Bli revisor trots tidigare brottslighet?

2021-07-27 i EKONOMI
FRÅGA
Kan man bli revisor om man har begått ringa misshandel och stöld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Grundläggande krav för auktorisation av revisorer

Kraven som gäller för auktorisation av revisorer framgår av 4 § revisorslagen. Enligt bestämmelsen ska en auktoriserad revisor:

1) yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,

2) vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES,

3) varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,

4) ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,

5) hos Revisorsinspektionen ha avlagt revisorsexamen, och

6) vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Vid särskilda skäl får Revisionsinspektionen i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven.


Hur påverkar tidigare brottslighet möjligheten att bli revisor?

Vad som bör riktas särskilt uppmärksamhet mot i samband med din fråga är punkt 3 och punkt 5 från stycket ovan. Enligt 3 § lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall får nämligen förbud att lämna juridisk och ekonomiskt biträde meddelas den som när sådant biträde lämnats har gjort sig skyldig till brott som inte är ringa. Med andra ord innebär detta att om du har begått brott som inte är ringa när du tidigare lämnat juridisk eller ekonomisk rådgivning så finns hinder för att bli auktoriserad revisor.

Vad gäller redbarhets- och lämplighetskravet i punkt 5 så framgår av förarbeten att det är avsett att ta sikte på den sökandens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet. I kravet på redbarhet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan underlåten betalning eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som revisor. Det är dock endast vid upprepade betalningsförsummelser och allvarlig misskötsel som revisorns lämplighet kan ifrågasättas.


Sammanfattat svar på din fråga

Eftersom det inte framstår som att brotten som du nämner begåtts i samband med ekonomisk eller juridisk rådgivning så föreligger inget hinder mot att bli auktoriseras revisor enligt punkt 3. Brotten och framför allt stölden (som är ett ekonomiskt brott) kan dock ge anledning att ifrågasätta en persons lämplighet som revisor enligt punkt 5. Det finns alltså en risk att man nekas titeln som auktoriserad revisor på grund av att man till exempel gjort sig skyldig till stöld tidigare.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (453)
2021-09-07 Behövs gåvobrev när man ger bort pengar?
2021-08-21 Bilservice stulit dator
2021-08-18 Vem ansvarar för tjänstebil med körförbud?
2021-08-09 Postväxel förfallotidpunkt

Alla besvarade frågor (95720)