Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?

2021-07-20 i Avtal
FRÅGA
Får en skönhetssalong neka kund enbart på grund av kön?Har läst och försökt förstå men inte lyckats.Vad gäller avtalsrätt verkar det som om en näringsidkare kan neka kunder till varor och eller tjänster.Diskrimineringslagen 2 kap 12§ verkar dock gå emot detta.Jag bokade en behandling på en salong som av salongen avbokades mycket kort därefter.Anledningen "Dessvärre tar vi inte emot män och behöver därför ta bort din bokning"Så frågan är helt enkelt om de hade laglig rätt att neka mig behandling på just köns grund.Övriga aspekter i frågan är djupt mycket krångligare och inte för detta forum.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar avtalsrätten som gäller i Sverige samt Diskrimineringslagen. Jag ska första redogöra kort för avtalsrätten och därefter hur man får begränsa den.

Avtalsrätten

I grova drag så gäller avtalsfrihet i Sverige. Detta innebär att näringsidkaren får bestämma vem denna vill erbjuda tjänster till. Andra villkor får också uppställas av näringsidkaren.

Huvudregeln i svensk rätt är alltså att näringsidkaren får neka potentiella kunder en viss tjänst.

Däremot finns det vissa begränsningar till huvudregeln. Orsaken till att dessa villkor ställs får exempelvis inte strida mot diskrimineringslagen. Det finns sju diskrimineringsgrunder (1 kap. 1 § diskrimineringslagen) som man inte får grunda ett avvisande av tjänst på. En av dessa diskrimineringsgrunder är kön.

Detta innebär alltså att en näringsidkare som uppställer villkor som pekar ut och förbjuder en grupp människor av ett visst kön från att köpa en tjänst strider mot 2 kap. 12 § diskrimineringslagen. Observera däremot att det finns en inskränkning i 2 kap. 12 § enligt den nästföljande paragrafen, 2 kap. 12a § diskrimineringslagen. Den kan alltså rättfärdiga att ett villkor som strider mot 2 kap 12 § ställs, förutsatt att det finns ett berättigat syfte och att villkoret är lämpligt såväl som nödvändigt för att uppnå syftet.

Beroende på vad för slags tjänster som skönhetssalongen erbjuder skulle det kunna uppfylla kriterierna enligt 2 kap 12a §. Jag vet däremot inte vad för tjänster som salongen erbjuder och kan inte ge ett särskilt välmotiverat svar av denna anledning. Det är däremot viktigt att uppmärksamma att det är näringsidkaren som måste ange och bevisa att ett sådant berättigat syfte föreligger för att aktualisera 2 kap. 12a §.

Av informationen du har delat med dig av låter det som att företaget har diskriminerat dig på grund av ditt kön, vilket strider mot 2 kap. 12 § diskrimineringslagen.

Handlingsplan

Om du vill gå vidare med ärendet så bör du upprätta en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) på DO:s hemsida. I din anmälan kommer du behöva ge betydligt mer information för att DO:s ska kunna utföra en utredning och gå vidare med klagomålet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97596)