Avstående av arv till barnen - vägrar sedan ge dem pengarna.

2012-07-31 i Gåva
FRÅGA
Hej. När jag var gift så ärvde min fru pengar och hon avstod 70 000 till varje barn genom avtal, där hon vilkorslöst gav dem dessa pengar. Samtidigt så betalade hon av gemensama lån. Barnen han aldrig få dessa pengar innan skilsmässa, nu vägrar min före detta fru betala detta till barnen. Hon menar att hon gjorde detta bara för att slippa arvskatt och hon menar att hon inte skall betal eftesom hon betalade av gemensamma lån. Vad gäller? Hon måste väl betala? Hur skall barnen få dessa pengar?
SVAR
Hej, tack för din fråga.

Arsavståendet som din före detta hustru har gjort är att anse som en gåva. Vad som krävs för att en gåva skall vara fullbordad anges i Gåvolagen (här.

För att en gåva skall anses fullbordad krävs normalt att den har kommit i mottagarens besittning (2 §), i det fall att givaren förbehåller sig rätten att disponera över egendomen har ingen gåva skett och egendomen tillhör fortfarande givaren.

Det krävs även att mottagaren har nått den psykiska mognad som krävs för att förstå innebörden av att ta emot någonting. I föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K12, regleras barns och föräldrars rättshandlingsförmåga. Vad gäller omyndiga barn får de inte själva rättsligt råda över sin egendom, däremot kan de i de flesta fall ta emot en gåva i form av en lös sak.

I normalfallet är det ni som föräldrar som är förmyndare (10:2 FB) och det är då er skyldighet att förvalta den omyndiges tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna (12:1 FB). Detta skall ni göra på det sätt som bäst gagnar barnet (12:3 FB). När det är en förälder som är givare av gåvan kan det, på grund av risk för juridiska intressekonflikter, i vissa fall krävas att en god man förordnas för att ta emot gåvan för barnets räkning.

Ni måste alltså inledningsvis fråga er om gåvan fullbordats i förstaläget. Att pengarna inte har kommit i barnens faktiska besittning kan tala för att gåvan inte kan anses fullbordad, men om din före detta hustru har skrivit gåvobrev som hon har gett till barnen eller omständigheterna i övrigt visar på att hon avsett att gåvan skall komma till allmänhetens kännedom, kan redan löftet om gåvan bli bindande.

Att din hustru har använt pengarna för att betala av gemensamma lån innebär inte att hennes eventuella skyldighet att utge pengarna till barnen bortfaller. Om ni konstaterar att det är en giltig gåva kan det bli aktuellt att titta på om din före detta hustru har begått något brott, t.ex. olovligt förfogande, se Brottsbalken 10:4 (här).

Om ni får fastställt i dom att hon är skyldig att utge pengarna till barnen och hon fortfarande inte betalar kan ni vända er till kronofogdemyndigheten för hjälp med skuldindrivningen.


Vänligen,
Amanda Wiggh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (398)
2018-05-22 Gåvobrev för fastighet
2018-05-22 Hur får jag tillbaka det jag gett i gåva?
2018-05-14 Är det juridiskt bindande att bevittna ett avtal via Skype?
2018-05-06 Behöver en pengagåva regleras genom ett gåvobrev och tillkommer det någon skatt för gåvan?

Alla besvarade frågor (54460)