Vad är parkering?

2016-10-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, Parkeringsmål: Kan ett fordon anses vara parkerat och därigenom få en felparkeringsanmärkning om det är upphissat m domkrafter så att inget av hjulen når mark? Ta exempelvis på en kommunal (gatumark) avgiftsplats? Ex. 2 gör det ngn skillnad om däck m fälg är avskruvade?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Ett fordon ska anses vara parkerad om den är uppställd, med eller utan förare, och inte avser uppställning under kortare tid för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. En förare kan inte förväntas ha någon annan uppfattning om vad parkering är än denna definition. Begreppet behandlas i fallet från Högsta domstolen NJA 1981 s. 323 se här och ska anses vara allmängiltig. Fordonet i förevarande fall är varken uppställd för en kortare tid, för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning av gods. Fordonet torde därför anses ha varit parkerad, oavsett om den är upphissad av domkrafter eller avsaknaden av däck. Vid överträdelser av föreskrifter för stannande eller parkering av fordon enligt lagen om felparkeringsavgift (1976:206) är fordonsägaren skyldig att erlägga avgift (felparkeringsavgift), se 1 - 2 §§.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Kontrollavgift för uppställd bil

2016-10-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejHar idag lyckats åkt på parkeringsböter då jag stod på en besöksparkering. Jag har ej stått där över 24 h eftersom jag tagit bilen till skolan varje dag. Dock så har jag stått på olika besöksparkeringar utanför min lägenhet i nästan 2 veckor, men som sagt aldrig över 24 h. Har ringt hyresvärden (stort nationellt företag), blev kopplad till huvudkontoret där dem meddelade att kontoret i min stad var på möte hela dagen och jag fick återkomma följande dag, något jag tyvärr ej kunde.Men sammanfattningsvis så undrar jag om det finns någon lag som säger att jag ej får parkera på olika besöksparkeringar under 2 veckor (då bilen aldrig stått över 24 h)?Med vänlig hälsning, Linus
Ahmet Ercin |SVARHejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Tillämplig lag är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) (1984:318) se här.En markägare som äger området i vilken han eller hon förbjuder eller upplåter parkering får ta ut en kontrollavgift vid en olovlig parkering i området, vilket framgår av 1 § LKOP. Olovlig parkering är en sådan parkering som är i strid mot förbud eller villkor. Det uppställs ett krav på att dessa förbud och villkor tydligt tillkännagetts genom skyltning vilken ska utföras med vägmärken enligt 3 § LKOP. Finns en skylt vid infarten som tillkännager förbud inom området gäller denna skylt i området, såvitt inget annat medges genom exv. parkeringsskylt i del av området. Parkeringsskylten ska vara förenad med närmare anvisningar, för parkering under eller i del av område med parkeringsskylt som inte innehåller sådana anvisningar gäller istället gratis 24 timmars parkering (se 3 kap. 49 a § trafikförordningen).Av frågan framgår inte vad som står på kontrollavgiften men jag ska försöka redogöra för två frågor. Som Du nämner gäller 24 timmars fri parkering om inget framgår av skyltningen. Om Du kört bilen till jobb/skola och parkerat på besöksparkeringen igen borde detta vara okej. Som regel brukar parkeringsbolaget markera positionen på luftrören till däcken för att bevisa att en bil varit parkerad längre än maximalt angivna tid på skyltningen. Den andra frågan är huruvida Du har rätt att stå där överhuvudtaget, dvs. Är du besökare? Som jag nämnt tidigare framgick inte av din fråga vad orsaken var till kontrollavgiften, varför jag inte kan ge ett definitivt svar på vad som utgör olovlig parkering i förevarande fall. Om skyltningen anger att parkeringen är avsedd för besökare, kan en ägare och bosatt i området vars bil varit parkerad på denna parkering bli tvungen att erlägga betalning för en kontrollavgift utfärdad på uppdrag av markägaren. Kontrollavgiften måste ha varit grundad på tydliga anvisningar för att vara giltig. Rekommenderar Dig därför att undersöka om så är fallet. Du bör i första hand kontakta de som utfärdat kontrollavgiften (parkeringsbolaget) snarare än markägaren (hyresvärden) för eventuella invändningar.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Definition av moral turpitude

2016-10-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har blivit dömd för misshandel med påföljd villkorlig dom 2 år.Dock ingen grov misshandel på något sätt utan mer ett misstag under berusning. Alltså inget slagsmål eller dylikt.Kan jag ansöka ESTA för att turista i USA utan att ta upp detta? Faller detta under moral turpitude?Har inga andra domar.Tack på förhand.
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som i ansökan benämns som "Moral turpitude" är beteende som anses chocka allmänheten. Det finns tyvärr ingen legaldefinition (det vill säga att amerikansk lagtext beskriver fenomenet detaljerat), men man brukar säga att brott såsom mord, kidnappning, grova rån, grov misshandel och dylikt är vad som kategoriserar in här. Dock ingår inte "lindrig" misshandel eller misshandel som begås utan brottslig åtanke i den benämningen. En amerikansk domstol diskuterar begreppet ganska bra i domen Ninth Circuit case Castrijon-Garcia v. Holder, beNo. 09-73756 (9th Cir. 2013), om du vill läsa mer.Jag vet inte riktigt vad som innefattas i "misstag under berusning", men det som är relevant för dig är hur domstolen sett på det. Du kan läsa detta i dina domskäl du fått hemskickade till dig från den domstol som avgjorde ditt ärende. Har det inte varit några vapen inblandade och misshandeln enligt domstolen varit lindrig, har du sannolikt goda chanser att få din ansökan beviljad. Jag rekommenderar dig dock att inte dölja detta i din ansökan. Skulle det falla under deras definition av moral turpitude och du döljer det, anser de att du begått ett straffbart brott mot amerikanska staten. Vill du ha deras synsätt på din dom och hur du ska redovisa den kan du kontakta dem via mailen här.Sist vill jag bara säga att ESTA-inresetillstånd (Electronic System for Travel Authorization), bedöms i varje enskilt fall av den amerikanska inrikesmyndigheten. Jag kan därför inte garantera att det jag sagt ovan kommer ses lika på av inrikesmyndigheten. Jag önskar dig lycka till! Hoppas du fått svar på din fråga och lite mer vägledning i ämnet, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Med vänlig hälsning,

Återkallelse av permanent uppehållstillstånd

2016-10-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejOm man har bott i Sverige i mer än nio år med permanenta uppehållstillstånd. När Migrationsverket återkallas permanenta uppehållstillstånd kan man söka asyl?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om asyl och uppehållstillstånd hittar du i utlänningslagen (UtlL).I din fråga skriver du att du haft permanent uppehållstillstånd i Sverige under nio år, men att detta tillstånd nu har återkallats. Du skriver ingenting om varför Migrationsverket beslutat att återkalla tillståndet. Det finns nämligen ett antal grunder för återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd; i vissa fall när man flyttar från Sverige, om falska uppgifter har lett till beviljat uppehållstillstånd eller om en domstol i samband med en brottmålsdom beslutar att man ska utvisas. Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas även om det var många år sedan det utfärdades. Dock framgår det av 7 kap. 1 § 3 st. UtlL att det måste finnas synnerliga skäl för att kunna återkalla ett uppehållstillstånd om utlänningen har vistats i Sverige i mer än fyra år med tillståndet. Det krävs således att det rör sig om mycket speciella omständigheter för att ett sådant uppehållstillstånd ska kunna återkallas. Din fråga är huruvida du kan ansöka om asyl i detta läge. När Migrationsverket beslutar om återkallelse av ett uppehållstillstånd ska beslut om utvisning normalt sett också göras (jämför 8 kap. 16 §). Det framgår ingenting om detta i din fråga, varför jag utgår från att även ett utvisningsbeslut har tagits. Om Migrationsverket har valt att återkalla ditt uppehållstillstånd, samt beslutat att utvisa dig ur landet, har de redan beaktat samtliga aspekter i ditt fall och bestämt att du inte "kvalificerar" för att få stanna kvar och uppehålla dig i landet. Därmed finns det inte heller någon möjlighet att söka asyl i detta läge. Det som du däremot kan göra är att överklaga Migrationsverkets beslut om att återkalla ditt uppehållstillstånd till en migrationsdomstol (14 kap. 3 § 2 + 5 st.). Genom att överklaga beslutet har du då en chans att framföra argument för varför du anser dig ha rätt att få stanna i landet. Hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Vårdnadshavare tar med vän vid möte i skola

2016-10-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om rektor och övrig skolpersonal enligt lag kan neka en vårdnadshavare att ta med sig en vän som stöd på möten i skolan!? Finns det något lagrum ang detta?
Zinar Budak |Hej, tillämplig lag i detta fall är skollagen, se här. Det finns ingen uttrycklig paragraf i lagen som hanterar vem som får närvara vid möten i skolan. Det är således upp till varje skola att bestämma själv om eventuell vän får tas med. Dock pekar det mot att en vän bör få tas med om den fungerar som stöd till vårdnadshavaren då det kan antas vara för barnets bästa. Vad som är för barnets bästa är vägledande vid tillämpning av lagen. Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Skyldighet att ange förare som fångats av fartkamera

2016-10-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Dottern blev fotad i fartkamera m lånad bil, behöver bilägaren ange henne??
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!I svensk lag finns ingen skyldighet för bilägare att uppge vem som har kört ens bil. Detta gäller även om personen har kört för fort och fångats av en fartkamera.Med vänliga hälsningar,

Kvarhållande av ordningsvakt

2016-10-23 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Har en ordningsvakt rätt att hålla kvar / vägra släppa ut gäster från krogen vid stängning? När ordningsvakten vart tillfrågad om vad han grundar kvarhållandet av gäster på svarar han "PL§13", är det verkligen rätt?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter för att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Om en person stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna får en ordningsvakt avvisa eller avlägsna personen. Om dessa åtgärder är otillräckliga får ordningsvakten tillfälligt omhänderta personen, se 13 § PL (Polislag) och 29 § 3 st. PL. Personen är då skyldig att uppehålla sig på anvisad plats. Ordningsvakter får alltså kvarhålla personer under vissa omständigheter. Åtgärderna för att upprätthålla ordning och säkerhet ska inte vara mer ingripande än vad förhållandena kräver, 8 § lag om ordningsvakter. Omhändertagande av personen ska därför vara i proportion till åtgärdens syfte. Om en person tillfälligt omhändertas, ska ordningsvakten skyndsamt överlämna denne till polis, 29 § 3 st. PL.Hoppas du fick svar på din fråga!

En Socialarbetares klient har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning i en lägenhet upplåten av socialtjänsten, hur ska detta hindras?

2016-10-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur gör man som socialarbetare för att förhindra/ få en fysiskt funktionsnedsatt klient som är boendes i en utav socialtjänstens lägenheter att sluta att sälja sex. Vilka lagar kan åberopas och vad har socialarbetaren för handlingsutrymme för att förhindra sexförsäljningen i detta fall?
Arash Ghavamnejad |Hej Jenny! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. I första hand måste klargöras att försäljning av tillfälliga sexuella förbindelser (prostitution) inte är kriminaliserat i Sverige. Utan det som är kriminaliserat är antingen köpet av den sexuella tjänsten, eller att man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. (Koppleri)Viktigt! Enligt brottsbalken kan det också utgöra ett brott att inte försöka få till en uppsägning av en lägenhet som en person upplåtit till en annan person och som upplåtaren fått reda på att det pågår prostitutionsverksamhet i. Det vill säga om en upplåtare av en lägenhet underlåter att göra vad som skäligen kan krävas av honom/henne att få upplåtelsen att upphöra anses ha främjat prostitutionsverksamheten och gör sig därmed skyldig till koppleri, se Brottsbalken 6 kap 12§ 2:a stycket. (Det handlar dock inte om sådana situationer där upplåtaren bara misstänker prostitutionsverksamhet, upplåtaren ska således inte behöva gå och söka reda på om det pågår en verklig prostitutionsverksamhet till 100 % för att på så sätt lyckas undgå brott).Jag vet inte med säkerhet hur ni från socialtjänsten, som ger stöd åt denna fysiskt funktionshindrade person, har för förpliktelser och befogenheter att agera gentemot denna eftersom jag inte vet vad det är för behandlingsbehov klienten har. I ett fall från NJA 1979 s.602 ansågs den som i ett tidningsföretag haft den faktiska bestämmanderätten i fråga om annonser i företagets tidning ha främjat prostitution genom att tillåta annonser vari prostituerade utbjöd sina tjänster. Din fråga handlar inte om samma situation i rättsfallet, men syftet är att vi vill veta vem som kan göra sig skyldig till ett brott. I ert fall bör alltså troligen den som har bestämmanderätt att säga upp lägenhetsavtalet också försöka se till så att lägenhetsavtalet sägs upp (Om denna person vet om att det pågår prostitutionsverksamhet) annars finns en risk för att man gör sig skyldig till koppleri.Samtidigt har socialtjänsten i högsta grad skyldigheter att upprätthålla sina klienters sociala behov och rättigheter i egenskap av socialt utsatta medborgare. Här uppstår det alltså någon form av normkonflikt mellan socialtjänstens skyldighet att erbjuda behövande medborgare de sociala rättigheter som de har rätt till och en straffrättslig bestämmelse som nu säger att man (eventuellt) ska göra vad som skäligen krävs för att "säga upp" en sådan rättighet om man inte vill riskera att göra sig skyldig till ett brott. VIKTIGASTE AV ALLT! Det kan lika gärna vara så att socialtjänsten inte har rätten att säga upp upplåtelsen av lägenheten, trots att det annars vore brottsligt att inte göra det. Utan här kan skyldigheten istället vara att socialtjänsten måste rapportera om ett missförhållande till IVO, och även göra en anmälan till polismyndigheten om att det pågår en prostitutionsverksamhet i lägenheten. Huruvida det handlar om ett allvarligt missförhållande i lagens mening avgörs troligen av chefen på eran verksamhet. Det bästa vore att du omedelbart påkallar dina chefer till ett möte i syfte att utreda hur ni i socialtjänst ska agera i detta fall. Sedermera råder jag er dessutom att kontakta IVO för att ta reda på information om rättigheter, skyldigheter och handlingsutrymmen som socialtjänsten har i ett fall som denna. Hoppas du fått ett tillfredsställande svar på din fråga! Vänligen,