Skadeståndsansvar för minderåriga och deras föräldrar

FRÅGA
En man målar vita markeingar på en parkering invid en gång- och cykelbana med vit sprayfärg på burk. Han lämnar färgburkarna utan uppsikt, fullt synliga, och går hem. Två pojkar, 3 och 5 år gamla får tag på färgburkarna och sprayar ner en bil. Vems är ansvaret?
SVAR
Hej!

Denna situation utgör ett s.k. utomobligatoriskt förhållande och omfattas därmed av Skadeståndslagen (SkL 1972:207). Skadan som har uppstått dvs. nedsprayandet av bilen, är att se som en sakskada. Med sakskada avses nämligen fysiska skador på fast egendom eller lösa föremål (en bil är exempel på ett löst föremål). Även estetiska förändringar som det är fråga om i detta fall, vilka inte nödvändigtvis minskar egendomens brukbarhet, faller under begreppet sakskada.

Skadevållarna i det aktuella fallet är två små barn på 3 respektive 5 år. Utgångspunkten i SkL är att den som vållar en skada också skall ersätta den, se 1 §. I SkL 2 kap. 5 § finns dock en särskild regel för skadevållare under 18 år. Barn och ungdomar under 18 år skall enligt denna bestämmelse ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

De skadesituationer som kan falla under 2 kap. 5 § SkL varierar starkt. När skadan som i förevarande fall har orsakats av små barn torde man inte kunna anse att de har nått den mognad och förvärvat det omdöme som måste förutsättas för att barnets skadehandling skall anses innefatta ett vållande. Beträffande 3-åringen är detta bekräftat i rättspraxis (NJA 1977 s.186) och han/hon kan därför överhuvudtaget inte bli skadeståndsskyldig. Beträffande 5-åringen finns det dock rättsfall där 5-åringar har ansetts ha vållat skadan genom sin handling (NJA 1948 s.342 II). 5-åringen kan sannolikt även i det nu aktuella fallet anses ha vållat skadan och därmed vara skadeståndsskyldig. Man skall dock ta hänsyn till det enskilda barnets mognadsgrad och utveckling. Även om 5-åringen blir skadeståndskyldig är det helt säkert att skadeståndet kommer jämkas (förmodligen till mindre än hälften) med hänsyn till barnets ringa ålder - vilket också skedde i NJA 1948 s.342.

Utöver barnens eventuella skadeståndsskyldighet har föräldrar ett självständigt ansvar för oaktsam underlåtenhet att utöva uppsikt över sina barn. Detta ansvar följer av såväl 2 kap. 1 § SkL som 6 kap. 2 § st.2 Föräldrabalken. Föräldrarna (vårdnadshavare) ses som övervakningsgaranter i förhållande till barnen. I det nuvarande fallet torde skadeståndsskyldighet för föräldrarna vara troligare än att barnen blir skadeståndsskyldiga, men omständigheterna i det enskilda fallet är helt avgörande för utgången.

Mannen som lämnat burkarna utan uppsikt kan inte tillskrivas något ansvar såvida han inte befann sig i någon form av garantposition.
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97307)