Ang. ändringar i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

2013-06-26 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! När det gäller den nya lagen om Snabbare betalningar. När infaller rätten till förseningsersättning om förfallodag infaller på helgdag? Förutsatt att inget annat är avtalat. Vi som gäldenär är en myndighet och borgenärerna är företagare. Kan man hänvisa till 5§ Skuldebrevslagen om att betalning kan ske nästa vardag efter helg?
SVAR

Hej!

"Lagen om snabbare betalningar" som ni hänvisar till innebär som ni kanske känner till ett antal ändringar i bl.a. räntelagen och lagen om ersättning för inkassokostnader m.m, vilka trädde i kraft den 16 mars 2013.

Bestämmelsen om förseningsersättning finns i 4 § lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. För att förseningsersättning ska utgå krävs att en rätt till dröjsmålsränta uppkommit hos borgenären till följd av att en fordran på betalning inte betalats i tid. Förfallodagen för en viss fordran ska alltså ha överskridits för att bestämmelsen om förseningsersättning ska bli tillämplig. 

I 2 a § första stycket räntelagen finns efter lagändringen visserligen en gräns på trettio dagar varpå en näringsidkares fordran mot en annan näringsidkare eller myndighet förfaller. Regeln i 5 § skuldebrevslagen (SkbrL) torde dock inte påverkas av detta. Om förfallodagen skulle vara en söndag, anses i lagens mening alltjämt nästa vardag som förfallodag. Förseningsersättningen skulle inte utgå eftersom 5 § SkbrL förhindrar att betalningen ses som "försenad".

En näringsidkare eller myndighet torde alltså även fortsättningsvis kunna hänvisa till 5 § SkbrL i dessa fall.

Hoppas att detta gav svar på er fråga.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?