Är det möjligt att inskränka barns arvslott via testamente?

2018-05-17 i Testamente
FRÅGA
Hejsan undrar om jag kan via testamente göra min dotter arvlös. Den jag har planer på att gifta mig med är inte mor till barnet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga skriver du att du har planer på att gifta dig men att din blivande fru inte är mor till din dotter. Jag tolkar därför din fråga som att du undrar över om det är möjligt att göra din dotter arvlös till förmån för din blivande fru.

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).

Är det möjligt att begränsa din dotters arvsrätt via testamente?

Bröstarvingar, dvs. barn till den avlidne, har enligt 7 kap. 1 § ÄB alltid rätt till sin laglott. Laglotten uppgår till hälften av barnets arvslott.

Exempel: Om du avlider utan att ha upprättat ett testamente så kommer din dotter få rätt till arvet efter dig. Den totala summan av allt du lämnar efter dig är din dotters arvslott. Hälften av arvslotten utgör din dotters laglott. Din dotter kommer alltid att ha en laglig rätt till sin laglott och det är därför inte möjligt för dig att testamentera bort mer än hälften av dina totala tillgångar till din blivande fru.

Jag vill poängtera att testamentet inte blir ogiltigt om du skulle testamentera bort mer än hälften av dina tillgångar till din blivande fru. Dock kommer din dotter alltid att med framgång kunna vända sig till domstol och kräva ut sin laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Jag avråder dig därför från att testamentera bort mer än hälften av dina tillgångar eftersom ett sådant testamente i praktiken blir utan verkan. Du och din blivande fru undviker dessutom onödiga kostnader och annat besvär som skulle uppkomma om din dotter i framtiden skulle väcka talan vid domstol och kräva ut sin laglott. Om en sådan tvist skulle uppkomma så bedömer jag chansen att med framgång bestrida din dotters rätt till sin laglott som närmast obefintlig.

Sammanfattningsvis

Du kan med framgång testamentera bort hälften av dina tillgångar till din blivande fru. Den andra hälften kommer din dotter att ärva som sin laglott.

Hur upprättas ett testamente?

Ett testamente ska enligt 10 kap. 1 § ÄB vara skriftligt och innehålla testatorns (dvs., den som upprättar testamentet) underskrift. Dessutom ska två vittnen vara samtidigt närvarande och underteckna testamentet.

Person som är förälder, far/morförälder, styvförälder, svärförälder, syskon, barn, barnbarn, maka, sambo, god man eller förvaltare till testatorn får enligt 10 kap. 4 § ÄB inte agera som vittne. Enligt samma bestämmelse får inte heller vittnet vara under 15 år eller lida av en psykisk störning.

Den som är vittne vid upprättandet av ett testamente måste känna till att han eller hon bevittnar ett testamente. Vittnet måste däremot inte känna till testamentets innehåll. Det är dessutom, enligt 10 kap. 2 § ÄB, rekommenderat att vittnena på testamentet antecknar sådan information som kan vara viktig vid en framtida tvist om testamentets giltighet.

Exempel: På ett testamente bör vittnena intyga att testatorn vid upprättandet av testamentet var vid sina sinnes fulla bruk. Dessutom bör tiden och platsen där testamentet upprättades anges. Även annan viktig information kan anges.

Ett testamente behöver inte registreras för att bli giltigt. Det bör dock förvaras på en lämplig och säker plats så att det i framtiden kan användas som bevis för hur arvet ska fördelas.

Avslutningsvis ska testamentet enligt 14 kap. 4 § ÄB delges arvingen. Detta innebär alltså att du ska skicka en kopia av testamentet till din dotter. Om din dotter godkänner testamentet eller annars inte klandrar det vid domstol inom sex månader så blir testamentet giltigt.

Om det är några oklarheter i svaret eller om du har några andra frågor så är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline!

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (1979)
2019-01-18 Testamente till förmån för den efterlevande maken
2019-01-15 Kan min morbror testamentera bort min arvsrätt?
2019-01-13 Var finns testamenten registrerade?
2019-01-13 Ska vi upprätta ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (64454)