Arbetsgivares principalansvar vid trafikskador

FRÅGA
Vi har en chaufför som körde in i bilen framför. Det blev repor i lacken som måste lagas, förmodligen måste hela kofångaren lackas om. Chauffören själv har erkänt att han inte var tillräckligt uppmärksam när han körde så han såg inte att det tog stopp framför han. Får vi "ta betalt" av denne chaufför som täcker lackning av bil? Mvh: Anna
SVAR
Hej Anna!

Frågan regleras i skadeståndslagen (SkstL) 1972:207 (här) samt trafikskadelagen (TSL) 1975:1410 (här).

Ifall lackskadan uppkom på den framförvarande bilen så täcks kostnaden av er trafikförsäkring, eftersom er chaufför var vållande (TSL 10 § 2 st.). Ni torde därmed inte ha något ekonomiskt intresse i att rikta ersättningsanspråk mot er chaufför. Även om denne skulle utge skadestånd så torde han inträda i er rätt till trafikskadeersättning, varför den försäkringsmässiga utgången i alla fall blir densamma (TSL 19 §).

Ifall lackskadan uppkom på ert fordon så utgår ingen trafikskadeersättning (TSL 10 § 2 st.). Fråga är om ni i sådant fall kan kräva er chaufför enligt reglerna i skadeståndslagen. Som huvudregel gäller för denna typ av situation ett s.k. principalansvar. Det innebär att ni som arbetsgivare är ersättningsskyldiga för skador som era arbetstagare vållar i tjänsten (SkstL 3 kap 1 §). Principalansvaret gäller oavsett vem den skadelidande är. Som huvudregel kan ni sålunda inte kräva någon ersättning från er chaufför.

Skadeståndslagen gör undantag från principalansvaret endast vid synnerliga skäl (SkstL 4 kap. 1 §). Normalt föreligger sådana skäl endast vid uppsåtligt handlande, men det kan bli aktuellt att låta er chaufför stå för viss del av kostnaden ifall dennes oaktsamhet var grov. Vid oaktsamhetsbedömningen måste alla relevanta omständigheter kring olyckstillfället vägas in, såsom var olyckan inträffade samt vad i chaufförens handlande som ledde fram till densamma. Att chauffören erkänt sin bristande uppmärksamhet har dock betydelse endast för det fall de faktiska omständigheterna visar att hans oaktsamhet var grov.

Det skall påminnas om att principalansvaret gäller som huvudregel och att arbetstagare i allmänhet inte skall bli ersättningsskyldiga för skador de vållar i tjänsten.

Vänligen
Mikael Mellberg

Mikael Mellberg
Fick du svar på din fråga?