Reklamation av vara som slutat fungera

2007-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Gäller inte Konsumentköplagen och paragraf 23 angående reklamation om en vara (router) har fungerat men sen av någon oförklarlig anledning (ej felanvändning) slutat fungera? Företaget hävdar att reklamation bara gäller för fel som upptäcks på nya produkter. Mvh
SVAR
Hej! Av din fråga tolkar jag det som att du köpt routern för privat bruk, dvs. du är att anse som en konsument och inte en näringsidkare vilket gör att konsumentköplagen ( här ) blir tillämplig. Denna lag är tvingande vilket betyder att näringsidkaren (företaget) inte kan avtala bort lagen eller uppställa sämre villkor än de som ges.

För det första skall frågan om varan är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas (20 §), vilket är när du köpte varan i affären. Även om felet visar sig först senare så ansvarar säljaren för fel som funnits vid denna tidpunkt. Av tredje stycket i samma paragraf framgår att om en försämring av varan uppkommer efter avlämnandet skall varan även anses som felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott.

Enligt 20a § samma lag finns en presumtionsregel som innebär att om felet visar sig inom 6 månader efter det att varan avlämnats skall felet anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat kan visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta är en garanti för konsumenten som, vilket framgått ovan, är tvingande för säljaren. Det är säljaren som har bevisbördan om denne påstår annat. Om felet visar sig efter dessa 6 månader är det du som köpare som skall visa att routern hade ett ursprungligt fel.

Det kan dessutom vara av stor vikt att du undersöker om säljaren givit dig någon garanti eller liknande utfästelse vid köpet. I sådant fall anses fel föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen/garantin omfattar (21 §).

Reklamationen i 23 § innebär att du måste, inom skälig tid efter det du upptäckte eller bort upptäcka felet, reklamera felet till säljaren för att kunna åberopa felet och göra gällande påföljder. Om du lämnar meddelande om detta till säljaren inom två månader efter det att du märkt felet anses det alltid ha lämnats i rätt tid. Här finns även en preskriptionsfrist på tre år som innebär att du förlorar rätten att åberopa felet om du inte reklamerar inom denna tid, såvida inte annat följer av en eventuell garanti/utfästelse.

Detta innebär att om felet visat sig efter dessa 6 månader och om ingen garanti finns så får du i första hand visa att felet fanns vid avlämnadet. Går inte detta kan du, om möjligt, hävda att säljaren begått ett avtalsbrott, vilket innebär att du får undersöka vad som avtalats vid köpet angående produkten.

Mvh

Peter Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (884)
2021-04-30 Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?
2021-04-30 Formkrav för gåvobrev
2021-04-30 Nya fel efter reparation av bil
2021-04-29 Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

Alla besvarade frågor (92074)