Behöver en åttaåring betala skadestånd efter att ha haft sönder en dörr på fritids?

FRÅGA
Hej, min son på 8 år och smällde igen en entrédörr på fritids när han blev arg som tyvärr innebar att rutan gick sönder och behöver bytas. Är vi skyldiga att betala hela beloppet eller bör fritids ta hänsyn till min sons ålder samt att det var en olyckshändelse dvs. några prisbasbelopp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga på bästa sätt så kommer jag att gå igenom grunddragen för skadeståndsrätten för att sedan gå in på skadeståndsrätten för skador som orsakats av barn och sedan avsluta med mer specifikt för ditt fall.

Huvudregler inom skadeståndsansvar

Huvudregeln är att den som med uppsåt eller av vårdslöshet har orsakat en person- eller sakskada ska ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslag). Detta betyder att det krävs ett orsakssamband mellan det en person har gjort och att en skada har uppstått. Efter detta blir frågan om personen som orsakade skadan ska anses ansvarig för att skadan uppkom. Rena olyckshändelser som anses orsakade av en person leder alltså inte till skadeståndsskyldighet på grund av att den då inte orsakades uppsåtligen eller genom vårdslöshet.

Barns ansvar

När det gäller barns skadeståndsansvar så finns det ingen uttrycklig åldersgräns. När det gäller väldigt små barn blir det svårt att tala om uppsåt eller vårdslöshet. Det finns rättspraxis där en tre och ett halvt år gammalt barn kastat ett metallföremål på en kompis ansågs vara för liten för att kunna anses ha vållat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet (NJA 1977 s. 186). En femåring har dock dömts att betala skadestånd för att ha vållat en trafikolycka (NJA 1948 s. 342 II). För ditt fall kan man då dra slutsatsen gällande just din sons ålder på 8 år inte i sig räcker för att han inte ska ådömas ett skadeståndsansvar utan han kan bedömas ha orsakat skadan.

När man bedömer barns skadeståndsansvar får man se till barnets ålder och mognadsgrad. Vad som är att anse som vårdslöst för en vuxen behöver alltså inte alls anses vara vårdslöst för ett barn utan snarare ses som en ren olyckshändelse och alltså inte medföra ansvar.

Om man kommer fram till att barnet är ansvarigt för att ha orsakat skadan kan skadeståndet jämkas med hänsyn till barnets ekonomiska omständigheter eller liknande, detta spelar oftast roll när barn drar på sig ett skadestånd som kan anses väldigt belastande (2 kap. 4 § skadeståndslag). Om du som förälder har en ansvarsförsäkring som täcker in barnet så blir inte jämkning aktuellt.

Föräldrars ansvar?

En förälder kan bli ersättningsskyldig för skadestånd som orsakats av deras barns om det skett genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslag). Detta ersättningsansvar är dock begränsat till en femtedels prisbasbelopp (9100 kr) per skadehändelse (i ditt fall är det endast en skadehändelse eftersom skadan skett genom ett enda händelseförlopp). Om barnet har två föräldrar som båda är vårdnadshavare så ska ersättning delas upp mellan dem.

Fritidspersonalens ansvar?

Fritidspersonalen har ett tillsynsansvar över barnen på fritids. Om personalen där, medvetet eller oaktsamt åsidosätter sitt ansvar att hålla uppsyn över barnen och på så sätt möjliggör att skada uppkommer så kan detta göra att personalen blir skadeståndsskyldig. Borde personalen ha agerat annorlunda och då förhindrat skadan? Huvudregeln för såna här fall är att arbetsgivaren och inte de enskilda anställda blir ersättningsskyldiga för skador som anställda orsakar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslag). Det finns rättsfall där ett fritidshem dömdes att betala skadestånd efter att ett sjuårigt barn skadat ett annat barn med ett slöjdverktyg (NJA 1984 s. 764). Personalens ansvar är frikopplat från barnets egna skadeståndsansvar och alltså kan båda (eller ingen av dem) bli skyldiga att betala skadestånd.

I ditt fall

För att din son ska bli skadeståndsskyldig så ska han alltså ha ansetts ha agerat vårdslöst när han slängde igen dörren så att den gick sönder. Min personliga åsikt i frågan, baserat på den lilla information jag fått av din fråga, är att det ska mycket till för att en åttaåring ska förstå att dörren kommer gå sönder om jag stänger den hårt och jag tror inte att en domstol skulle finna barnet skadeståndsskyldig. Min bedömning är att det ska ses som en olyckshändelse, men med reservation att jag inte har tillräcklig information för att ge ett hundraprocentigt svar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98481)