Uppsägning till följd av förverkande

2010-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi är fastighetsägare och hyr ut tre hyresrätter. Vi anser att en av hyresgästerna föverkat sin hyresrätt pga allvarliga störningar och kommer vräka personen. Hur fort kan vi begära att hyresgästen flyttar? När är det aktuellt att kontakta kronofogden?
SVAR
Hej,

Hyresförhållanden regleras i 12 kap jordabalken (JB) (hyreslagen).
I regel skall en hyresrätt sägas upp för att upphöra att gälla men hyresrätten kan i de fall som anges i 12:42 § JB anses förverkad. Hyresvärden är då berättigad att säga upp hyresavtalet i förtid.

Då hyresrätten är förverkad p g a störningar (12:42 § 6p JB) får uppsägning av ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet ske först efter att tillsägelse givits och rättelse inte vidtagits. Vidare måste också socialnämnden ha underrättats enligt 12:25 § andra stycket JB. Om rättelse sker efter tillsägelse får hyresgästen inte skiljas från lägenheten 12:43 § JB.

Om det är fråga om särskilt allvarliga störningar får uppsägning ske utan föregående tillsägelse. Det behövs inte heller någon föregående underrättelse till socialnämnden men en kopia av uppsägningen skall skickas dit. Hyresrätten anses förverkad och kan i princip sägas upp med omedelbar verkan. Särskilt allvarliga störningar kan tex vara att hyresgästen gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet eller om störningarna är särskilt omfattande etc. (Vad som gäller för sådana särskilt allvarliga störningar gäller dock inte om de orsakats av, en av hyresvärden eller hyresnämnden godkänd, andrahandshyresgäst.)
Om hyresgästen vägrar flytta kan det bli aktuellt att ansöka om avhysning hos kronofogden. Om yrkandet bestrids så överlämnas målet till tingsrätten som prövar frågan.


Med vänlig hälsning
Hanna Rehn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?