Skälig arrendeavgift

2006-08-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Sommarstugearrende! Har en fråga om ovanstående, det är så att min sommarstuga står på en bondes mark, arrendet skrevs på 49 år, men gick ut för sju år sedan. Trots att vi, för sju år sedan, tagit kontakt med honom med viljan att förnya/diskutera arrendet har han helt struntat i frågan, fram tills nu. Nu har han hört av sig och vill höja arrendet från 400:- /år till 2500:- /år. Vi tycker det är en oskälig höjning, råder det inte speciella omständigheter om arrendet har passerat fem år över sin tid? Har vi "rätt" att köpa loss marken om stugan stått där mer än 50 år? tacksam för svar!
SVAR
Hej!

Bostadsarrende regleras i jordabalkens 10 kapitel, se här
Ett avtal om bostadsarrende, som gäller för viss tid, måste sägas upp för att det skall kunna upphöra att gälla vid arrendetidens utgång, 10 kap 3 § JB. Om man vill få till stånd en ändring av villkoren skall man meddela motparten detta i den ordning som gäller för uppsägning, se sistnämnda paragraf. Om avtalet inte sägs upp minst ett år innan det går ut löper det på oförändrade villkor under en femårsperiod i taget.
I 10 kap 6 § står det att arrendeavgiften vid förlängning ska utgå med skäligt belopp. Blir det tvist om vilka villkor som skall gälla vid en förlängning av arrendeavtalet kan tvisten bli föremål för arrendenämndens prövning, se 10 kap. 6 a § jämfört med 9 kap. 10 § JB.
Om arrendeavgiften inte kan bestämmas av jordägare och arrendator ska hänsyn tas till arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalet och omständigheterna i övrigt.
Det är svårt att i lagen närmare precisera vad som skall anses utgöra skälig arrendeavgift. Särskilt arrenden för fritidsändamål har en mångskiftande karaktär och avser mark belägen på vitt skilda ställen. Viss ledning när det gäller att avgöra arrendeavgiftens storlek kan man få genom att jämföra med vad som kan anses vara ortens pris för jämförliga arrenden. Om sådant underlag inte finns torde frågan få avgöras efter vad arrendatorer i allmänhet kan antas vara beredda att betala. I normala fall anses det inte oskäligt att arrendeavgiften är av den storleksordningen att den får förränta markvärdet.
Du kan vända dig till arrendenämnden i ditt län om du vill att de ska ta upp ditt ärende, mer information samt blankett finner du
http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____842.aspx
Angående rätten att köpa loss marken finns det en lag som reglerar detta: Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, se här
Lagen innebär att arrendatorn kan anmäla sitt intresse av att köpa fastigheten och när markägaren vill sälja måste han först erbjuda arrendatorn att köpa (markägaren har sk. hembudsskyldighet). För att få utöva denna företrädesrätt som arrendator måste man göra en intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten.

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Kristine Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98708)