Tolkningsmetoder och förbudsskyltar

2017-01-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om man har en juice i handen som man dricker ur och en kasse med ett paket glass i den andra. så ska man gå in i en butik och det är en skylt med en glass på och ett rött kryss över. Hur ska man tolka skylten utifrån dessa tolkningsmetoder?1) Restriktiv tolkning2) Extensiv tolkning3) Teleologisk tolkning4) Tolkning e contrario5) Reduktionsslut
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Den restriktiva tolkningen innebär att förbudet ges en snäv betydelse. Glass som man har i handen är förbjudet, men inte juice eller glass i en kasse.Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad är syftet med förbudet? Troligen för att undvika spill och kladd i affären. Därmed kan också juice vara otillåtet om det finns en risk för spill. Men ett paket glass i en kasse medför ingen sådan risk, varav det är tillåtet.Tolkning e contrario innebär att man gör en motsatsvis slutsats. Om glass är förbjudet, innebär det att allt annat än glass är tillåtet. Man kan då ta med juice in i butiken.Reduktionsslut är en slutsats att bestämmelsen inte ska tillämpas, även om den enligt ordalydelsen är tillämplig. Det kan av olika skäl (t.ex. syftet med förbudet) vara motiverat att undanta situationen från förbudets tillämpningsområde. Om glass är förbjudet på grund av kladdrisk, kan det vara motiverat att tillåta kladdfri glass.Med vänliga hälsningar,

Kan en butik förbjuda tiggare?

2016-12-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan en privatägd ICA-butik förbjuda tiggare att sitta utanför entren ?
Marcus Carlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, det går inte. I Sverige är det tillåtet med tiggeri. Marken utanför en ICA-butik är att anse som allmän plats och ägaren har därmed ingen rätt att förbjuda tiggare från att sitta utanför butiken. En annan fråga kan uppstå om personen uppträder aggressivt eller dylikt, då kan det bli tal om att tillkalla polis.

Vem bestämmer och fattar beslut om skatter?

2016-12-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan kommun bestämma om progressiv skatt? Eller besluta om att inte ta ut skatt eller återbetala skatt på inkomster upp till 11.000/mån bruttoinkomst (fattigdomsgränsen enligt EU).
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.I regeringsformen (1974:152) 1 kap 4 § 2 st. kan vi läsa att det enbart är riksdagen som får stifta lag i Sverige, besluta om skatt till staten och bestämma hur statens medel ska användas.I regeringsformen 8 kap 2 § 3 p. kan vi utläsa att föreskrifter som avser den kommunala beskattningen ska beslutas genom lag, dvs genom riksdagen.Vi kan även läsa i regeringsformen 8 kap 3 § 1 st. 2 p. och regeringsformen 8 kap 7 § 2 st. att riksdagen inte ens får bemyndiga regeringen att fatta beslut eller bestämma över skatter.När det gäller skatt så får en kommun endast fatta beslut om skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommunen, se regeringsformen 8 kap 9 § 2 p.Med det sagt så är svaret på din fråga att enbart riksdagen kan fatta beslut om skatter i Sverige. Riksdagen ska i deras beslut ta hänsyn till EU-rätten. Myndigheter, kommuner och enskilda är i sin tur tvungna att följa riksdagens beslut.Sverige har idag progressiv skatt på alla inkomster som härrör ifrån en anställning, uppdrag eller liknande. Enligt skatteverket så behöver en person som tjänar mindre än 18 951 kr under år 2017 (18 739 kr under år 2016) inte betala någon skatt.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Författningskommentarer – juridisk doktrin

2016-11-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad är en författningskommentar? Är det lagrådet som författar dem? Vad har de för syfte?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Författningskommentarer är en del av juridisk doktrin, det vill säga en del av den juridiska litteraturen. Litteraturen skrivs av erfarna jurister, oftast professorer och andra verksamma vid Sveriges universitet. Juridisk doktrin har i allmänhet inte samma ställning som lagförarbeten eller domar från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, men många anser ändå att doktrin ska ses som en rättskälla i svensk rätt. Syftet med kommentarerna är, precis som med annan juridisk litteratur, att utreda gällande rätt och att i viss mån diskutera hur rättsläget bör vara.Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler funderingar!Vänliga hälsningar,

Miljöbalken och lex specialis

2016-12-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,utöver MB (miljöbalken) finns det en stort antal bestämmelser om miljöskydd i annan lagstiftning. Exempel jaktlagen, minerallagen och plan och plan - och bygglagen. Hur förhåller sig MB:s bestämmelser till annan lagstiftning som också reglerar miljöskydd? Tillämpas bestämmelserna parallellt då? mvhLinda
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I svensk rätt tillämpas principen om lex specialis. Denna princip innebär att en regel eller lag som särskilt reglerar något ska ges företräde framför en mer allmän bestämmelse eller lag (lex generalis). Vad gäller Miljöbalken är denna lex generalis i förhållande till mer specifika och särskilda lagar såsom de du nämner. Miljöbalken innehåller följaktligen, generellt sett, mer allmänna bestämmelser. I de fall där det finns mer specificerade bestämmelser rörande samma förhållande/fråga går den specifika bestämmelsen före. Jag hoppas du är nöjd med svaret!Mvh

Proposition för socialtjänstlagen

2016-12-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilken är propositionen till den senaste ändringen av 11 kap. 2 § socialtjänstlag (2001:453)?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.När det gäller socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap 2 § så skulle du kunna kika på prop. 2012/13:10 stärkt stöd och skydd för barn eller prop. 2000/01:80 ny socialtjänstlag m.m.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

EU:s statsstödsregler

2016-12-02 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Är EU; stadsstödsregler tillämpliga för kommuner?
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Statsstödsregleringen såsom den anges i artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt gäller som huvudregel alla offentliga medel. I dessa omfattas både stat, kommun och landsting. EU:s statsstödsregler gäller alltså för kommuner. Vidare krävs att det utgår offentliga medel till en annan ekonomisk verksamhet för att kommunen ska träffas. Det spelar ingen roll vilken sorts offentliga medel det är och inte heller vilken sorts företag, organisation eller del i produktion eller dylikt det är. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning!

Begagnande av offentlig plats

2016-11-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om man som företag har en sk överdagen reklampelare vid en och samma offentliga plats några timmar varje dagen. Eftersom att det är ett upprepande beteende, krävs då tillstånd?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen krävs tillstånd från Polisen för användande av offentlig plats annat än tillfälligtvis. Offentliga platser definieras i lagen som bland annat allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.Tillfällig användning som undantas tillstånd är exempelvis skolelevers försäljning av majblommor. En skylt är således alltid tillståndspliktig. Bankett för ansökan om tillstånd hittar du här.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04.