Avsluta ett VD-avtal - Vad gäller?

2021-11-18 i Bolag
FRÅGA
HejJag äger ByggArkitekter AB tillsammans med en annan person. X sitter som vd och jag som styrelseordförande. Skötte inte bokföringen på ett betryggande set och är alltid sen med betalningar. Flera fall har hamnat hos Kronofogden samt förseningsavgifter till Skatteverket ca 9 ggr i år. a´625kr st. X och jag har kommit överrens om att gå skida vägen men efter bokslut. X jobbar inte eller max 50%. Tror att han köper material på ByggArkitekter och jobbar hos andra. X är döv men läser på läpparna och pratar. Vad han där inte mot är att svara på Messinger även fast jag ser att han är online. Han svarar inte på kunder samt motarbetar mig och sagt att han tänker köra företaget i konkurs. Jag har hört att jag kan avskeda honom och behöver er syn på saken. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är aktiebolagslagen (ABL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Såvitt jag förstår undrar du om styrelsen kan skilja bolagets VD ifrån dennes uppdrag. Och det korta svaret lyder ja.

Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär.

Utgångspunkten är det som ska gälla avseende uppsägning och avsked noggrant brukar regleras i VD-avtalet, dvs. i det enskilda anställningsavtalet. En VD betraktas som företagsledare, vilket innebär att han eller hon normalt sett inte omfattas av reglerna i LAS. Enligt 1 § 2 st. 1 p. LAS undantas nämligen arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Den avgörande faktorn vid den här bedömningen blir främst anställningsvillkoren och VD:s reella bestämmanderätt. Om anställningsvillkoren, jämte ett verkligt och bestämmande inflytande, framstår som mer generösa än övriga ersättningsnivåer i organisationen talar det för att vederbörande besitter en företagsledande ställning och jag utgår ifrån att så är fallet här.

Detta betyder exempelvis att avslutet inte behöver vara sakligt grundat och att det sedvanliga kravet på skriftlighet bortfaller helt, jfr 7-8 och 18-20 §§ LAS. Innehållet i det aktuella anställningsavtalet är dock för mig ovisst, men utifrån din ärendebeskrivning och de flagranta brister som VD verkar uppvisa bedömer jag att det inte borde föreligga några hinder för att bolaget omgående ska kunna avsluta anställningsförhållandet. I synnerhet inte med tanke på att man som VD i grunden inte har något lagstadgat anställningsskydd. Men på vilket sätt detta ska ske och om personen i fråga är berättigad till någon ersättning eller andra typer av förmåner beror helt på vad som är avtalat. Det ska dock ändå tilläggas att det torde vara brukligt att skilja en VD ifrån dennes anställning genom ett skriftligt meddelande som sedan överlämnas till honom eller henne personligen. Vidare brukar alltid viss ersättning utgå.

Det är styrelsen som utser VD, jfr 8 kap. 27 § 1 st. ABL vari det sägs att styrelsen får utse en verkställande direktör att fullgöra de uppgifter som följer av 29 §. Och i den nyss nämnda paragrafens första stycke anges att den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD får således sitt mandat av styrelsen och det är också styrelsen som formellt fattar beslut om ett eventuellt avslut. Emellertid måste följande noteras. Ovan uppger du att du är styrelseordförande, vilket innebär att styrelsen sannolikt består av minst en ledamot till. Enligt 8 kap. 22 § ABL gäller som styrelsens beslut, om bolagsordningen inte föreskriver särskild röstmajoritet, den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Och är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Du kan således inte ensamt fatta beslut om ett avsked. Därutöver ska tilläggas att styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i bolagsordningen är närvarande, 8 kap. 21 § 1 st. ABL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 22/11 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (770)
2022-01-19 Vad ska ett förköpsförbehåll innehålla och behöver det registreras hos bolagsverket?
2022-01-17 Äktenskapsskillnad och företrädaransvar i aktiebolag
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?
2022-01-12 Kan ett hyresavtal vara en del av ett inkråmsförvärv?

Alla besvarade frågor (98541)