Häktning vid recidivfara

FRÅGA
Hej Jag är misstänkt för misshandel och väntar på rättegång. Har blivit dömd för det 2 gånger innan, en gång för 5 år sen och en för 10 år sen. Finns det nån risk för att man kan bli häktad i väntan på dom då? Med återfallsrisken menar jag.
SVAR
Hej,

Tack för din fråga.

I 24 kap. rättegångsbalken (RB) finns regler om bl.a. häktning. Enligt 24 kap. 1 § 1 st. 3 RB får den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller högre, häktas om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han fortsätter sin brottsliga verksamhet. Häktning kan alltså enligt denna grund ske om det finns en recidivrisk, dvs. fara för återfall i brott.

Det framgår inte av din fråga vilken svårhetsgrad av misshandel du är misstänkt för. Jag kommer i det följande att utgå ifrån att det rör sig om misstanke för misshandel av normalgraden enligt 3 kap. 5 § BrB. I straffskalan för detta brott ingår fängelse i högst två år, vilket medför att häktning kan komma i fråga för brottet. Avgörande för detta är om övriga förutsättningar enligt §:en är uppfyllda.

Det finns alltså en möjlighet för rätten att besluta om häktning av dig. Hur rätten bedömer recidivrisken i ditt fall kan jag inte veta. De lagakraftvunna domar du har på dig kan komma att få betydelse i denna fråga.

Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss.

Med vänlig hälsning,

Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?