Skadestånd vid långsam handläggning hos försäkringskassan

2012-07-25 i Försäkringskassan
FRÅGA
Försäkringskassan har strulat med mitt ärende sen dag ett genom att ta emot min arbetsgivares sjukanmälan av mig men inte "aktivera" det i min profil, detta har orsakat en förskjutning i handläggandet. Det har nu gått sex (6) månader sedan jag blev sjukskriven och jag får fortfarande inget besked om när jag får utbetalning. Detta har satt mig i extrem ekonomisk kris där jag nu riskerar att förlora boende, bil, mobiltelefon abonnemang samt att jag kommit till kronofogden med räkningar. Har varit i kontakt med FK och dom menar att det inte är nått dom kan göra åt det. Får dom verkligen göra så? Kan jag kräva typ skadestånd eller liknande på grund av deras handhavande av mitt ärende? Vart ska jag i så fall vända mig? Tack på förhand
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 7 § förvaltningslagen sägs att "varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts...". Ur detta kan utläsas en skyldighet för försäkringskassan att handlägga ärenden utan oskäliga dröjsmål. Oskälig handläggningstider kan även strida mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR artikel 6 och 13).

Om försäkringskassan misslyckas med att handlägga ditt ärende inom skälig tid kan detta utgöra en försummelse från myndighetens sida och du kan då väcka talan om skadestånd mot staten (se 3 kap. 2 § skadeståndslagen). Du kan även grunda din skadeståndstalan direkt på att staten brutit mot EKMR.

Vad som utgör skälig handläggningstid kommer bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Vid denna bedömning har europadomstolen tagit hänsyn till ärendets komplexitet, vem som orsakat dröjsmålet (myndigheten eller sökanden) och ärendets vikt för sökanden.

Observera dock att du enligt skadeståndslagen i ditt fall även måste kunna bevisa att du lidit ekonomisk skada (ren förmögenhetsskada) och att denna skada står i orsakssamband med myndighetens dröjsmål. För att vara på den säkra sidan bör du alltså även utnyttja EKMR som även ger rätt till rent ideelt skadestånd (se NJA 2005 s. 462).

För att utkräva skadestånd pga. myndighetens underlåtenhet att fatta beslut vänder du dig inledningsvis till Justitiekanslern.

Mvh Mattias

Skadeståndslagen finns på här
Förvaltningslagen finns på här
EKMR finns på https://lagen.nu/1994:1219
Mattias Karlsson J
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (101)
2018-05-22 Har försäkringskassan rätt att be om att få ut uppgifter från en förskola?
2018-05-22 Kan försäkringskassan rikta återkrav mot ett dödsbo och vad kan dödsboet isåfall göra?
2018-05-12 Byte av handläggare
2018-05-07 Kan jag lämna mitt hus och få bostadbidrag före skilsmässan?

Alla besvarade frågor (54460)