Skadeståndsansvar för barn

FRÅGA
Ställer en fråga angående barns skadeståndsansvar. Om 3 flickor på 14 år inte med flit och inte uppsåtligen orsakat en brand på grund av smällare så att ett boningshus samt 2 ladugårdar brinner ner till grunden hur går det då till rent hypotetiskt med deras skadeståndsansvar samt för oss föräldrar i och med den nya lagen som trädde i kraft från årsskiftet? Vi har ansvarsförsäkring.
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Skadeståndsansvaret för barn regleras i 2 kap 4 § i skadeståndslagen. Den anger att barn under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Detta är alltså en slags jämkningsregel. Om ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsbeloppet kommer skadeståndsansvaret inte att jämkas. För att barnet skall vara skadeståndsskyldigt överhuvudtaget krävs, precis som för vuxna, att han eller hon har handlat med uppsåt eller av oaktsamhet.

I föräldrabalken stadgas att vårdnadshavare har tillsynsplikt över sina barn för att förhindra att barnet orsakar skada för någon annan (föräldrabalken 6 kap 2§). Om föräldrarna har brustit i sin uppsikt över barnen kan föräldrarna istället bli skadeståndsskyldiga.

Ändringen i skadeståndslagen som trädde i kraft nyligen gäller vårdnadshavares ansvar för skador orsakade av deras barn genom brott. Vårdnadshavarens skyldighet skall vara begränsad till en femtedel av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Vidare kan skadeståndsansvaret jämkas om det skulle vara uppenbart oskäligt att tillämpa det i det enskilda fallet (skadeståndslagen 3 kap 5 och 6§§)

Sammanfattningsvis är det alltså så att barn själva svarar för skadeståndsskyldigheten, såvida inte vårdnadshavaren brustit i sin tillsynsplikt. Om ett barn orsakar en skada genom brott, är däremot vårdnadshavaren skadeståndsskyldig, med begränsningen till en femtedel av ett prisbasbelopp.

Länk till skadeståndslagen: här
Länk till föräldrabalken: här

Hoppas mitt svar har hjälpt er!
Med vänlig hälsning
Kerstin Eifrém
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97693)