett dröjsmål och hur viktigt ärendet är för sökanden. Så det är mycket svårt att svara på om 13 månader är oskälig handläggningstid, detta beror mycket på ärendets svårighetsgrad. På http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Handlaggningstid.html kan du läsa mer om migrationsverkets uppskattade handläggningstider för olika typer av ärenden.Om ni vill göra en JO-anmälan så bör ni besöka denna hemsida: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/. Däri anges att ni ska fylla i uppgifter om er själva och vad ärendet avser. Mitt råd till er i det här fallet, om ni verkligen vill gå vidare med er anmälan, är att skriva i motiveringen till varför ni anser att Migrationsverket har gjort fel: "att handläggningstiden i det enskilda ärendet är oskäligt lång". Någon fylligare juridisk argumentation behövs inte, det viktigaste är bara att ni kan styrka era påståenden med olika bevismedel (dokument osv.). Jag bör också erinra er om att den upprättelse man som enskild kan få av en JO-anmälan är att myndigheten får en erinran eller en enskilt tjänsteman får en "prick", det kan således inte utgå någon ersättning eller liknande till er som enskilda. För att få någon typ av ersättning för långa handläggningstider kan ni istället vända er till Justitiekanslern, se vidare på http://www.jk.se/sv-SE/ersattning-klagomal/sok%20ersattning%20m%20m.aspx. Hoppas ni fick svar på er fråga!

Felparkerad lätt lastbil

2015-11-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag har parkerat en lätt lastbil på en parkering avsedd för personbilar och fått böter. Rätt eller fel?
Ellinor Book |Hej!Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör alltså ett fall där ditt fordon stått uppställt på en parkeringsplats med skyltningen (som är avsedd för) personbil. Man kan få en kontrollavgift/parkeringsanmärkning om man väljer att ställa en lastbil på denna yta. Värt att nämna är att på tomtmark får man en kontrollavgift och på allmän mark får man en parkeringsanmärkning, där båda utgör det som du i frågan benämner "böter". Slutsatsen blir att det var helt enligt reglerna att du fick "böter" (kontrollavgift/parkeringsanmärkning) när du parkerade en lätt lastbil på parkeringsplats avsedd för personbil. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.Vänlig hälsning,

Kan man godkännas som handledare trots fortkörning?

2015-11-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Har haft mitt körkort i över 10 år, men i april månad blev jag stoppad p.g.a. fortkörning där jag miste mitt körkort i 1 månad. Det jag undrar nu är om jag kan vara handledare åt min fru som ska försöka ta sitt körkort eller inträder det någon form av prövotid från det datum man fick tillbaka körkortet, typ som när man fick körkortet från första början? Haft mitt nya körkort i över 6 månader nu..
Tatjana Johansson |Hej,Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline. Din fråga rör bestämmelserna i körkortslagen, som du hittar och kan ta del av här. Övningskörning ska enligt körkortslagen ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra bil samt har godkänts som handledare (se https://lagen.nu/1998:488#K4P5S1). För att godkännas som handledare måste man: - fyllt 24 år, -ha behörighet för det fordon som körningen avser, -under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren ha haft sådan behörighet samt -genomgått introduktionsutbildning någon gång under de senaste fem åren. Utöver detta framgår det även av lagen att man inte får godkännas som handledare om man under de senaste tre åren har fått sitt körkort återkallat bland annat på grund av att man har kört för fort och den sammanlagda spärrtiden överstiger tre månader (se https://lagen.nu/1998:488#K4P7S1). Eftersom du endast fick ditt körkort återkallat i en månad ska det med andra ord inte vara några problem för dig att att vara handledare åt din fru. Om du vill ansöka om handledarskap kan du besöka körkortsportalens hemsida, vilken du hittar här.Jag hoppas att jag genom detta besvarat din fråga. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline genom frågeformuläret.Med vänliga hälsningar

Brott mot föreningsstadgor

2015-11-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Kan årsmötet för en bostadsrättsförening ändra föreningen stadgar utan en tredje parts godkännande, även om det står i stadgorna att denna tredje part måste godkänna stadgeändringen?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I en förenings stadgar står det skrivet på vilket sätt man går tillväga då man vill ändra stadgarna. I ditt fall står det i stadgarna angivet att denna tredje part måste godkänna stadgeändringen vilket betyder att han eller hon ska uttala sig om ändringen innan någon stadgeändring kan komma till tals. Eftersom så ej har skett i det här fallet har brf-styrelsen brutit mot föreningsstadgorna, vi talar alltså om ett brott mot stadgorna. Vad händer när en förening bryter mot stadgorna?Under föreningsstämmor prövas frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas kan styrelsen bli personligt skadeståndsskyldig ifall föreningen har åsamkats skada under räkenskapsårets gång. Om ansvarsfrihet beviljas kan ansvar inte längre läggas styrelsen till last utan man har godkänt styrelsens förvaltning och avstår från att ställa skadeståndsanspråk mot styrelsen. Enligt 7:4 i lagen om ekonomiska föreningar (EFL) är det vid ordinarie föreningsstämma (även kallad årsstämma eller årsmöte) en obligatorisk punkt att på dagordningen ta upp frågan om ansvarsfrihet. Vad gäller frågan om ansvarsfrihet finns det ett skydd för minoriteten inom föreningen. Det krävs nämligen endast minst en tiondel (7:4 st. 3 EFL) av de röstberättigande medlemmarna för att ansvarsfrihet inte ska beviljas om dessa röstar emot förslaget om att bevilja ansvarsfrihet. De som motsatt sig frågan om ansvarsfrihet kan sedan till exempel väcka talan om skadestånd mot styrelsen för att yrka på ersättning till föreningen för den ekonomiska förlust som uppkommit genom styrelsens förvaltning. Om någon inte agerar kommer ingenting att hända, trots att styrelsen ej beviljats ansvarsfrihet, därför är det av yttersta vikt att någon agerar! Det bör dock tilläggas att det är relativt svårt att få skadestånd då en skadeståndstalan ska väckas hos domstol inom ett år efter föreningsstämman. Dessutom krävs stark bevisning för att styrelsen i lagens mening ska anses vara skadeståndsskyldig och kan endast komma ifråga om styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen när de fullgör sitt uppdrag, 13:1 EFL. Hoppas jag kunde bringa viss klarhet i frågan och om du har några ytterligare frågor kan du kommentera här nedan. Med Vänliga Hälsningar,

Förtal i publicerad text

2015-11-16 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!För några år sedan när jag var 14 år så såg jag en artikel i SvD om dom fulaste bilarna 2013. Då hade skribenten även skrivit "Som en 14-åring med tandställning." Jag kände mig kränkt när jag såg artikeln speciellt då jag även hade tandställning. Är det lagligt att skriva så, då han menar att 14-åringar med tandställning är riktigt fula?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SammanfattningSvaret är ja, det är lagligt att skriva så. Detta innebär dock inte att det måste accepteras. Allmänt om skrifterNär det kommer till artiklar i tidningar gäller generellt Tryckfrihetsförordningen (TF). Eftersom yttrandefriheten är en särskild rättighet har den ansetts kräva ett särskilt skydd (se vidare 2:1 st. 1 p. 1 Regeringsformen). Detta skydd gör sig gällande genom att i de fall TF är tillämplig som lag avseende en skrift, är denna även exklusiv vad gäller brott och sanktioner som kan komma ifråga, se 1:3 TF. För att avgöra ifall en text faller under TF:s exklusivitet tillämpas en rad kriterier, se vidare om dessa 1:4-8 TF. SvD:s artiklar faller in härunder. BrottetPå grund av den ovan nämnda exklusiviteten krävs det att TF:s brottskatalog innefattar ett brott som kan motsvaras av det oacceptabla i skriften. I 7:4 st. 8 p. 14 TF räknas brottet förtal upp (se vidare 5:1 Brottsbalken). För att förtal ska komma ifråga så krävs det att någon annan utpekas. Detta betyder att gärningsmannen måste ha en adressat, det räcker inte att generalisera. Vidare kan inte en subjektiv uppfattning grunda förtal. Uppgiften som rör den utpekade måste kunna mätas i sanningshalt, att uttrycka missnöje över hur någon ser ut är således inte förtal.ÖvrigtAtt något inte är straffbart innebär inte nödvändigtvis att detsamma måste accepteras. För tidningar finns t.ex. pressetiska regler som ju kan ge uttryck för en viss moral i sammanhanget. Se vidare om detta här.Har Du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se