Barn har kastat sten på min bil. Är föräldrarna skadeståndsskyldiga?

FRÅGA
Hej! Några barn stod och kastade upp stenar i ett träd och under trädet stod min bil parkerad. Stenen träffade bilens tak och orsakade en buckla och lacken blev förstörd. Vad gäller i detta fall? Är det vårdnadshavaren till barnen som ska stå för denna skada?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande rätt:

Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL).

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet vållar genom brott. Förälderns ansvar är i detta avseende begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap 67 §§ Socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadan inträffade (3 kap 5 § SkadestL). Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan (5 kap 7 § SkadestL).

Att förstöra någons egendom kan vara brottsligt. Det brott som skulle kunna bli aktuellt är skadegörelse. Med skadegörelse menas, enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB), "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år". "Till men för någon annans rätt till den" innebär att någon skadar eller förstör egendom som tillhör någon annan så pass mycket att egendomen sjunker i värde ekonomiskt sett. För att brottet ska aktualiseras krävs det även att barnen hade uppsåt med sin gärning. Uppsåt innebär förenklat att barnen är medveten om följden av sitt handlande, alltså att skada kan på din bil kan uppstå på grund av handlandet, eller åtminstone är likgiltig inför risken för att skadan uppstår.

I ditt fall:

Av din fråga framgår det att du har fått en sakskada som orsakats av barnen. Frågan om du kan få ersättning för din skada beror på om barnens agerande ar brottsligt. Då stenkastandet orsakade en buckla och förstörde lacken på bilen innebär det att bilen har sjunkit i värde vilket aktualiserar reglerna om skadegörelse. Vad som skulle kunna påverka uppsåtsbedömningen är att det är barn som skadat bilen, så i det fallet beror det lite på barnens ålder och om barnen kan anses ha varit medvetna om att bilen kan skadas.

Om det är så att stenkastandet räknas som brottet skadegörelse blir föräldrarna skyldiga att ersätta dig för kostnaderna för att reparera bilen. Föräldrarna är dock inte skyldig att betala mer än upp till 9460 kr för skadan som barnen vållat (en femtedel av prisbasbeloppet år 2020).

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ebba Meyer-Lie
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97339)