Arbetstagarbegreppet

2006-10-15 i Övrigt
FRÅGA
Hur kan en skådespelare i en teaterföreställning på en statsunderstödd teater, typ Dramaten definieras, ur juridiskt perspektiv ? Är man arbetstagare, eller på något annat sätt, "delaktig i ett skapande av ett konstverk", eller...?
SVAR
Hej.

Frågan om vem som skall anses vara anställd arbetstagare, och vem som skall betraktas som egenföretagare eller oberoende utövare av tjänster finns det i Sverige ingen i lag fastställd definition på. Detta avgörs i stället ytterst av Arbetsdomstolen (AD), som därvid har att bedöma alla de faktorer som sammanlagt kan ligga till grund för avgörandet.

Frågan huruvida någon i lagens mening är arbetstagare hos annan eller inte är att bedöma efter vad dem emellan kan anses avtalat, varvid man inte kan inskränka sig till något visst avtalsvillkor såsom ensamt avgörande utan har att beakta alla i samband med avtalet och anställningen förekommande omständigheter.

Vi har i Sverige ett vidsträckt arbetstagarbegrepp. En konsekvens av detta är att också mycket kortvariga arbetsförhållanden kan ske i form av en anställning. Detta kommer bland annat till uttryck i en HD-dom från början av 1990-talet som gällde en skådespelare som engagerades för en enstaka filmdag. Arbetstagarbegreppet är dessutom tvingande. Även om avtalet ingås som ett uppdragstagarförhållande kan en domstolsprövning leda till en annan bedömning. Att detta i hög grad har en praktisk tillämpning framgår av en annan AD-dom. I denna underkände domstolen ett uppdragsavtal för en journalist vid Sveriges Television och fastställde att det förelåg ett anställningsförhållande.

Jag hoppas Du är nöjd med svaret, du är annars välkommen att återkomma med ytterligare frågor.

Vänligen,
Sannah Weiger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)