Evolutiv tolkningsmetod

2017-02-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |vad betyder evolutiv tolkning
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att tolka lagstiftningen används olika tolkningsmetoder eller tolkningsprinciper. En av dessa principer är den så kallade principen om evolutiv tolkning eller dynamisk tolkning som den också kallas. En sådan tolkningsmetod används av Europadomstolen för att tolka Europakonventionens stadgade rättigheter. Metoden innebär att stadganden tolkas i ljuset av de rådande samhälleliga förhållandena och normerna under den aktuella tidpunkten. På så sätt utvecklas och förändras rättsuppfattningar, rättstolkningar och värderingar ständigt i takt med tiden, varigenom Europadomstolen genom praxis (det vill säga rättsliga avgöranden) har givit ett flertal artkilar eller tidigare praxis, en ny eller annorlunda innebörd. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är annars välkommen tillbaka till Lawline med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Förvaltningslagens tillämpningsområde

2017-02-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Gäller Förvaltningslagen för kommunala stiftelser?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga,Svaret är nej eftersom kommunala stiftelser inte är förvaltningsmyndigheter, se 1 § Förvaltningslagen. Istället är Stiftelselagen och till viss del Kommunallagen tillämpliga.Med vänliga hälsningar,

Vattenpipa på café

2017-01-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vattenpipa café,Jag har läst angående vattenpipa inomhus att man får inte ha men varför finns det massa ställe runt om i landet som har café och serverar vattenpipa inomhus.Tack
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!Regler om tobak finns i tobakslagen. Som tobak räknas vattenpipa. Enligt 2 § 5 p. (se https://lagen.nu/1993:581#P2S1) är det förbjudet att röka på restauranger och caféer förutom på utomhusserveringen. Det gäller även vattenpipa. De caféer som tillåter vattenpipor inomhus bryter alltså mot sagda bestämmelse.Vänliga hälsningar,

Allmänna rättsprinciper

2017-01-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, är principen om likabehandling, förutsebarhetsprincipen och begreppet rättssäkerhet, allmänna rättsprinciper? Vore oerhört tacksam för svar! Mvh Jasmine R
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, alla principer som du nämnde är allmänna rättsprinciper. Man kan säga att allmänna rättsprinciper är oskrivna regler utan angiven rättsföljd. Det är regler som många anser vara en del av gällande rätt trots att de inte finns reglerade i lagtexten. De är med andra ord underförstådda regler som utvecklats genom praxis. Likabehandlingsprincipen är en EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden. Medborgare från andra länder skall behandlas på samma sätt som de egna.Förutsebarhetsprincipen innebär att de regler som finns i lagstiftningen ska vara formulerade på ett sådant sätt att en man på förhand ska kunna förutse vad följden blir av ett visst handlande.Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer; i denna rättsordning ingår juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt. Hoppas jag svarade på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt att skriva en recension på internet

2017-02-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Har vem som helst lov att skriva en recension (med foto) av tex. en restaurang och publicera på tex. internet?Eller behöver man tillstånd från restaurangen eller annan instans?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige har alla rätt till yttrandefrihet i enlighet med 2 kap 1 § Regeringsformen (RF). Det innebär en rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar. Yttrandefriheten kan begränsas under vissa förutsättningar enligt 2 kap 20-21 §§ RF. Det är sådana omständigheter som är nödvändiga i ett demokratisk samhället, som t.ex. nationell säkerhet. När det gäller andra tekniska upptagningar tillämpas istället tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Om det t.ex. skulle vara fråga om en filmupptagning då tillämpas istället YGL, men även där har man en rätt att fritt yttra sin tankar. Det finns alltså en yttrandefrihet, som inte heller får begränsas av myndigheter i förhand och inte heller måste godkännas. Det innebär att var och en får skriva en recension av en restaurang. Det man måste beakta är dock att detta endast gäller när det är bilder som man själv har tagit eller har upphovsrätt till. Det är inte tillåtet att hur som helst använda någon annan persons bilder, se Upphovsrättslagen. När man skriver en recension måste man även beakta att det inte får utgöra någon kränkning av någon annan person eller förtal, se 7 kap 4 § TF, som handlar om att man utsätter annan för andras missaktning. Det är dock något väldigt allvarligt som i princip inte blir aktuellt i en recension. Sammanfattningsvis innebär det att var och en får skriva en recension och använda sig av bilder, men man måste förhålla sig till upphovsrätten samt beakta att andra personers rättigheter inte blir kränkta. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka en tid med en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Med vänliga hälsningar,

Serveringstillstånd för alkohol

2017-02-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag gör en tidning och vill på en mässa bjuda på vin till besökarna. Jag vill dessutom ge vin till dem som köper en prenumeration. Är detta tillåtet?Jag kan ordna så att jag i förväg bjuder in mina prenumeranter till montern för att bjuda på ett glas vin.Räknas det då som slutet sällskap?Vänligen Stefan Janeld
Mathilda Rova |Hej Stefan och tack för att du vänder dig till Lawline!Tyvärr är reglerna om servering av alkohol rätt strikta och det finns en risk att du kommer behöva ett tillstånd av kommunen för att göra detta. Enligt 8 kap 1 § Alkohollagen krävs tillstånd av kommunen för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Det framkommer av 8 kap. 1 a § Alkohollagen att det inte krävs serveringstillstånd om serveringen:1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Det krävs därmed att lokalen där mässan håller till inte har annan försäljning av alkohol, sällskapet redan är bestämda personer(som du själv nämnde) samt att det sker utan vinstintresse och kostar mer för deltagarna än inköpspriset på alkoholen.Serveringen sker i ditt fall i ett slutet sällskap, första punkten i regeln är därmed uppfylld och troligtvis även punkt 3 om det är en vanligt hall för en mässa. DOCK är huvudfrågan i detta fall om försäljningen sker utan vinstintresse. Din tanke med att bjuda på vin är troligtvis att locka fler personer att börja prenumerera på tidningen? Det är därmed tveksamt om detta får ske utan tillstånd från kommunen. Jag föreslår att du tar kontakt med kommunen där mässan ska hållas och frågar om detta kräver ett tillstånd.Hoppas jag gav dig lite vägledning!Med vänliga hälsningar,

Inget måste att anlita advokat

2017-01-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man måste som privatperson anlita en advokat för att begära skadestånd mot vård och omsorgsnämnden?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej det finns absolut inget krav att någonsin anlita en advokat, det är snarare en möjlighet. Det är helt klart möjligt att föra sin egen talan, men det är även möjligt att låta en advokat föra den talan. Det finns såklart fördelar och nackdelar med både och:Fördelar med att anlita en advokat:- De är vana att arbeta med juridiska problem och kan ganska fort säga om ditt fall har möjlighet att lyckas.- De arbetar med ditt fall så de har troligtvis mer tid att lägga på ditt ärende än vad du själv har.- Ofta om du vinner får du dina rättegångskostnader betalda av motparten, det betyder att du inte behöver betala för din advokat om du skulle vinna och få skadestånd, advokaten vet om du har rätt att få dina rättegångskostnader betaldaFördelar med att föra sin egen talan:- Du riskerar inte att betala din advokats rättegångskostnader. - Du har full kontroll över ditt eget fallDet finns alltså både för- och nackdelar med att anlita en advokat. Den första kontakten med en advokat brukar alltid vara gratis och där kan du fråga om saker på ett allmänt plan.Värt att notera är att detta är ett förvaltningsrättsligt ärende vilket för det mesta är skriftliga enligt 9 § förvaltningsprocesslagen (se https://lagen.nu/1971:291#P9S1). I samma lag får du lite vägledning om hur ett överklagande ska vara utformat, från 3 § (se https://lagen.nu/1971:291#P3S1). Så om du begärt skadestånd men fått avslag kan du överklaga detta beslut. Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon ytterlig fundering så lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag på den så fort som möjligt.Vänligen,

Tolkningsmetoder och förbudsskyltar

2017-01-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om man har en juice i handen som man dricker ur och en kasse med ett paket glass i den andra. så ska man gå in i en butik och det är en skylt med en glass på och ett rött kryss över. Hur ska man tolka skylten utifrån dessa tolkningsmetoder?1) Restriktiv tolkning2) Extensiv tolkning3) Teleologisk tolkning4) Tolkning e contrario5) Reduktionsslut
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Den restriktiva tolkningen innebär att förbudet ges en snäv betydelse. Glass som man har i handen är förbjudet, men inte juice eller glass i en kasse.Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad är syftet med förbudet? Troligen för att undvika spill och kladd i affären. Därmed kan också juice vara otillåtet om det finns en risk för spill. Men ett paket glass i en kasse medför ingen sådan risk, varav det är tillåtet.Tolkning e contrario innebär att man gör en motsatsvis slutsats. Om glass är förbjudet, innebär det att allt annat än glass är tillåtet. Man kan då ta med juice in i butiken.Reduktionsslut är en slutsats att bestämmelsen inte ska tillämpas, även om den enligt ordalydelsen är tillämplig. Det kan av olika skäl (t.ex. syftet med förbudet) vara motiverat att undanta situationen från förbudets tillämpningsområde. Om glass är förbjudet på grund av kladdrisk, kan det vara motiverat att tillåta kladdfri glass.Med vänliga hälsningar,