Får man sälja egentillverkad tobak utan tillstånd?

2017-05-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag tänkte tillverka eget snus och tänkte kolla om man får sälja det till självkostnadspris eller om det krävs tillstånd för att sälja?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du måste ha tillstånd från kommunen för att få sälja tobaksvaror. Vid försäljning av tobaksvaror ska du bl.a. ta hänsyn till åldersgränsen på 18 år, kraven på utformningen av vissa tobaksförpackningar, tobaksvarans förpackning ska vara märkt på ett korrekt sätt, tobaksvarans ingredienser ska vara inrapporterade till Folkhälsomyndighetenen och ny tobaksvara ska vara anmäld till Folkhälsomyndigheten. Det finns också strikta regler för marknadsföringen av tobaksvarorna (tobakslag). Du hittar mer information om kraven för att få sälja tobaksvaror på Folkhälsomyndighetens hemsida. Kontakta därefter din kommun för att få vägledning i hur ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror går till.Med vänlig hälsning,

Överlåtelse av alkohol

2017-05-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga att ställa om jag tittar på Nätet nere i Tyskland , och jag och min kamrat bestämmer att jag ska handla till honom .med dom angivna Priserna och han betalar mig I Sverige Är detta Lagligt att Överlåta Alkoholen till Honom Då ?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till överlåtelse och import av alkohol så gäller Alkohollagen (2010:1622). I 4 kap. 4 § 2 st. 2 pkt och 4 pkt i Alkohollagen så kan en privatperson som har fyllt 20 år transportera alkohol in i Sverige som är till för denne/dennes familjs personliga bruk eller som en gåva/överlåtelse till en vän samt dennes familj. Det är alltså lagligt för dig att köpa och överlåta alkoholen om det är till din kompis eller din kompis familjs personliga bruk.Du får överlåta alkoholen till honom, men det viktiga är att det handlar om personligt bruk, så följ den riktlinjen när du handlar så går det bra.Jag hoppas även att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Innebörden av lagstöd

2017-05-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Skulle du kunna förklara för mig vad lagstöd är för något?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om man har lagstöd för ett påstående så innebär det att man får en särskilt vikt i det man säger. Det är någonting man kan "luta sig tillbaka på" som faktiskt ska gälla. Jag kan exempelvis säga att i Sverige har vi demokrati, vilket jag också kan ge lagstöd till genom att hänvisa till Regeringsformen kapitel 1 § 1. I den paragrafen framgår det att ”all offentlig makt utgår från folket”, vilket betyder att vi har demokrati. Ett kanske mer praktiskt exempel är om du har beställt en vara på internet men av någon orsak inte blev nöjd och därför vill returnera varan. Men den du beställt varan av invänder och säger att du inte får returnera den. Då kan du kontra genom att säga att du som konsument alltid har rätt till en ångerrätt på 14 dagar genom att hänvisa till Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, kap. 2 § 10. Då får ditt påstående lagstöd.Hoppas du fick svar på din fråga!

Varför omfattas inte personer över 65 av LSS?

2017-04-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag läser till socionom och har en fråga angående LSS. Vad jag kan se står det inget i lagen om att personer över 65 år inte omfattas. Trots det så får ingen person över 65 år LSS utan hänvisas till SoL och insatser inom äldreomsorgen. Varför är det så?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns som du säger inget övre tak vad gäller ålder. Det har dock blivit praxis att insatser enligt LSS är till för personer yngre än 65. Detta kan bland annat bero på att det tidigare fanns en lag som hette lagen om personlig assistans, LASS, och i den fanns en övre takgräns för ålder vid 65 år. Denna lag finns inte längre och assistansersättning regleras istället i Socialförsäkringsbalken, SoL. En annan anledning kan formuleringen i LSS angående de tre personkretsarna, dvs. vilka personer som lagen omfattar. I personkrets tre ingår "personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid". År 2008 företogs en utredning om LSS, "Möjlighet att leva som andra", där det bland annat föreslogs att formuleringen skulle tas bort pga. att den kunde vara något missvisande. Denna förändring gjordes dock aldrig. Med anledning av detta är det alltså praxis hos kommunerna att inte tillämpa LSS på personer över 65 år och de hamnar då istället i äldreomsorgen. Vissa variationer i kommunens förhållningssätt till denna "65-årsregel" förekommer dock. Väl mött!

Offentlig plats

2017-05-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |varför är inte sjukhus/lasaretter en allmän plats
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Nu för tiden benämns allmän plats som offentlig plats. Vad som innefattas i definitionen "offentlig plats" står i Ordningslagen 1 kap. 2 §. Det är bland annat gator, torg och parker. I paragrafen står inget om sjukhus eller lasarett, varför dessa platser inte är offentliga.Väl mött!

Är det olagligt för bibliotek att ta emot kontanter?

2017-05-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag undrar om det är olagligt för Bibliotek att ta emot kontanter. Och om svaret är osäkert, hur kan jag stämma eller anmäla de på något sätt så att detta går vidare till domstol eller liknande?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det är inte olagligt för bibliotek att ta emot kontanter. Varje bibliotek bestämmer hur de ska hantera betalningar i sin verksamhet. Flera bibliotek i landet har idag övergått till kontantfria betalningar. Motiveringen är att kontanthanteringen är dyr och tidskrävande. Om biblioteket är kommunalt eller statligt ägd är detta helt klart i linje med den allmänna riktlinjen för staten att arbeta enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten eftersätts.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Hur EU-fördragen fungerar

2017-04-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Vad är EU-fördragen?Är det ett dokument som har ändrats under de olika fördragen eller är alla giltiga? Det är väl många fördrag bl.a Romfördra, Nicefördrag, Maastrichtfördrag, Lissabonfördrag osv.Vad är skillnaden mellan fördragen och fördragen om funktionssätt?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.EU-fördragen beskriver regler och mål kring EU:s verksamhet - allt från förhållandet mellan EU och medlemsstaterna till hur EU:s olika institutioner ska fungera. Fördraget är ett bindande avtal som alla länder i unionen ingår. Precis som du skriver har fördragen ändrats och uppdaterats med åren. Det senast ingångna fördraget är Lissabonfördraget som har gällt sedan 2009. Många av reglerna som bestämdes i och med gamla fördrag är fortfarande idag kvar i fördragen, därför kan man säga att de till en del är giltiga idag. De olika fördragen du nämner i din fråga är bara olika ingångna fördrag där medlemsstaterna tillsammans kommit överens om att ändra vissa saker med EU. Det är hjälpsamt att tänka på fördragen som avtal som uppdateras med åren allt eftersom man vill ändra unionen.Fördraget om EU:s funktionssätt innehåller mer detaljerade och praktiskt inriktade regler, alltså regler som säger vad som gäller i mer specifika situationer. Sammanfattningsvis ger EU-fördraget (FEU) regler om EU:s grundläggande konstruktion och fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF) ger närmare och mer specifika regler om EU:s befogenheter. Fördragen kompletterar varandra.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Överklagan av lvu dom till kammarrätten

2017-04-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har på kammarätten ang lvu hur stor chans har man att kammarätten beslutar att upphäva ett lvu. Jag har vari varit öppen och ärlig med att jag behöver stöd och hjälp med min till sin första gångs mamma. Men enligt socialen är jag inte villig med stöd och hjälp för mig och min son. Hur stor chans har man i kammarätten att vinna ett mål i och?
Lisa Naudot |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är väldigt svårt att svara på exakt hur stor chans du har att få domen ändrad i kammarrätten. Kammarrättens uppgift är att överpröva förvaltningsrättens dom. En ny prövning görs där kammarrätten tar ställning till om förvaltningsrättens dom är korrekt eller inte. Gör kammarrätten en annan bedömning än förvaltningsrätten så kommer de att ändra domen. Det som kammarrätten särskilt ska ta ställning till när det handlar om LVU är om det kan antas att behövlig vård kan ges barnet med vårdnadshavares samtycke eller inte (1 § andra stycket LVU). Är barnet över 15 år krävs även barnets samtycke. Det är bara när frivillig vård inte kan ges som LVU blir aktuellt. Även om vårdnadshavare (i ditt fall förälder) ändrar inställning till vård och menar att vården kan ges på frivillig väg måste domstolen fortfarande ta ställning till om samtycket är pålitligt eller inte. Finns det risk att vårdnadshavaren enkelt skulle kunna ändra inställning igen så kan vård enligt LVU ändå bli aktuellt. I ditt fall tolkar jag det som att du har ändrat inställning och vill att din son ska få den hjälp han behöver. Kan du på ett trovärdigt sätt visa detta för kammarrätten finns en chans att domen ändras. HÄR kan du läsa hela lagen, du kan titta särskilt på 2 § och 3 § för att se behovet av vård. Vänligen,