Ansvar för nycklar

FRÅGA
Hej, har ett jobb där jag har nycklar till olika kunder till företaget. Nu vill arbetsgivaren att jag som använder/har dessa nycklar ska bli ersättningsskyldig på ca 1200kr/nyckel om nycklarna blir stulna eller borttappade. Har arbetsgivaren rätt till detta? Tack på förhand!
SVAR
Hej,

Enligt Skadeståndslagen (SkL) har arbetsgivaren ett långtgående ekonomiskt ansvar för skador som arbetstagaren vållat genom fel eller försummelse. Bara om ”synnerliga skäl” föreligger kan arbetsgivaren kräva kompensation av arbetstagaren, vilket i praktiken medför att arbetstagaren i allmänhet inte behöver ta ekonomiskt ansvar för skador vållade i tjänsten. Motiven bakom denna ordning är tanken att arbetsgivaren bör sträva efter att organisera arbetet på ett sätt som minimerar skaderisken, samt att arbetsgivaren ofta har större ekonomiska resurser och möjlighet att teckna ansvarsförsäkring. Utgångspunkten är således att du som arbetstagare bara i absoluta undantagsfall kan göras ansvarig om nycklarna kommer bort.

Genom kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet går det emellertid att komma överens om andra regler än de ovan angivna. Jag har mycket svårt att föreställa mig att en facklig organisation skulle acceptera din arbetsgivares förslag och kvar återstår därför att försöka få dig att acceptera förslaget som en del av ert anställningsavtal. Anställningsavtalet fungerar på samma sätt som avtal i allmänhet, dvs. parterna måste komma överens. Någon möjlighet för arbetsgivaren att på egenhand bestämma att du ska betala 1200 kr/ nyckel om nycklarna blir stulna eller borttappade finns inte. Så länge du har ett befintligt anställningsavtal är du således obehindrad att motsätta dig förslaget.

Som arbetstagare är det emellertid inte alltid lätt att stå emot arbetsgivarens påtryckningar. En arbetstagare befinner sig många gånger i en svag position och kan därför, pga. av exempelvis rädsla att gå miste om framtida arbetstillfällen, se sig tvungen att acceptera ett förslag som arbetstagaren under andra betingelser inte hade accepterat. Som en säkerhetsventil mot överenskommelser som leder till allt för betungande resultat för den svagare parten finns 36 § Avtalslagen som innebär att ett avtalsvillkor kan sättas helt eller delvis åt sidan. En förutsättning är att villkoret är oskäligt och min bedömning är att det mycket väl kan vara oskäligt att du som arbetstagare tar det ekonomiska ansvaret för nycklarna.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt för arbetsgivaren att ensamt bestämma att du ska bära det ekonomiska ansvaret för nycklarna. Du bör motsätta dig förslaget och istället rekommendera din arbetsgivare att förebygga den ekonomiska risken genom förbättrade rutiner och en ansvarsförsäkring. Om din arbetsgivare står på sig kan du informera denne om att förslaget ändå kan visa sig vara meningslös eftersom den kan komma att åsidosättas i efterhand med stöd av 36 § Avtalslagen.

Lycka till,

Elias Himsel
Fick du svar på din fråga?