Envarsgripande

FRÅGA
En fråga angående envarsgripande: "Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar..." Hemfridsbrott är brott som ger böter, såvida det inte är grovt då det finns fänglese i straffskalan. Hur hanterar man ett sådant brott enligt ovan? Kan man "envarsgripa" för grovt brott? Motsvarande 12 kap 1 § Skadegörelse har fängelse i straffskalan, medan 12 kap 2 § Åverkan ger max böter. Här är det uppdelat i två olika paragrafer. Skiljer sig detta då från t.ex. ett hemfridsbrott där allt är skrivet i samma paragraf? Slutligen: om det finns ett brott där fängelse finns som påföljd i normalgraden men ej om brottet är ringa, hur bedöms det då?MVH //Daniel
SVAR

HejDaniel!

Tackför din fråga angående envarsgripande!

Föratt ett envarsgripande ska få ske krävs, precis som du skriver, att vissaförutsättningar är uppfyllda. Den första förutsättningen är att fängelse kan följa på brottet. Är det fråga omett hemfridsbrott av normalgraden finns endast böter i straffskalan och därmedfinns det ingen rätt till envarsgripande enligt RB 24 kap 7 § 2 st. I praktikeninnebär det alltså att du inte kan envarsgripa någon blott på den grunden attpersonen olovligt trängt sig in eller stannat kvar i ditt hem, utan det måstebedömas som grovt hemfridsbrott föratt rätten till envarsgripande ska finnas. Högsta Domstolen har uttalat att detinte går att generellt ange när ett hemfridsbrott ska betraktas som grovt, menatt det typiskt sett är grovt om hemfridsbrottet begås genom inbrott (NJA 1990s 315).

Ävenom du inte har rätt att envarsgripa någon för ett pågående hemfridsbrott kan dualltid använda reglerna om nödvärn. Enligt Brottsbalken 24 kap 1 § framgår atträtt till nödvärn föreligger om någon trängt in eller försöker tränga sig in irum eller hus eller vägra lämna en bostad efter tillsägelse. Underförutsättning att åtgärden du vidtar inte är uppenbart oförsvarlig utgör detalltså inte brott att skydda sig mot hemfridsbrott. Vad som är uppenbartoförsvarligt i den enskilda situationen är svårt att svara på eftersom hänsyntas till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheternai övrigt.

Vadgäller skadegörelse enligt Brottsbalkenär det ett brott med fängelse i straffskalan, medan det mindre allvarligabrottet åverkan inte har det. I dettafall har du alltså rätt att envarsgripa någon för skadegörelse, men inte för åverkan.Du har emellertid även här rätt till nödvärn enligt reglerna i Brottsbalken 24kap 1 § för att skydda dig mot ett brottsligt angrepp på din egendom. Det måstedock sägas att nödvärnsrätten gentemot ett påbörjat angrepp som kan betecknas åverkan knappast är särskiltlångtgående.

Huruvidabrotten är uppdelade i olika paragrafer, som skadegörelse och åverkan,eller återfinns i samma paragraf, som hemfridsbrottoch grovt hemfridsbrott, spelar ingenroll när det kommer till rätten att envarsgripa någon.

Avslutningsviskan påpekas att det kan även tänkas att du blir anmäld för olaga frihetsberövande enligt Brottsbalken 4 kap 2 § om du envarsgripernågon på felaktiga grunder, till exempel för hemfridsbrott av normalgraden eller åverkan.

Hoppasdet var till någon hjälp!

 

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (230)
2021-02-11 Ersättning för häktning
2021-02-11 När kan du bli gripen?
2021-01-24 Hur stor är risken för att bli häktad om man på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som har över 2 års fängelse på straffskalan?
2021-01-12 Butikskontrollant - envarsgripande?

Alla besvarade frågor (89480)