Uppsägning till följd av sjukdom

2006-09-06 i Övrigt
FRÅGA
Kan min arbetsgivare säga upp mig p.g.a. att jag är sjuk och utvecklat fibromyalgi p.g.a stressen och skiftgången?
SVAR
Hej!

Denna typ av fråga är dessvärre svår att ge ett bra svar på. Anledningen är att man ofta behöver mer information kring de bakomliggande förhållandena än vad som följer av frågan - därför blir svaret i detta fall relativt generellt (men förhoppningsvis kan du i alla fall få en bild om hur rättsläget ser ut).

Rent generellt kan sägas att en arbetsgivares möjligheter att skilja en arbetstagare (anställd) från dennes fasta anställning är reglerad i lagen om anställningsskydd (LAS) och till viss del även i lagen om medbestämmanderätt (MBL). Möjligheterna för arbetsgivaren att göra detta är enligt LAS begränsad till två typer av situationer - avsked samt uppsägning (det senare delas in i uppsägning p.g.a. arbetsbrist respektive personliga skäl). Med avsked avses enligt 18 § LAS fall då anställningsförhållandet upphör att gälla med omedelbar verkan - för att arbetsgivaren skall ha rätt att avskeda någon krävs emellertid att den anställde grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (det rör sig inte sällan om brottsliga handlingar). Uppsägning enligt 7 § LAS skiljer sig från avskedet på sådant sätt att anställningsförhållandet i normala fall inte upphör att gälla med omedelbar verkan - istället föregås anställningens upphörande av en uppsägningstid.

Om man ser till ditt fall (d.v.s. att du skiljs från din anställning till följd av sjukdom) torde detta vara att betrakta som en uppsägning p.g.a. personliga skäl, varför någon närmare information kring avskedande samt uppsägning p.g.a. av arbetsbrist kanske blir lite överflödig.

Med uppsägning p.g.a. av personliga skäl avses situationer där arbetstagaren uppvisat en misskötsamhet som inte kan ursäktas, men vad som är att betrakta som oursäktlig misskötsamhet varierar emellertid och är beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Oavsett vilket måste uppsägningen (i likhet med arbetsbrist) dock alltid vara sakligt grundad, något som sjukdom i normala fall inte är. För att en uppsägning som grundar sig i sjukdom hos arbetstagaren, skall kunna anses vara sakligt grundad krävs i regel att arbetsgivaren har företagit relativt omfattande åtgärder för att bereda arbetstagen arbete. Detta innefattar att arbetsgivaren skall ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och anpassat arbetsplat¬sen i skälig utsträckning. För att det skall föreligga saklig grund för uppsägning krävs vidare att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse.

Om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter kan det föreligga saklig grund för uppsägning, men som ovan nämnts är det mycket svårt att ge något konkret svar på frågan då bedömningen bygger på en samlad bedömning av det bakomliggande förhållandet i det enskilda fallet. Är det så att du är osäker på om du har blivit korrekt behandlad eller inte, föreslår jag dig att kontakta din fackförening eller jurist.

Mvh

Tim Boström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)