Låg inomhustemperatur

2010-02-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Finns det en regel som säger att innetemp. inte får understiga en viss temp. ? I min dotters lägenhet hade hon 14 grader när hon skulle gå o lägga sig igår .
SVAR
Hej,

Socialstyrelsens allmänna råd 2005:15 anger som riktvärde på god inomhustemperatur en temperatur på mellan 20 till 24 grader. Är temperaturen lägre än 18 grader eller högre än 26 grader kan det utgöra en sådan sanitär olägenhet som avses i 12:18a 7 st. 2 p. Jordabalken (JB). Enligt 12:18a 1 st. JB kan hyresnämnden, på hyresgästens ansökan, förelägga hyresvärden att vidta åtgärder för att uppnå en godtagbar sanitär standard.

I rättsfallet RH 1994:36 förpliktigades hyresvärden att utge skadestånd till hyresgästen på grund av att temperaturen i lägenheten varit för hög och det ansågs utgöra en sanitär olägenhet.

Det finns således ingen lagreglerad minimitemperatur, men låg temperatur kan anses vara ett sanitärt förhållande som inte skäligen kan godtas. Ni ska då vända er till hyresnämnden som kan förelägga er hyresvärd att åtgärda problemet.

Vänligen,

Josefina Blom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?