Behöver jag ersätta skador till arbetsgivaren som jag har orsakat i tjänsten?

FRÅGA
Hej!Jag råkade repa en bil som jag använde i tjänst genom företaget jag arbetar på, jag råkade baka in i en grind. Nu säger min chef att det ska dras av på min lön, men vad jag vet så borde arbetsgivaren stå för detta eller Vad gäller och tror du att jag behöver betala för skadan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga att det rör sig om ditt skadeståndsansvar mot din arbetsgivare för en skada som hände i tjänst och det regleras i skadeståndslagen (SkL).

Ja, det finns ett skadeståndsansvar för dig som arbetstagare mot din arbetsgivare men det är relativt begränsat. Det som krävs för att din arbetsgivare ska kunna få skadestånd är att det föreligger synnerliga skäl. Då att bedöma från den informationen du gett mig bör du inte behöva ersätta skadan. Dock går den regeln att avtala bort så den inte gäller genom exempel ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Då kan din arbetsgivare ha rätt att dra av pengar från din lön. Men om det inte är avtalsreglerat borde ditt ansvar att betala vara relativt låg då skyddet är ganska omfattande.

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren ansvarar för sina anställdas agerande genom ett så kallat principalansvar och det kommer i uttryck i 3:1 SkL. Då ansvarar arbetsgivaren för de skador en arbetstagare orsakat i tjänst. Dock finns det skadeståndsansvar för arbetstagaren mot sin arbetsgivare enligt 4:1 SkL (se nedan).

Hur fungerar skadeståndsbedömningen för en arbetstagare?
Skadeståndsansvar regleras i 4:1 SkL för arbetstagare. Där står det att en arbetstagare ska ersätta skadan till arbetsgivare, då om personen har vållat, alltså orsakat skadan genom fel eller försummelse och det föreligger synnerliga skäl. Fel eller försummelse betyder att arbetstagaren ska ha gjort skada med uppsåt (vilja) eller vårdslöshet. När det kommer till synnerliga skäl är det svårt att göra en bedömning på vad som anses vara synnerliga skäl och därmed görs det en bedömning i det enskilda fallet. Där man beaktar bland annat arbetstagarens ställning (exempelvis arbetsuppgifter). Vid bedömningen ska man också beakta handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes (arbetsgivarens) intresse och övriga omständigheter. Denna regel ger ett större skydd för arbetstagaren då krävs relativt mycket för skadestånd ska utges jämfört med vanligt skadeståndsansvar.

Exempel på vad som kan anses vara synnerliga skäl (dock behöver det inte vara det):

Grövre brottGrov handlingUpprepad handling

Ett exempel där domstolen ansåg att det förelåg synnerliga skäl var när en anställd militär lämnade en dyrbar radiostation i en olåst bil och radiostationen stals (NJA 1981 s. 302).

När 4:1 SkL inte gäller.
Enligt 1:1 SkL är skadeståndslagen dispositiv och det betyder man kan avtala att skadeståndslagens bestämmelser inte ska gälla i vissa avtalssituationer som exempel genom anställningsavtal och kollektivavtal. Det betyder att det kan stå i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal (som företaget är bundet till) att skadeståndslagens bestämmelser inte ska gälla för din situation, eller som exempel att man har utvidgat eller minskat ansvaret. Det kan resultera till att du kan ha fullt skadeståndsansvar och din arbetsgivare har rätt att ta ersättning ur din lön.

Slutsats och rekommendation
Du har ett skadeståndsansvar mot din arbetsgivare men dock bara när det finns synnerliga skäl, alltså vid undantagsfall. Så som du skriver råkade du skada bilen och därmed borde du inte ha ett skadeståndsansvar enligt 4:1 SkL men inget som kan garanteras. Då som poängterat kan det ha avtalats bort via anställningsavtal eller kollektivavtal och du kan ha fullt skadeståndsansvar.

Min rekommendation är att du kollar i ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal för att undersöka hur skadeståndsansvaret ser ut för din situation och kontaktar eventuellt fackförening. Sedan att du kollar upp om det finns eventuella försäkringar som är tecknade som kan täcka skadan eller minimera kostnaderna.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?