Betalningsinvändning vid överlåtelse av skuldebrev

2013-10-01 i Skuldebrev
FRÅGA
3. Elviras Maskintillbehör (EMT) har utfärdat och till Belåningssnabben HB överlämnat ett skuldebrev på 10 000 kr. Enligt en på skuldebrevet tryckt amorteringsplan ska amortering ske med 2 000 kr senast den sista varje månad fr.o.m. juli. Belåningssnabben överlåter skuldebrevet till Natalie Factoring den 15 oktober. Då har EMT dels redan amorterat 6 000 kr till Belåningssnabben i enlighet med amorteringsplanen, dels betalat av ytterligare 1 000 kr. Ingen av betalningarna har antecknats på skuldebrevet. När Belåningssnabben överlät skuldebrevet till Natalie Factoring påstod Belåningssnabben av misstag att EMT inte betalat någonting. Den 31 oktober betalar EMT återstående 3 000 kr till Belåningssnabben plus den överenskomna räntan på 2 000 kr som enligt skuldebrevet förfaller den 30 november. Den 1 december presenterar Natalie Factoring skuldebrevet för EMT och kräver betalning på hela kapitalbeloppet 10 000 kr jämte ränta om 2 000 kr. Bedöm EMT:s betalningsskyldighet mot Natalie Factoring om EMT kan bevisa samtliga betalningar genom utdrag från EMT:s bankkontoanvisningar och om skuldebrevet är ställt tilla) innehavaren b) belåningssnabben
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid frågor om skuldebrev tillämpas lag (1936:81) omskuldebrev. Lagen är dispositiv (se 1 kap. 1 §), men i detta fall tycksparterna inte ha avtalat om något som gör att avvikelse från lagens regler ärmotiverade.

Regleringen kring skuldebrev skiljer sig beroende på om detär fråga om ett löpande eller enkelt skuldebrev. För det fall skuldebrevet ärutställt till innehavaren är det fråga om ett löpande skuldebrev, se 2 kap. 11§ 1 st. I 2 kap. 13 § anges de yttre omständigheter som grundar legitimationför både gäldenären och borgenären. Då det är fråga om ett innehavarkuldebrevkrävs, enligt 1 st., endast besittning av handlingen (formell legitimation) föratt borgenären ska anses vara legitimerad. I detta fall är alltså NatalieFactoring betalningslegitimerad.

Vad avser de belopp som betalats i enlighet med amorteringsplaneninnan överlåtelsen gäller enligt 2 kap. 16 § att detta kan åberopas även mot enförvärvare av skuldebrevet. Denna summa behöver alltså inte betalas ytterligareen gång, så länge gäldenären kan visa att betalningarna har skett.

Vad gäller räntebetalningen samt betalningen av ytterligare2 000 kr (av de 3 000 kr) på förfallodagen den sista oktober enligtamorteringsplanen stadgas i 2 kap. 20 § att om gäldenären en gång har övertygatsig om att en viss person (i detta fall Belåningssnabben) är legitimeradinnehavare av skuldebrevet, så har gäldenären rätt att betala planenligamortering och ränta till denne om inte gäldenären haft skälig anledning  att misstänka att skuldebrevet överlåtits.Detta innebär att en förvärvare av ett löpande skuldebrev ska underrättagäldenären om förvärvet, för att hindra gäldenären att fortsätta betala tillöverlåtaren. Eftersom EMT kan visa att betalningar har skett i enlighet medplanen på skuldebrevet och Natalie Factoring inte har underrättat EMT om sittförvärv, har EMT gjort dessa betalningar med befriande verkan.

Annat gäller dock för de extra amorteringar som gjorts iförtid. Dessa betalningar kan EMT inte göra gällande mot Natalie Factoring, ienlighet med 2 kap. 15 § 1 st., då det är en exstingibel invändning.

För det fall skuldebrevet varit uställt till ”Belåningssnabben”hade det varit fråga om ett enkelt skuldebrev, då det är utställt till ”vissman” (se 3 kap. 26 § 1 st.). Då gäller enligt 3 kap. 27 § att en ny borgenärinträder i överlåtarens rätt mot gäldenären. Emot den nye borgenären kan alltsågäldenären göra samma invändningar som mot överlåtaren, även när den nya borgenärensaknat anledning att misstänka att det förelegat någon omständighet som kundeföranleda en invändning från gäldenärens sida. Detta innebär att EMT har rätt att åberopa att betalning redan har fullgjortstill Belåningssnabben, och de kan dessutom bevisa detta med kvittenser påbetalningarna. Huruvida den nya borgenären var i god tro vid förvärvet eller ejspelar således inte någon roll. Vidare stadgas i 3 kap. 29 § att betalning tillöverlåtaren gäller, så länge som någon denuntiation till gäldenären inte harskett.

Hoppas att svaret är till hjälp!

Med vänlig hälsning

Josefin Högsander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?