Gallring ur belastningsregistret

2016-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har nyligen fått böter för fortkörning (13 km för fort på 70 väg). Hur längre kvarstår en sådan förseelse i transportstyrelsens register?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Det register som transportstyrelsen och andra myndigheter använder sig av, där alla förseelser som blivit lagförda på ett eller annat sätt återfinns, är belastningsregistret. Regler om belastningsregister återfinns i lag om belastningsregister. I 16 - 18 §§ finns regler om hur länge belastningsregistret innehåller viss uppgift innan den gallras. I ditt fall kommer, enligt 17 §, bötesstraffet att finnas i registret i fem år, såvida inte du begår nya brott. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Ändra grundlagen

2016-09-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Har hört att man skulle kunna göra en grundlagsförändring om fem sjättedelar av riksdagens ledarmöter röstar för det lämnade grundlagsförslaget. Stämmer detta eller måste det alltid ske genom två likalydande beslut med riksdagsval mellan?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!När jag svarar på denna fråga delar jag in den i bakgrund och sedan svar.Bakgrund:Hur en grundlag ändras stadgas i regeringsformen (RF) (https://lagen.nu/1974:152). Enligt 8 kap. 14 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K8P14S1) ska en grundlag ändras genom två likalydande beslut, av vilka det ena ska fattas före och det andra efter val till riksdagen. Det ska dessutom gå minst 9 månader mellan det att förslaget första gången presenteras i riksdagen och det riksdagsval som ska komma mellan de två besluten. Syftet med denna spärr är att det ska garanteras att det finns god tid för debatt och information om de kommande besluten.Denna tidsfrist på 9 månader kan dock undantas om konstitutionsutskottet* med minst fem sjättedelar av ledamöterna i detta utskott beslutar om det. Denna bestämmelse stadgas även den i 8 kap. 14 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K8P14S1). Syftet med denna bestämmelse är att kunna snabba på grundlagsändringen om förslaget presenteras första gången då ett riksdagsval ligger nära.Svar:Enligt information ovan tror jag källan du har hört detta från har tolkat lagen på felaktigt sätt (vilket är förståeligt då paragrafen är skriven på ett krångligt sätt). Det krävs alltid två likalydande beslut med ett riksdagsval mellan. Dock kan konstitutionsutskottet med fem sjättedelar av utskottets ledamöter undanta tidsspärren på 9 mån som jag redovisat ovan.När en grundlagsändring sker räcker det faktiskt med enkel majoritet på vardera beslut enligt 4 kap. 7 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K4P7S1). Således behövs det bara stöd från mer än hälften av de röstande. Hoppas detta svar gav klarhet!*Konstitutionsutskottet är ett utskott inom riksdagen som granskar regeringens arbete, men har även hand om bland annat grundlagarna.Med vänlig hälsning

När serveringsansvarig inte är på plats

2016-09-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad kan de juridiska konsekvenserna bli ifall en 19-åring serverar starköl på en restaurang när ingen med serveringstillstånd finns på plats?
Adrian Nylén |Hej!Er fråga rör reglerna kring servering av alkoholhaltiga drycker, vilket gör Alkohollagen (2010:1622) (AL) tillämplig.I kapitel 8 AL återfinns de regler som berör servering av alkohol. Enligt 8:18 § AL står det att en utsedd serveringsansvarig skall finnas på plats under hela serveringstiden. Åldern på den serverande personen (i det här fallet 19 år) spelar alltså ingen roll, då den serveringsansvarige brustit i sitt ansvar.Konsekvenserna av att bryta mot 8:19 AL blir i det här fallet att kommunen enligt 9:17 § p. 2 AL kan utfärda en varning till tillståndshavaren. Om överträdelsen upprepas kan kommunen enligt 9:18 § p. 3 AL återkalla serveringstillståndet.Hoppas detta besvarat er fråga!

Vattenpipa inomhus på café

2016-09-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det tillåtet/lagligt att öppna ett vattenpipecafe där man kan i samband med att fika och äta lättare mat även röka vattenpipa inomhus?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Tobakslagen berör alla former av rökning. Enligt 2 § 5 p. är det förbjudet att röka på restauranger och caféer förutom på utomhusserveringen. Det gäller även vattenpipa. Om du skulle öppna ett café med uteservering får alltså vattenpipa bara rökas på uteserveringen och inte inne i lokalen. Vänliga hälsningar,

Begrepp i lag

2016-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om ett begrepp inte går att utläsa i lagtexten, vilka andra källor skulle man då kunna vända sig till för utläsning?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Om ett begrepp inte definieras i lagtexten vänder man sig till lagens förarbeten. Finns inte heller där någon definiton vänder man sig till praxis, vilket är avgöranden från i första hand de högsta instanserna Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Slutligen kan man söka ledning i doktrin. Doktrin är avhandlingar och annan litteratur som är skriven av till exempel professorer som är specialister inom området. Hoppas att detta gav svar på din fråga!MVH

Gallring av belastningsregister

2016-09-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag har nyligen skrivit in mig på en kurs för att bli god man förvaltare jag kom in men jag är lite orolig för register utdrag som de skall göra för ca 15 år sedan då jag mode lite dåligt blev jag tagen för snatteri jag tror att jag fick betala böter men är inte säker på det men jag vet att jag fick en Prick hos polisen när försvinner den kommer de att se det om de begär register utdrag från polisen jag har skött mig efter den händelsen det ända var inkasso krav som jag har betalat av jag är orolig om jag inte får jobba inom komunen för att jag har en Prick jag är nu gift har 2 barn och jobb men vill gå en utbildning för att bli god man förvaltare
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Det framgår i 17 § lagen om belastningsregister att gallring av bötesstraff ska ske efter fem år efter domen/beslutet/strafföreläggandet. Alltså är uppgift om snatteri redan gallrat från ditt belastningsregister. Det borde inte finnas någon uppgift överhuvudtaget såvida du inte begått några nya brott. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Belastningsregistrets innehåll

2016-09-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag ska ansöka om körkortstillestånd och undrar om jag har någon LOB som ligger.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Jag förstår det som att du undrar om du kan ha uppgift om ett omhändertagande enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) som syns i belastningsregistret. Vad belastningsregistret ska innehålla framgår av 3 § lagen om belastningsregister. En "LOB" är inte en dom eller ett beslut som enligt bestämmelsen ska synas i belastningsregistret utan snarare en ordningsåtgärd som polis och ordningsvakt kan använda sig av när de finner att en person är för full för att kunna ta hand om sig själv.Belastningsregistret innehåller inte uppgift om omhändertagande enligt LOB.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Konsekvenser av att inte betala böter och skadestånd.

2016-09-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Om man är 16 år och har fått skadestånd till offret och böter till staten och man inte betalar på ett långt tag, efter hur lång tid lägger dom en prick i ens register?Förstår dom att om man är 16 år får man ingen inkomst förutom CSN som ligger på 1050 kr ? Är det ränta på bötern om man är så pass ung och inte har en inkomst?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!De uppgifter som hamnar i belastningsregistret är bl.a. uppgift om att en person blivit dömd till brott, vilket detta brott är och vilken påföljd personen dömts till, se 3 § lag (1998:620) om belastningsregister och 2 § förordning (1999:1134) om belastningsregister. När en person inte blivit lagförd i domstol utan t.ex. ådömts penningböter p.g.a. en trafikförseelse hamnar även dessa uppgifter i belastningsregistret. Uppgift om vad 16-åringen gjort sig skyldig till och det bötesstraff denne fått kommer att registreras i belastningsregistret. Huruvida 16-åringen betalar böter i tid eller inte kommer inte att registreras i belastningsregistret. När böter har utdömts i domstol kommer den bötesfällde få ett inbetalningskort. Precis som du skriver ska böter betalas till staten och detta sker genom att den bötesfällde betalar in utdömda böter till polisen via det bankgironummer som står på inbetalningskortet. Rätten att överklaga ett domstolsbeslut är tre veckor. Om 16-åringen 30 dagar efter treveckorsfristen fortfarande inte har betalat böter kommer denne få en påminnelse. Om 16-åringen två veckor efter påminnelsen fortfarande inte har betalat kommer 16-åringen få ett brev från kronofogdmyndigheten om indrivning, vilket i sig kommer medföra ytterligare kostnader. Ett bötesstraff löper inte med ränta men kan som du ser ändå medföra merkostnader om man inte betalar i tid. Om 16-åringen efter indrivningsbeskedet fortfarande inte betalar frivilligt kan kronofogden mäta ut saker hos 16-åringen för att få täckning för bötesskulden. Det innebär att kronofogden kommer hem till 16-råingen och tar saker upp till ett värde som täcker bötesskulden. Skulle det vid tillfället för indrivningsbeskedet vara omöjligt för dig att betala ska du snabbt kontakta kronofodgmyndigheten. Om du har godtagbara skäl till varför du inte kan betala kan du beviljas uppskov med betalningen. Det innebär att du får ytterligare tid på dig att betala. När ett ärende hamnar hos kronofogden registreras det där. Den som inte betalar en bötesskuld i tid, kommer när det kommit så långt som till indrivningsstadiet att hamna i kronofogdens register. Kreditupplysningsföretag stämmer dagligen av olika register, bl.a. kronofogdens. Detta kan leda till att du får en betalningsanmärkning vilket kan påverka dina möjligheter att t.ex. teckna mobilabonnemang eller att i framtiden beviljas lån. Att inte betala bötesskulden registreras alltså i flera register men inte i belastningsregistret. Skadeståndet ska 16-åringen betala till den skadelidande. Skadeståndet löper vanligtvis med ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den dag skadan inträffade tills dess betalning sker. Den skadeståndsskyldige ska betala så snabbt som möjligt och har själv ansvar för att ta reda på till vem och hur betalning ska ske. Med domen som stöd kan nämligen den skadelidande få hjälp av kronofogden att från 16-åringen utfå sin ersättning. 16-åringen kommer då att registreras hos kronofogden, riskera en betalningsanmärkning hos kreditföretagen och debiteras en avgift på 600 kr. Kronofogden gör sedan en utredning där de granskar 16-åringens ekonomi. Har 16-åringen dåligt med tillgångar kan föräldrarna tvingas betala. Visar det sig att varken 16-åringen eller föräldrarna har möjlighet att betala ombeds den skadelidande istället utkräva ersättning från sitt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten. Viktigt att poängtera är att 16-åringens betalningsansvar för skadeståndet fortfarande kvarstår fast gentemot försäkringsbolaget eller Brottsoffermyndigheten. Böter i domstol döms vanligtvis ut i dagsböter. Antalet dagar bestäms efter hur allvarligt brottet är och beloppet bestäms efter den betalningsskyldiges ekonomi. Vid valet av påföljd tar domstol även hänsyn till den dömdes ålder. Skadeståndets storlek bestäms efter hur stor skada som den skadelidande drabbats av. Skadeståndet ska kunna kompensera den skadelidande så denne i princip försätts i samma situation som innan skadan inträffade. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,