Fel i utförd tjänst (husmålning)

2007-02-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag anlitade en målare som målade om vårat hus , men efter cirka ett halvår började färgen flagna och trilla av. Målaren säger att det är den gamla färgen under som trillar av och hänvisar till den målaren. Vad har jag för rättigheter här?
SVAR
Hej!

Om en målare (näringsidkare) utför arbete åt en konsument gäller Konsumenttjänstlagen (1985:716) KtjL här. Av 4 § KtjL följer att näringsidkaren har ett krav på sig att utföra tjänsten fackmässigt. I detta ligger bl.a. en skyldighet att samråda med konsumenten i den utsträckning som är nödvändigt. Denna regel är tvingande vilket innebär att näringsidkaren inte kan friskriva sig från den. Framkommer det vid undersökning eller när tjänsten utförs att även ytterligare arbeten, s.k. tilläggsarbeten, bör utföras samtidigt med tjänsten skall näringsidkaren även i detta läge kontakta konsumenten för att inhämta dennes anvisningar, 8 § 1 st.

Näringsidkaren är även skyldig att avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten om t.ex. kostnaden för tjänsten inte står i proportion till nyttan etc., 6 §. Upptäcks detta först sedan börjat utföras skall näringsidkaren ta kontakt med konsumenten för att inhämta dennes anvisningar.

Tjänsten är enligt 9 § felaktig om näringsidkaren inte har iakttagit kravet på fackmässighet enligt 4 §. Tjänsten är även enligt 11 § felaktig om näringsidkaren inte informerat konsumenten om sådant han kände till om tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och han insåg eller borde ha insett att detta skulle vara av betydelse för kunden.

Tidpunkten för när eventuell felaktighet i tjänsten skall bedömas är när tjänsten är utförd, 12 §. Näringsidkaren är ansvarig för försämringar efter denna tidpunkt om det beror på att han åsidosatt vad som följer av avtalet eller annars av konsumentköplagen, 13 §.

Om en tjänst är felaktig står ett antal påföljder till buds. I ditt fall är de mest troliga avhjälpande samt skadestånd. Enligt 20 § har näringsidkaren dels rätt dels skyldighet att avhjälpa felet. Vad ett avhjälpande rent faktiskt skulle innebära i ditt fall går inte säkert att uttala sig om. Beror felet på den gamla färgen kan avhjälpande innebära att målningsarbetet skall göras om men det omfattar inte sådant arbete som krävs för att ta bort den gamla ”ursprungliga” färgen för att därigenom nå ett fullgott resultat. Enligt 31 § har konsumenten även rätt till ersättning för kostnader i samband med felet.

För att över huvudtaget kunna göra gällande påföljder krävs att konsumenten reklamerar inom skälig tid från att han märkte eller borde ha märkt felet, 17 §. Vad som är skälig tid varierar men sker reklamationen inom 2 månader från att felet upptäcktes är det alltid ”inom skälig tid”. Efter tio år förlorar konsumenten rätten att reklamera. Reklamationen måste alltså ske i anslutning till att felet framträdde.

Slutligen bör tilläggas att konsumenten har bevisbördan för sitt påstående.

Med vänliga hälsningar

Ludvig Lagerkranz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97361)