Kan man bli av med en gåva om man har skulder?

FRÅGA
om man har skulder och får en gåva kan man bli av med den då?
SVAR

Till att börja med kan sägas att skulder i sig inte utlöser någon rätt för borgenären (den som har en fordran mot dig) att ta en gåva som betalning för skulden. Om däremot borgenären har fått betalningsskyldigheten fastslagen genom en dom eller ett betalningsföreläggande kan han eller hon begära utmätning hos gäldenären (den som har skulden). Beroende på vad det är för slags gåva kan man bedöma om den kan utmätas eller inte. I 5 kap utsökningsbalken (http://www.lagen.nu/1981:774) står det om egendom som är undantagen från utmätning. Bland annat får inte egendom som används för privat bruk, såsom kläder och möbler, utmätas. Inte heller får pengar utmätas i den mån de behövs för gäldenären och hans eller hennes familjs försörjning. Saker av mer personligt värde, såsom ärvda smycken, är undantagna från utmätning. Det har dock betydelse hur pass värdefull egendomen är – personliga ägodelar av lyxkaraktär kan bli föremål för utmätning.Med vänlig hälsningJulia Asplund

Julia Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (401)
2021-02-24 Föreligger det kvittningsrätt?
2021-02-14 Måste dödsboet betala begravningen?
2021-01-31 misstagsbetalning
2021-01-31 Måste panten överlämnas till panthavaren för att bli giltig?

Alla besvarade frågor (89570)