Återkallande av talan

2005-12-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Betr. Återkallande av skiljeförfarande. Om den påkallande parten återkallar ett skiljeförfarande, då han saknar möjlighet att ställa förskottering av pengar eller säkerhet för ett skiljeförfarande. Har han då rätt att gå vidare att istället pröva frågan hos Tingsrätten?. Enligt upgjort kontrakt skall ärendet hanteras av skiljedom. Om han nu mot förmodan har denna möjlighet, hur lång tid har han på sig att söka prövning hos tingsrätten?. Eller har han med detta förlorat sin möjlighet att gå vidare.
SVAR
I 28 § lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgas det att om någon återkallar sin talan, avskriver skiljemännen tvisten om inte motparten begär att frågan ska prövas, läs här . Detta betyder emellerid inte att skiljemännen har prövat talan. Allmänt inom civilprocessrätten gäller nämligen att en allmän domstol kan pröva en fråga om den inte redan har blivit prövad av en domstol. Återkallar en part sin talan innan domstolen prövat den kan domstolen pröva denna talan vid ett senare tillfälle. Detsamma gäller inom skiljedomsrättens område. Se 27 §.

Om den påkallande parten stämmer in på nytt är det skiljemän som ska avgöra frågan. De är nämligen första och enda instansen och som konstaterats ovan har de inte prövat frågan. Enligt 4 §, ska en domstol avvisa en fråga som ska avgöras av skiljemän. Avvisning sker emellertid bara om motparten gör en invändning att domstolen inte är behörig att pröva frågan. Man kan lätt tro, av 10 kap. 17 § rättegångsbalkens utformning, att den allmänna domstolen självmant ska avvisa talan, men denna paragraf synes bara gälla det ovanliga legala skiljeförfarandet, läs http://www.lagen.nu/1942:740. I ditt fall rör det sig troligtvis om ett vanligt skiljeförfarande.

Sammanfattningsvis har alltså den påkallande parten rätt att ta upp frågan igen eftersom skiljemännen inte prövat frågan. Tingsrätten är emellertid inte rätt forum. Du måste dock göra en invändning i ditt svaromål om att tingsrätten inte är behörig att ta upp frågan.


Michael Witting
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88487)