Uppsagd på grund av arbetsbrist

2006-07-27 i Övrigt
FRÅGA
Jag är precis blivit uppsagt från mitt jobb pga. arbetsbrist. Uppsägningen är skickat till mitt jobb-mail första dagen av min 3 veckor långa semester. Mitt företag är delvis köpt av et annat och som ett led i omorganiseringen ska min tjänst bort. Min tjänst består i dag av två delar: dels administation, dels receptionsarbete med fördelningen ca 80/20%. Jag har inte fått något erbjudande om omplacering, även om jag vet att det finns platsar att fylla i receptionen. Det finns också deltidsanställda som är anställda efter mig och således borde gå före. Vad har jag för rättigheter?
SVAR
Hej!
Det sägs i 7 § LAS (Lag om anställningsskydd) att en uppsägning ska vara "sakligt grundad". I praxis har framkommit att det finns två olika typer av "saklig grund" Det ena är personliga skäl och det andra arbetsbrist. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte försökt omplacera personen i fråga. (7§ 2st) Man kan dock inte kräva att arbetsgivaren ska göra ändringar i organisationen för att kunna erbjuda en tjänst. Enligt praxis har även framkommit att enbart en företagsöverlåtelse aldrig är ett sakligt skäl.
Uttrycket arbetsbrist är något missvisande. Det är väldigt brett och det krävs inte någon faktisk brist på arbete för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Bristen kan lika gärna avse kapital, resurser, likvida medel, ägarintresse, lönsamhet, kostnadseffektivitet etc. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma hur många personer som han ska ha anställda och hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan dessa. Med arbetsbrist avses varje situation där arbetsgivaren i kraft av sin företagsledningsrätt vill minska antalet anställda. Skälen för arbetsgivarens bedömning kan vara av ekonomisk, organisatorisk eller av därmed jämförbar natur. Även i det fallet att det skulle kunna visas att en fortsatt drift skulle vara lönsam står det arbetsgivaren fritt att bestämma att han inte vill fortsätta. Det kan dock ibland finnas skäl till att undersöka om arbetsgivarens uppsägning i själva verket kan ha föranletts av andra orsaker än en bedömning från arbetsgivarens sida att arbetsbrist föreligger, sk "fingerad arbetsbrist". Arbetsgivaren är då skyldig att i lämplig form redovisa de bedömningar i som föranlett att uppsägningen enligt arbetsgivarens uppfattning inte kunnat undvikas liksom det underlag som legat till grund för dessa bedömningar. Kan han inte göra det kan en domstol förklara uppsägningen ogiltig.
Tyvärr har arbetgsivaren alltså ganska stora möjligheter att´besluta över när han anser sig ha "arbetsbrist". Det jag funderar på är huruvida man verkligen försökt omplacera dig. Finns någon misstanke om att det ligger något annat bakom din uppsägning tycker jag absolut du ska ta det vidare. Börja med att prata med din fackliga representant.
Lycka till!
Magdalena Åhlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)