Köp av vara i befintligt skick

2007-05-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag köpte en häst för 55.000 kr i början av nov -07 i \"befintligt skick\". Den blev halt i slutet av februari. Efter veterinärkontroll rekommenderades jag att undersöka hästen på klinik, där det 10 april konstaterades att hästen har spatt. För att ev kunna fastställa hur gammal skadan/sjukdomen var togs extra bilder som skickades till Uppsala för analys. Jag reklamerade muntligt 21 april och skriftligt den 25 april. 9 maj fick jag analyssvaren som säger att hästen haft spatt minst 6 mån och troligtvis längre (från röntgendatum 10 april). Alltså innan jag köpte hästen. Skickade igår begäran om hävning samt bifogade kopia på utlåtandet. Jag köpte av en privatperson, alltså är det Köplagens regler som gäller. Jag tolkar reglerna om fel på varan, befintligt skick mm så att jag ska ha möjlighet att häva köpet eftersom analysen tyder på att felet fanns vid köptillfället. Är det så?
SVAR
Hej!

Det stämmer att köplagens regler är tillämpliga vid köp av lös egendom mellan privatpersoner (KöpL 1 § här). En vara är normalt att anse som felaktig bl.a. om den i fråga om art, mängd eller kvalitet inte stämmer överens med avtalet eller om den inte kan användas för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används till (17 § här). Säljaren ansvarar för fel som funnits när varan avlämnades till köparen, även om felet visar sig först senare (13 och 21 §§ här). Är varan att anse som felaktig kan påföljder göras gällande enligt 30-40 §§ (här). Köpet kan hävas om avhjälpande och omleverans inte är aktuellt och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (37 och 39 §§här).

Bestämmelserna i KöpL är dispositiva, vilket innebär att annat kan avtalas (3 § här). Ett exempel på detta är friskrivningar om att varan säljs i befintligt skick. Enligt KöpL 19 § (här) måste man dock kunna förvänta sig vissa grundläggande egenskaper av en vara trots att den sålts i befintligt skick. En vara kan således anses vara felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (19 § punkt 1 här). Detsamma gäller om säljaren underlåtit att upplysa om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som denne måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om (punkt 2). En förutsättning är dock att denna underlåtenhet kan antas ha inverkat på köpet (alltså att varan inte skulle ha köpts om köparen hade fått informationen från säljaren).

Slutligen är varan, trots förbehållet om befintligt skick, att anse som felaktig om den är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (punkt 3). I denna bedömning är varans pris det avgörande. Är priset högt borde köparen kunna räkna med att varan inte skall vara belastad med några större fel, medan ett lågt pris snarare tyder på att varan kan ha någon brist.

Köparen får inte såsom fel åberopa något som denne borde ha märkt vid en undersökning av varan innan köpet (20 § här). Detta gäller dock endast om en undersökning faktiskt gjorts eller om köparen inte följt en uppmaning från säljaren att undersöka varan.

För att åberopa fel i varan måste reklamation ske inom skälig tid från det att felet upptäcktes (32 § här), vilket du också verkar ha gjort. Är alla dessa förutsättningar uppfyllda kan du alltså göra gällande påföljder enligt 30 – 40 §§.

Vänliga hälsningar,

Rebecka Boholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93138)