Ett barn cyklade på parkerad bil. Får jag ersättning för sakskada och för kostnad av hyrbil?

FRÅGA
En grannpojke (omyndig) har med sin cykel kört in i vår bil som stod lagligt parkerad på allmän väg precis utanför vår tomt. Krocken har orsakat plåt och lackskador. Pojkens föräldrar vägrar ersätta självrisken till min vagnskadeförsäkring och hävdar att jag får skylla mig skälv som väljer att parkera på allmän väg.Då vi satt ute med gäster och såg hela förloppet finns ett 10-tal vittnen.Vad har jag för möjligheter att begära skadestånd för att få plåt ock lackskadan ersatt och eventuellt hyrbil då jag använder bilen i jobbet? Vad gäller rent juridiskt?Vet att de flesta hemförsäkringar innehåller en ansvarsförsäkring. Har påtalat detta för pojkens föräldrar.Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min tolkning av din fråga är att ditt försäkringsbolag för bilen inte ersätter skadan. För att få ersättning från sin trafikförsäkring ska ett fordon vara i trafik, se 1 kap. 1 § trafikskadelagen (TSL). Ett fordon som är lagligt parkerat räknas inte vara i trafik, och därmed utgår inte ersättning från trafikförsäkringen. Det utesluter inte att en egentecknad försäkring kan täcka sådana händelser, men det tolkar jag att din inte gör. Därmed får du försöka få ersättning från barnet eller, som du själv nämner, genom en eventuell ansvarsförsäkring för barnet.

Jag kommer att beskriva vad som krävs för att få ersättning enligt skadeståndslagen, och sedan vad som gäller när ett barn orsakat skadan samt vad som gäller om det finns en ansvarsförsäkring för barnet.

När har man rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen?

Skadeståndslagen (SkL) viker sig för annan lagstiftning, det kallas att den är subsidiär. Om det inte finns speciallagar, så använder man skadeståndslagen. Då TSL inte gäller, får man använda SkL.

Du har drabbats av en sakskada, plåt – och lackskadorna på bilen, och eventuellt en följdskada av sakskadan, alltså kostnaden för en hyrbil.

Skadan ska ha orsakats av någon annan, i ditt fall har det skett genom handling (barnet cyklade in i din bil). Om den skadelidande, alltså du, har "medverkat" till skadan så kan det medföra jämkning av skadeståndsansvaret. Ett sätt att "medverka" är att parkera bilen på ett olämpligt ställe, till exempel olagligt eller på ett undanskymt ställe där den är svår att upptäcka i tid.

För att få skadestånd ska det även finnas "adekvat kausalitet", alltså ett förutsebart samband mellan händelsen och skadan. Var det förutsebart att barnet skulle cykla in i bilen? Det kan till exempel handla om att barnet cyklade vårdslöst. Men om ett djur plötsligt sprang över vägen och fick barnet att rycka till, kan kravet på adekvat kausalitet inte vara uppfyllt.

För skadeståndsersättning ska det även finnas uppsåt eller vårdslöshet hos skadevållande (barnet).

För att utreda om det finns uppsåt eller culpa kan man se om det finns regler som styr hur man ska handla, till exempel trafikregler. Om barnet cyklade på fel sida vägen, vinglade eller i övrigt bröt mot trafikreglerna så kan det anses vara vårdslöst handlande.

Ersättning till följd av sakskada

I 5 kap. 7 § SkL anges att ersättning vid sakskada bland annat omfattar ersättning för:

sakens värde eller reparationskostnad eller värdeminskning annan kostnad till följd av skadan, som inte kunnat undvikas

Om handlingen medför skadeståndsskyldighet, så ska du alltså få ersättning för dina reparationskostnader. Du kan även få ersättning för kostnaden för hyrbil, om det är en kostnad som du inte kunnat undvika som en följd av sakskadan.

När ett barn orsakar skada

I 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) finns bestämmelser om barns ansvar. När det gäller barn så kan barnets ersättningsskyldighet jämkas ner beroende på:

barnets åldervad för slags handling det var och om barnet handlade vårdslöst eller i uppsåt om det finns en ansvarsförsäkring för barnet -barnets ekonomiska förhållanden övriga omständigheter.

Du anger inte barnets ålder. Barn som är under 6 år jämkas ofta fullt ut, och sedan jämkas det mindre och mindre ju äldre barnet är. Ett barn i äldre tonåren jämkas ofta mycket lite eller inte alls. Alltså får du mer ersättning ju äldre barnet är. Det finns dock specialregler för ansvarsförsäkringar, se stycket nedan.

Verkan av en ansvarsförsäkring för barn under 12 år

När ett barn orsakar skada på någon annans egendom så kan föräldrarnas ansvarsförsäkring gå in. Om barnet är under 12 år, har man i praxis kommit fram till att föräldrarnas ansvarsförsäkring ersätter skadan oavsett om barnet agerat med uppsåt eller vårdslöshet. För barn över 12 år gäller stycket ovan; du får i så fall försöka få skadestånd från barnet.

Vad kan man gå vidare med?

Hör med föräldrarna om det finns en ansvarsförsäkring om barnet är under 12 år. Då kan ansvarsförsäkringen täcka dina skador.

Om barnet är över 12 år eller om det inte finns en ansvarsförsäkring så kan ersättning jämkas mer eller mindre beroende på:

barnets ålder om barnet agerat vårdslöst med cykeln om du parkerat bilen på ett undanskymt eller annars olämpligt sätt eventuella andra omständigheter.

Mitt råd är att du vänder dig till föräldrarna. Ta upp en eventuell ansvarsförsäkring. Om en sådan inte finns eller inte blir aktuell på grund av barnets ålder, försök då få ersättning via skadeståndslagen.

Hilda Jeppsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98547)