Fråga om klagan över domvilla

2007-02-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
En fråga om domvilla. Om domvilla i ett rättsfall kan fastslås ha inträffat i lägre rättsinstans, ex. tingsrättsnivå samt dom från tingsrätten erhållits, och ärendet är överklagat till högre rätt. Vad gäller? Om domvilla har konstaterats i den lägre rättsinstansen, räcker detta för att åberopa domvilla? Eller är det så att? Domvilla ej kan åberopas innan den överklagade domen behandlats i högre rättsinstans och har vunnit laga kraft? Hoppas på svar snarast Med vänlig hälsning
SVAR
Hej!

Klagan över domvilla är en säkerhetsventil som ger möjlighet att ogiltigförklara en dom om något av de fyra kriterier som Rättegångsbalken stadgar föreligger, dessa finns http://www.lagen.nu/1942:740#K59 . Det första kriteriet är då ett rättegångshinder som rätten självmant har att beakta förelegat, exempelvis att målet redan avgjorts i domstol, se http://www.lagen.nu/1942:740#K17 . Det andra kriteriet är då dom givits mot någon som inte stämts in på rätt sätt. Kriterium nummer tre är om domen är så oklar att det inte går att avgöra hur domstolen har dömt i målet. Det sista kriteriet är om ett grovt rättegångsfel har förekommit och detta kan antas ha inverkat på utgången i målet, exempelvis om en part inte har getts möjlighet att närvara vid huvudförhandlingen.

Är något utav dessa fyra kriterier uppfyllda i ett mål får klagan över domvilla ske. Den som berörs av domen har rätt att klaga över domvilla, detta innebär att i vart pall parterna har rätt att klaga, se http://www.lagen.nu/1942:740#K59P1 . Efter det att en dom meddelats har den som vill klaga på domen sex månader på sig att göra detta. Gällande tingsrätts dom förs klagan i hovrätten och övriga instansers dom i högsta domstolen, se http://www.lagen.nu/1942:740#K59P2 . Under tiden som domstol prövar klagan över domvilla kan den besluta att domen inte skall verkställas. Ett bifall till klagan över domvilla innebär att domen undanröjs och i regel också att målet skall handläggas på nytt. Om domvillan berott på att rätten inte borde ha tagit upp målet till prövning skall målet inte handläggas på nytt. Se närmre http://www.lagen.nu/1942:740#K59P3 .

Talan om domvilla väcks separat från ett överklagande av domen till högre rätt. Detta innebär att frågorna handläggs genom två olika förfaranden och det mest troliga är att den överklagade domen förklaras vilande under tiden som domvillefrågan prövas, se http://www.lagen.nu/1942:740#K32P5 . Att domen har överklagats till högre instans är alltså inte något hinder mot att talan om domvilla förs samtidigt.

Med vänliga hälsningar
Linnéa Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86937)