Vem måste känna till lag och praxis?

2018-03-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har en fråga som gäller ett förfallet borgensåtagande i ett företag som gick i konkurs med underskott 2004. Nu har Högsta Domstolen i en dom 2017-06-29 (Ö 1853-16) fastställt att det räcker inte med att en borgenär och ägare av en skuld skickar påminnelser om skulden, för att ett preskriptionsavbrott ska ske. Borgenären måste också väcka liv i konkursboet och meddela en likvidator. Efter kontroll med tingsrätten har inte borgenären eller ägaren av skulden genomfört denna åtgärd. De har enbart skickat ut betalningskrav- och påminnelser. Utöver detta nu lämnat ärendet till KFM och försök till utmätning av mina bankmedel har gjorts.Är det gäldenären eller borgenärens ansvar att känna till domen från Högsta Domstolen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte någon lagstadgad skyldighet att känna till (civilrättslig) lag eller praxis. Det får istället enbart anses vara fördelaktigt om man gör det.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Får kommunen tvinga fastighetsägare att ordna med snöröjning på trottoar framför fastigheten?

2018-03-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Min kommun har ålagt sina kommuninvånare att skotta trottoarna som angränsar till våra tomter. Får kommunen verkligen göra så? Det är alltså kommunens mark vi ska skotta.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fastighetsägare är enligt 2-3 § gaturenhållningslagen (1998:814) skyldig att hålla med gaturenhållning och snöröjning, på de områden som i detaljplanen är kvartersmark och i de fall underlåtenhet av åtgärder skulle leda till olägenheter för människors hälsa, trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) får kommunen meddela lokala förskrifter avseende snöröjning. Det bör även ligga i fastighetsägares intresse, att i de fall trottoar har blivit isig och den inte sandas, eller det snöat på trottoar, kan fastighetsägare bli skadeståndsansvarig om denne har varit försumlig. Personskada som uppstått på grund av fastighetsägares oaktsamhet ska enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här)ersättas av den som har orsakat skadan. Genom att kontakta Lantmäteriet kan du dock ta reda på om trottoaren utanför er fastighet är kvartersmark.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad gäller angående licenskrav för mynningsladdade vapen?

2018-03-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej !Jag har hört att man från vissa håll i Riksdagen velat se över detta med licens av typ mynningsladdade vapen, då man menat att det borde vara licensfritt med vapen som är rena kopior och fungerar på samma sätt så som orginalvapen från före 1890 och inte vara gjorda för gastäta patroner utan laddas från mynningen med löskrut, förladdning och kula.. Är detta något som har gått igenom eller blev det återigen nedröstat?M v h
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kan du läsa den fråga Sten Bergeheden ställde till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:"Vapen tillverkade före 1890 som inte har enhetspatron, i huvudsak mynningsladdare och kammarladdare, är idag licensbefriade. Men intresset för att skjuta med mynningsladdare är stort och vissa vill kunna köpa nya mynningsladdare för att använda vid sportskytte. Idag krävs det licens på ett sådant vapen som är mynningsladdat och tillverkat efter 1890. Det innebär att det är ytterligare ett ärende för polisen att hantera, vilket innebär såväl personaltid som kostnader för myndigheten. För att underlätta licenshanteringen borde man därför ta bort licensplikten även för mynningsladdare som är tillverkade efter 1890, då de nya versionerna inte skiljer sig markant från sin historiska upplaga. Med anledning av ovanstående vill jag fråga justie- och inrikesminister Morgan Johansson: Avser ministern och regeringen att slopa licenskravet för mynningsladdade vapen som tillverkats efter 1890?"Justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons svar löd enligt följande:Sten Bergheden har frågat mig om regeringen avser att slopa licenskravet för mynningsladdade vapen som tillverkats efter 1890. Enligt 1 kap. 4 § b vapenlagen (1996:67) är skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner undantagna från vapenlagens bestämmelser. Undantaget tar främst sikte på framladdningsvapen (mynningsladdare), men även skjutvapen som laddas på annat sätt, t.ex. bakladdade vapen, omfattas av undantaget under förutsättning att de inte är avsedda för gastäta enhetspatroner.Sedan i våras har en utredare i uppdrag att se över vissa frågor på vapenlagstiftningens område. Utredaren ska bl.a. analysera hur svensk rätt förhåller sig till de nyligen beslutade ändringarna i EU:s vapendirektiv och föreslå de författningsändringar som visar sig nödvändiga på grund av tvingande regler från EU. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 10 januari 2018.Vad gäller vapenlicenshanteringen framgår det av Polismyndighetens slutredovisning den 7 mars 2017 av regeringsuppdraget Polismyndighetens hantering av vapentillstånd, att handläggningstiderna för vapenlicenser sjunker.Det pågår alltså arbete på vapenlagstiftningens område och Polismyndighetens statistik över de senaste årens handläggningstider för vapentillstånd visar en positiv utveckling. Mot denna bakgrund har jag i nuläget inte för avsikt att vidta någon särskild åtgärd som rör licenskrav för mynningsladdade vapen.SvarEftersom justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons anser att polisens handläggningstider utvecklats positivt, avses inte någon åtgärd vidtas avseende slopande av licenskrav för mynningsladdade vapen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur begär jag ut en dom från förra året?

2018-02-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,, hur begär jag bäst ut en dom från förra året? Ska man ring till polisen eller domstolen?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det är som huvudregel domstolen som meddelat domen som kan ge ut den till allmänheten. Polisen är alltså inte rätt myndighet. Du kan ringa in till den domstol i den ort som domen meddelades. Om domen meddelats exempelvis i Stockholms tingsrätt, ringer du till 08-561 655 10. Varje domstol har en serviceskyldighet att ge råd, information, upplysningar och annan liknande vägledning till den som behöver det (i den mån det är rimligt sett till verksamhetens omfattning).Du kan läsa mer om att beställa domar från varje domstols hemsida. Under "Om tingsrätten" uppe till höger på domstolens hemsida, hittar du oftast en undersida som heter "Beställa domar och beslut" i vilken du kan läsa mer om hur du kan få tag på domar och beslut. Du har även möjlighet att beställa domar eller beslut via beställningsformulär på den aktuella domstolens hemsida.Du behöver uppge tillräcklig information för domstolen om vad saken handlar om för att domstolen ska kunna hitta rätta handlingar.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Vid vilken ålder får man dricka vilken alkoholhalt?

2018-03-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har hört att det är lagligt för en 15-16 åring att dricka alkoholhaltiga drycker som inte överskrider 2,25% per volymenhet. Är det sant eller ör det en myt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid frågor avseende alkohol är det alkohollagen som tillämpas. Det är inte brottsligt att förtära alkohol om man är under 18 år och sålunda kan man inte tilldelas något straff eller annan påföljd. Det är dock olagligt att sälja, skaffa fram eller ge bort alkohol till någon som är under 20 år, (3 kap. 7 och 9 § alkohollag). Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent (1 kap. 5 § alkohollagen). Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent benämns folköl (1 kap. 8 § alkohollagen). Man får sålunda till någon mellan 18 och 20 år sälja, skaffa fram eller ge bort folköl, och till någon under 18 år sälja, skaffa fram eller ge bort alkohol som understiger 2,25 volymprocent.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Får man filma sin personal?

2018-03-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejVi har en.butikOch jag vill sätta dit kameror för jag är.mån om min personal och så att det ej kommer någon och skadar eller rånar oss mmFår.man det?Samma gäller hella vår lokalOm man filmar personalen Får man det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Övervakning på arbetsplatsVill du ha kameraövervakning på en arbetsplats, exempelvis kontor eller lager, dit allmänheten inte har tillträde, utan bara anställda, krävs inget tillstånd. Övervakningen ska dock i dessa fall ha ett syfte. Den ska vara för att exempelvis förhindra olyckor eller förebygga brott. Det ska med andra ord ha ett "berättigat syfte" och man måste kunna visa att behovet att övervaka väger tyngre än personers intresse av att inte behöva bli övervakad. Tycker du dig ha ett syfte som väger tyngre än den enskildes i dessa fall, får övervakningen trots det inte vara för mycket. Övervakningen ska alltså motsvara syftet med övervakningen. Förekommer det exempelvis att saker försvinner från kontor eller lager, kan detta berättiga övervakning.Övervakningskameror i butikenSka du övervaka butiken, en plats allmänheten kommer till, man du söka tillstånd om detta hos Länsstyrelsen. För att tillstånd ska ges, övervägs ditt intresse att övervaka, mot de enskildas intresse av att inte bli övervakade. Ett intresse att övervaka kan vara för att förebygga eller avslöja brott. I vissa fall krävs det inte tillstånd, men det krävs att man anmäler det till Länsstyrelsen. I dessa fall ska syftet med övervakningen vara att undvika eller avslöja brott och det rör sig om exempelvis butikslokaler, vari man kan köpa eller hyra varor eller tjänster. Du bör i detta fall kunna få tillstånd. Jag råder dig att kontakta Länsstyrelsen för att se vad som gäller just för dig.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vilka sätt att väcka skadeståndstalan mot staten finns?

2018-03-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Är det möjligt att som privatperson stämma svenska staten för brott mot lagar/mänskliga rättigheter och liknande?Hur går man tillväga isånnafall?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) och europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).Inledningsvis kan det vara relevant att konstatera att staten som sådan inte kan dömas för brott enligt brottsbalken eftersom staten är en juridisk person. Juridiska personer anses inte kunna begå brott i svensk rätt. Har ett brott begåtts kommer därmed alltid en fysisk person att dömas, vare sig det skett inom ramen för en juridisk persons verksamhet eller ej.Staten kan dock tänkas bryta mot andra bestämmelser. Det kanske tydligaste exemplet är att staten kan ådra sig skadeståndsskyldighet genom främst 3 kap. SkL. Detta gäller alltså för fall då någon lidit skada av ett agerande som staten bär ansvaret för. Ytterligare en möjlighet för enskilda (privatpersoner) att väcka talan mot staten är genom artikel 13 EKMR. Konventionen är numera lag i Sverige. Högsta domstolen har i ett antal avgöranden (exempelvis NJA 2005 s. 462) konstaterat att en enskild som fått sina i EKMR fastslagna rättigheter kränkta av staten kan ha rätt till ersättning för detta. Detta omfattar även ersättning för rent ideella kränkningar, alltså sådana som inte orsakat någon ekonomisk skada.I båda fallen ovan väcker du enligt min uppfattning talan genom normalt domstolsförfarande.Detta är en översikt över de möjligheter som enigt min uppfattning ter sig mest relevanta på ett generellt plan. Har du frågor om något mer konkret fall kan du lämna frågan i kommentarsfältet, så ska jag göra mitt bästa för att svara.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Översätta gåvobrev med notarius publucis

2018-02-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!En utländsk släkting till mig har gett mig en gåva i form av en summa pengar. Vi har skrivit ett gåvobrev där det tydligt står att hon är gåvogivare och jag är gåvomottagare, samt beloppet som hon skänker till mig, och jag tror att alla formella krav som finns i Sverige för ett gåvobrev är uppfyllda.Problemet är att gåvobrevet är skrivet på det utländska språket. Även om jag översätter gåvobrevet till svenska hos en auktoriserad translator, saknar översättningen underskrift, eftersom min släkting inte kan tvingas skriva på ett dokument skriven på ett språk som hon inte förstår. Hon pratar tyvärr inte engelska heller.Jag tänkte använda gåvan som en kontaninsats till bostad, men kan inte göra det eftersom banken kräver ett gåvobrev skriven på svenska eller engelska, med underskrift från både gåvogivare och mottagare för att bevilja ett bolån.Min fråga är, hur ska jag gå vidare? Jag kan inte tvinga någon skriva på ett avtal på ett främmande språk, och utan svensk eller engelsk gåvobrev kommer jag inte få lån!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle råda dig att kontakta en notarius publicus. Det är en person som fått statligt förordnande att kontrollera och intyga dokuments riktighet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen