Är domstolar förvaltningsmyndigheter?

2016-12-07 i Myndigheter
FRÅGA |Är domstolar att betrakta som förvaltningsmyndigheter eller inte?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet förvaltningsmyndighet förekommer i flertalet svenska lagar, exempelvis regeringsformen (här) och förvaltningslagen (1986:223) (här). Trots detta finns det emellertid inte någon definition i lagtexten. I regeringsformen och dess förarbeten är det dock tydligt att domstolar och förvaltningsmyndigheter betraktas som två olika typer av organ. Nedan följer två exempel.1 kap. 8 § regeringsformenFör rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.1 kap. 9 § regeringsformenDomstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.Trots att det inte finns någon lagstadgad definition är det alltså tydligt att lagstiftaren betraktar domstolar och förvaltningsmyndigheter som två olika typer av organ. Domstolar är således inte att betrakta som förvaltningsmyndigheter.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Lawline hanterar ej amerikansk rätt

2016-12-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är en svensk medborgare som har en amerikans pojkvän. Jag har åkt till USA då och då och alltid kommit hem till Sverige. Nu har jag tyvärr fått söka visum och fått avslag. Jag har fast jobb, egen lägenhet och vill inte bo i USA men fick ändå avslag på mitt visum pga att jag inte hade tillräckligt starka själ för att återvända. Vad ska jag bättre? Vill ju så gärna åka och träffa honom. När får jag söka igen?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då Lawline endast hanterar svensk rätt kan vi på Lawline dessvärre inte svara på din fråga om vad du ska göra för att återigen kunna resa in i USA. Jag rekommenderar dig därför att kontakta en jurist/juristbyrå som är specialiserad på amerikansk rätt.Med vänlig hälsning

Lawline hanterar ej amerikansk rätt

2016-12-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Dömd till dagsböter för hot mot tjänsteman förra året! Kommer jag in i USA?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då Lawline endast hanterar svensk rätt kan vi på Lawline dessvärre inte svara på frågan om du kommer att komma in i USA trots att du blivit dömd för brottet hot mot tjänsteman förra året och därmed blev tvungen att betala dagsböter. Jag rekommenderar dig därför att kontakta en jurist/juristbyrå som är specialiserad på amerikansk rätt.Med vänlig hälsning

Uppehållstillstånd genom giftermål

2016-12-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag är medborgare i Bangladesh, men har uppehållstillstånd i Portugal för två år. Jag och min flickvän planerar att gifta oss i Sverige och har redan ansökt för hindersprovning. Kan jag ansöka för uppehållstillstånd när jag är i Sverige? Jag vill också informera om att min flickvän (eller min blivande fru) har permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansöka om uppehållstillstånd efter giftermål:Om det inte föreligger några hinder, och du gifter dig med din flickvän, ska uppehållstillstånd som huvudregel beviljas i enlighet med 5 kap 3 § 1p utlänningslagen (2005:716). Detta förutsätter visserligen att det inte kan bli aktuellt med någon vägransgrund enligt 5 kap 17-17b §§, men att du skulle ha gjort dig skyldig till någon brottslighet eller liknande framgår inte av din fråga. Om du ingår ett äktenskap med din flickvän borde uppehållstillståndet därmed inte vara något problem.Notera dock det försörjningskrav som återfinns i 5 kap 3b § som innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig (ha en lön som uppgår till förbehållsbelopp/egen förmögenhet) och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard både för sig själv och för dig. Mer exakt hur man ska kunna försörja sig framgår av 4 kap 4c § Utlänningsförordningen (2006:97).Ansöka innan giftermål:Om du skulle vilja ansöka om uppehållstillstånd innan du gift dig med din flickvän regleras denna situation i 5 kap 3a §. Så länge någon vägransgrund inte är tillämplig får uppehållstillstånd ges till en utlänning "som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges". För denna situation används ofta termen snabb anknytning och bevisbördan för att ett seriöst förhållande ska inledas åvilar då sökande. Man gör en seriositetsbedömqning där man prövar huruvida förhållandet verkar seriöst eller ej. Av praxis (MIG 2007:45) framgår att det krävs att förhållandet ska ha varat en viss tid, att parterna ska ha träffats i viss utsträckning. Parterna ska ha kännedom om varandra och bör ha ett gemensamt språk. Stor vikt läggs även vid om paret har barn eller väntar barn tillsammans. Man får helt enkelt göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det specifika fallet. Av 5 kap 8 § följer att uppehållstillståndet som huvudregel ska vara tidsbegränsat vid första tillfället. Undantag från denna regel kan dock ske om du sammanbott utomlands med din flickvän under en längre tid, eller om det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.Sammanfattningsvis:Att du redan har uppehållstillstånd i Portugal föranleder inga problem för ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. En ansökan görs enklast genom de blanketter som finns tillgängliga på migrationsverkets hemsida. Annars kan du alltid ringa/vända till migrationsverket som kan visa dig hur du ska gå tillväga. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Lawline besvarar inte skoluppgifter

2016-12-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar varför ordning och stabilitet, informationskälla och symbolik framhålls som viktiga ledord
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då din fråga inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. Då vi på Lawline endast besvarar frågor som berör konkreta juridiska ärenden (exempelvis hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall) kan jag därför dessvärre inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning

Lawline hanterar ej amerikansk rätt

2016-12-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! om man är dömd för skadegörelse, är det ett problem eller ett skäl till att neka än inträde till usa,(turist)Mitt brott begicks när jag var 15 och blev dömd när jag var 17.Har även varit i irak 2012, Så fick avslag på min ESTA ansökan.fyllde även i formuläret där jag skrev att jag blivit dömd för (damage to property)och att jag besökt irak. Fick ett direkt avslag.Men kommer skadegörelsen och att jag varit där i irak hindra mig för all framtid? eller är det något annat jag bör ansöka om? b2 visum har jag läst lite om men är inte helt säker.min pappa är från irak och min mamma svensk, Född och uppväxt här. Inget annat än svenskt medborgarskap.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då Lawline endast hanterar svensk rätt kan vi på Lawline dessvärre inte svara på frågan om du kommer att komma in i USA trots att du tidigare blivit dömd för skadegörelse och att du besökt Irak. Jag rekommenderar dig därför att kontakta en jurist/juristbyrå som är specialiserad på amerikansk rätt.Med vänlig hälsning

LVU - Vad innebär placering "utanför hemmet"?

2016-12-04 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej Jag har en fråga kring LVU lagstiftningen. Placering kan inte påbörjas i hemmet står det. Betyder det att vi inte kan placera barn tillsammans med mamma även om mamma själv är placerad i skyddsboende?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 1 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga följer att insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Det är alltid vad som är bäst för den unge som ska vara avgörande i alla beslut.Av lagens 10 § följer att vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem.Det framgår inte av din fråga av vilken anledning LVU-lagstiftningen aktualiseras. Om det gäller ett så kallat "miljöfall" då det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas är det viktigt att placering sker utanför ungdomens eget hem. Om det exempelvis skulle vara pappan som utsätter den unge för en påtaglig risk behöver det nödvändigtvis inte innebära att den unge inte kan placeras i ett hem tillsammans med mamman. Sammanfattningsvis kan man säga att så länge ni har den unges samtycke och så länge ett placerande i skyddsboende, tillsammans med mamman, är bäst för den unge bör en sådan placering inte utgöra något problem. Hoppas du fått svar på din fråga.Mvh,

Fråga om utredningens omfattning vid fortkörning

2016-12-03 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kontrolleras söner som flyttat ur bilägarens hem om ägarens bil körts för fort av någon annan än ägaren?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om det kan konstateras att det inte var ägaren till bilen som körde för fort kommer med stor sannolikhet samtliga medlemmar i ägarens närmsta familj att kontrolleras, inbegripet medlemmar i den närmsta familjen som inte längre bor hos ägaren, exempelvis utflyttade barn till ägaren. Söner till ägaren som har flyttat från ägarens hem kommer med andra ord med stor sannolikhet att kontrolleras om det kan konstateras att det var någon annan än ägaren till bilen som körde för fort.Med vänlig hälsning