Skillnad mellan återförsäljare och handelsagenter

2006-11-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Undrar vad det är för skillnad mellan återförsäljare och handelsagenter vad det gäller försäljning. Är det någon skillnad om man ser på det sakrättsligt respektive obligationsrättsligt? Vore tacksam för svar så snart som möjligt!
SVAR
En återförsäljare är någon som handlar i eget namn och för egen räkning. Han innehar äganderätten till de varor som han säljer och blir avtalspart i det köpeavtal som uppstår vid försäljning. För att uppnå sakrättsligt skydd när man köper varor av en återförsäljare ställs det olika krav beroende på om man är konsument eller ej. I de fall då en konsument köper en vara av en näringsidkare (t.ex. en återförsäljare) blir konsumentköplagen tillämplig. Enligt 49 §(Se http://www.lagen.nu/1990:932#p49 ) i denna lag blir ett köp giltigt mot säljarens borgenärer i och med avtalet. Detta förutsätter antingen att det rör en bestämd vara eller att säljaren har vidtagit någon åtgärd för att avskilja varan så att det framgår att den är avsedd för köparen. Att ha ”skydd mot säljarens borgenärer” innebär att den vara man köpt är skyddad mot eventuell utmätning eller konkurs som drabbar säljaren innan köparen fått varan i sin besittning.

Om en näringsidkare köper en vara av en återförsäljare blir istället köplagen tillämplig. Köplagen innehåller inte någon regel om skydd mot säljarens borgenärer. För att sakrättsligt skydd skall uppnås gäller istället den s.k. traditionsprincipen. Det innebär att varan måste komma i köparens besittning för att han ska få skydd mot säljarens borgenärer. I vart fall måste säljarens rådighet till varan avskäras. Om inte detta sker kan varan utmätas eller säljas om säljaren kommer på obestånd eller drabbas av konkurs. Detta trots att köparen har erlagt betalning för varan.

En handelsagent i lagens mening är någon som handlar för en huvudman i dennes namn och för dennes räkning. Normalt sker detta genom att agenten tar upp anbud och verkar för att avtal om köp eller försäljning skall träffas mellan huvudmannen och tredje man. Agenten förmedlar således köpet men har normalt inte rätt att ingå avtal för huvudmannens räkning (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p17 ). Agenten har normalt ingen eget varulager utan varorna skickas till köparen direkt från huvudmannen. Ibland har dock agenten ett mindre lager för att kunna visa varor eller klara av snabba leveranser. Varor och eventuella pengar som agenten innehar för huvudmannens räkning måste han hålla åtskilda för att dessa ska vara skyddade om agenten går i konkurs eller drabbas av utmätning (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p6 ).

Obligationsrättsligt blir köpet giltigt i och med köpeavtalet, både vid agentur och vid återförsäljning. Avtalsparter blir köparen och huvudmannen respektive köparen och återförsäljaren. En köpare kan alltid vända sig till återförsäljaren för att åberopa fel i varan eller dröjsmål med avlämnandet. Om ett köp förmedlats av en agent kan en sådan reklamation göras via denne eller direkt till huvudmannen (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p23 ).


Vänligen

Filip Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93141)