Kapitalvinstbeskattning av privatbostadsfastighet

2006-10-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har sålt ett fritidshus och undrar hur många procent reavinstskatten är?
SVAR
KAPITALVINSTBESKATTNING AV PRIVATBOSTADSFASTIGHET

Inledningsvis vill jag göra vissa förtydliganden för att underlätta förståelsen för själva kapitalvinstberäkningen och den givna frågeställningen. På grundval av den givna informationen kommer jag att svara på frågan utifrån den föreställningen att du har sålt en privatbostadsfastighet (se 2 kap. 8, 13 §§ inkomstskattelagen, härefter kallad IL). Försäljningen av denna fastighet kommer att beskattas i inkomstslaget kapital och ska tas upp som inkomst i form av kapitalvinst (se 41 kap. 1 § IL och 42 kap. 1 § IL). För att illustrera hur kapitalvinstberäkningen fungerar kommer jag att ta ett enkelt exempel.

Antag att du köpte fastigheten för 600.000 och nu sålt den för 1,2 miljoner. För enkelhetens skull antar jag också att du inte gjort några renoveringar eller nedlagt några förbättringsutgifter på fastigheten. Utifrån dessa antaganden så framräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan 1.200.00-600.000 (ersättningen minskad med kostnader för försäljning, dvs mäklarkostnader minus omkostnadsbeloppet , 44 kap. 13, 14 §§ IL) = 600.000. Endast två tredjedelar av denna kapitalvinst ska tas upp till beskattning: 600.000*0,66= 400.000 (45 kap. 33 § IL). På den del av kapitalvinsten som ska tas upp till beskattning utgår sedan trettio procent statlig skatt och då blir den slutliga skatten som ska inbetalas till staten för denna försäljning: 400.000*0,3= 133.333 SEK ( se 65 kap. 7 § IL).


Det bör här slutligen påpekas att jag vid denna beräkning utgått från det ganska orealistiska antagandet att du inte haft några andra utgifter eller inkomster i inkomstslaget kapital (se 65 kap. 7 § IL). Det är exemplevis ganska sannolikt att du har haft exempelvis ränteutgifter (se 42 kap. 1 § st. 2 IL). Men för din konkreta frågeställningen om procentsatsen på överskott i inkomstlaget kapital efter reavinst på fastighetsförsäljning så råder det ingen tvekan om svaret. Den statliga skatten är 30 % på överskottet i inkomstslaget kapital.

För lagrum se www.lagen.nu.

Jacob Öberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86926)