Beskattning av fåmansföretag

FRÅGA
Hejsan! Jag har en fråga som jag önskar att få hjälp med. Frågan är följande: Anna äger 25% av X AB genom sitt helägda bolag Z AB. Y AB äger 30% av X AB. Resten av X AB ägs av 2 privatpersoner. Anna arbetar inte i X AB, men hennes bror arbetar som VD i X AB. Y AB köper vara från X AB, men har inget samarbete. Y AB är inte ett fåmansbolag. a) Är Z AB och X AB fåmansföretag?b) Är andelarna Z AB äger kvalificerade?c) Innebär Y ABs ägande att det kan anses vara utomstående?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL).

a) Är Z AB och X AB fåmansföretag?

Enligt 56 kap. 2 § IL räknas som fåmansföretag aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 % rösterna för samtliga andelar i bolaget. Enligt 56 kap. 3 § IL omfattas inte bolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad (s.k. avstämningsbolag). Inte heller omfattas privatbostadsföretag.

I förevarande fall är Z AB helägt av Anna. Z AB är därför ett fåmansföretag under förutsättning att det inte är ett privatbostadsföretag. Det finns inte tillräckligt med information i din fråga för att fastställa huruvida Z AB är ett privatbostadsföretag. Frågan om handel på en reglerad marknad torde inte vara aktuell, Anna äger ju samtliga aktier i bolaget.

X AB ägs indirekt till 25 % av Anna genom hennes helägda bolag Z AB. 56 kap. 6 § IL medför dock att Anna anses vara delägare i X AB. Vidare äger två andra privatpersoner 45 % av X AB. Tre fysiska personer äger därmed mer än 50 % av aktierna i X AB. Om deras aktieinnehav motsvarar mer än 50 % av rösterna i X AB beror på aktiernas röstvärde. Aktiernas röstvärde framgår inte i din fråga. Därför kan endast följande slutsatser med säkerhet dras om X AB:

- X AB är ett fåmansföretag under förutsättning att Anna och de två privatpersonernas aktieinnehav motsvarar mer än 50 % av rösterna i X AB, och

- X AB inte är ett privatbostadsföretag, eller

- Upptaget till handel på en reglerad marknad.

b) Är andelarna Z AB äger kvalificerade?

I föregående svar har vi konstaterat att Anna anses vara delägare i X AB genom indirekt ägande via Z AB. Andelarna är kvalificerade om Anna eller närstående har varit verksam i betydande omfattning i företaget, 57 kap. 4 § IL samt 2 kap. 22 § IL. Annas bror räknas som närstående och är verksam som VD i bolaget. Detta kan medföra att andelarna som Anna (Z AB) äger blir kvalificerade under förutsättning att:

- Annas bror har genomfört arbete av påtaglig betydelse för vinstgenereringen i X AB. Detta följer av propositionen till IL, prop. 1989/90:110 del 1 s. 467 f. och 703.

- I din fråga framgår inte hur mycket Annas bror har arbetat i företaget eller vad hans arbetsinsats har medfört för vinstgenereringen i bolaget. Tänkbara riktlinjer att resonera utifrån finns i HFD 2013 ref 11. I rättsfallet ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att en arbetsinsats som VD med 200 arbetstimmar/år, ansvar för strategiska beslut och administrativ verksamhet var tillräckligt för att kvalificera ett innehav av andelar i bolaget.

- Detta kan emellertid påverkas av svaret nedan i fråga c).

c) Innebär Y ABs ägande att det kan anses vara utomstående?

Som utomstående räknas fysisk person som direkt eller indirekt äger andelar i bolaget som inte är kvalificerade, 57 kap. 5 § IL. Med andra ord kan Y AB:s aktieinnehav anses vara ägt av utomstående under förutsättning att de fysiska personer som äger Y AB inte innehar ett indirekt kvalificerat ägande av aktierna i X AB. Y AB:s andel kan därför anses vara ägt av utomstående under förutsättning att:

- Y AB:s ägare inte själva eller genom närstående är aktiva i X AB i en sådan omfattning att deras innehav blir kvalificerat enligt 57 kap. 4 § IL. Huruvida så är fallet framgår inte i frågan. En mer exakt bedömning är därför inte möjlig.


Vidare gäller att:

- om Y AB:s ägare indirekt innehar ett okvalificerade andelar som utomstående, och

- dessa andelar uppgår till 30 % av aktierna i X AB.

Blir utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL. tillämplig. Detta medför att samtliga aktier i X AB blir okvalificerade; om så är fallet kan alltså Annas aktier i fråga b) inte anses vara kvalificerade andelar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Företagsbeskattning (23)
2021-03-31 Olika sätt att beskatta en utdelning
2021-03-11 Hur hänvisar jag till ett lagrum?
2020-10-26 Ska jag betala preliminärskatt?
2019-08-23 Överlåtelse till överpris

Alla besvarade frågor (91342)