Rätt att häva pga trasig ABS-lampa vid privat bilköp?

2007-02-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående privat bilköp. Om en ABS lampa är ur funktion och man som köpare ej upptäcker det under provkörning, har man rätt att häva köpet? eller gäller undersökningsplikten så att ansvaret faller på köparen?
SVAR
Hej!

Av din fråga tolkar jag situationen som att det endast är själva ABS-lampan på kontrollpanelen i bilen som är trasig och således inte hela ABS-systemet. Vore omständigheterna annorlunda blir förutsättningarna och svaret annorlunda. Då får jag be dig återkomma.

Den lag som är tillämplig vid köp av bil mellan två privatpersoner är köplagen, se här . Först skall nämnas att risken för varan (bilen) går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 § och 7 § KöpL. Typfallet är alltså när du som köpare får nycklarna till bilen och kör iväg. Risken innebär, enligt 12 § att du som köpare är skyldig att betala varan även om den har försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren. Uppstod alltså felet efter köpet är det du som får stå för det.

Avgörande tidpunkt för felbedömningen är enligt 21 § när risken för varan går över på köparen. Observera att säljaren svarar för fel som FUNNITS vid denna tidpunkt men visar sig först senare.

Det finns enligt köplagen (20 § ) ingen generell undersökningsplikt. Däremot om köparen de facto har undersökt varan (provkört bilen i ditt fall) eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Frågan är då om du borde upptäckt detta fel vid din provkörning. Vad jag förstår av din fråga så lyser inte lampan alls. Bilens ABS-lampa är vid normal användning/körning släckt. Normalfallet är att lampan lyser när systemet är urkopplat eller om det är ur funktion. Att lampan således inte lyste när du körde torde inte inneburit att du som köpare borde insett att den var trasig.

Det kan vara värt att nämnas att om ni avtalat om ”befintligt skick” gäller 19 §. I sådant fall torde du inte kunna göra gällande endast en trasig lampa på kontrollpanelen som fel.

De påföljder du får göra gällande vid fel regleras i 30 §. Det är av stor vikt att du enligt 32 § så fort som möjligt efter du upptäckt felet reklamerar detta till säljaren, annars förlorar du rätten att åberopa fel i varan.

Enligt 34 § har du rätt att kräva avhjälpande av felet utan kostnad om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har du rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det. Observera att du måste lämna säljaren meddelande om krav på avhjälpande i samband med att du reklamerar själva felet eller inom skälig tid därefter.

Om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid kan du kräva prisavdrag enligt 37 § och 38 §.

Vad det gäller hävning så får detta endast ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde insett detta, någon som torde vara uteslutet i ditt fall.

Med vänliga hälsningar
Peter Ahlström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97361)