Böter eller fängelse vid narkotikabrott och rattfylleri

2021-11-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Jag har fått hem en slutförd förundersökning där det framgår att det är brott mot narkotikastrafflagen innehav samt bruk, rattfylleri. Jag har aldrig tidigare blivit dömd för någon brott. Borde straffet vara böter eller kan det vara fängelse. Vad är högst troligt i detta fall.?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du som tidigare ostraffad kan förväntas få för straff för bruk och innehav av narkotika samt rattfylleri.

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB), narkotikastrafflagen och trafikbrottslagen

Varje enskilt brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara
Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

Straffskalan för bruk av narkotika är fängelse i lägst 14 dagar till högst 3 år (1 § 6 p. narkotikastrafflagen)Straffskalan för innehav av narkotika är fängelse i lägst 14 dagar till högst 3 år (1 § 6 p. narkotikastrafflagen)Straffskalan för rattfylleri är böter eller fängelse i högst 6 månader (4 § trafikbrottslagen)

Den som döms för flera brott samtidigt ådöms i regel en gemensam påföljd
Huvudregeln är att en gemensam påföljd utdöms för alla brott om en gärningsman döms för flera brott samtidigt (30 kap. 3 § BrB). I svensk rätt gäller den så kallade asperationsprincipen, som används för att uträkna gärningsmannens straff vid flerfaldig brottslighet. Rätten ska först bedöma straffvärdet för varje enskilt brott som gärningsmannen döms för. Det högsta straffvärdet får fullt genomslag. För det näst grövsta brottet utdöms halva straffvärdet, för det tredje grövsta utdöms en fjärdedel av straffvärdet och så vidare. Med andra ord åtnjuter gärningsmannen en straffrabatt i ökande grad för varje individuellt brott.

Rätten får utdöma fängelse som gemensamt straff vid samlad brottslighet, om fängelse kan följa på något av brotten (26 kap. 2 § första stycket BrB). Straffet får inte vara lägre än det högsta minimistraffet som är aktuellt, och straffet får inte vara högre än fängelse i 14 år (26 kap. 2 § andra stycket BrB).

Fängelse ses generellt sett som en olämplig påföljd
I svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Huvudregeln är att straffvärdet ska vara minst ett år för att fängelse ska anses vara lämpligt.

Vad innebär detta för dig
Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för brotten du står åtalad för. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att fängelse normalt ses som en olämplig påföljd i svensk rätt. Det faktum att du är tidigare ostraffad är en omständighet som beaktas vid bedömningen av vilken påföljd som är lämplig i ditt fall. Det är möjligt att skyddstillsyn eller villkorlig dom bedöms vara lämpligare påföljdsalternativ.

Det jag kan säga är att du inte bara kommer att få böter. För brotten bruk av narkotika och innehav av narkotika är det lägsta straffet i straffskalan fängelse i 14 dagar. Det är dock möjligt, till och med troligt, att du i stället för fängelse får skyddstillsyn eller villkorlig dom. Du kan också förvänta dig att få ett gemensamt straff för alla tre brott i stället för tre straff.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1634)
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?
2022-01-16 Preskription av brott
2022-01-16 Kan man få ta en del av sitt fängelsestraff i fotboja ?

Alla besvarade frågor (98564)