Äktenskapsförord i internationellt sammanhang

FRÅGA
Hej!Har en fråga som anknyter till den fråga om Äktenskapsskillnad som Johan Håkansson svarade på 2017-04-28. Min fråga gäller bodelning. Jag är gift med en amerikanska som också är svensk medborgare men skriven i USA. Vi håller på att upprätta en postnup (bodelningsavtal). En advokat i San Francisco hjälper oss med det. Vi behöver hjälp med att granska så att vi uppfyller svensk lag också. Vi är helt överens om att mina barn bara ska ärva mina tillgångar och hennes barn bara hennes. Den amerikanske advokaten säkert att det bara ska finans ett dokument och det ska skrivas så att det uppfyller kraven i både Californien. Är ni nekats med likande fall och i så fall, kan ni hjälpa oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Inledningsvis är det värt att betona att jag inte kan uttala mig om innehållet i amerikansk rätt, men enligt min uppfattning saknar detta betydelse i ditt fall. Din fråga aktualiserar huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB).

Utredning

Den avtalskonstruktion som du beskriver är såvitt jag kan avgöra mycket lik det som i Sverige kallas föravtal. Ett föravtal är enligt 9 kap. 13 § ÄktB ett avtal avseende en kommande bodelning som ingås när makar står inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad. Syftet med föravtal är att makar ska kunna nå en samförståndslösning avseende bodelningen vid en eventuell äktenskapsskillnad. Formuleringen "omedelbart förestående" innebär att det ska finnas ett samband mellan föravtalet och äktenskapets upplösning. Föravtal som är avsedda att eventuellt få verkan på längre sikt är med andra ord otillåtna; i sådana fall är institutet äktenskapsförord avsett att användas. Enligt 7 kap. 3 § ÄktB kan makar innan eller under sin äktenskap genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska utgöra enskild egendom, det vill säga inte delas vid en framtida bodelning. För att vara giltigt ska ett äktenskapsförord upprättas skriftligen, dateras, undertecknas av makarna och registreras hos Skatteverket.

Utifrån din fråga och vår kompletterande kontakt är jag av uppfattningen att ditt och din makas mål med denna process är att era respektive barn från tidigare äktenskap enbart ska ärva sin biologiska förälder vid vederbörandes bortgång. I det aktuella sammanhanget är det relevant att skilja på en bodelning med anledning av en makes bortgång och den därpå följande skiftningen av arvet. Enligt svensk rätt har inte en makes särkullbarn någon arvsrätt vid en given persons frånfälle, så tekniskt sett kan man säga att du och din maka inte behöver något avtal för att se till att era respektive särkullbarn bara ärver sin förälder. I praktiken kan det dock sägas vara sant att exempelvis din makas särkullbarn skulle "ärva" din egendom vid ditt frånfälle eftersom en bodelning skulle genomföras innan arvskiftet. Beroende på era relativa förmögenhetsförhållanden skulle en sådan bodelning kunna resultera i att egendom du äger idag överförs till din maka vid din död och att hennes särkullbarn därefter ärver den egendomen. Om detta senare fall är något ni vill undvika måste ni alltså se till att ingen bodelning sker när en av er dör. Detta görs i svensk rätt genom upprättande av ett äktenskapsförord enligt bestämmelserna jag berört ovan. Skulle ni göra all er egendom till enskild egendom kommer ingen bodelning ske när en av er dör och därmed kommer inte heller någon av er egendom tillfalla respektive makes särkullbarn vid den efterlevande makens död.

Av allt att döma finns med andra ord en viss skillnad mellan amerikansk och svensk rätt i synen på äktenskapsförord (prenuptial agreement) och föravtal (postnuptial agreement); det är till och med möjligt att begreppen inte kan sägas svara mot varandra överhuvudtaget. Det är möjligt att ni på grund av skillnaderna inte kan upprätta en handling som fungerar i båda ländernas rättssystem. Jag vågar dessvärre inte säga något säkert om detta eftersom det i hög grad beror på exakt hur ni vill utforma ert äktenskapsförord och vilka krav den amerikanska rätten ställer på det. De svenska formkraven är dock förhållandevis enkla då allt som krävs är skriftlighet, datering, undertecknande och att Skatteverket registrerar äktenskapsförordet. Utöver detta måste förstås den avsedda egendomen anges. Förutsatt att dessa krav är uppfyllda bör ert äktenskapsförord kunna vara giltigt även om det är upprättat i USA och innehåller vissa andra inslag. Enligt min uppfattning bör det dock framgå av handlingen att den är avsedd att utgöra ett svenskt äktenskapsförord såväl som ett postnuptial agreement. Originalhandlingen måste dessutom såvitt jag förstår skickas till Skatteverket fysiskt för att registreras.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att klargöra de svenska formkraven för er amerikanska juridiska rådgivare och kontrollera i vilken mån de två systemen är förenliga. Är de inte förenliga kommer ni sannolikt behöva nöja er med en handling som är giltig i ett land eller upprätta två handlingar rörande samma sak. Det är dock möjligt att konflikter kan uppstå i det senare fallet vilka måste lösas med internationell privaträtt, något som enligt min uppfattning skulle kräva en separat utredning.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98633)