Häkning

FRÅGA
Hej Jag är misstänkt för misshandel och väntar på rättegång. Är dömd för det innan 2 gånger. Men har inte varit häktad. Finns det nån risk att man blir häktad i väntan på att få domen?
SVAR
Häktning beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. I 24 kap Rättegångsbalken (1942:740) finns utförlig information om på vilka grunder en häktning får ske (se www.lagen.nu).
Om domstolen anser att du på sannolika skäl är misstänkt för misshandeln, kan du häktas, förutsatt att brottet är föreskrivet med minst ett års fängelse. För misshandel av normalgrad stadgas upp till två års fängelse som straff. Detta är tillräckligt för att uppfylla det krav som RB uppställer. Utöver att du skall vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott som stadgar lägst ett års fängelse; krävs att någon av de s.k. häktningsgrunderna är uppfyllda. Dessa är:

- flyktfara (fara för att du undandrar dig straff)
- kollussionsfara (fara för att du undanröjer bevis/försvårar utredningen)
- recidivfara (fara för att du fortsätter med den brottsliga verksamheten)

Den aktuella häktningsgrunden såvitt jag kan bedöma av dina uppgifter skulle kunna vara recidivfaran, alltså risken att du misshandlar igen. Nu vet jag inte hur lång tid som förflutit mellan de olika misshandelstillfällena, men om det är inom en kort period, finns risk för att detta kan ses som en grund för häktning.
Charley Nyström Tesch
Fick du svar på din fråga?