Förhör och anhållande

FRÅGA
Hejsan. Min syster har gjort sig skyldig till grovt bedrägeri medels urkundsförfalskning då hon tog ett lån i killen namn på 200.000 kr. Är nu polisanmäld och kallad till förhör, vad kommer ske? I brevet från polisen stod det att hon kommer delges misstanke om grovt bedrägeri medels urkundsförfalskning vid förhöret. Kan man bli anhållen vid förhöret? Eller kommer de bara berätta vad hon är misstänkt för, om hon inte vill säga ngt utan advokat vad sker då? Vad sker efter förhöret och vad kan man vänta sig för straff? Hur snabbt går ett sådant här ärende?.. Tack på förhand. 
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt Rättegångsbalken (RB) 23 kap 9 § här är den som inte äranhållen eller häktad inte skyldig att kvarstanna längre än 6 timmar på förhör.Den som är misstänkt kan dock kvarhållas ytterligare 6 timmar på förhör om detär av synnerlig vikt för utredningen. Gripande, anhållande och häktning regleras i RB 24 kap här. Om man vid förhöret finner skäl att anhållanågon, kan denna person gripas vid förhöret enligt RB 24 kap 7 § i väntan påanhållan av åklagaren. Åklagaren ska inför ett anhållande överväga om det finnsandra medel än anhållande som är lämpliga, t.ex. att den misstänkta fårreseförbud.

För att anhålla någon krävs enligt RB 24 kap 6 § att det skafinnas skäl för häktning. Om häktning inte kan komma att aktualiseras, skaanhållande i princip inte ske.

Förutsättningarna för häktning anges i 24 kap 1 §. Häktningenligt huvudregeln förutsätter misstanke på sannolika skäl att den misstänkteförövat brottet samt att det ingår 1 års fängelse eller mer i straffskalan. Dettauppfylls både för grovt bedrägeri, vars straffskala sträcker sig från 6månaders fängelse till 6 års fängelse enligt Brottsbalken (BrB) 9 kap 3 § här , samturkundsförfalskning där straffskalan anger fängelse i högst 2 år enligt 14 kap1 § här .

För sannolika skäl krävs att omständigheterna är sådana attmisstanken vid en objektiv bedömning framstår som berättigad, misstanken måstebygga på konkreta fakta.

Vidare krävs att någon av häktningsgrunderna i RB 24:1 äruppfyllda för att anhållande ska kunna ske. Dessa tre är:

1. Flyktfara – risk för att den misstänkta avvikerför att undandra sig straff

2. Kollusionsfara - risk för att den misstänktegenom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

3. Recidivfara – risk att den misstänkte fortsättersin brottsliga verksamhet.

Eftersom anhållande ofta sker i ett tidigt skede avutredningen är det vanligast att kollusionsfara anges som anledning, eftersomman ofta inte hunnit förhöra parter och vittnen och säkra annan bevisning. Närbevisningen är säkrad och det inte längre finns risk för kollusionsfara ellernågon annan av häktningsgrunderna finns inte längre skäl för häktning, ochsåledes heller inte grund för anhållande. Anhållanden ska då genast hävasenligt RB 24 kap 10 §.

Ett anhållande är tidsbegränsat, den tredje dagen kl. 12efter anhållandebeslutet ska en häktningsframställan göras om åklagaren vill gåvidare och häkta den misstänkte enligt RB 24 kap 12 § 1 st.

Den misstänkte är inte skyldig att besvara frågor vidförhöret.

Det är många olika omständigheter som kan inverka när straffska bestämmas, bl.a. den misstänktes ålder (om under 21), tidigare brottslighetoch brottslighetens straffvärde efter beaktande av försvårande och förmildrandeomständigheter om sådana föreligger. När påföljd ska bestämmas utgår manvanligtvis från minimistraffet, t.ex. 6 månader för grovt bedrägeri ochjusterar sedan på grund av ovanstående omständigheter. Det är svårt att sägavar man börjar när det gäller urkundsförfalskning, men eftersom grov urkundsförfalskninghar ett minimistraff på 6 månaders fängelse enligt BrB 14 kap 3 § brukarurkundsförfalskning av normalgraden vanligtvis understiga detta.

När flerfaldig brottslighet föreligger brukarasperationsprincipen tillämpas vid bestämmande av påföljd vilket innebär att engemensam påföljd bestäms. Det är svårt att uttala sig vilken påföljd som kanbli aktuell i detta fall när så lite är känt om omständigheterna.

Om straffvärdet för de två brotten hamnar under ett årsfängelse föreligger en presumtion mot fängelse, då brukar istället villkorligdom användas.

Det är tyvärr svårt att uttala sig om hur lång tid ett sådanthär ärende kan ta.

Hoppas det var svar på dina frågor.

Vänligen 

Lovisa Hedlund
Fick du svar på din fråga?