Uppsägning p.g.a. personliga skäl

2007-02-19 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Vi har haft stora problem med en av anställda på jobbet. Hon har arbetat hos oss under många år, men har alltid uppfört sig oförskämt mot andra, vilket lett till att arbetsmiljön och stämmningen på jobbet har försämrats allt mer under den senaste tiden. Nu när hon är 65 år och alla hoppades att hon skulle gå på pension, förklarade hon att hon tänker fortsätta jobba tills hon blir 67 år. Finns det något sätt att vägra henne fortsätta jobba eller säga upp henne pga hennes personliga egenskap? I och för sig sköter hon sitt jobb någorlunda bra, men hennes oförskämda egenskap har påverkat andras arbetssätt och arbetsmijön väldigt negativt. Vore mycket tacksam för snabbt svar!
SVAR
Hej!
Uppsägning av en arbetstagare kan ske utifrån två olika grunder – så kallad arbetsbrist eller förhållanden som hänförs till arbetstagaren personligen, 7 § Lagen om anställningsskydd, se här . Enligt 32 a § har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till den månad då hon fyller 67 år.

Med arbetsbrist menas inte endast att det rent faktiskt är brist på arbete, utan begreppet kan även innefatta sådana situationer som att arbetsgivaren av företagsekonomiska skäl eller omstruktureringar finner sig tvungen att säga upp personal. Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist gäller dock de så kallade turordningsreglerna i 22 § LAS, det vill säga sist in först ut. Arbetsgivaren måste innan en uppsägning undersöka möjligheterna att omplacera arbetstagaren, det finns dock ingen skyldighet att inrätta någon ny tjänst. En uppsägning p.g.a. arbetsbrist kan alltså innefatta ganska många situationer, man brukar säga att alla uppsägningsskäl som inte härrör från arbetstagaren personligen är att hänföra till arbetsbrist.

I er fråga framgår det att det är personliga förhållanden som är problemet. Jag kommenterar därför uppsägning p.g.a. personliga skäl, och berör inte mer utförligt arbetsbrist. En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad. Som utgångspunkt är kraven ganska höga för att en arbetsgivare ska kunna säga upp någon p.g.a. personliga skäl. Bedömningen beror alltid på de mer specifika omständigheterna i det enskilda fallet. Då ni i frågan inte uppgett så särskilt många omständigheter blir svaret ganska generellt hållet. Beträffande misskötsamhet och samarbetssvårigheter krävs att arbetsgivaren tidigare tagit upp frågan med den anställde och sagt till denne om bättring. Om ingen bättring skett efter upprepade tillsägelser och misskötsamheten eller samarbetssvårigheterna är relevanta för utförandet av arbetet, och har arbetsgivaren gjort försök till omplacering kan saklig grund för uppsägning p.g.a. personliga skäl anses föreligga. Av betydelse är även att omständigheterna som grundar uppsägning åtminstone måste föreligga inom två månader före det att uppsägningen sker, något som inte borde utgöra ett problem om bättring inte skett. Frågorna kring uppsägning kompliceras till viss del om ni har avtal med fackförening. Är ni anslutna till någon arbetsgivarorganisation kan denna möjligtvis bistå med hjälp kring detta.

Med vänlig hälsning!

Emil Alin Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1991)
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?
2022-01-09 Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (98481)