Är vårt äktenskapsförord vattentätt?

FRÅGA
Hej! Vi, jag NN och min man XX, har fått hjälp av en jurist att skriva nedan äktenskapsförord. Anser ni att det finns oklarheter, eller är bodelning vid ev skilsmässa solklar? Kan jag, NN, alltså då räkna med att genom giftorättgods erhålla 25% av alla våra gemensamma tillgångar, förutom undantaget?: Härmed bestämmer vi makar följande som nytt äktenskapsförord. All egendom (tillgångar och skulder) som XX medfört in i äktenskapet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar skall vara hans enskilda egendom till 50%, liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt. Resterande egendom (50% av alla tillgångar och skulder) som XX äger skall vara XX giftorättsgods. All egendom (tillgångar och skulder) som NN äger skall vara hennes giftorättsgods. Ovanstående gäller med följande undantag: (Nuvarande och framtida) Pensionsförsäkringar och pensionsrättigheter skall vara makarnas respektive enskilda egendom. Vidare skall all egendom som tillfallit eller tillfaller oss makar genom arv eller testamente vara makarnas respektive enskilda egendom samt avkastningen härav.Tacksam för för er hjälp och snabbt svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din man har fått hjälp av en sakkunnig person att upprätta ett äktenskapsförord och du undrar därför om en viss reglering, vilken nämns enligt ovan, framstår som otvetydig eller om den i framtiden skulle kunna komma att föranleda eventuella tvister i tolkningshänseende. Jag vill redan nu förtydliga att några garantier aldrig kan lämnas och att alla tänkbara scenarier omöjligen kan förutses. Avtalstolkning är för övrigt en mycket komplex del av den allmänna avtalsrätten och lämpar sig kanske mindre väl för den här typen av nättjänster. Enligt mitt förmenande borde därför den här frågan hänskjutas till vår ordinarie byråverksamhet, men av kostnadsskäl har jag likaledes full förståelse för att du istället väljer att nyttja vår expresstjänst och den kan säkerligen tjäna sitt syfte även i det här avseendet om det är så att du endast önskar ytterligare ett övergripande perspektiv. Men, oavsett vilket, den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid en första anblick väcks inga egentliga betänkligheter när det gäller din mans tillgångar och din rätt till 25 % av hans egendom i händelse av en äktenskapsskillnad eftersom endast hälften av dennes egendom ska utgöra hans enskilda egendom (med reservation för de stipulerade undantagen, vilka jag bedömer som klara). Den resterande delen av hans egendom kommer därmed att motsvara giftorättsgods och således bli föremål för en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB). Däremot anser jag att den här formuleringen eventuellt kan framstå som något svårtolkad mot slutet:

"All egendom (tillgångar och skulder) som XX medfört in i äktenskapet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar skall vara hans enskilda egendom till 50%, liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt".

Jag tror mig veta vad som åsyftas i det här fallet, att såväl surrogategendom (typ likvida medel efter en försäljning) som all eventuell avkastning som tillgångarna genererar (exempelvis ränteintäkter, hyresintäkter från fastighetsinnehav och annat dylikt) till hälften ska utgöra giftorättsgods. Men lydelsen "... liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt" skulle enligt min mening potentiellt kunna bli något bekymmersam. Det nu sagda kan nämligen läsas som att all avkastning (och inte hälften) ska vara din makes enskilda egendom varför den här delen möjligen behöver förtydligas.

Som svar på frågan om du vid en äktenskapsskillnad kan räkna med att få ut ett värde motsvarande 25 % av era gemensamma tillgångar torde det korta svaret lyda; Nej, givet innehållet i äktenskapsförordet såsom det är upprättat idag borde du kunna få ut mer än 25 % eftersom din egendom till fullo ska utgöra giftorättsgods, vilket följer av formuleringen:

"All egendom (tillgångar och skulder) som NN äger skall vara hennes giftorättsgods".

I den ovan nämnda bestämmelsen stadgas följaktligen, i motsats till vad som gäller för din makes egendom vilken endast till hälften ska vara giftorättsgods, att all egendom som du innehar ska utgöra giftorättsgods, vilket innebär att den fullt ut ska hälftendelas vid en bodelning.

Slutligen bör också följande noteras. Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att makarnas egendom utgör giftorättsgods i den utsträckning egendomen inte är att betrakta som enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan exempelvis, som i det här fallet, vara egendom som i ett äktenskapsförord har gjorts till enskild (7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB). Likaså kan det som har trätt i stället för sådan egendom bibehålla karaktären av enskild egendom om det har föreskrivits att så ska ske (7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB). För avkastning av den enskilda egendomen gäller samma sak, det måste särskilt föreskrivas genom rättshandlingen (äktenskapsförordet) att denna ska vara makens enskilda egendom för att avkastningen inte ska omvandlas till giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB).

Med tanke på ovanstående kan äktenskapsförordet bereda ytterligare tolkningssvårigheter eftersom det endast nämner avkastning (förvisso "all avkastning"), men inte surrogat, substitut eller annat liknande uttryck. Pengar från en försäljning av enskild egendom utgör, vilket har påpekats ovan, surrogategendom till denna, vilket inte behöver betraktas som avkastning. Avkastning brukar motsvara det inkomstskatterättsliga begreppet kapitalinkomst, vilket som sagt kan utgöras av exempelvis hyresintäkter som härrör från ett fastighetsinnehav. Det kan därför vara fördelaktigt att tydligt ange att också sådan egendom som träder i den enskilda egendomens ställe (surrogategendomen) ska utgöra enskild egendom och inte bara avkastningen. Om det inte är så att den person som ni har anlitat bedömer att man kan tolka in detta under formuleringen "all avkastning" vill säga. Min uppfattning är i vart fall att begreppet avkastning kan tolkas olika i det här sammanhanget.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98671)