Barns skadeståndsskyldighet

FRÅGA
Hej! jag undrar om ett barn skadar ett annat barn som får skador, vem blir då skadeståndsskyldig?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Har någon under 18 år tillfogat annan personskada regleras detta i 2 kap 4 § skadeståndslagen (SkL), se här. Denna paragraf är en slags jämkningsregel och innebär att barnet ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

Om du har en hemförsäkring kan det finnas en ansvarsförsäkring i den som kan täcka skadeståndsskyldigheten. I så fall kommer inte skadeståndsbeloppet sättas ned enligt 2 kap 4 § SkL.

För att barnet överhuvudtaget ska anses vara skadeståndsskyldig krävs dock att denne har handlat med uppsåt eller av oaktsamhet, se 2 kap 1 § SkL. Enligt praxis har dock ansetts (se t.ex. NJA 1977 s 186) att barn som endast är några år gamla överhuvudtaget inte kan vara skadeståndsskyldiga. Detta beror på att man inte direkt kan påstå att ett så litet barn kan vara oaktsam eller att barnet har agerat med uppsåt att skada någon annan. Har ett barn skadat ett annat barn av en ren olycka uppstår inte skadeståndsskyldighet.

Ju yngre barnet är desto större skäl kan finnas för att jämka skadeståndsskyldigheten. Har ett äldre barn med uppsåt skadat ett annat barn är huvudregeln att skadeståndsskyldighet uppstår. Även i sådana fall kan dock skadeståndsskyldigheten jämkas, t.ex. om det har resulterat i allvarliga skador och skadeståndsbeloppet därför skulle bli alltför betungande.

Enligt 6 kap 2 § 2 stycket föräldrabalken (här) har föräldrarna en plikt att ha uppsikt över sina barn. Föräldrarna har därmed ett ansvar för att hindra barnet från att orsaka annan skada. Har föräldrarna varit oaktsamma och brustit i sin uppsikt över barnen kan föräldrarna därav bli skadeståndsskyldiga. Detta kan t.ex. bli aktuellt om en förälder låter ett barn leka med något farligt och barnet skadar ett annat barn. I så fall blir föräldern skadeståndsskyldig för att denne har brustit i sin uppsikt över barnet.

Sammanfattningsvis så svarar barnet själv för eventuell skadeståndsskyldighet förutsatt att föräldrarna inte har brustit i sin uppsikt över barnet.

Hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97694)