Köp av båt

2006-08-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag sålde vår 18 år gamla båt för ett tag sedan,nu har startmotorn gått sönder samt propellern. Köparen vill ha ersättning för sina utlägg , startmotorn var upprostad enligt det företag som har reparerat eller bytt ut den. Båten provkördes och besiktigades av köparen innan leverans utan problem Med tanke på att båten är 18 år gammal, har han rätt till ersättning av oss? Bör tilläggas att han fick ett pris under marknadsvärde
SVAR
Hej!

Vid köp mellan två privatpersoner gäller Köplagen. (Se http://www.lagen.nu/1990:931 )

Frågan om ersättning beror på det förelåg ett fel i varan när risken för varan övergick på köparen - och i så fall, om säljaren skall anses vara ansvarig för detta.

Fel i varan
Om fel föreligger eller inte avgörs utifrån avtalet. Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.
Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. (17 § 1 och 2st.)

Säljaren ansvarar även för vad andra än säljaren, t.ex. företaget som upprustat startmotorn, har lämnat för uppgifter. (18 §)

Köparen får emellertid inte såsom fel åberopa vad han måste anses ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. (20 §)

Avgörande tidpunkt
Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.

Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen. (21 §)

Min bedömning
Felet skall ha funnits när risken gick över på köparen. Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet eller hämtas eller transporteras till köparen. (13, 6 och 7 §§)

Köparen har bevisbördan för att felet fanns i varan när risken gick över. Eftersom båten fungerade felfritt vid provkörning/besiktning talar mycket för att felet inte fanns vid denna tidpunkt. Om du även kan visa papper på reparation innan köpet talar detta ytterligare för att felet uppstått efter avlämnandet.

Om nu felet mot förmodan fanns vid avlämnandet och köparen mot alla odds lyckas bevisa detta, torde denne ha upptäckt felet vid sin prövkörning/besiktning. Särskilt när felen är av sådan dignitet som att propeller och startmotor inte fungerar.

Som förhoppningsvis framgått avgörs väldigt mycket på den specifika avtalssituationen. Vad som är fel i varan om köpet avser en ny båt skiljer sig avsevärt från om båten är 18 år gammal. Om nu köparen trots allt inte bort ha upptäckt felet borde köparen räkna med att en 18 år gammal båt som säljs under marknadspris kan inneha fel eller vara i behov av reparationer inom en inte allt för lång framtid.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93141)