Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?

2021-07-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har två frågor:1) jag har ensam vårdnad och boende för barnet och andra föräldrar har umgänge och insynsfullmakt. Kan jag få ändra/byta barnets namn (för och efternamn) genom registrering hos Skatteverket? Psykosocialt kommer jag sannolikt få en stark reaktion, motstånd mm från andra föräldrar men vill veta om juridiska delen från er.2) Barnet är dubbel medborgare (både svensk och hemlands). Jag anser behålla enbart det svenska medborgarskapet med tanke på det praktiska. Kan jag få göra det som en ensamvårdnadhåvare? Däremot kommer inte barnet kunna äga något i hemlandet när hen blir vuxen. Med vänliga hälsningar Ensam med barn
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du, juridiskt sett, kan byta namn (för- och efternamn) på barnet som du har ensam vårdnad om. Du vill även veta om du kan behålla enbart ett medborgarskap.

Byta barnets namn?
Av 3 § namnlagen framgår att den som vill förvärva eller ändra ett personnamn ska ansöka om detta hos Skatteverket. I ditt fall, rör det sig om ett barn som jag antar är under 18 år och som du har ensam vårdnaden om.

Enligt 6 kap 11 § föräldrabalken, har den som har ensam vårdnad om ett barn (d.v.s. den som är under 18 år) rätt att ensam besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Exempel på sådana frågor är t.ex. sådana som rör pass, skolval, namnändring (se även lagkommentaren till bestämmelsen) o.s.v. Detta innebär att det är vårdnadshavaren (du) som ska ansöka om ändringen/förvärvet hos Skatteverket för barnet.

Undantag
Det finns dock ett undantag i namnlagens 34 § som inskränker den ensamme vårdnadshavarens(din) rätt att besluta om barnets namn. I bestämmelsen anges att om barnet är under 18 år och bär den förälders efternamn som inte har del i vårdnaden, kan inte den som har ensam vårdnad om barnet ensam besluta om att byta bort efternamnet. Det krävs antingen samtycke från den förälder som inte har vårdnaden och vars namn barnet bär, eller att en domstol finner att namnbytet är förenligt med barnets bästa.

Med att barnet bär någon av föräldrarnas efternamn avses även det fall att den ena förälderns namn utgör en del av barnets dubbla efternamn. Att notera är även att kravet på samtycke gäller oavsett till vilket namnbytet ska ske. Samtycket från den ena föräldern ska vara skriftligt enligt 47 § namnlagen.

Barnets bästa
Av din fråga, framgår att du kommer få motstånd från de andra förälder vilket tyder på att samtycke inte är för handen. Det som återstår är som jag nämnde ovan, att domstolen finner att namnbytet är förenligt med barnets bäst. Vad som är barnets bästa måste avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall och redovisas av domstolen. Barnets bästa varierar från olika situationer och ser olika ut för olika barn.

Vid domstolens prövning av frågan om huruvida namnbytet är förenligt med barnets bästa ska domstolen ta hänsyn till barnets åsikter. Detta ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Av 46 § följer även att barnet ska i regel samtycka till namnbytet för att detta ska få ske om denne har fyllt 12 år.

Vikten av att namnbytet inte påverkar förhållandet mellan barn och den förälder vars namn barnet bär men som inte har vårdnaden betonas i förarbeten. Domstolen intar till följd av det vanligtvis en relativ restriktiv inställning till namnbyte för barn när den icke vårdnadshavande föräldern inte har samtyckt till namnbytet. Den restriktiva inställningen kan även beror på att utredningen i målet visar att föräldern har visat intresse för barnet, samt upprätthållit en kontakt med denne.

Gällande medborgarskapet
Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap accepterar fullt ut dubbelt medborgarskap. Det innebär att den som förvärvar ett svenskt medborgarskap kan behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. Den som är svensk medborgare och förvärvar ett annat medborgarskap kan också behålla det svenska om detta är möjligt enligt det andra landets lagstiftning.

Det finns så klart vissa komplikationer som kan uppstå mär man besitter två medborgarskap. Jag kan dock inte uttala mig med säkerhet när det kommer till frågan om att säga upp det andra medborgarskapet (som inte är svenskt). Jag skulle behöva veta vilket land det rör sig om och kolla igenom deras regler gällande detta.

Ditt fall
Du som vårdnadshavaren är den som ska lämna in ansökan för barnet. Dock kommer du behöva samtycke från den andra föräldern om det är dennes efternamn barnet bär. Om inte det går kan vända dig till familjerätten i din kommun. Detta är angående efternamn, när det kommer till förnamnet finns det så vitt jag vet inte något problem.

Angående din andra fråga, kan jag tyvärr inte uttala mig utan att veta vilket medborgarskap det rör sig om.

Jag hoppas att detta var till hjälp i alla fall.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?