Är kommunägda företag näringsidkare i lagens mening?

2016-10-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad jag förstår gäller Lagen om namn och bild i reklam för företag så att en person inte ska behöva synas i ett företags marknadsföring utan sitt medgivande, och att lagen inte gäller för ideella föreningar och myndigheter. Men gäller Lagen om namn och bild i reklam för kommunägda företag? T.ex. när X-stad Turist AB som ägs till 100% av X-stad kommun annonserar i tidningar.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!När en lag är oklar kan Högsta domstolen (HD) i vissa fall meddela prövningstillstånd. HD har tidigare i år (2016) meddelat prövningstillstånd till en fråga som rör tillämpningsområdet av lagen du hänvisar till, se mål nr: Ö 4555-15. Frågan är huruvida en kommun ansetts vara näringsidkare enligt 1 § lag om namn och bild i reklam (LNBR)(1978:800) se här. Till skillnad från förutsättningarna i din frågan kommer HD att ta ställning till om kommuner ( inte kommunalägda aktiebolag) omfattas av lagen.Med näringsidkare förstås en som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. Verksamhet som bedrivs av det allmänna som innefattar myndighetsutövning är som regel inte näringsverksamhet. Kommunen är en organisation som är politiskt styrd och är i grund och botten ingen näringsidkare. Som svar på din fråga gäller däremot att om en kommun äger ett aktiebolag och handlar som sådant, ska den genom en sådan verksamhet anses vara näringsidkare och omfattas då av ovan nämnda lag.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Alkoholservering i anslutning till ishockeymatch

2016-10-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Vi tänkte anordna en liten happening i anslutning till en hockeymatch i vår förening. Deltagare får anmäla sig och vi säljer mat och öl till självkostnads pris på ett avspärrat område. Måste vi ha tillstånd eller räknas det som slutet sällskap? M.V.H Peter
Anton Olenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gällande alkoholservering krävs som huvudregel ett alkoholtillstånd. Under vissa förutsättningar är dock servering utan tillstånd möjligt och då måste samtliga rekvisit i 1a § 8 kap Alkohollagen vara uppfyllda:D.v.s. att serveringen sker under ett enstaka tillfälle, för i förväg bestämda personer utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Undantagsbestämmelserna tar sikte på att det ska vara ett enstaka, helt privat evenemang och att det sker utan utbyte av kommersiella intressen. Med självkostnadspris menas att deltagarnas inte ska betala mer än alkoholens inköpspris.Om ni vid er ishockeymatch tar betalt för inträde, eller t.e.x. bedriver kioskverksamhet, sker arrangemanget inte utan vinstintresse och således är undantagsbestämmelserna inte tillämpliga. Vidare är det tveksamt om det kan anses vara ett slutet sällskap, då det verkar som att vem som helst kan anmäla sig till arrangemanget. Det krävs att det finns ett samband mellan personerna, t.ex. att de är medlemmar i er förening, och att det inte rör sig om ett för stort antal personer. Det verkar som att ni inte uppfyller kraven i undantagsbestämmelserna och behöver söka alkoholtillstånd för serveringstillfället, vilket görs hos den kommun ishallen är belägen i.Med vänlig hälsning,

Begrepp i lag

2016-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om ett begrepp inte går att utläsa i lagtexten, vilka andra källor skulle man då kunna vända sig till för utläsning?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Om ett begrepp inte definieras i lagtexten vänder man sig till lagens förarbeten. Finns inte heller där någon definiton vänder man sig till praxis, vilket är avgöranden från i första hand de högsta instanserna Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Slutligen kan man söka ledning i doktrin. Doktrin är avhandlingar och annan litteratur som är skriven av till exempel professorer som är specialister inom området. Hoppas att detta gav svar på din fråga!MVH

Gallring av belastningsregister

2016-09-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag har nyligen skrivit in mig på en kurs för att bli god man förvaltare jag kom in men jag är lite orolig för register utdrag som de skall göra för ca 15 år sedan då jag mode lite dåligt blev jag tagen för snatteri jag tror att jag fick betala böter men är inte säker på det men jag vet att jag fick en Prick hos polisen när försvinner den kommer de att se det om de begär register utdrag från polisen jag har skött mig efter den händelsen det ända var inkasso krav som jag har betalat av jag är orolig om jag inte får jobba inom komunen för att jag har en Prick jag är nu gift har 2 barn och jobb men vill gå en utbildning för att bli god man förvaltare
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Det framgår i 17 § lagen om belastningsregister att gallring av bötesstraff ska ske efter fem år efter domen/beslutet/strafföreläggandet. Alltså är uppgift om snatteri redan gallrat från ditt belastningsregister. Det borde inte finnas någon uppgift överhuvudtaget såvida du inte begått några nya brott. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

ESTA och arrestering

2016-10-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad menas med arresterad?Man får inte göra ESTA ansökan om man blivit arresterad skriver ni. Om man blivit tagen för snatteri av civil väktare -är det att blivit arresterad?
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!När man ansöker om ESTA ska man bland annat besvara frågor huruvida man tidigare har blivit dömd för något brott. Jag inte fullt insatt i hur de amerikanska myndigheterna bedömer huruvida en person ska bli godkänd eller inte men med "arresterad" menas anhållen d.v.s. att en person får anhållas av polis i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol. Det är möjligt att den amerikanska tolkningen av "arrested" även omfattar att man har blivit gripen. Det är bäst att du frågar personal hos den amerikanska ambassaden om deras regler kring visum m.m.Lagreglerna (enligt svensk rätt) om anhållande finns i rättegångsbalken 24 kap. 6, 11, 12 och 13 §§.Ordningsvakter kan omhänderta en person som inte låter sig avlägsnas. En ordningsvakt har även rätt att gripa en person som begår ett brott med fängelse i straffskalan. Ordningsvakten griper på envar, precis som vem som helst. En ordningsvakt kan också avvärja straffbelags handling enligt polislagen 13§. I detta fall har ordningsvakten i stället möjlighet att omhänderta en person och polisen kan därefter välja ett upprätta en anmälan eller gripa den omhändertagne. När ordningsvakten avvärjer en straffbelagd handling gäller i regel alla brott som lyder under allmänt åtal och inte enbart straff med fängelse i straffskalan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gallring ur belastningsregistret

2016-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har nyligen fått böter för fortkörning (13 km för fort på 70 väg). Hur längre kvarstår en sådan förseelse i transportstyrelsens register?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Det register som transportstyrelsen och andra myndigheter använder sig av, där alla förseelser som blivit lagförda på ett eller annat sätt återfinns, är belastningsregistret. Regler om belastningsregister återfinns i lag om belastningsregister. I 16 - 18 §§ finns regler om hur länge belastningsregistret innehåller viss uppgift innan den gallras. I ditt fall kommer, enligt 17 §, bötesstraffet att finnas i registret i fem år, såvida inte du begår nya brott. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Ändra grundlagen

2016-09-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Har hört att man skulle kunna göra en grundlagsförändring om fem sjättedelar av riksdagens ledarmöter röstar för det lämnade grundlagsförslaget. Stämmer detta eller måste det alltid ske genom två likalydande beslut med riksdagsval mellan?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!När jag svarar på denna fråga delar jag in den i bakgrund och sedan svar.Bakgrund:Hur en grundlag ändras stadgas i regeringsformen (RF) (https://lagen.nu/1974:152). Enligt 8 kap. 14 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K8P14S1) ska en grundlag ändras genom två likalydande beslut, av vilka det ena ska fattas före och det andra efter val till riksdagen. Det ska dessutom gå minst 9 månader mellan det att förslaget första gången presenteras i riksdagen och det riksdagsval som ska komma mellan de två besluten. Syftet med denna spärr är att det ska garanteras att det finns god tid för debatt och information om de kommande besluten.Denna tidsfrist på 9 månader kan dock undantas om konstitutionsutskottet* med minst fem sjättedelar av ledamöterna i detta utskott beslutar om det. Denna bestämmelse stadgas även den i 8 kap. 14 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K8P14S1). Syftet med denna bestämmelse är att kunna snabba på grundlagsändringen om förslaget presenteras första gången då ett riksdagsval ligger nära.Svar:Enligt information ovan tror jag källan du har hört detta från har tolkat lagen på felaktigt sätt (vilket är förståeligt då paragrafen är skriven på ett krångligt sätt). Det krävs alltid två likalydande beslut med ett riksdagsval mellan. Dock kan konstitutionsutskottet med fem sjättedelar av utskottets ledamöter undanta tidsspärren på 9 mån som jag redovisat ovan.När en grundlagsändring sker räcker det faktiskt med enkel majoritet på vardera beslut enligt 4 kap. 7 § RF (https://lagen.nu/1974:152#K4P7S1). Således behövs det bara stöd från mer än hälften av de röstande. Hoppas detta svar gav klarhet!*Konstitutionsutskottet är ett utskott inom riksdagen som granskar regeringens arbete, men har även hand om bland annat grundlagarna.Med vänlig hälsning

När serveringsansvarig inte är på plats

2016-09-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad kan de juridiska konsekvenserna bli ifall en 19-åring serverar starköl på en restaurang när ingen med serveringstillstånd finns på plats?
Adrian Nylén |Hej!Er fråga rör reglerna kring servering av alkoholhaltiga drycker, vilket gör Alkohollagen (2010:1622) (AL) tillämplig.I kapitel 8 AL återfinns de regler som berör servering av alkohol. Enligt 8:18 § AL står det att en utsedd serveringsansvarig skall finnas på plats under hela serveringstiden. Åldern på den serverande personen (i det här fallet 19 år) spelar alltså ingen roll, då den serveringsansvarige brustit i sitt ansvar.Konsekvenserna av att bryta mot 8:19 AL blir i det här fallet att kommunen enligt 9:17 § p. 2 AL kan utfärda en varning till tillståndshavaren. Om överträdelsen upprepas kan kommunen enligt 9:18 § p. 3 AL återkalla serveringstillståndet.Hoppas detta besvarat er fråga!