Blir skolan eller föräldern ansvarig när barn orsakar skada i skolan?

FRÅGA
Hej!Mitt barn har tagit sönder en skolkamrats cykel på skolgården under lektionstid. Är jag ersättningsskyldig som vårdnadshavare? Eller är det skolan som får stå för den skadan eftersom det skedde under skoltid?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till skadeståndslagen (SkL) som du hittar här och föräldrabalken (FB) som du hittar här.

Den som orsakar skada ska ersätta den

Man kan säga att utgångspunkten i den svenska skadeståndsrätten är att man själv ansvarar för de sak- och personskador som man orsakar. Detta följer av 2:1 SkL.

Vidare ansvar även barn för de skador de orsakar, enligt 2:4 SkL, men hänsyn tas till barnets ålder, mognad, skadans typ osv. när skadestånd fastställs.

Föräldrar ska enligt tillsynsplikten hindra att barnet orsakar skada för annan

Enligt 6:2 2 st. 3 meningen FB är föräldrar skyldiga att se till att barnet står under uppsikt, eller på annat se till att det inte orsakar skada för annan. Om en förälder brister i den här tillsynsplikten, och skada uppstår på grund av det, kan föräldern bli skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i 2:1 SkL. Detta kan t.ex. bli aktuellt om en förälder låter sitt barn leka med ett vasst föremål och barnet skadar någon eller något med det vassa föremålet.

När ens barn är i skolan kan man säga att man som förälder överlämnat tillsynsplikten till de som har hand om barnet där och även de skulle då kunna bli skadeståndsskyldiga om de brister i tillsynen och skada därmed uppstår. Det är dock svårt för mig att säga hur det skulle bedömas i ditt fall i och med att jag inte vet precis vad som hänt eller hur det gått till.

Föräldrar ska ersätta sakskada som orsakas av deras barn genom brott

Slutligen finns en bestämmelse i 3:5 SkL som, enligt min bedömning, skulle kunna bli tillämplig i ditt fall. Denna regel brukar kallas för vårdnadshavares principalansvar och innebär att föräldrar, som är vårdnadshavare, ska ersätta sak- och personskador som deras barn orsakar genom brott. En trasig cykel utgör en sakskada och skadegörelse av en cykel skulle kunna utgöra en brottslig handling.

När regeln i 3:5 SkL är tillämplig spelar inte tillsynsplikten någon roll utan föräldrar har ett så kallat strikt ansvar i dessa fall – de måste ersätta skadan även om inte tillsynsplikten brustit. Det har såldes inte heller någon betydelse att skadan orsakades när barnet befann sig i skolan.

För de fall 3:5 SkL tillämpas kan även barnet bli skadeståndsskyldigt enligt 2:4 SkL, som jag nämnde ovan. Skadeståndsansvar för föräldern utesluter alltså inte skadeståndsansvar för barnet.

Det belopp som en förälder kan komma att behöva betala enligt 3:5 SkL är begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet (för varje enskild skadehändelse) och i dagsläget motsvarar det knappt 9000 kr.

Sammanfattningsvis

Eftersom det rör sig om en skada som verkar falla under 3:5 SkL (en sakskada orsakad genom brott) skulle du som förälder kunna bli skadeståndsskyldig upp till ungefär 9000 kr (för en enskild skadehändelse). Med hänsyn till reglerna i 2:1 och 2:4 SkL skulle även ditt barn kunna bli skadeståndsskyldigt till följd av skadan.

Som konkret råd föreslår jag att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga samt lite vägledning i din situation.

Mvh

Maja Stolt Rosell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)