Är vi skyldiga att ersätta skador vår son orsakade på en bil?

FRÅGA
Hej, min 13åriga son var med om en bilolycka. Han cyklade ut i vägen och såg sig inte för. Han blev då påkörd av en bil. Nu vill föraren att vi föräldrar ska betala lackskadorna, samt hyrbil medans bilen var på lackning. Är vi skyldiga till det? Enligt polisrapporten så var det min sons fel eftersom han cykla ut i vägen.Hälsn X
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill först säga att jag hoppas att din son klarade sig bra i olyckan. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av trafikskadelagen (förkortas TSL), skadeståndslagen (förkortas SkL) och försäkringsavtalslagen (förkortas FAL).

Trafikförsäkring

Utgångspunkten vid skador i trafiken är att trafikskadelagen används för ersättning av uppkomna skador och då att trafikförsäkringen träder in. Lagen omfattar dock bara skador på motordrivet fordon när de orsakats av ett annat motordrivet fordon, vilket ju inte är fallet för er (10 § andra stycket TSL).

Skadeståndsansvar

Därför blir det aktuellt att istället hantera frågan med skadeståndslagens regler. Här gäller att den som vållar skada ska ersätta denna skada om det skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Din son har knappast uppsåtligen vållat skadan men det verkar ganska självklart att han vållat skadan av vårdslöshet, då genom att cykla ut i vägen utan att se sig för. Detta kom ju även polisen fram till. Resultatet blir därför att din son ska ersätta den skada han åsamkat bilen.

Skadan klassas som en sakskada och ersättningen omfattar därför bl.a. reparationskostnad (här lackering) och annan kostnad till följd av skadan (här hyrbilen). Din son är alltså skadeståndsansvarig för de skador som föraren har vänt sig till er för (5 kap. 7 § första och andra punkten SkL).

Jämkning av skadestånd

Bestämmelserna jag använt mig av i skadeståndslagen ovan gäller även för barn, dvs. personer under 18 år. För skador som barn vållar finns det emellertid en begränsning som innebär att barnet ska ersätta skadan i den mån det är skäligt. Vad som är skäligt beror bl.a. på barnets ålder och utveckling, den skadevållande handlingen och om barnet har en ansvarsförsäkring (2 kap. 4 § SkL). Har din son en ansvarsförsäkring kommer skadeståndet inte jämkas utan full ersättning utgår, ansvarsförsäkringen går alltså in och täcker skadan för er (4 kap. 9 § andra stycket FAL). Ansvarsförsäkringen täcker dock inte vid uppsåtligt orsakande av skada när barnet är över 12 år, men din son verkar ju inte ha orsakat skadan uppsåtligen.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att din son skyldig att ersätta skadan han orsakade genom olyckan, dvs. lackeringen och kostnaden för hyrbilen. Skadeståndet kan dock jämkas då din son är 13 år. Har du en ansvarsförsäkring för din son kan denna komma in och täcka ersättningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97339)