Betalningsinvändning vid godtrosförvärv av skuldebrev

2013-10-01 i Skuldebrev
FRÅGA
PA Holding AB utfärdar den 15 maj ett visst år ett skuldebrev enligt följande: ”Till SE-Banken eller order utfäster sig PA Holding AB att betala 20 000 000 kr, varav 15 000 000 kr skall erläggas den 1 augusti och återstoden vid anfordran.” I enlighet med skulde¬brevet betalar PA Holding AB 15 000 000 den 1 augusti till SE-Banken mot erhållande av löst kvitto. Den 15 augusti samma år kräver SE-Banken att utfå resterande 5 000 000 kr, vilket banken också får. Banken utfärdar därvid ett kvitto med följande lydelse: ”Av PA Holding AB har SE-Banken denna dag erhållit 5 000 000 kr utgörande slutbetalning av skuldebrevet daterat den 15 maj, ursprungligen lydande på 20 000 000 kr, vilket härmed upphört att gälla.” SE-Banken behåller emellertid skuldebrevet. Vid ett inbrott hos banken stjäls skuldebrevet av Fille, som överlåter skuldebrevet till Alexandra. Löpande skuldebreva) Måste PA Holding AB betala Alexandra och i sådant fall hur mycket? ' b) Skulle det bli någon skillnad om skuldebrevet istället var utställt till SE-Banken?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid frågor om skuldebrev tillämpas lag (1936:81) omskuldebrev. Lagen är dispositiv (se 1 kap. 1 §), men i detta fall tycksparterna inte ha avtalat om något som gör att avvikelse från lagens regler ärmotiverade.

Regleringen kring skuldebrev skiljer sig beroende på om detär fråga om ett löpande eller enkelt skuldebrev. I första delen av frågan ärdet fråga om ett löpande skuldebrev, då det är utställt till ”viss man ellerorder” (se 2 kap. 11 § 1 st.). I 2 kap. 13 § anges de yttre omständigheter somgrundar legitimation för både gäldenären och borgenären. Då det är fråga om ettorderskuldebrev krävs, enligt 2 st., dels besittning av handlingen för attborgenären ska anses vara legitimerad, men därutöver krävs även att innehavarenstyrker sin åtkomst genom handlingens innehåll eller en skriftlig överlåtelse. Idetta fall har alltså Alexandra att visa att en överlåtelse har skett från Filletill henne. Dock gäller enligt 2 kap. 14 § 2 st. att den som i god troförvärvat ett orderskuldebrev från en formellt legitimerad person (dvs enperson som innehar skuldebrevet) inte behöver pröva huruvida tidigareöverlåtelser varit giltiga eller inte. Det framgår inte av frågan huruvida detfinns någon skriftlig överlåtelsekedja att uppvisa, men om Fille inte kan visaen överlåtelse från banken till sig så har Alexandra inte gjort ettgodtrosförvärv. Det innebär att inga krav kan framställas mot PA Holding AB. Omdäremot en överlåtelsekedja finns så har Alexandra gjort ett godtrosförvärv,vilket innebär följande:
1. Angående de 15 000 000 kr som betalats på i skuldebrevet angivetdatum stadgar 2 kap. 16 § att detta kan åberopas även mot en godtroendeförvärvare av skuldebrevet. Denna summa behöver alltså inte betalas ytterligareen gång.
2. Angående de resterande 5 000 000 kr som ska betalas på anmodanstadgar 2 kap. 15 § 1 st. att redan fullgjord betalning i sådana fall är enexstingibel invändning som inte kan åberopas mot en godtroende förvärvare avskuldebrevet. Detta innebär således att PA Holding AB skulle ha att betaladenna summa till Alexandra, för det fall hon anses vara en godtroendeförvärvare av skuldebrevet.

För det fall skuldebrevet varit uställt till ”SE-Banken”hade det varit fråga om ett enkelt skuldebrev, då det är utställt till ”vissman” (se 3 kap. 26 § 1 st.). Då gäller enligt 3 kap. 27 § att en ny borgenärinträder i överlåtarens rätt mot gäldenären. Emot den nye borgenären kan alltsågäldenären göra samma invändningar som mot överlåtaren, även när den nya borgenärensaknat anledning att misstänka att det förelegat någon omständighet som kundeföranleda en invändning från gäldenärens sida. Detta innebär att PA Holding AB har rätt att åberopa att betalning redanhar fullgjorts till SE-Banken, och de kan dessutom bevisa detta med de lösakvittona på betalningarna. Huruvida den nya borgenären var i god tro vidförvärvet eller ej spelar således inte någon roll.

Hoppas att svaret är till hjälp!

Med vänlig hälsning

Josefin Högsander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?