Arbetstagares skadeståndsansvar

FRÅGA
Hej!!. Blev bestulen på paket i min firmabil under jobb(jobbar som budbilschaufför). Har polisanmält händelsen och berättat för chefen. Han vill nu att vi delar på kostnaderna för det stulna godset genom att dra av på min lön halva kostnaden. Har han rätt att göra så?. Vad gäller?. Ska tilläggas att polisärendet gick ej vidare och han säger att han fick nej från försäkringsbolaget vad gäller självrisk osv. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Skadeståndsansvar i ett anställningsförhållande regleras i 3-4 kap skadeståndslagen.

När det gäller skador som arbetstagaren orsakar i tjänsten är huvudregeln att det är din arbetsgivare som hålls ansvarig, 3 kap 1§ SkL. Detta kallas principalansvar och innebär alltså att arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarens oaktsamhet, trots att arbetsgivaren själv inte varit oaktsam.

Däremot finns även undantag. Enligt 4 kap 1§ SkL kan du som arbetstagare själv stå ansvarig när det finns synnerliga skäl. Här tar man hänsyn till din ställning inom företaget, den skadelidandes intresse, handlingens beskaffenhet och övriga omständigheter.

Det ställs därmed höga krav för att en anställd ska hållas ansvarig och bli skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare. Jag ser det därför som tveksamt att du skulle hållas ansvarig i detta fall för det stulna godset i budbilen. Det skulle isåfall vara om du handlat grovt vårdslöst, vilket inte verkar aktuellt i ditt fall.

Dessutom när det gäller frågan om kvittning mot din lön gäller lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Enligt denna lag får kvittning endast ske med ditt medgivande, om det är avtalat eller om kvittningen avser en skada som vållats genom ditt uppsåt. I detta fall skulle därmed ditt medgivande krävas så länge ni inte avtalat att kvittning får ske. Genomför din arbetsgivare en otillåten kvittning (vilket det troligen är i ditt fall), kan hen istället bli skadeståndsskyldig gentemot dig.

Sammanfattningsvis anser jag utifrån din beskrivna situation att du som anställd inte ska hållas ansvarig för det stulna paketet, utan att det går på din arbetsgivares principalansvar. Din arbetsgivare har inte heller rätt att kvitta skadeståndet mot din lön.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig igen till vår rådgivning eller boka tid med någon av våra jurister om du vill ha ytterligare hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?