EU:s statsstödsregler

2016-12-02 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Är EU; stadsstödsregler tillämpliga för kommuner?
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Statsstödsregleringen såsom den anges i artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt gäller som huvudregel alla offentliga medel. I dessa omfattas både stat, kommun och landsting. EU:s statsstödsregler gäller alltså för kommuner. Vidare krävs att det utgår offentliga medel till en annan ekonomisk verksamhet för att kommunen ska träffas. Det spelar ingen roll vilken sorts offentliga medel det är och inte heller vilken sorts företag, organisation eller del i produktion eller dylikt det är. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning!

Begagnande av offentlig plats

2016-11-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om man som företag har en sk överdagen reklampelare vid en och samma offentliga plats några timmar varje dagen. Eftersom att det är ett upprepande beteende, krävs då tillstånd?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen krävs tillstånd från Polisen för användande av offentlig plats annat än tillfälligtvis. Offentliga platser definieras i lagen som bland annat allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.Tillfällig användning som undantas tillstånd är exempelvis skolelevers försäljning av majblommor. En skylt är således alltid tillståndspliktig. Bankett för ansökan om tillstånd hittar du här.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04.

Rättskällor

2016-11-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad rättskällor är och vilka rättskällor som finns?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättskälleläran är läran om vilka rättskällor som ska beaktas för att komma fram till vad som utgör gällande rätt. Vad som utgör rättskällor är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin. Högst upp i hierarkin över rättskällor kommer lagar och författningar, det är alltså dessa som i första hand ska beaktas. Därefter kommer de förarbeten och motiv som ligger bakom författningarna. Nästkommande rättskälla är praxis vilket utgörs av avgöranden från, i första hand, våra högsta instanser t.ex. Högsta domstolen. Om inte dessa rättskällor ger vägledning får man söka svar i doktrin.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad betyder rekvisit

2016-11-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad detta betyder "Ge exempel utifrån förutsättningarna (rekvisit) för viss rättsföljd"
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!I vissa lagar finns det rekvisit som ska uppfyllas för att lagen ska bli tillämplig. Rekvisit betyder villkor eller kriterier. Rekvisit kan vara alternativa eller kumulativa. Ett alternativt rekvisit innebär att något av vissa givna alternativ måste vara uppfyllt, och kumulativa rekvisit betyder att alla givna rekvisit ska vara uppfyllda. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Författningskommentarer – juridisk doktrin

2016-11-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad är en författningskommentar? Är det lagrådet som författar dem? Vad har de för syfte?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Författningskommentarer är en del av juridisk doktrin, det vill säga en del av den juridiska litteraturen. Litteraturen skrivs av erfarna jurister, oftast professorer och andra verksamma vid Sveriges universitet. Juridisk doktrin har i allmänhet inte samma ställning som lagförarbeten eller domar från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, men många anser ändå att doktrin ska ses som en rättskälla i svensk rätt. Syftet med kommentarerna är, precis som med annan juridisk litteratur, att utreda gällande rätt och att i viss mån diskutera hur rättsläget bör vara.Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler funderingar!Vänliga hälsningar,

EKMR / Positiva och negativa förpliktelser

2016-11-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad har europakonvetionen för relation till Sveriges rättutöning? Exempel? Och vad innebär begreppen negativ och positiv förpliktelse inom juridiken?
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Europakonventionen (förkortat till EKMR) gäller som svensk lag här i landet. Den kan alltså åberopas av alla svenska fysiska och juridiska personer inför nationell domstol. Svensk lag ska dessutom tolkas i ljuset av EKMR och det får inte stiftas lagar som strider mot konventionen. Ett exempel kan vara att en tilltalad i brottmål som inte får ta del av viss bevisning som läggs fram. Då kan denne åberopa artikel 6 i EKMR som säger att var och en har rätt till en rättvis rättegång.En negativ förpliktelse innebär att någon är skyldig att underlåta något. Som exempel kan nämnas förbudet mot tortyr i EKMR artikel 3.En positiv förpliktelse innebär skyldighet att utföra eller tillhandahålla något. EKMR artikel 6 som nämnts ovan är en sådan förpliktelse för staten att garantera en rättvis rättegång för sina medborgare och tillhandahålla de resurser som krävs för att uppfylla kraven.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Definitionstolkning av "konstitution"

2016-11-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad innebär begreppet konstitution?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En konstitution är de grundläggande rättsregler som utgör kvalificeringen för all maktutövning mellan stat och medborgare. I svensk rätt utgörs vår konstitution av våra fyra grundlagar, medan den exempelvis i USA utgörs av deras faktiska konstitutionshandling innefattande sju stycken artiklar. Anledningen till att man använder terminologin konstitution istället för grundlag är att det ur en konstitution kan utläsas ett sammanslaget statsskick under vilket landet styrs. I Sverige är makten fördelad mellan den verkställande makten, som utgörs av statsministerämbetet, den dömande makten, som utgörs av domstolarna samt den lagstiftande makten, vilken härleds ur riksdagen. Detta formuleras ur vår regeringsform som därmed även lägger grunden för vilken konstitutionell maktfördelning som är rådande. Med vänlig hälsning,

Legalitets- och objektivitetsprincipen

2016-11-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka lagar påverkas utav legalitets- och objektivitetsprincipen?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Legalitetsprincipen är ett juridisk rättsgrundsats som använder inom flera juridiska discipliner. De rättsområden som denna princip har en tydlig inverkan på är straffrätten och skatterätten. Principen finns även grundlagsfäst genom 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen: "Den offentliga makten utövas under lagarna". Inom straffrätten uttrycks den genom nulla poene sine lege (inget straff utan lag) och nullum crimen sine lege (inget brott utan lag). Den kan även uttryckas som två förbud:1. Förbud mot analog strafftillämpning (dvs. det måste uttryckligen stå i lagen att någon är ett brott för att man ska kunna dömas för det).2. Förbud mot retroaktiv strafftillämpning (dvs. om det införs ett nytt brott som inte funnits tidigare kan man inte bli dömd för det om man "begått brottet" innan det ens var ett brott). Inom skatterätten uttrycks principen genom nullum tributum sine lege (ingen skatt utan lag). Dvs. om det inte uttryckligen står i lagstiftningen att staten har rätt att ta ut skatt för något så kan de inte göra detta. Gällande objektivitetsprincipen så gäller den för domstolar och offentlig förvaltning och är inskriven i grundlagen (1 kap. 9 § regeringsformen). Principen innebär ett krav för domstolar och myndigheter ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska. I praktiken innebär det att domstolar och myndigheter inte får fatta beslut utan att först utreda ärendet och att detta ansvar sträcker sig längre än vad man kan förvänta sig.Inom processrätten innebär objektivitetsprincipen att enbrottsutredning ska bedrivas på ett förutsättningslöst och objektivt sätt och att polis och åklagare är skyldiga att utreda och föra fram även omständigheter som är till den misstänktes fördel, se 23 kap. 4 § rättegångsbalken. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,